åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B.3.5.4.1 Maskeret udlodning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Der kan foreligge maskeret udlodning, hvis et selskab sælger aktiver til hovedaktionæren til underpris, eller hvis selskabet køber aktiver fra hovedaktionæren til overpris.

I begge tilfælde træder de sædvanlige markeds- og handelsmekanismer ofte ud af kraft, fordi der er tale om handler imellem interesseforbundne parter. Aftalen kan derfor være indgået til andre priser og på andre vilkår end en tilsvarende handel ville være indgået mellem uafhængige parter. Se LL § 2. Hovedaktionæren skal beskattes af en eventuel økonomisk fordel, som han har haft ved transaktionen. Se LL § 16 A.

Det gælder for aftalen mellem parterne at:

  • Der stilles skærpede krav til aftalens indhold og klarhed.
  • Aftalens parter har bevisbyrden for aftalens eksistens og indhold.

For selskabet afhænger de skattemæssige konsekvenser af, hvilken virksomhed selskabet driver, og arten af de aktiver der overdrages.

Der kan eksempelvis være tale om, at der i forbindelse med overdragelsen fremkommer nogle tab i selskabet som uretmæssigt er fradraget i indkomsten.

Se også

  • Afsnit C.D.11.1 om armslængdeprincippet i LL § 2
  • Afsnit C.B.3.1 om sondringen mellem maskeret udbytte og maskeret udlodning
  • Afsnit C.B.3.6 om beskatning af maskeret udbytte.