Dato for udgivelse
26 maj 2011 07:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 mar 2011 10:21
SKM-nummer
SKM2011.362.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
FS FOG-859/2011
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Udlæg, forældelse, udsættelse
Resumé

SKATs pantefoged havde i sagen foretaget udlæg for en række offentligretlige krav i et af skyldneren ejet, men (angiveligt) pantsat anpartsbevis. For fogedretten nedlagde skyldneren bl.a. påstand om, at et krav på underholdsbidrag for perioden 1985-2009 var undergivet en 10-årig forældelse. I overensstemmelse med det af SKAT fremførte, fandt fogedretten derimod ikke, at nogen del af det samlede krav på underholdsbidrag var forældet, idet kravet var anmeldt under skyldnerens gældssaneringssag i 2004. Forældelsesfristen var herefter afbrudt, jf. dagældende DL-5-14-4 og senere forældelseslovens § 18, stk. 4. Herudover påstod skyldneren sagen udsat i medfør retsplejelovens § 502, stk. 1, med henvisning til, at skyldneren ville udtage stævning mod SØK, Vestre Landsret og SKAT med påstand om at blive stillet som om, at gældssaneringssagen i 2004 havde ført til en sanering. Fogedretten fandt ikke grundlag for en udsættelse på denne baggrund.

Reference(r)

Danske lov 5-14-4 (dagældende)
Forældelsesloven § 18, stk. 4
Retsplejeloven § 502, stk. 1
Retsplejeloven § 507

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2011-1 F.9.3.3

Parter

SKAT
(Kammeradvokaten v/Adv.fm. Mads Boesen)

mod

A

Afsagt af byretsdommer

Naja Munk-Petersen

Det skyldige beløb blev opgjort således

Sagen opgjort til

224.024,45 kr.

I alt

224.024,45 kr.


SKAT har nedlagt påstand om, at udlæg foretaget af pantefogeden den 13. januar 2011 stadfæstes.

A har nedlagt påstand om, at sagen afvises for så vidt angår krav på underholdsbidrag, da kravet er forældet, men at udlægget stadfæstes for så vidt angår de øvrige krav, medmindre også disse må anses for forældet. Der kan dog ikke foretages udlæg i anpartsbeviset, da det er håndpantsat til G1 ApS som mandat for G2 den 28. oktober 2007. Sagen begæres endvidere udsat på afgørelse af en sag, hvor han agter at udtage stævning mod SØK, Vestre Landsret og SKAT med påstand om, at han skal stilles som om, han fik gældssanering i 2004. Han agter at udtage stævning med en sagsgenstand på 50.001 kr., indtil han har fået svar på en fri procesansøgning, som han agter at indgive. Hvis han får medhold, vil han modregne med kravene i denne sag.

Sagens oplysninger

SKAT foretog den 13. januar 2011 kl. 11.45 udlægsforretning på As bopæl for et beløb på 224.094.45 kr. Beløbet er sammensat af følgende krav:

Aconto AM-bidrag 2009

908,00 kr.

Underholdsbidrag

206.820,84 kr.

Boligydelse

 70,00 kr.

Licensgæld

 12.615,61 kr.

Fakturagæld

 2.100,00 kr.

Gebyr for tilsigelsesskrivelse af 11.01.2011

 250,00 kr.

Retsafgift

 1.330,00 kr.

SKAT har under hovedforhandlingen den 14. marts 2011 henset til beløbets størrelse frafaldet krav på boligydelse, 70,00 kr.

Forretningen blev foretaget på baggrund af tilsigelsesskrivelse af 11. januar 2011, og der blev foretaget udlæg i et anpartsbevis G3 Plantage ApS af ... Kommune, stort 1.000 kr., løbenr. 255, underskrevet af bestyrelsen den 13. januar 1992. G3 Plantage ApS blev underrettet om udlæggets foretagelse ved skrivelse af 14. januar 2011 og har kvitteret herfor den 21. januar 2011.

SKAT har tidligere, ved afgørelser af 28. april 2010 truffet afgørelse om lønindeholdelse til dækning af henholdsvis licensgæld og fakturagæld til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, men kravene er ikke blevet indfriet herved.

Aconto AM-bidrag for 2009 (bilag 9): kravet bestrides ikke, medmindre det kan anses for forældet.

Underholdsbidrag (bilag 10): der er ifølge specifikationen tale om børnebidrag (normal grundbidrag, tillæg og konfirmation) fra 9.juli 1985 til 18. maj 2009. Der er opkrævet i alt 462.437,10 kr. og afdraget 255.866,26 kr., hvorefter restkravet udgør 206.570,84 kr. Der er senest indbetalt den 30. november 2010.

Licensgæld (bilag 11): A tilmeldte sig licens den 1. januar 2007 via DR's hjemmeside i forbindelse med en licenskampagne. Der blev den 28. april 2010 truffet afgørelse om lønindeholdelse til dækning heraf. Kravet bestrides ikke, medmindre det kan anses for forældet.

Fakturagæld (bilag 12): er pålagt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 17. juli 2009 på grund af for sen indlevering af årsrapport for H1 ApS. Der blev den 28. april 2010 truffet afgørelse om lønindeholdelse til dækning heraf: Kravet bestrides ikke, medmindre det må anses for forældet.

Anbringender

Kammeradvokaten har til støtte for sin påstand gjort gældende, at rekvirentens udlæg af 13. januar 2011 er foretaget i overensstemmelse med reglerne i inddrivelsesloven, inddrivelsesbekendtgørelsen og retsplejeloven, hvorfor udlægget er gyldigt. Kravene var bestående på tidspunktet for forretningens foretagelse, og alle krav er tillagt udpantningsret. Udlægget er endvidere foretaget i As formue, og da udlæg altid sker med respekt for 3. mands bedre ret, medfører en eventuel håndpantsætning ikke udlæggets ugyldighed.

Der er ingen af kravene, der er forældet. For så vidt angår krav på underholdsbidrag blev det før den nye forældelseslov forældet på 20 år, jf. børnetilskudslovens § 18, der ved L 2007 nr. 523 § 27 er ændret til 10 år. Kravet var anmeldt under As gældssanering i 2004, jf. bilag 3, gældssaneringsforslag af 10. september 2004. Anmeldelse i en gældssaneringssag afbryder forældelsen, jf. tidligere DL 5-14-4, hvorefter påmindelse i sig selv afbrød forældelsen, og nu forældelseslovens § 17, stk. 1, nr. 3.

Sagen skal ikke udsættes på afgørelse af en sag, hvor der ikke engang er udtaget stævning endnu. Der henvises endvidere til inddrivelseslovens § 6, hvorefter indsigelser ikke har opsættende virkning.

A har til støtte for sin påstand gjort gældende, at kravet på underholdsbidrag i vidt omfang må anses for forældet. Den nye forældelseslov medfører, at kravene er forældet på 10 år; der kan således kun kræves betaling af krav fra den 13. januar 2001 og fremefter. Forældelsen er ikke afbrudt ved hans gældssaneringssag, da anmeldelse af krav i en gældssaneringssag ikke afbrød forældelsesfristen efter de tidligere gældende regler.

Der kan endvidere ikke foretages udlæg i hans anpartsbevis, da han i forbindelse med en låneoptagelse på 500.000 kr. den 29. oktober 2007, jf. kontoudskrift, håndpantssatte alle de effekter, som SØK som følge af deres beslaglæggelse havde i deres besiddelse den 28. oktober 2007, herunder anpartsbeviset, jf. den fremlagte håndpantsætningserklæring.

Endelig agter han at udtage stævning mod SØK, Vestre Landsret og SKAT, da deres fejl medførte, at han ikke fik sin gældssanering i 2004. Den væsentligste del af underholdsbidraget ville havde været gældssaneret til 0 kr., hvis hans gældssaneringssag var gået igennem. På den baggrund, og da han i øvrigt agter at modregne disse krav i det beløb, han vil blive tilkendt i erstatning i den sag, han agter at udtage stævning i, bør denne sag udsættes herpå, jf. retsplejelovens § 502.

Fogedrettens bemærkninger

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at krav på underholdsbidrag var anmeldt under As gældssaneringssag i 2004. Da påmindelse i sig selv afbrød forældelsen efter den tidligere gældende regel i DL 5-14-4, kan ingen del af kravet på underholdsbidrag anses for forældet.

Da forældelse efter forældelseslovens § 18, stk. 4 afbrydes ved en offentlig myndigheds pålæg til skyldnerens arbejdsgiver om lønindeholdelse, er heller ikke nogen af de øvrige krav forældet.

Det lægges til grund, at anpartsbeviset tilhører A, hvorfor der kan foretages udlæg heri, jf. retsplejelovens § 507. Da udlæg altid sker med respekt for 3. mands bedre rettigheder, er det uden betydning, om anpartsbeviset er håndpantsat til 3. mand.

Da der ikke engang er udtaget stævning mod SØK, Vestre Landsret og SKAT, er der ikke grundlag for at udsætte denne sag på afgørelse af en sådan sag, jf. retsplejelovens § 502, stk. 1.

D e r f o r   b e s t e m m e s

SKATs udlæg af 13. januar 2011 stadfæstes for så vidt angår 224.024,45 kr.