Indhold

Dette afsnit beskriver de typer virksomheder, som er omfattet af reglerne i NOXAL. Afsnittet indeholder en beskrivelse af reglerne om registrering.

Afsnittet indeholder:

 • Oplagshavere, virksomheder, der skal registreres
 • Oplagshavere, virksomheder, der kan registreres
 • Varemodtagere
 • Registreringsblanket.

Se også

 • Se E.A.1.4 om afgiftspligtige virksomheder og personer
 • Blanket der anvendes til registrering er nr. 23.035.

Oplagshavere, virksomheder, der skal registreres

Virksomheder, der

 • har pligt til at foretage måling af udledning af NO2-ækvivalenter til luften ved forbrænding, skal registreres hos Skattestyrelsen. Se NOXAL § 3, stk. 1.
 • frivilligt foretager måling af udledning af NO2-ækvivalenter til luften ved forbrænding, skal registreres hos Skattestyrelsen. Se NOXAL § 3, stk. 2.
 • udvinder eller fremstiller afgiftspligtige brændsler som nævnt ovenfor i punkt 1-16, skal registreres hos Skattestyrelsen. Se NOXAL § 3, stk. 3.
 • forbrænder varer omfattet af bilag 1, nr. 17-20, skal registreres hos Skattestyrelsen. Det er kun ved forbrænding i anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW, at der indtræder registreringspligt. Se NOXAL § 3, stk. 3.
 • leverer varer omfattet af bilag 1, nr. 11 og 12 (gasnetvirksomheder, der leverer naturgas), skal registreres hos Skattestyrelsen. Se NOXAL § 3, stk. 3.

Virksomheder, der er registrerede som oplagshavere, er berettigede til at modtage afgiftspligtige varer fra udlandet, uden at afgiften er betalt.

Oplagshavere, virksomheder der kan registreres

Virksomheder, der

 • afsætter
 • oplagrer eller
 • forbrænder

varer omfattet af punkt 1-10 og 13-16 i bilag 1, kan registreres hos Skattestyrelsen.

Det er en betingelse for registrering, at virksomheden

 • er registreret efter gasafgiftsloven § 3, stk. 1, 3 eller 5
 • råder over en lagerkapacitet på mindst 1.000 m3 til opbevaring af varer afgiftspligtige efter mineralolieafgiftsloven, eller
 • råder over en lagerkapacitet på mindst 1.000 t til opbevaring af varer afgiftspligtige efter kulafgiftsloven.

Varemodtagere

Virksomheder, der køber/modtager varer omfattet af punkt 1-16 i bilag 1 fra udlandet, herunder fra andre EU-lande, og som ikke er registreret som oplagshaver, skal inden varen sendes fra udlandet anmelde sig til registrering som varemodtager hos Skattestyrelsen. Se NOXAL §§ 14 og 15.

Registreringsblanket

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ved anmeldelse til registrering skal blanket nr. 23.035 anvendes. Blanketten kan hentes på https://www.virk.dk/.