Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne om virksomhedernes opgørelse og afregning af afgiften.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsperiode
  • Oplagshavers opgørelse
  • Den registrerede varemodtagers opgørelse
  • Fjernsalg.

Se også

  • Angivelse og afregning af afgifter og opgørelse af den afgiftspligtige mængde eller værdi i E.A.1.6.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden efter BEKÆMPAL er måneden. Se BEKÆMPAL § 11.

Virksomheden skal angive og indbetale beløbet til Skatteforvaltningen senest den 15. i den følgende kalendermåned.

Se også

Opkrævningslovens § 2, stk. 2.

Oplagshavers opgørelse

Oplagshavere skal for hver afgiftsperiode opgøre den afgiftspligtige mængde og afgift efter § 1 samt den afgiftspligtige omsætning efter § 7 som henholdsvis den udleverede mængde opgjort i kg eller liter for plantebeskyttelsesmidler og den afgiftspligtige værdi (vederlaget (normalt engrosprisen) som modtageren skal betale for varen inklusiv afgift, men eksklusiv moms) af udleveringen af afgiftspligtige varer i perioden. Se BEKÆMPAL § 12.

Oplagshavere skal anføre varens registreringsnummer på fakturaen, når varen sælges.

Virksomhedens forbrug af egne varer og varer leveret til eget detailudsalg

Til udlevering bliver også medregnet varer, der er brugt af virksomheden (udtagning til eget forbrug) eller udleveret uden modydelse. Overførsel af afgiftspligtige varer fra en oplagshaver til eget detailudsalg skal også indgå i den afgiftspligtige mængde og omsætning.

De udleverede varer regnes med i opgørelsen, selvom varerne er endeligt solgt eller leveret i konsignation eller på anden måde.

Varer udtaget til eget forbrug skal holdes klart adskilt fra varer til videresalg.

Se BEKÆMPAL § 12.

Virksomhedens fradrag

Til den afgiftspligtige mængde og omsætning, jf. § 12, stk. 1, medregnes ikke mængden af eller værdien af: 

  • varer, der efter § 3 eller § 10 leveres til en anden oplagshaver uden afgift,
  • varer, der leveres til udlandet,
  • varer, der hos oplagshaveren eller under transport til eller fra denne er gået tabt ved brand eller forlis, og
  • varer, som udleveres fra oplagshaveren, og som der tidligere er betalt afgift af.

Ved returnering af afgiftsberigtigede varer til oplagshaveren, der har leveret varen, ydes der godtgørelse af den erlagte afgift, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften. En returnering af en vare indebærer, at varen skal leveres tilbage til sælger.

Se BEKÆMPAL §§ 13, 14 og 15.

Den registrerede varemodtagers opgørelse

Afgiften forfalder i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Registrerede varemodtagere skal dog kun opgøre afgiftsbetalingen for plantebeskyttelsesmidler og den afgiftspligtige værdi (indkøbsprisen med tillæg af forsendelses- og forsikringsomkostninger og evt. told) for biocider m.v. og betale afgift en gang om måneden.

Opgørelsen skal omfatte alle afgiftspligtige bekæmpelsesmidler, som virksomheden har modtaget i løbet af måneden. Det er datoen for varens fysiske modtagelse i virksomheden, der afgør, i hvilken måned beløbet skal medregnes. Se BEKÆMPAL § 24.

Fjernsalg

Virksomheder, der er registreret efter bestemmelserne for fjernsalg her i landet, skal opgøre afgiftsbetalingen for plantebeskyttelsesmidler og den afgiftspligtige værdi for biocider m.v.  af de afgiftspligtige bekæmpelsesmidler, der er solgt ved fjernsalg her i landet i løbet af måneden.

Se også

E.A.1.4.1 Former for registrering.