Selskabers gevinst eller tab på næringsaktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Det gælder dog ikke, hvis der er tale om egne aktier. Se ABL § 10, ABL § 17, stk. 4, og afsnit C.B.2.3.2.

Er aktierne samtidigt næringsaktier og datterselskabs- eller koncernselskabsaktier, medregnes gevinst og tab til den skattepligtige indkomst. Se ABL § 17, stk. 4.

Se afsnit C.B.2.4.1 og C.B.2.4.2 om, hvornår aktier anses som næringsaktier.

Selskaber skal opgøre gevinst eller tab på næringsaktier efter lagerprincippet og kan ikke vælge realisationsprincippet. Se ABL § 23, stk. 5.

Se afsnit A.A.8.2.1.7 og § 6 og § 9, stk. 7-9, i lov nr. 683 af 8. juni 2017 om tilfælde, hvor selskabet med urette har anvendt realisationsprincippet.

Aktier, som selskabet ejer på det tidspunkt, hvor den fulde skattepligt til Danmark ophører, og som ikke fortsætter med at være omfattet af skattepligt til Danmark, anses for afstået på fraflytningstidspunktet til handelsværdien på fraflytningstidspunktet. Se SEL § 5, stk. 7 og 8, og afsnit C.D.1.5.1.1. Ved lov nr. 170 af 26. februar 2014 er der givet adgang for selskaber til efter nærmere regler at få henstand med skattebetalingen, såfremt selskabet er hjemmehørende i et land, der er medlem af EU/EØS, eventuelt efter en DBO. Se SEL §§ 26 og 27, som er indsat ved lov nr. 170 af 26. februar 2014. Bliver et selskab, der har fået henstand efter denne bestemmelse, skattemæssigt hjemmehørende i et land, der ikke er medlem af EU/EØS, herunder efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst, sidestilles dette med en afståelse til handelsværdien af de aktiver og passiver, der er omfattet af henstanden efter SEL § 26, forudsat at aktiverne og passiverne ikke er eller bliver tilknyttet et fast driftssted i et land, der er medlem af EU/EØS. Bliver aktiver og passiver, der er omfattet af henstand efter SEL § 26, internt overført til et fast driftssted beliggende uden for EU/EØS, sidestilles dette med en afståelse til handelsværdien på overførselstidspunktet. Se SEL § 27, stk. 4. Vedrørende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser, se § 2 i lov nr. 170 af 26. februar 2014.

Storbritannien er fra den 1. februar 2020 ikke længere medlem af EU, idet der dog i henhold til artikel 126 i udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien gælder en overgangsperiode indtil den 31. december 2020. Ifølge artikel 127 i udtrædelsesaftalen finder EU-retten anvendelse i overgangsperioden. Fra den 1. januar 2021 kan der derimod ikke længere gives henstand, efter disse bestemmelser, hvis selskabets aktiver er overført til Storbritannien. Se afsnit C.D.1.5.1.1 og C.D.1.5.3.

Se også

Se også afsnit C.B.2.4.3 om opgørelse af gevinst og tab på næringsaktier, herunder reglerne i ABL § 5 A, stk. 1-3, om tabsfradragsbegrænsning.