Dato for udgivelse
14 jun 2011 08:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 jun 2011 08:52
SKM-nummer
SKM2011.404.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2011-262-0226
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Spildevandsafgift
Resumé

Vestre Landsret har i SKM2011.369.VLR taget stilling til udtrykket "udledt" i spildevandsafgiftslovens § 7. Landsretten fastslår, at udtrykket udledt må forstås, som de vandmængder, der løber fra renseanlægget og ud i søer, vandløb eller hav.

Dette styresignal beskriver muligheden for genoptagelse med henblik på at opgøre den udledte mængde efter spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 2.

Hjemmel

Spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 1.

Spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 2.

Reference(r)
Spildevandsafgiftsloven
Henvisning

PAVL 2011-1 G.13.4.1.1.

PAVL 2011-1 G.13.4.1.2.

Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-1, E.A.7.13.6.

Indledning
Vestre Landsret har ved dom af 15. marts 2011, der er offentliggjort i SKM2011.369.VLR, taget stilling til udtrykket "udledt" i spildevandsafgiftslovens § 7. Landsretten fastslår, at udtrykket udledt må forstås, som de vandmængder, der løber fra renseanlægget og ud i søer, vandløb eller hav.

Det har hidtil været SKATs praksis, at hvis et renseanlægs udledningstilladelse stiller krav om måling af mængden af spildevand i tilløb til renseanlægget, og ikke i udløbet fra fra renseanlægget, skal målingen ved tilløb til renseanlægget anvendes ved beregningen af spildevandsafgiften.

Som følge af dommen har renseanlæg, der har opgjort den afgiftspligtige mængde spildevand ved tilløbet til renseanlægget, mulighed for at få genoptaget deres afgiftsansættelser. Se nærmere nedenunder.

Tidligere praksis
Spildevandsanlæg, der efter udledningstilladelsen har pligt til kontinuerligt at måle den udledte mængde spildevand i tilløbet til eller i afløbet fra renseanlægget, skulle opgøre den afgiftspligtige mængde efter måler. Den i spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 1, forudsatte pligt til, i henhold til udledningstilladelsen at foretage måling af den udledte mængde, kunne omfatte målinger i både til- eller afløbet fra renseanlægget. Der blev ikke sondret mellem begreberne tilledning og udledning. Praksis byggede på formuleringen i bekendtgørelsen om måling af spildevand mv. nr. 981 af  18. oktober 2005 § 1, stk. 3 (målebekendtgørelsen).

Denne praksis er også beskrevet i Meddelelse fra Told- og Skattestyrelsen i SKM2003.199.TSS.

Landsrettens dom ændrer denne praksis.

Landsrettens dom
Vestre Landsret har ved dom af 15. marts 2011 taget stilling til udtrykket "udledt" i spildevandsafgiftslovens § 7.

Det fremgår af spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 1, at den udledte mængde vand opgøres efter måler i de tilfælde, hvor udledningstilladelsen indebærer pligt til måling af den udledte mængde vand. I andre tilfælde opgøres den udledte mængde vand efter måler eller på baggrund af de tilknyttede ejendommes vandforbrug. Se spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 2. For spildevandsudledere med mere end 10 tilknyttede ejendomme, som opgør den udledte mængde på baggrund af de tilknyttede ejendommes vandforbrug, tilægges 50 % til den opgjorte mængde. Se spildevandsafgiftslovens  § 7, stk. 6.

Landsretten udtaler, at "efter de almindelige bemærkninger til spildevandsafgiftsloven, sammenholdt med ordlyden af spildevandsafgiftslovens § 1, stk. 1, og en naturlig sproglig forståelse, må udtrykket "udledte" i lovens § 7, stk. 1, forstås som de vandmængder, der løber fra renseanlægget og ud i "søer, vandløb eller havet". "Udledning" omfatter ikke i denne sammenhæng den udledning, som sker fra de tilknyttede ejendomme og til renseanlægget. Det afgørende for afgiftsberegningen er koncentrationen af stoffer i det rensede spildevand ganget med den vandmængde, der udledes fra renseanlægget til vandmiljøet.

Bekendtgørelsen om måling af spildevand m.v. er udstedt i medfør af spildevandsafgiftslovens § 13, stk. 4, (lovens afsnit om regnskabsbestemmelser), § 15, stk. 3, (lovens afsnit om afregning og afgiften), og § 20 (lovens afsnit om kontrolbestemmelser). Ingen af disse bestemmelser er omfattet af lovens afsnit om "Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde", der indeholder §§ 5-8.

Da der hverken i spildevandsafgiftslovens § 13, stk. 4, eller i øvrige bestemmelser i loven er hjemmel til at ændre lovens § 7, stk. 1, således at det ved bekendtgørelse kan bestemmes, at en pligt efter udledningstilladelsen til måling af den tilledte mængde vand indebærer, at den tilledte mængde vand skal anvendes ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde spildevand, kan Skatteministeriet heller ikke på dette grundlag kræve, at afgiften beregnes af den tilledte vandmængde. Bestemmelsen i bekendtgørelsens § 1, stk. 3, om, at "målingen foretages i til- eller afløbet fra renseanlægget", finder derfor alene anvendelse i de tilfælde, hvor udledningstilladelsen indebærer en pligt til måling af den udledte mængde vand. Spildevandsudlederen kan da vælge, om målingen skal foretages enten i tilledningen til i eller udledningen fra renseanlægget."

Efter lovens ordlyd skal spildevandsafgiften således beregnes på baggrund af mængden af spildevand udledt fra renseanlægget, når udledningstilladelsen stiller krav om, at måle den udledte mængde. Uanset bekendtgørelse nr. 981 af 18. oktober 2005 (målebekendtgørelsen) § 1, stk.3 kan bestemmelsen i spildevandsafgiftslovens 7, stk 1 ikke udvides til også at gælde, når renseanlæggets udledningstilladelse stiller krav om at måle den tilledte mængde spildevand.

Genoptagelse
Genoptagelse efter dette styresignal omfatter alene de afgiftsansættelser, hvor opgørelsen af spildevandsafgiften er foretaget på baggrund af målinger foretaget i tilledningen til renseanlægget, og hvor udledningstilladelsen ikke stiller krav om måling af udledningen fra renseanlægget.

Renseanlæg, som fra 2005 eller senere har opgjort den afgiftspligtige mængde spildevand efter SKATs hidtidige praksis eller som ikke har fået godkendt opgørelse af spildevandsmængden efter tilsluttede ejendommes vandsforbrug + 50% som følge af SKATs hidtidige praksis, kan anmode om at få genoptaget deres afgiftsansættelse for de omhandlende perioder efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2.

Frister for genoptagelse
En afgiftsansættelse kan genoptages,  hvis en anmodning herom fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløbet. Se skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Hvis denne frist er udløbet, kan der ekstraordinært ske genoptagelse efter anmodning og til gunst for den afgiftspligtige, hvis hidtidig praksis er endeligt underkendt ved en dom, en landsskatteretskendelse eller en praksisændring offentliggjort af Skatteministeriet. Se skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1. Genoptagelse kan efter denne bestemmelse ske fra og med den afgiftsperiode, der har været til prøvelse, eller fra og med den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Det vil i relation til dette styresignal sige for afgiftsansættelser for spildevandsafgift fra og med 2005 og efterfølgende afgiftsperioder.

Reaktionsfrist
Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af fristbestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, det vil sige senest 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om den underkendelse af praksis, der begrunder genoptagelsen.

Fristen på 6 måneder regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside, www.skat.dk.

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT. 

Ikrafttrædelses- og bortfaldstidspunkt
Dette styresignal træder i kraft ved offentliggørelsen på SKATs hjemmeside, og det bortfalder 6 måneder efter offentliggørelsen.