Indhold

Dette afsnit beskriver de virksomheder, der er omfattet af reglerne om afgift af bekæmpelsesmidler. Afsnittet indeholder en beskrivelse af reglerne om fjernsalg og om lønarbejde.

Afsnittet indeholder:

 • Oplagshaver
 • Lønarbejde
 • Registreret varemodtager
 • Regler om fjernsalg
 • Anmeldelse til registrering.

Se også

 • Definition: Oplagshaver og oplagshavers rettigheder E.A.1.4.1
 • Definition: Registreret varemodtager og den registrerede varemodtagers rettigheder E.A.1.4.1
 • Fjernsalg, herunder postordresalg og internethandel E.A.1.4.1
 • Privatpersoner, der indfører eller modtager varer fra udlandet E.A.1.4.3  
 • Afgift af varer, der modtages fra udlandet E.A.1.4.1
 • Reglerne om registrering af virksomheder E.A.1.4.1
 • Blanket, der anvendes til anmeldelse af registrering nr. 24.021.

Oplagshaver

Oplagshaver er en virksomhed, der fremstiller eller med henblik på salg modtager varer fra udlandet. Se BEKÆMPAL§§ 2 og 9.

Aftapning eller pakning af varer i de pakninger, hvori midlerne bliver afsat til forbrug, bliver betragtet som fremstilling.

Virksomheder med flere fabrikationsafdelinger kan lade sig registrere under ét.

Virksomheder, der leverer varer engros fra særlige udleveringslagre, som ligger uden for hovedvirksomheden, kan få tilladelse til at registrere disse lagre sammen med hovedvirksomheden. En sådan registrering er bl.a. betinget af, at det almindelige forretningsregnskab bliver ført samlet ved hovedvirksomheden, og at de årlige lageropgørelser bliver foretaget samtidigt for hovedvirksomheden og de på gældende udleveringslagre.

De enkelte afdelinger kan foretage fakturering af udleverede varer.

Oplagshavere kan modtage ubeskattede midler fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, hvis varerne er bestemt til videresalg. Se BEKÆMPAL §§ 3 og 10.

Lønarbejde

Skattestyrelsen kan efter ansøgning give en oplagshaver tilladelse til at lade større partier af afgiftspligtige varer fremstille for dennes regning (lønarbejde) hos en anden oplagshaver (fabrikationsvirksomheden).

Skattestyrelsen kan samtidig tillade, at den virksomhed, for hvis regning varerne bliver fremstillet, bliver betragtet som fremstiller af varerne, og at der først betales afgift ved udleveringen af varerne fra virksomhedens eget lager. Tilladelsen forudsætter, at den virksomhed, for hvis regning varerne fremstilles, er eneforhandler af varerne her i landet.

Betingelserne for tilladelsen er i øvrigt:

 • At der ved overførsel af afgiftspligtige materialer til fremstilling af varerne fra virksomheden til fabrikationsvirksomheden skal udstedes overførselsbilag, hvor det tydeligt er anført, at der er tale om ubeskattet overførsel af afgiftspligtige varer.
 • At Skattestyrelsen kan foretage eftersyn i lokaler og af regnskaber mv. både i virksomheden og i fabrikationsvirksomheden efter de almindelige regler for oplagshavere.
 • At varer, som ikke findes ved lageropgørelse i virksomheden, bliver betragtet som solgte, respektive anvendte til solgte varer.

Skattestyrelsen kan efter ansøgning også give tilladelse til:

 • At virksomheder, der ikke har erhvervsmæssig fremstilling eller indførsel af afgiftspligtige varer, bliver registreret som oplagshaver i de tilfælde, hvor virksomheden er eneforhandler af en vare, som virksomheden lader fremstille for egen regning (lønarbejde) hos en anden oplagshaver. Tilladelsen til registrering er betinget af, at virksomheden ikke modtager andre afgiftspligtige varer fra andre oplagshavere.

Registreret varemodtager

Virksomheder, der modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, herunder fra andre EU-lande, har pligt til at anmelde sig som registreret varemodtager inden afsendelsen af varerne fra udlandet. Se BEKÆMPAL § 24.

Virksomheder, der indfører eller modtager varer fra udlandet, som ikke er bestemt til videresalg, fx landbrugsvirksomheder og gartnerier, skal registreres som registreret varemodtager.

Erhvervsdrivende, fx en landmand eller gartner, der selv medbringer afgiftspligtige varer fra andre EU-lande til brug i egen bedrift, skal straks efter hjemkomsten angive art og værdi af de medbragte varer til Skatteforvaltningen og indbetale afgiften heraf. Se BEKÆMPAL § 25.

Regler om fjernsalg

Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor varen direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne fra et andet EU-land til en privat køber i Danmark. Ved fjernsalg skal afgifterne betales i bestemmelseslandet. Herved følges princippet om, at afgifterne betales i det land, hvor varerne forbruges. Dette vil typisk dreje sig om internethandel.

Ved direkte eller indirekte transport eller forsendelse forstås, at sælgeren i større eller mindre omfang er involveret i transporten eller forsendelsen af varen. Se EU-domstolens dom i sag C-296/95, The Man in Black Ltd.

Virksomheder, der fra et andet EU-land sælger eller formidler salg af varer ved fjernsalg her til landet, hvoraf virksomheden er betalingspligtig for dansk moms, og hvor der af varen skal betales afgift eller dækningsafgift efter bestemmelse i en national afgiftslov, skal anmeldes til registrering hos told- og skatteforvaltningen. Se lov nr. 2616 af 28. december 2021.

Ved lov nr. 810 af 9. juni 2020 blev momsreglerne ved salg til private i EU ændret. Reglerne trådte i kraft den 1. juli 2021. Der er bl.a. indført en fælles EU-beløbsgrænse, som medfører, at virksomheder der er etableret i EU skal betale moms i forbrugslandet, når virksomhedens samlede fjernsalg af varer og salg af elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester, til ikke erhvervsmæssige aftagere i andre EU-lande overstiger 10.000 euro pr. år.  For virksomheder, der er etableret i mere end ét EU-land, eller i et land uden for EU finder beløbsgrænsen ikke anvendelse og pligten til at afregne moms i forbrugslandet gælder for alle fjernsalgsleverancer uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.

Følgende virksomheder, som fjernsælger varer pålagt nationale punktafgifter til Danmark, er ifølge BEKÆMPAL § 30 forpligtet til at lade sig registrere for fjernsalg og afregne nationale punktafgifter:

 • Virksomheder etableret i ét EU-land, som har et salg til andre EU-lande for over 10.000 euro om året (kalenderåret).
 • Virksomheder etableret i ét EU-land, som har salg til andre EU-lande som ikke overstiger 10.000 euro om året (kalenderåret), men som har valgt at være tilsluttet Moms One Stop Shop.
 • Virksomheder etableret i mere end ét EU-land - uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.
 • Virksomheder etableret i et land uden for EU - uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.

Virksomheder etableret alene i ét andet EU-land med fjernsalg til andre EU-lande, som ikke overstiger 10.000 euro om året (kalenderår), og som ikke er tilmeldt Moms One Stop Shop, skal og kan således ikke registreres for fjernsalg af nationale punktafgiftspligtige varer til ikke-erhvervsmæssige aftagere her i landet. Forpligtigelsen til at afregne nationale punktafgifter vedrørende leverancer foretaget af disse virksomheder, påhviler i stedet den ikke-erhvervsmæssige aftager efter reglerne i OPKL § 9.

Anmeldelse til registrering

Anmeldelse til registrering sker på www.virk.dk.