åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår udbytte skal beskattes.

Afsnittet indeholder:

 • Beskatningstidspunktet
 • Dispensationsregler.

Beskatningstidspunktet

Beskatning af udbytte sker efter retserhvervelsesprincippet. Det betyder, at aktionæren skal medtage udbyttet i indkomstopgørelsen, når der er erhvervet endelig ret til udbyttet.

Det nærmere beskatningstidspunkt afhænger af, hvilket udbytte der er tale om:

   1. Ordinært og ekstraordinært udbytte
   2. A conto udbytte
   3. Maskeret udbytte
   4. Maskeret udlodning

Ad a. Ordinært og ekstraordinært udbytte

Ordinært udbytte skal medtages i indkomsten i det år hvor udbyttet er deklareret på generalforsamlingen. Selve udbetalingstidspunktet er uden betydning for beskatningstidspunktet.

I de tilfælde, hvor det er bestyrelsen i selskabet m.v., der beslutter ekstraordinært udbytte efter bemyndigelse fra generalforsamlingen, er det på tidspunktet for bestyrelsens beslutning, at udbyttemodtageren erhverver ret til det ekstraordinære udbytte.

Dette betyder, at selv om udbytte først kan kræves udbetalt året efter at det er deklareret, skal det beskattes i det år det deklareres.

Ad b. A conto udbytte.

A conto udbytte skal medtages i indkomsten i udbetalingsåret.

Ad c. Maskeret udbytte

Maskeret udbytte i form af en aktionærs helt eller delvise vederlagsfrie rådighed over selskabets aktiver og ydelser beskattes i det indkomstår, hvor det er anset for at være til rådighed for hovedaktionæren, eller hovedaktionæren har erhvervet ret hertil. Se SL § 4 og LL § 16 A stk. 5.

Ad d. Maskeret udlodning

Maskeret udlodning i form af en hovedaktionærs køb af en ejendom fra selskabet til en pris, der ligger under handelsværdien beskattes på realisationstidspunktet, dvs. på det tidspunkt hvor salget er foretaget. Se ABL § 23, stk. 1.

Se også

 • C.B.2.1.2 om principperne for beskatning af gevinst og tab på aktier
 • C.B.3.5.4 om beskatningstidspunktet for enkeltstående udlodninger
 • Skattestyrelsens indberetningsvejledning om udbytte af aktier mv., pkt. 4.3.4, Felt 21 - Vedtagelsesdato

Dispensationsregler

Der er mulighed for at opnå dispensation, så udbytte i en række tilfælde behandles efter reglerne om gevinst og tab ved salg af aktier. Se LL § 16 A, stk. 3. nr. 2.

Muligheden for dispensation omfatter:

 • Beløb, der udloddes i forbindelse med en nedsættelse af kapitalen i et aktie- eller anpartsselskab, og som ikke er under likvidation. Gevinst eller tab ved udlodningen behandles i så fald efter de almindelige regler for beskatning af gevinst eller tab ved salg af aktier mv. Se LL § 16 A, stk. 3. nr. 2. Litra b.
 • Udlodning af likvidationsprovenu, der foretages forud for det kalenderår, hvor selskabet endeligt opløses. Hvis der i særlige tilfælde gives tilladelse til at sådanne udlodninger behandles efter de almindelige regler for beskatning af gevinst eller tab ved salg af aktier. Se LL § 16 A, stk. 3. nr. 2. Litra a.

Se også

 • C.B.2.10.1 om udlodning af likvidationsprovenu
 • C.B.2.10.2 om udlodning ved nedsættelse af aktiekapitalen.