Indhold

Dette afsnit introducerer skattefri aktieombytning.

Afsnittet indeholder:

 • Resumé
 • Definition
 • Regel
 • Tilladelse
 • Samspillet mellem reglerne om skattefri aktieombytning med og uden tilladelse
 • Lovens baggrund, formål og historik
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Resumé

Ved aktieombytning ombytter aktionæren sine aktier i et selskab med aktier i et andet selskab. Aktieombytning kaldes også for en uegentlig fusion, idet der som ved fusion sker en overdragelse af kontrollen over selskabet, men uden en sammensmeltning med det overtagne selskab.

ABL § 36 giver mulighed for, at beskatningen udsættes til et senere tidspunkt, hvor aktionæren afstår aktier.

Definition

En skattefri aktieombytning er defineret ved, at aktierne i et selskab (det erhvervede selskab) ombyttes med aktier i et andet selskab (det erhvervende selskab).

Det er en betingelse, at det erhvervende selskab får flertallet af stemmerne i det erhvervede selskab. Har det erhvervende selskab allerede flertallet af stemmerne i det erhvervede selskab, skal det erhvervende selskab tildeles yderligere aktier eller anparter i det erhvervende selskab og eventuelt en kontant udligningssum.

Regel

Når betingelserne er opfyldt, giver transaktionen mulighed for, at beskatningen udsættes til et senere tidspunkt, hvor aktionæren afstår aktier. Se afsnit C.D.6.3.8 om de skattemæssige virkninger.

Tilladelse

Det er som udgangspunkt en betingelse for at anvende reglerne om skattefri aktieombytning, at Skattestyrelsen har givet tilladelse hertil.

Samspillet mellem reglerne om skattefri aktieombytning med og uden tilladelse

Der kan gennemføres skattefri aktieombytning uden tilladelse samtidig med, at der alternativt indhentes tilladelse hos Skattestyrelsen.

Der er desuden ikke noget til hinder for, at der gennemføres en aktieombytning efter det objektive system, hvis man har fået afslag på at gennemføre aktieombytningen efter tilladelsessystemet.

Se også

Se afsnit

 • C.D.6.3.8 om succession
 • C.D.6.3.3 om tilladelse og vilkår for tilladelse til skattefri aktieombytning
 • C.D.6.3.9 om kompetencen til at træffe afgørelse efter ABL § 36
 • C.D.7.4 om gennemførelse af skattefri aktieombytning uden tilladelse.

Lovens baggrund, formål og historik

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.: 

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

295 af 10.06.1981

Indførelse af den oprindelige bestemmelse

ABL § 13

219 af 01.04.1992

Implementering af fusionsskattedirektivet

ABL § 13

312 af 17.05.1995

Betingelse at Ligningsrådet giver tilladelse

ABL § 13

166 af 24.03.1999

Ligningsrådets kompetence uddelegeres til skattemyndighederne

ABL § 13

313 af 21.05.2002

Ophævelse af 10 pct. grænsen for den maksimale kontante udligningssum

ABL § 13

458 af 09.06.2004

Kombinationsomstrukturering

ABL § 13

1413 af 21.12.2005

Ny aktieavancebeskatningslov

ABL § 36

525 af 12.06.2009

Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning mv. Ændring af de objektiverede regler - uden tilladelse. Se afsnit C.D.7.4.

ABL § 36, stk. 6

84 af 30.01.2019

Udbygning af betingelserne i ABL § 36, stk. 5

ABL § 36, stk. 5

 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser og SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og andre

SKM2009.742.SR.

Det afgørende for, om en henstand med fraflytterskat på aktier kan opretholdes efter en aktieombytning, er, at ombytningen kan ske skattefrit efter de regler, der er gældende, hvor spørger er hjemmehørende. Tiltrådt.