Dato for udgivelse
26 May 2011 07:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Mar 2011 07:25
SKM-nummer
SKM2011.361.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, B-1465-10
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Selskabsbeskatning
Emneord
Vidne, afhøring, retssag, vidneførelse, embedsmænd
Resumé

Appellanten begærede vidneførelse af en medarbejder ved SKAT, som havde været sagsbehandler på sagen, hvilket Skatteministeriet protesterede mod.

Landsretten tiltrådte, at afhøring af en ansat i SKAT som udgangspunkt ikke er egnet til at tilvejebringe oplysninger om myndigheders praksis m.v. Landsretten bemærkede videre, at retssagen ¡ det væsentlige angår spørgsmålet om opgørelse af appellantens privatforbrug for et indkomstår og fandt på denne baggrund ikke, at den begærede vidneførelse havde betydning for sagens afgørelse.

Reference(r)

Retsplejeloven § 168
Retsplejeloven § 169
Retsplejeloven § 341

Henvisning

Den juridiske vejledning A.A.10.3.6

Parter

A
(selv)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Tim Holmager)

Afsagt af landsdommerne

Henrik Bitsch, B. Vollmond og Tine Vuust

A har ved skrivelse af 4. februar 2011 fremsendt spørgetema til brug ved den påtænkte afhøring af DN, der har været sagsbehandler på sagen ved SKAT. Kammeradvokaten har protesteret mod, at DN afhøres.

Efter votering afsagdes sålydende kendelse

Det tiltrædes som anført af Kammeradvokaten, at afhøring af en ansat i SKAT som udgangspunkt ikke er egnet til at tilvejebringe oplysninger om myndigheders praksis m.v.

Bevisførelsen i sagen angår i det væsentlige spørgsmålet om opgørelse af As privatforbrug for året 2000. A har ikke gjort gældende, at der er begået formelle sagsbehandlingsfejl, men alene at beregningen ikke er korrekt, herunder at poster, der burde have været taget i betragtning, er udeholdt.

På denne baggrund finder landsretten ikke, at den begærede afhøring har betydning for sagens afgørelse. Herefter

b e s t e m m e s

Anmodningen om vidneafhøring af DN tages ikke til følge.