Fondsaktier er aktier, der udstedes i forbindelse med en forhøjelse af aktiekapitalen ved overførsel til denne af tidligere indtjent, men ikke udbetalt overskud.

Se om anskaffelsessummen for fondsaktier afsnit C.B.2.5.6 om anskaffelses- og afståelsessummer for tegningsretter og aktieretter og anskaffelsessummen for aktier erhvervet på grundlag af retterne.