Indhold

Dette afsnit handler om to forskellige 6-måneders frister. Der skelnes mellem den lovbestemte og den administrative. Fristerne er som udgangspunkt sammenfaldende.

Afsnittet indeholder:

  • Den lovbestemte 6-måneders frist
  • Den administrative 6-måneders frist
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Den lovbestemte 6-måneders frist

Aktieombytningen skal være gennemført inden for en periode på 6 måneder regnet fra første ombytningsdag. Se ABL § 36, stk. 4. Der kan dispenseres fra fristen. Told- og skatteforvaltningen har kompetencen til at imødekomme ansøgninger om forlængelse af fristen.

Den administrative 6-måneders frist

Herudover påføres tilladelser til skattefri aktieombytning ofte en administrativ frist, hvorefter ombytningen skal være foretaget senest 6 måneder efter afgørelsens dato. I modsat fald vil tilladelsen i nogle tilfælde kunne anses for bortfaldet. Reglen er begrundet i, at de forhold, der lå til grund for tilladelsen, kan ændre sig meget i løbet af 6 måneder. Da betingelserne for skattefri aktieombytning skal være opfyldt på ombytningstidspunktet, er det relevant at sætte en frist, inden for hvilken tilladelsen skal være udnyttet.

Der er dog tale om en frist, der kan forlænges på ansøgers anmodning, hvis der søges herom inden udløb af den oprindeligt fastsatte frist. Ved meddelelse af fristforlængelse må Skattestyrelsen sikre sig, at de forhold, der lå til grund for tilladelsen, ikke har ændret sig på en sådan måde, at tilladelsen ikke kan opretholdes. Uanset, at der gives fristforlængelse, skal den lovbestemte frist fortsat overholdes.

Eksempel 1

Modtages afgørelsen den 1. marts, og påbegyndes ombytningen dagen efter, forudsætter en forlængelse af den administrative frist, at der tillige dispenseres fra den lovbestemte frist.

Ansøger kan i sin ansøgning om tilladelse til skattefri aktieombytning tilkendegive, hvornår aktieombytningen ønskes foretaget, så skattemyndighederne kan tilpasse tilladelsen hertil.

Eksempel 2

Indsendes ansøgningen i marts, og ønsker ansøger at foretage en regulering af vederlaget i marts det efterfølgende år, kan ansøgningen med fordel indeholde en angivelse af, at ombytningen tidligst ønskes påbegyndt den 1. oktober. En tilladelse kan herefter formuleres således, at den først er gældende fra den 1. oktober, eller den kan indeholde en angivelse af, at ombytningen skal være foretaget senest den 1. april det følgende år. Også i en sådan situation skal den lovbestemte frist overholdes.

Oversigt over domme, kendelse, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og andre

SKM2005.272.TSS

Der er ansøgt om tilladelse til skattefri aktieombytning, hvor vederlaget er sammensat af en fast del bestående i aktier og kontanter og i en variabel del ligeledes bestående i aktier og kontanter. Told- og Skattestyrelsen finder, at det forhold, at samtlige aktier ikke blev udvekslet inden 6 måneders fristen i (dagældende) ABL § 13 stk. 4, medfører, at samtlige betingelser for skattefri aktieombytning ikke er opfyldte. Afslag.

Hvis den skattefri aktieombytning kun omfattede de på aftaletidspunktet udvekslede aktier kunne der derimod gives tilladelse.

Se også SKM2009.442.SKAT.