åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit omhandler gevinst og tab på skattefri porteføljeaktier

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Ikrafttræden
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Ved skattefri porteføljeaktier forstås som udgangspunkt aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, og som ejes af et selskab m.v., der ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen i porteføljeselskabet. Se ABL § 4 C, stk. 1.

Skattefri porteføljeaktier omfatter ikke aktier, der er ejet af et livsforsikringsselskab. Se ABL § 4 C, stk. 2.

Reglerne om skattefri porteføljeaktier gælder kun, når porteføljeselskabet er et aktie- eller anpartsselskab, som er skattepligtigt efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1, eller et tilsvarende udenlandsk selskab. Se ABL § 4 C, stk. 3.

Reglerne om skattefri porteføljeaktier gælder endvidere kun, hvis værdien af porteføljeselskabets beholdning af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, opgjort gennemsnitligt over det forudgående regnskabsår for porteføljeselskabet, ikke overstiger 85 pct. af porteføljeselskabets egenkapital ved udgangen af samme regnskabsår. Se ABL § 4 C, stk. 4. For porteføljeselskabets første regnskabsår anvendes det førstkommende regnskab som grundlag for opgørelsen. Hvis porteføljeselskabet har bestemmende indflydelse som nævnt i LL § 2, stk. 2, over et andet selskab, hvis aktier ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, ses der ved den nævnte opgørelse bort fra disse aktier. I stedet medregnes den andel af det andet selskabs aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, og den egenkapital, der svarer til porteføljeselskabets direkte eller indirekte ejerforhold i det andet selskab.

Se afsnit C.B.2.3.6 vedrørende definitionen på et reguleret marked og en multilateral handelsfacilitet.

Skattefri porteføljeaktier omfatter ikke aktier, der er datterselskabs- eller koncernselskabsaktier, og heller ikke konvertible obligationer eller tegningsretter til konvertible obligatioenr. Se ABL § 4 C, stk. 5.

Gevinst eller tab ved afståelse af skattefri porteføljeaktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se ABL § 8.

Til forskel fra datterselskabs- og koncernselskabsaktier er selskaber skattepligtige af udbytte af skattefri porteføljeaktier (medmindre aktierne samtidigt er datterselskabs- eller koncernselskabsaktier). Se SEL § 13, stk. 1, nr. 2 (modsætningsvist).

Udbytte af skattefri porteføljeaktier, der udloddes fra og med den 1. januar 2015, skal dog kun medregnes til selskabets skattepligtige indkomst med 70 pct. af udbyttebeløbet. Det forudsættes, at det modtagende selskab er skattepligtigt efter SEL § 1 eller § 2, stk. 1, litra a. Se § 4, nr. 1, i lov nr. 1375 af 16. december 2014. Reglen gælder ikke, hvis aktierne i det udbyttegivende selskab er omfattet af ABL §§ 17 eller 19, eller hvis det udbyttegivende selskab har fradrag for udbytteudlodningen.

Ved udbetaling af udbytte af skattefri porteføljeaktier skal der fra og med den 1. januar 2016 kun indeholdes udbytteskat med 15,4 pct. af udbyttet. Se KSL § 65, stk. 6, som ændret ved § 2 i lov nr. 1375 af 16. december 2014.

Hvis et selskab har afstået skattefri porteføljeaktier og inden for 6 måneder efter afståelsen erhverver skattefri porteføljeaktier i samme selskab, beskattes forskellen mellem afståelsessummen pr. aktie og den nye anskaffelsessum som udbytte. Det gælder dog kun, hvis afståelsessummen er højere end den nye anskaffelsessum og der er udloddet udbytte i perioden mellem afståelsen og erhvervelsen. Se LL § 16 A, stk. 2, nr. 5, der er indsat ved lov nr. 1255 af 18. december 2012 og som har virkning fra den 1. januar 2013.

Se LL § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra d, og afsnit C.B.2.10.1 vedrørende likvidationsudlodninger, og LL § 16 B, stk. 2, nr. 2, litra d, og afsnit C.B.2.10.3 vedrørende afståelse til det udstedende selskab.

Ikrafttræden

Reglerne om skattefri porteføljeaktier er indsat ved lov nr. 1255 af 18. december 2012. Reglerne er trådt i kraft og har virkning fra den 1. januar 2013. Se § 7, stk. 1, i lov nr. 1255 af 18. december 2012.

Se § 7, stk. 2, i lov nr. 1255 af 18. december 2012 og afsnit C.B.2.3.7 om overgangsregel i forbindelse med skift af skattemæssig status.

Se § 7, stk. 3, i lov nr. 1255 af 18. december 2012 om overgangsregel i forbindelse med spaltning i perioden fra den 1. november 2012 og til og med den 31. december 2012.

Se § 6, stk. 2 i lov nr. 1375 af 16. december 2014, hvorefter reglen om, at udbytte af skattefri porteføljeaktier kun skal medregnes med 70 pct., har virkning for udbytter, der udloddes fra og med den 1. januar 2015.

Se § 6, stk. 3, i lov nr. 1375 af 16. december 2014, hvorefter reglen om, at udbytteskatteprocenten for udbytte af skattefri porteføljeaktier nedsættes til 15,4 pct. har virkning for udbytter, der udloddes fra og med den 1. januar 2016.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdom

SKM2023.129.ØLR

Østre Landsret fastslog, at betingelsen i ABL § 4 C, stk. 3, hvorefter det er en betingelse for, at aktier kan være omfattet af ABL § 4 C om skattefri porteføljeaktier, at porteføljeselskabet er et aktie- eller anpartsselskab, der er skattepligtigt efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1, eller et tilsvarende udenlandsk selskab, ikke var i strid med reglerne om kapitalens fri bevægelighed. En anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen blev afvist.

Skatterådet

SKM2021.641.SR

Skatterådet fastslog, at ABL § 19 går forud for ABL § 4 C om skattefri porteføljeaktier. Selskabet ville imidlertid investere i minimum 40 pct. bitcoins, der ikke kan anses for værdipapirer, og selskabet ville således ikke udelukkende investere i værdipapirer. Under forudsætning af, at selskabets investeringer i bitcoins og andre altcoins, der er formuegenstande, løbende ville overstige 15 pct. af selskabets regnskabsmæssige aktiver, var der derfor ikke tale om aktier i et investeringsselskab, omfattet af ABL § 19, men om skattefri porteføljeaktier, omfattet af ABL § 4 C.

SKM2021.518.SR

Skatterådet bekræftede, at et kontantvederlag i anledning af et apportindskud af aktier kunne oppebæres skattefrit som en salgssum for aktierne, idet der var tale om skattefri porteføljeaktier, jf. ABL § 4 C og SEL § 2 D. Skatterådet fastslog, at LL § 3 ikke skulle finde anvendelse.

 
SKM2021.233.SR

Skatterådet bekræftede, at når selskabskapitalen i et selskab bestod dels af aktier, der var optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, og dels af aktier, der ikke var det, skete der ikke afsmitning mellem de noterede og de unoterede aktier i samme selskab. Det betød, at spørgerens unoterede A- eller C-aktier kunne være skattefri porteføljeaktier, uanset at B-aktierne i samme selskab var optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet.

Alle noterede aktier, herunder noterede datterselskabsaktier, skal medregnes, når det vurderes, om beholdningen af noterede aktier overstiger 85 procent af porteføljeselskabets egenkapital.

Skatterådet bekræftede endvidere, at statusskiftet fra skattefri porteføljeaktier til skattepligtige porteføljeaktier fandt sted på tidspunktet for generalforsamlingens vedtagelse af konverteringen, idet det blev lagt til grund, at der ikke var tale om en på forhånd fastlagt bindende aftale om konvertering af aktierne fra A-og C-aktier til B-aktier.

 
SKM2020.151.SR Et selskab ønskede at foretage apportindskud af aktier i et mellemholdingselskab. Betingelserne i ABL § 36 for succession var ikke opfyldt, og apportindskuddet måtte derfor anses for en afståelse af aktier. Der var ikke tale om datterselskabsaktier, idet kravet om en ejerandel på mindst 10 pct. ikke var opfyldt. Skatterådet fastslog derfor, at der var tale om skattefri porteføljeaktier, omfattet af ABL § 4 C, og afståelsen af aktierne var derfor skattefri.   
SKM2019.122.SR Skatterådet tilkendegav, at aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab, jf. ABL § 19, ikke opfylder betingelserne for at kunne være skattefri porteføljeaktier, eftersom investeringsselskaber i henhold til SEL § 3, stk. 1, nr. 19, er undtaget fra skattepligt. Betingelsen i ABL § 4 C, stk. 3, om, at porteføljeselskabet skal være skattepligtigt efter SEL § 1, stk. 1, nr. 1, eller et tilsvarende udenlandsk selskab, er derfor ikke opfyldt.  
SKM2015.140.SR En medarbejder påtænkte at overdrage nogle aktieoptioner til sit 100 pct. ejede holdingselskab. Skatterådet bekræftede, at der under forudsætning af, at holdingselskabet betalte et beløb, svarende til værdien af den betingede medarbejderoptionsaftale på overdragelsestidspunktet, ikke var hjemmel til at beskatte den endelige retserhvervelse af optionerne, den endelige tildeling af optionerne eller udnyttelsen heraf. Skatterådet bekræftede endvidere, at de for optionerne erhvervede kapitalandele under forudsætning af, at betingelserne i ABL § 4 C om skattefri porteføljeaktier var opfyldt, ville kunne sælges skattefrit af selskabet, jf. ABL §§ 4 C og 8.