Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.B Kapitalgevinstbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.B Kapitalgevinstbeskatning handler om:

 • Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (C.B.1)
 • Beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. (C.B.2)
 • Beskatning af udbytter og udlodninger på aktier mv. (C.B.3)
 • Beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber,investeringsforeninger og SIKAV'er (C.B.4)
 • Aktiesparekontoloven (C.B.5)
 • Investorfradragsloven (C.B.6).
Tema(er)
Lovforkortelser Kursgevinstbeskatning Aktieudbytte Aktieavancebeskatning Investeringsforeninger
Hvad er nyt?

Vejledningen er opdateret med de seneste lovændringer samt nye afgørelser mv.

►Der er i afsnit C.B.1.8.4.2 indsat en afgørelse (SKM2021.341.BR), hvor Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en sag, der drejede sig om, hvorvidt nogle rente- og valutaswaps havde tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed eller ej. Skatteministeriets kommentar til afgørelsen er ligeledes indsat. 

Der er i afsnit C.B.2.2.1.3 indsat en SKM-meddelelse (SKM2021.385.SKTST), hvorefter et styresignal om betydningen af Højesterets dom af 8. december 2020 (SKM2020.531.HR) om anvendelse af skatteværdi af negativ aktieindkomst forventes udsendt i løbet af anden halvdel af 2021.

Der er i afsnit C.B.2.2.1.3 indsat en byretsdom (SKM2021.100.BR), hvorefter et tab på anparter, der ikke var optaget til handel på et reguleret marked, ikke kunne tilsidesættes. Der er i samme afsnit indsat en SKM-meddelelse (SKM2021.373.SKTST), hvorefter et styresignal forventes udsendt i løbet af nogle måneder.  ◄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.B Kapitalgevinstbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Se også

 • Afsnit C.A.11.1 "Renteindtægter" om beskatning af renteindtægter.
 • Afsnit C.D.6.3 "Aktieombytning med tilladelse", om reglerne om skattefri aktieombytning med tilladelse.
 • Afsnit C.D.7.4 "Aktieombytning uden tilladelse", om regler om skattefri aktieombytning uden tilladelse.