åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Selskabers gevinster eller tab på egne aktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se ABL § 10.

Det gælder også, hvis der er tale om næringsaktier. Se ABL § 17, stk. 4.

Der gælder en særlig regel om fondsaktier, der ikke begæres udleveret af aktionæren. Se § 166, stk. 1 og 2, i selskabsloven (►lovbek. nr. 1168 af 1. september 2023◄). Hvis der er forløbet 3 år efter registreringen af en fondsforhøjelse, uden at samtlige kapitalandele er overdraget til de berettigede, kan selskabets centrale ledelsesorgan ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens it-system opfordre den eller de pågældende til inden for 6 måneder at afhente andelene. Når denne frist er udløbet, uden at henvendelse er sket, kan det centrale ledelsesorgan afhænde aktierne gennem en værdipapirhandler for aktionærens regning. I salgsprovenuet kan selskabet fradrage omkostningerne ved bekendtgørelsen og afhændelsen. Er salgsprovenuet ikke afhentet senest 3 år efter afhændelsen, tilfalder beløbet kapitalselskabet.

Beløb, som efter denne regel tilfalder selskabet, anses for skattepligtigt på det tidspunkt, hvor selskabet har erhvervet endelig ret til beløbet, dvs. når salgsprovenuet for aktierne ikke er afhentet af aktionæren senest 3 år efter afhændelsen. Der er ikke tale om salg af egne aktier, omfattet af ABL § 10, idet selskabet sælger kapitalandelene på aktionærens vegne. De udgifter, som et selskab afholder efter selskabslovens § 166, er ikke fradragsberettigede.