Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Formål
  • Lovgrundlag
  • Historik.

Regel

Der er afgift på godkendte bekæmpelsesmidler.

Afgiften påhviler alle bekæmpelsesmidler, der er godkendt efter kapitel 7 i lov om kemikalier eller efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF eller efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter.

Det er Miljøstyrelsen, der træffer afgørelse om godkendelse af produkterne.

For afregning af afgiften på bekæmpelsesmidler, se E.A.7.7.6 Opgørelse og afregning.

Formål

Lovens formål er at nedbringe belastningen af sundhed og miljø i forbindelse med brugen af plantebeskyttelsesmidler og nedbringe brugen af biocider for at sænke det generelle kemikalietryk. Belastningen indgår i afgiftsberegningen og er et mål for de anvendte midlers miljø- og sundhedsmæssige egenskaber.

Lovgrundlag

Reglerne om afgift af bekæmpelsesmidler står i lovbekendtgørelse nr. 595 af 29. april 2020 (BEKÆMPAL) med senere ændringer.

Ved lov nr. 594 af 18. juni 2012 om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler er der sket væsentlige ændringer i afgiften. Afgiften på plantebeskyttelsesmidler er omlagt til en mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier. Biocider fortsætter som en værdiafgift, men afgiftsgrundlaget ændres fra detailsalgsprisen til engrosprisen. Prismærkerne forsvinder. Lovændringen er trådt i kraft den 1. juli 2013.

Se bekendtgørelse nr. 984 af 18. oktober 2005 om omregning til danske kroner ved fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi efter lov om afgift af bekæmpelsesmidler.

Historik

Den første pesticidafgift blev indført med virkning fra 1. januar 1996.