Dato for udgivelse
18 May 2011 12:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 May 2011 10:47
SKM-nummer
SKM2011.333.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-205756
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
kursus, seniorer
Resumé

Skatterådet fandt, at medarbejdere, der af deres arbejdsgiver får betalt seniorkursus udbudt af A, skal beskattes af kursets værdi.

Skatterådet lagde vægt på, at kurset hovedsageligt vil beskæftige sig med emner, der har til formål at forberede til eller takle tilværelsen som senior. Emner såsom, planlægning af privat økonomi, overvejelser angående de arvemæssige spørgsmål eller justeringer vedrørende den sunde livsstil har således ikke det nødvendige erhvervsmæssige islæt, der kræves for at anse en sådan rådgivning for en erhvervsrelateret uddannelse eller kursus.

Skatterådet bemærkede desuden, at det forhold, at deltagerne kan ledsages af deres ægtefæller eller samlever, indikerer, at kurset overordnede formål er planlægning af den private tilværelse som senior. I den forbindelse bemærkedes det, at det forhold, at deltagernes ægtefæller eventuelt afskæres fra at deltage i kurset ikke vil medføre, at kurset vil få det nødvendige erhvervsmæssige islæt, der kræves efter ligningslovens § 31, stk. 1.

Skatterådet fandt dernæst, at en accessorisk ydelse i form af overnatning heller ikke skattefri for den pågældende.

Reference(r)
Ligningsloven § 31, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledning 2011-1, C.A.5.4

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at medarbejdere, der af deres arbejdsgiver får betalt seniorkursus udbudt af A som beskrevet nedenfor, ikke skal beskattes, jf. ligningslovens § 31?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at medarbejdere, der af deres arbejdsgiver får betalt seniorkursus udbudt af A som beskrevet nedenfor, ikke skal beskattes, jf. ligningslovens § 31, hvis arbejdsgiveren betaler for medarbejderens og ægtefællens overnatning i forbindelse med kurset?
 3. Kan Skatterådet bekræfte, at medarbejdere, der af deres arbejdsgiver får betalt seniorkursus udbudt af A som beskrevet nedenfor, ikke skal beskattes, jf. ligningslovens § 31, hvis arbejdsgiveren ikke betaler for ægtefællens/samleverens deltagelse i kurset?
 4. Kan Skatterådet bekræfte, at medarbejdere, der af deres arbejdsgiver får betalt seniorkursus udbudt af A som beskrevet nedenfor, ikke skal beskattes heraf, jf. ligningslovens § 31, hvis arbejdsgiveren betaler for medarbejderens overnatning, men ikke for ægtefællens/samleverens deltagelse i kurset og dennes overnatning?
 5. Kan Skatterådet bekræfte, at medarbejdere, der af deres arbejdsgiver får betalt seniorkursus udbudt af A som beskrevet nedenfor, ikke skal beskattes, jf. ligningslovens § 31, hvis ægtefællen/samleveren ikke deltager i kurset?

Svar

 1. Nej.
 2. Nej.
 3. Nej.
 4. Nej.
 5. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A er en forsikringsmæglerkoncern, der tilbyder seniorrådgivning, som blandt andet omfatter et såkaldt seniorkursus.

Seniorkurset er et seminar som tilbydes medarbejdere på danske arbejdspladser, som er fyldt 55 år samt eventuel ægtefælle/samlever. Kurset har det overordnede formål at give deltagerne indsigt i, hvilke forhold, der kan være nyttige at inddrage i sin planlægning som senior, både i forhold til tiden på arbejdsmarkedet og i forhold til at skabe et godt og indholdsrigt liv uden for arbejdsmarkedet.

Emner på kurset er blandt andet:

 • Senior på arbejdsmarkedet,
 • Sund livsstil - en god investering,
 • Økonomisk planlægning,
 • Et indblik i og overblik over finansieringen af den 3. alder,
 • Arv og testamente.

Målet med kurset at give deltagerne inspiration til, hvordan seniorforløbet kan planlægges på jobbet og i tiden derefter, herunder hvor længe de skal være på arbejdsmarkedet.

En af de store udfordringer i de kommende år både for samfundet og ikke mindst for arbejdsgiverne er at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet. Seniorer er kulturbærere og har en viden, som er særdeles værdifuld for arbejdsmarkedet. Det er således væsentligt for både arbejdspladserne som samfundsøkonomisk og for den enkelte senior, at seniorerne forbliver længere på arbejdsmarkedet. Demografien betinger, at der på dette område gøres en aktiv indsats.

Mange virksomheder/arbejdsgivere er således interesseret i at fastholde seniorerne længere tid på arbejdsmarkedet og vil derfor medvirke til, at medarbejderne får oplysning og indsigt i de forhold, der kan have en betydning for deres beslutning om, hvornår de ønsker at forlade arbejdsmarkedet.

Det er således ofte som led i virksomhedernes fastholdelsespolitik at kurset tilbydes.

Kursets formål er blandt andet at give:

 • Deltagerne inspiration til, hvordan seniorforløbet kan planlægges - på jobbet og i tiden derefter.
 • Deltagerne indblik i de mulige finansieringsformer, realkredit, opsparinger og sociale ydelser, der kan danne grundlag for økonomien som pensionist, og viden om, hvilke vigtige valg, der skal foretages og hvorfor en forbliven på arbejdsmarkedet er livsforlængende og af stor betydning for helheden.
 • Deltagerne indsigt i, hvorvidt der er tilstrækkelige midler til den pensionisttilværelse de gerne vil have, eller om der er behov for ekstra år på arbejdsmarkedet. Ofte er der ikke foretaget store nok pensionsindbetalinger i de første arbejdsår, hvor der ikke blev indbetalt til den obligatoriske arbejdsmarkedspension.
 • Deltagerne indsigt i om pensionsmidlerne bør investeres langsigtet eller kortsigtet.
 • Deltagerne indsigt i reglerne omkring arv og testamente, således de kan vurdere, om der er behov for advokatbistand.
 • Deltagerne indsigt i de forandringer, der kan påvirke én, når man forlader arbejdsmarkedet og skal danne nye rammer for sit liv, herunder kostens og livsstilens betydning for helbredet og på egne valgs betydning i forhold til forskellige måder at blive psykisk og fysisk ældre på.

Deltagerne får ikke individuel og specifik rådgivning om deres situation, men kun rådgivning på generel basis. Det er af uvurderlig betydning, at medarbejderne har deres ægtefælle/samlever med som tilhører.

På hvert hold er der i alt ca. 30 deltagere, som er ansatte i forskellige virksomheder samt eventuelt deres ægtefælle/samlever. Kurserne afholdes over 2 dage (dag i kl. 10.00 - 21.00, dag 2 kl. 09.00 - 15. 30) med mulighed for overnatning.

Der betales et gebyr pr. deltager som helt eller delvist betales af virksomheden (arbejdsgiveren) eller medarbejderen afhængig af politikken i den enkelte virksomhed. Gebyret kan være aftalt indeholdt delvist i det samlede pensionsgebyr, som virksomheden betaler til A. Alternativt betales der et højere gebyr som opkræves særskilt. I så fald udgør kursusgebyret 4.500 kr. pr. person eller 8.000 kr. pr. par. Herudover kommer udgifter til overnatning 1.100 - 1.400 kr. Deltagerne betaler som udgangspunkt selv for overnatningen, herunder for ægtefællens/samleverens overnatning.

Seniorkurset giver som nævnt ikke den enkelte deltager individuel rådgivning. I forlængelse af seniorkurset tilbyder A blandt andet "seniorøkonomisk overblik" til deltagerne på seniorkurset. Senior økonomisk overblik giver den enkelte deltager individuel og udvidet økonomisk rådgivning på et møde. Der sker særskilt betaling herfor, som betales af deltageren selv.

Oplysninger om dispositionen

A ønsker i forbindelse med udbud af seniorkurset, at kunne oplyse arbejdsgiverne om, hvorvidt de medarbejdere, der deltager i kurset er skattepligtige eller ej, hvis kurset helt eller delvist betales af arbejdsgiveren. Dette er blandt andet af hensyn til arbejdsgiverne, som betaler for kurset og af hensyn til medarbejderne der overvejer at tage imod tilbuddet.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er repræsentantens vurdering, at medarbejdere, der af deres arbejdsgiver helt eller delvist får betalt deltagelse på seniorkursus ikke skal beskattes heraf, hverken for deres egen del eller for ægtefællens/samleverens del, idet der er tale om arbejdsgiverbetalt kursus, jf. ligningslovens § 31.

I henhold til ligningslovens § 31, stk. i medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke ydelser til dækning af udgifter i forbindelse med uddannelse og kurser, når ydelserne modtages fra en arbejdsgiver som led i ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelser af personligt arbejde i øvrigt.

Det fremgår dernæst af ligningslovens § 31, stk. 2, at stk. 1 ikke finder anvendelse, når uddannelsen eller kurset udelukkende har privat karakter for modtageren.

Efter bestemmelsen er der således skattefrihed for alle typer af arbejdsgiverbetalte uddannelser og kurser. Dog er der ikke skattefrihed for uddannelser eller kurser, der udelukkende har privat karakter for modtageren.

Arbejdsgiverbetalte ydelser til dækning af udgifter i forbindelse med rent hobby-/fritidsbetonede uddannelser/kurser, kortere eller længerevarende ferieophold mv. er således ikke skattefri efter bestemmelsen.

Det afgørende er således, om kurset har en vis erhvervsrelevans for modtageren. Det er ikke en betingelse, at uddannelsen eller kurset har relevans for arbejdet hos arbejdsgiveren.

Efter repræsentantens vurdering er medarbejdernes deltagelse i seniorkurset erhvervsrelateret, idet kurset blandt andet har til formål at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet, herunder arbejdspladsen og give medarbejderne en afklaring af, hvornår de skal trække sig tilbage og forlade arbejdsmarkedet/arbejdspladsen. Det giver også medarbejderne indsigt i, om der eventuelt kan ske en nedtrapning af arbejdstiden/indsatsen over en periode.

Kurset giver medarbejderne mulighed for at tilrettelægge forbliven/tilbagetrækningen i forhold til de muligheder, der er på arbejdsmarkedet og i forhold til den seniorpolitik/personalepolitik der er på medarbejderens pågældende arbejdsplads. Det er uanset, at den pågældende virksomheds politik ikke bliver gennemgået konkret på kurset.

Det er således repræsentantens vurdering, at kurset er erhvervsrelateret, idet kurset blandt andet berører:

 • Om det er nødvendigt at blive længere på arbejdsmarkedet,
 • Investering af pensionsopsparing,
 • Størrelse af opsparing - før indførelsen af obligatorisk arbejdsmarkedspension.

Ligningslovens § 31 udelukker efter repræsentantens opfattelse ikke, at ægtefællen kan deltage i kurset.

Den omstændighed, at ægtefællen/samleveren deltager er efter repræsentantens vurdering uden betydning ved vurderingen af, om kurset er erhvervsrelateret. Ægtefællens/samleverens deltagelse sker udelukkende af hensyn til medarbejderen og dennes mulighed for at få et bedst muligt grundlag for at kunne træffe nogle valg vedrørende forbliven på arbejdsmarkedet.

Efter ligningslovens § 31, stk. 3 omfatter skattefriheden blandt andet følgende ydelser:

 • Skole- eller deltagerbetaling,
 • Ydelser til dækning af bog- og materialeudgifter,
 • Godtgørelse til dækning af udgifter til logi, kost og småfornødenheder, jf. ligningslovens § 31, stk. 4.

Efter ligningslovens § 31, stk. 4 kan udgifter til logi, kost og småfornødenheder dækkes skattefrit af arbejdsgiveren mv., når modtageren af ydelsen på grund af afstanden mellem bopæl- og uddannelsessted eller kursusstedet ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

Repræsentanten forudsætter, at der er tale om deltagere/medarbejdere, der på grund af afstanden mellem bopæl og kursusstedet ikke har mulighed for at overnatte på deres sædvanlige bopæl.

Udgifter til overnatning betalt af arbejdsgiveren er derfor efter repræsentantens opfattelse også skattefri, jf. ligningslovens § 31, stk. 3 og 4.

I forbindelse med høring har repræsentanten fremsat nedenstående bemærkninger.

Seniorkursernes indhold er helt i tråd med tidens krav til uddannelse og kurser, hvor omdrejningspunktet handler om fastholdelse - at sikre tilknytning til arbejdsmarkedet og inddragelse af de parallelle elementer, der betyder sikring og fastholdelse i et langt og trygt arbejdsforhold, specielt tilrettet seniorer, det vil sige gruppen af ansatte over 50/55 år.

Årsagen til dette bevidste valg er, at denne gruppe er mere udsat end de øvrige ansatte ved fyringsrunder og tilpasninger i virksomheden, specielt hvis de ikke selv kender deres markedsværdi, og selv er med til gennem deres årlige seniorsamtale at påpege og medvirke til at inddrage de muligheder, der er for fastholdelse via seniorjob. Mulighederne, som bliver berørt på kurserne, omfatter fleksibel efterløn evt. kombineret med nedsat tid og ikke mindst mentorrollen og sidemandsoplæring og kompetenceafgivelse undervejs. Ved at påpege disse muligheder kan virksomheden se værdien ved en bred sammensætning af personalegruppen, hvilket sikrer, at de videntunge og kulturbærende seniorer får mulighed for at forblive i arbejde, specielt i tid hvor samfundet kommer til at skrige på arbejdskraft.

På seniorkurset gennemgår mulighederne bl.a. gennem forståelse og medvirken til en god seniorpolitik i de enkelte virksomheder, som også giver et godt signal til de øvrige ansatte i virksomheden, så de herigennem kan se værdien i at forblive i den pågældende virksomhed også som senior.

Der læres også om forberedelsen til den årlige mus samtale (seniormus), så den enkelte ansatte er forberedt til at inddrage alle faktorer, herunder også de mere følsomme/private ting herunder helbredet ved mødet, så en fyring eller en fejlagtig oplevelse/tilgang undgås, og senioren ikke bliver skubbet/mobbet ud af arbejdslivet grundet alder.

Emnerne økonomi og pensionsplanlægning ligger i tråd med ovennævnte, da jobbet uden at kende økonomien ikke giver mening, da økonomien er baseret på at skulle arbejde helt frem til alder 65 år eller senere. Det totale overblik kan kun skaffes ved at inddrage ægteparrets samlede forhold. Kosten har for seniorer større betydning end for den unge, da seniorer spiser mindre og ikke så varieret, så derfor skal seniorerne lære at spise det rigtige for at få samme effekt. Derudover er den psykologiske del en stor og medvirkende faktor, som skubber seniorer ud af arbejdsmarkedet - derfor har repræsentanten også valgt at tage denne del med.

Repræsentanten har dernæst opstillet et kort resume af indholdet på Seniorkurserne:

 • Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet,
 • Sikring og bevarelse af viden og kompetencer,
 • Fleksibel og videntung arbejdsstyrke,
 • Sikring af seniorjob gennem kendskab og udbredelse af gældende regler,
 • Sikring af lovens krav om seniorpolitik,
 • Modvirke mobning på arbejdspladsen,
 • Læring om egen økonomi, så det offentlige ikke belastes,
 • Sparer udgifter til offentlige sygehus og behandlingssystem.

Repræsentanten har endvidere fremsat nedenstående bemærkninger angående fortolkning af ligningslovens § 31.

I ligningslovens § 31, stk. 2 er det anført, at "stk. 1 ikke finder anvendelse, når uddannelsen eller kurset udelukkende har privat karakter for modtageren".

Det kan derfor sluttes modsætningsvis, at såfremt kurset blot har en vis erhversrelevans for modtageren, er kurset omfattet af § 31, stk. 1. Dette er også anført i Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.4. Det er derfor uden betydning, om kurset overvejende eller hovedsageligt er af privat karakter eller af erhvervsmæssig karakter.

Efter repræsentantens opfattelse indeholder seniorkurset flere elementer af erhvervsmæssig karakter. Kurset berører i stor udstrækning forhold, som har betydning for deltagernes forbliven på arbejdsmarkedet og planlægning af seniorforløbet på jobbet, hvilket uden tvivl kan betragtes som værende af erhvervsmæssig karakter.

Da det udbudte seniorkursus utvivlsomt har en vis erhvervsmæssig karakter - hvilket efter ligningslovens § 31, stk. 1 og stk. 2 modsætningsvis er tilstrækkelig - er kurset omfattet af ligningslovens § 31, stk. 1.

Repræsentanten har bemærket, at det ikke fremgår af Skatteministeriets indstilling, at Skatteministeriets er af den opfattelse, at kurset udelukkende har privat karakter. Det fremgår nærmere, at det er Skatteministeriets opfattelse, at kurset hovedsageligt er af privat karakter.

Repræsentanten mener derfor, at Skatteministeriets konklusion er forkert, da kurset modsætningsvis har en vis erhvervsmæssig karakter, hvilket som anført er tilstrækkelig for at være omfattet af ligningslovens § 31, stk. 1.

Den omstændighed, at ægtefællen deltager betyder efter repræsentantens vurdering ikke, at kurset udelukkende har privat karakter for modtageren og bør derfor ikke diskvalificere.

At det endvidere ikke er et krav, at kurset udelukkende er af erhvervsmæssig karakter, for at være omfattet af ligningslovens § 31, stk. 1, har Skatterådet bekræfter i SKM2010.861.SR angående kursusforløb for sygemeldte medarbejdere.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Der spørges om, hvorvidt medarbejdere, der af deres arbejdsgiver får betalt seniorkursus udbudt af A, er fritaget for beskatning i henhold til ligningslovens § 31.

I henhold til ligningslovens § 31, stk. 1 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ikke ydelser til dækning af udgifter i forbindelse med uddannelse og kurser, når ydelserne modtages fra en arbejdsgiver som led i ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelser af personligt arbejde i øvrigt.

Det fremgår dernæst af ligningslovens § 31, stk. 2, at stk. 1 ikke finder anvendelse, når uddannelsen eller kurset udelukkende har privat karakter for modtageren.

Efter bestemmelsen er der således skattefrihed for alle typer af arbejdsgiverbetalte uddannelser og kurser. Dog er der ikke skattefrihed for uddannelser eller kurser, der udelukkende har privat karakter for modtageren.

For uddannelsers vedkommende indebærer § 31, at der ikke skal sondres imellem, om den pågældende uddannelse i det konkrete tilfælde er en efteruddannelse eller en grund- eller videreuddannelse. § 31 omfatter således bl.a. ungdomsuddannelser, korte, mellemlange og lange videregående uddannelser, der erhverves på universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner.

Skattefriheden omfatter også alle typer af efter-/videreuddannelser, som erhverves i tilknytning hertil, f.eks. diplom- og masteruddannelser og ph.d.-uddannelser. Skattefriheden omfatter endvidere også uddannelser, som udbydes i privat regi. Også uddannelser og kurser, der tages i udlandet er omfattet af ligningslovens § 31.

For kursers vedkommende, som begrebsmæssigt normalt må betragtes som korterevarende undervisningsforløb, kan der ligeledes modtages skattefrie ydelser, jf. § 31, stk. 3, til alle typer af kurser.

Der er dog ikke i henhold til ligningslovens § 31, stk. 2 skattefrihed for ydelser, som udelukkende har et privat formål for modtageren. Der er således alene skabt skattefrihed for uddannelses- eller kursusydelser, som er erhvervsrelaterede, og som sådan har et erhvervsmæssigt sigte for modtageren.

Det afgørende er således, om uddannelsen eller kurset bare har en vis erhvervsrelevans for modtageren. Det er ikke en betingelse, at uddannelsen eller kurset har relevans for arbejdet hos arbejdsgiveren.

Arbejdsgiverbetalte ydelser til dækning af udgifter i forbindelse med rent hobby-/fritidsbetonede uddannelser/kurser, kortere eller længerevarende ferieophold m.v., vil således ikke være skattefri efter bestemmelsen. Gives sådanne ydelser i familieforhold m.v., vil skattelovgivningens almindelige regler endvidere kunne føre til, at udgiften ikke kan anses for en driftsudgift, således at udgiften ikke er fradragsberettiget (for arbejdsgiveren).

Det er oplyst, at kurset vil have til formål at give deltagerne inspiration til, hvordan de kan planlægge seniorforløbet på jobbet og i tiden derefter.

Dernæst vil deltagerne få indblik i den økonomiske planlægning, herunder de mulige finansieringsformer, realkredit, investeringsformer, opsparinger og sociale ydelser, der kan danne grundlag for økonomien som pensionist.

Deltagerne vil ligeledes få indsigt i reglerne omkring arv og testamente, således de kan vurdere, om der er behov for advokatbistand.

Deltagerne vil i øvrigt få indsigt i de forandringer, der kan påvirke én, når man forlader arbejdsmarkedet og skal danne nye rammer for sit liv, herunder kostens og livsstilens betydning for helbredet.

Repræsentanten har dog nævnt, at deltagerne ikke vil få individuel og specifik rådgivning om deres situation, men kun rådgivning på generel basis.

Det er dernæst oplyst, at deltagerne kan ledsages af deres ægtefæller eller samlever.

Skatteministeriet er af den opfattelse, at kurset hovedsageligt vil beskæftiger sig med emner, der har til formål at forberede til eller takle tilværelsen som senior. Emner såsom, planlægning af privat økonomi, overvejelser angående de arvemæssige spørgsmål eller justeringer vedrørende den sunde livsstil har - efter Skatteministeriets vurdering - ikke det nødvendige erhvervsmæssige islæt, der kræves for at anse en sådan rådgivning for en erhvervsrelateret uddannelse eller kursus.

Det forhold, at deltagerne kan ledsages af deres ægtefæller eller samlever, indikerer desuden, at kurset overordnede formål er planlægning af den private tilværelse som senior.

Kurset, som spørges om, må derfor ikke anses for omfattet af ligningslovens § 31, stk. 1.

I konsekvens heraf indstiller Skatteministeriet, at spørgsmål 1 besvares benægtende.

Spørgsmål 2

Der spørges om, hvorvidt medarbejdere, der af deres arbejdsgiver får betalt seniorkursus udbudt af A er fritaget for beskatning i henhold til ligningslovens § 31, når arbejdsgiveren betaler for medarbejderens og ægtefællens overnatning i forbindelse med kurset.

Det fremgår af ligningslovens § 31, stk. 4, at udgifter til logi kost og småfornødenheder kan dækkes skattefrit af arbejdsgiveren jf. § 31, stk. 1, når modtageren af ydelsen på grund af afstanden mellem bopæl og kursusstedet ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

Skatteministeriet har indstillet under besvarelse af spørgsmål 1, at det pågældende kursus har privat karakter for modtageren og derfor ikke anses for omfattet af ligningslovens § 31, stk. 1.

I konsekvens heraf er en accessorisk ydelse i form af overnatning heller ikke skattefri for den pågældende.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 besvares benægtende.

Spørgsmål 3

Der spørges om, hvorvidt medarbejdere, der af deres arbejdsgiver får betalt seniorkursus udbudt af A er fritaget for beskatning i henhold til ligningslovens § 31, når arbejdsgiveren ikke betaler for ægtefællens/samleverens deltagelse i kurset.

Skatteministeriet har indstillet under besvarelse af spørgsmål 1, at det pågældende kursus har privat karakter for modtageren og derfor ikke anses for omfattet af ligningslovens § 31, stk. 1.

Selv om ægtefællens eller samlevers deltagelse er et element, der indikerer kursets privatkarakter, skal Skatteministeriet understrege, at kurset i sin helhed mangler det nødvendige erhvervsmæssige islæt, der kræves for at anse en sådan rådgivning for en erhvervsrelateret uddannelse eller kursus.

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 3 besvares benægtende.

Spørgsmål 4

Der spørges om, hvorvidt medarbejdere, der af deres arbejdsgiver får betalt seniorkursus udbudt af A er fritaget for beskatning i henhold til ligningslovens § 31, når arbejdsgiveren betaler for medarbejderens overnatning, men ikke for ægtefællens/samleverens deltagelse i kurset og dennes overnatning.

Skatteministeriet har indstillet under besvarelse af spørgsmål 1, at det pågældende kursus har privat karakter for modtageren og derfor ikke anses for omfattet af ligningslovens § 31, stk. 1.

Skatteministeriet har dernæst indstillet, at spørgsmål 2 besvares benægtende, idet den accessorisk ydelse i form af overnatning, der tilbydes i forbindelse med kursets afholdelse heller ikke er skattefrit for den pågældende.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 4 besvares benægtende.

Spørgsmål 5

Der spørges om, hvorvidt medarbejdere, der af deres arbejdsgiver får betalt seniorkursus udbudt af A er fritaget for beskatning i henhold til ligningslovens § 31, når ægtefællen/samleveren ikke deltager i kurset.

Skatteministeriet har indstillet under besvarelse af spørgsmål 1, at det pågældende kursus har privat karakter for modtageren og derfor ikke anses for omfattet af ligningslovens § 31, stk. 1.

Skatteministeriet har dernæst under besvarelse af spørgsmål 3 tilføjet, at kurset i sin helhed mangler det nødvendige erhvervsmæssige islæt, der kræves for at anse en sådan rådgivning for en erhvervsrelateret uddannelse eller kursus.

Det forhold, at deltagernes ægtefæller afskæres fra at deltage i kurset ikke vil medføre, at kurset vil få det nødvendige erhvervsmæssige islæt, der kræves efter ligningslovens § 31, stk. 1.

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 5 besvares benægtende.

Afslutningsvis bemærker Skatteministeriet, at repræsentantens kommentarer fremsat i forbindelse med høring ikke har givet anledning til yderligere bemærkninger fra Skatteministeriets side.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling.