Dato for udgivelse
17 maj 2011 15:32
SKM-nummer
SKM2011.331.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2011-347-0096
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering + Skat
Overemner-emner
Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet
Emneord
Ejendomsværdiskat, 2010, ejendomme, udlandet
Resumé
Meddelelsen indeholder ajourførte oplysninger om salg af fast ejendom i de enkelte lande, som kan anvendes ved opgørelsen af grundlaget for ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme i 2010. Det drejer sig om det svenske indeks for fritidshuse, indekstal fra OECD, Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse samt afstandsprocenten for 2010.
Hjemmel
Ejendomsværdiskattelovens § 4 b
Reference(r)
Ejendomsværdiskatteloven
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1 A.G.2.2.1

Indledning

Efter § 2 i ejendomsværdiskatteloven betaler personer, der er hjemmehørende i Danmark, ejendomsværdiskat af ejerboliger (herunder fritidshuse), som ligger i Danmark eller udlandet, herunder Færøerne og Grønland.  

Ejendomsværdiskatten for udenlandske ejendomme opkræves med samme procent som ejendomsværdiskatten for danske ejendomme.

Derimod gælder der særregler for opgørelsen af beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten for udenlandske ejendomme.

EF-domstolen (Theodor Jäger, C-256/06) har i 2008 truffet afgørelse om, at en medlemsstat ikke kan beskatte en i udlandet beliggende ejendom højere end en i hjemlandet beliggende ejendom. En sådan beskatning er i strid med forbudet mod restriktioner overfor kapitalbevægelser mellem medlemsstaterne. Dommen har givet anledning til, at den eksisterende beskatning af ejerboliger i udlandet for fuldt skattepligtige danskere er ændret i overensstemmelse med dommen.

Ved lov nr. 1340 af 19/12 2008 er beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten for udenlandske ejendomme derfor ændret med virkning fra og med indkomståret 2009.

SKATs meddelelse SKM2008.565.SKAT indeholder retningslinjer for, hvordan beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten skal fastsættes. Retningslinjerne svarer til de regler, som er vedtaget ved lovændringen.

Nærværende meddelelse indeholder ajourførte oplysninger om ejendomsværdiskattegrundlaget for 2010. Det drejer sig om det svenske indeks for fritidshuse, indekstal fra OECD, Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse samt afstandsprocenten for 2010.

Ejendomsværdiskattegrundlaget

Udenlandske ejendomme skal beskattes på linie med danske ejendomme, der beskattes på grundlag af den laveste af følgende tre værdier, nemlig enten

  • ejendomsværdien pr. 1. oktober i indkomståret (2010),
  • ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct.
  • eller ejendomsværdien pr. 1. januar 2002.

Udenlandsk vurdering

Da der for udenlandske ejendomme ikke foreligger nogen dansk ejendomsvurdering, er udgangspunktet, at hvis der i den pågældende fremmede stat findes en offentlig ejendomsvurdering, som kan sidestilles med en dansk vurdering, kan ejendomsværdiskatten beregnes efter samme regler som gælder for danske ejendomme. Det er dog en forudsætning herfor, at SKAT har godkendt den udenlandske vurdering. På nuværende tidspunkt har SKAT kun godkendt den offentlige svenske vurdering i 2001 og 2002 af ejendomme, der er erhvervet før 1. januar 2002. Den svenske vurdering skal dog korrigeres, jf. nærmere SKM2008.565.SKAT, afsnit J 1), nr. 5. 

Indeksering af anskaffelsespris

Når der ikke foreligger en godkendt udenlandsk vurdering, må der i stedet tages udgangspunkt i ejendommens faktiske anskaffelsespris. Denne anskaffelsespris vil så skulle indekseres tilbage fra anskaffelsesåret til henholdsvis 2001 eller 2002. Herved når man frem til ejendommens handelsværdi i det pågældende indkomstår. 

Indekseringen skal ske for ejendomme, der er erhvervet 1. januar 2002 eller senere.

Ejendommens faktiske anskaffelsessum indekseres tilbage til det angivne tidspunkt efter følgende prioriteringsrækkefølge:

  • et godkendt udenlandsk prisindeks
  • OECD´s indeks for udvikling i huspriser
  • det danske sommerhusindeks

SKAT har godkendt anvendelsen af et indeks for svenske fritidshuse og et indeks fra OECD.

Det svenske indeks for fritidshuse skal anvendes på alle typer ejendomme i Sverige, der anvendes som fritidsbolig:

Indeks 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sverige

Fritidshuse

335 358 383 424 470 527 588 604 633 679

De anerkendte OECD-indeks er:

OECD-indeks 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
USA 107,7 114,6 121,9 133,6 149,3 161,6 166,1 159,9 151,4 144,8
GB 108,1 125,6 145,3 162,5 171,4 182,2 202,2 200,2 184,6 198,0
Tyskland 100 97,2 96,3 94,4 92,6 92,6 92,6 93,5 93,5 96,8
Italien 108,2 118,6 130,8 143,7 154,6 164,3 171,9 176,7 170,0 166,1
Finland 99,1 109,4 115,9 123 130,2 143 153,7 155,5 148,6 158,7
Irland 108,1 119,7 138,7 154,7 173 196,3 200,9 180,8 147,3 129,6
Nederlandene 111 120,2 125,7 130,9 137,2 143,7 149,6 148,8 143,9 140,8
Norge 106,9 112,3 114,2 125,8 136,1 154,3 172,3 170,4 175,7 190,1
Spanien 109,6 128,1 153,7 181,8 208,4 229,3 241,8 242,3 223,8 215,5
Frankrig 107,9 116,8 130,5 150,3 173,3 194,3 207,1 209,7 194,8 207,0
Schweiz 101,9 106,6 109,8 112,4 113,6 116,4 118,9 122,0 128,2 134,0

Hvis SKAT ikke har godkendt et indeks fra OECD for det pågældende land, skal Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse i Danmark anvendes:

Indeks 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Danmark

Sommerhuse

49,0 53,1 58,0 69,1 84,9 100,0 103,8 99,0 86,8 87,7

Regulering af den indekserede anskaffelsespris (handelsværdien) - afstandsprocenten

Da ejendomsværdiskatten for danske ejendomme beregnes på grundlag af den offentlige vurdering, som typisk er lavere end handelsværdien, skal de udenlandske beregnede handelsværdier yderligere reduceres med den såkaldte afstandsprocent, der er udtryk for forskellen imellem handelsværdien og den offentlige vurdering. Herved bliver de udenlandske beregnede handelsværdier sammenlignelige med de danske ejendomsværdier.

Afstandsprocenten er opgjort således:

Afstandsprocent 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Gns. pct. 15 18 12 29 9 17 9 5 11 10

Der henvises i øvrigt til SKATs meddelelse offentliggjort som SKM2008.565.SKAT, hvor retningslinierne for beregningen af ejendomsværdiskatten nærmere er beskrevet. Meddelelsen indeholder eksempler på beregning af ejendomsværdiskattegrundlaget.

Selvangivelse

Den beregnede handelsværdi, der fremkommer ved at benytte ovenstående regler, kan selvangives via "tast selv" eller ved benyttelse af blanket 04.053.

Den beregnede handelsværdi pr. 1. oktober 2010, 1. januar 2002 og 1. januar 2001 tillagt 5 % angives i henholdsvis rubrik 212, 213 og 214, hvorefter den mindste værdi vil blive anvendt som beregningsgrundlag.

SKAT skal bemærke, at fristen for rettidig indgivelse af den udvidede selvangivelse, der anvendes af skattepligtige med fast ejendom i udlandet, er den 1. juli 2011.