åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan unoterede aktier værdiansættes ved gaveafgiftsberegning.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Hovedregel

Værdiansættelse ved gaveafgiftsberegning af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked skal ske efter aktiernes handelsværdi.

TSS-cirkulære 2000-9 og 2000-10 samt SKATs værdiansættelsesvejledning kan anvendes vejledende.

Det fremgår af pkt. 1 og 3 i TSS-cirkulære 2000-9, at hjælpereglen er vejledende, og at det resultat, der følger af hjælpereglens anvendelse, vil kunne fraviges i sin helhed, eller for så vidt angår enkeltposter, når det må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for værdien af de overdragne aktier.

Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 finder ikke længere anvendelse for så vidt angår aktier og konvertible obligationer. Pkt. 17 og 18 i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 er med et ændringscirkulære ophævet med virkning fra den 5. februar 2015. Styresignalet præciserer, at formueskattekursen fra og med denne dato ikke kan finde anvendelse ved værdiansættelse af aktier og obligationer samt unoterede konvertible obligationer. Se SKM2015.96.SKAT.

Ved SKM2014.710.SKAT har SKAT udsendt kapitaliseringsfaktorer gældende fra 1. januar 2015. Disse kapitaliseringsfaktorer vil kunne finde anvendelse på overdragelser foretaget fra 1. januar 2015 frem til offentliggørelsen af ændringscirkulæret, dvs. til og med den 4. februar 2015. For andelsselskaber mv. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, kan disse kapitaliseringsfaktorer anvendes ved opgørelse af værdien af unoterede aktier til og med indkomståret 2014. SKAT vil ikke udsende kapitaliseringsfaktorer fremover.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

UfR 1977, 405 ØLD

Aktier i familieselskab solgt til søn til kurs 100. Omsættelighedsbegrænsningerne i vedtægterne ikke tillagt vægt. Kursen i stedet fastsat til 4200.

 

Landsskatteretskendelser

LSRM 1982, 106 LSR

Overdragelse af aktier til familiefond. Betaling med gældsbrev på usædvanlige rente- og afdragsvilkår. Handelskurs tilsidesat.

 

SKAT

TfS 1995, 120 LR

Overdragelse af A-aktier til søn. Børsnoterede B-aktiers børskurs kunne anvendes som handelsværdi af de unoterede A-aktier.

 

TfS 1994, 773 LR

Overdragelse af aktier i familieselskab. Usædvanlig og ikke-forretningsmæssig vedtægtsbestemmelse begrundet i ønske om at give børnene mulighed for at erhverve anparterne til en pris under markedsværdien. Vedtægtsbestemmelsen ikke tillagt vægt.