Indhold

Dette afsnit beskriver praksis for tilladelser til spaltning med henblik på frasalg.

Afsnittet indeholder:

  • Ledende afgørelser om spaltning med henblik på frasalg
  • Skattestyrelsens kommentar til de ledende afgørelser om spaltning med henblik på frasalg
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ledende afgørelser om spaltning med henblik på frasalg

I en række sager er der anmodet om tilladelse til skattefri spaltning af et selskab med henblik på efterfølgende frasalg af det/de modtagende eller indskydende selskab/selskaber.

I TfS 1998, 160 LR blev en anmodning om tilladelse til skattefri ophørsspaltning imødekommet af Ligningsrådet ud fra en samlet vurdering, idet spaltningen ikke fandtes motiveret af skatteundgåelse/skatteudnyttelse. Selskabet drev virksomhed med to aktiviteter som i henseende til marked, medarbejderskare og krav til edb-teknologi var meget forskellige, og den ene aktivitet ønskedes frasolgt. Der var ikke nogen udskudt skat i det modtagende selskab, der ønskedes frasolgt, og goodwill i det modtagende selskab, der ønskedes frasolgt, udgjorde 10-15 mio. kr.

I SKM2005.184.TSS blev en anmodning om tilladelse til skattefri grenspaltning afslået med henvisning til et efterfølgende frasalg af aktierne i grenspaltningens modtagende selskab.

I SKM2006.321.SKAT ejede A, der er et dansk selskab ejet af en større udenlandsk koncern med D som det ultimative moderselskab, hele aktiekapitalen i selskab B. På vegne af A anmodede rådgiver om tilladelse til skattefri grenspaltning af B. B var beskæftiget inden for IT branchen, og selskabets aktiviteter var opdelt i tre hovedområder, hvoraf det ene område var ønsket udspaltet i et nystiftet selskab. Efter modtagelsen af den oprindelige anmodning, men inden afgørelsen oplyste rådgiver, at den udspaltede gren ville blive frasolgt kort efter gennemførelsen af spaltningen. Omstruktureringen og frasalget var et led i en beslutning, der var truffet på verdensplan. SKAT fandt efter en samlet konkret vurdering, at betingelserne i fusionsskatteloven var opfyldt, hvorfor anmodningen blev imødekommet.

I SKM2006.323.SKAT blev der anmodet om tilladelse til skattefri grenspaltning med det formål bl.a. at salgsmodne de udspaltede ejendomme. Der blev givet tilladelse efter en konkret vurdering.

Afgørelsen i SKM2006.323.SKAT er udtryk for, at SKAT godt kan tillade en spaltning, der vil blive foretaget med henblik på efterfølgende at foretage frasalg af det udspaltede selskab, selvom salget af ejendommen eller andre aktiver ligeså vel kunne være foretaget direkte fra det indskydende selskab. Det er et udtryk for, at SKAT i den konkrete sag har vurderet, at det var forretningsmæssigt begrundet at foretage den nævnte omstrukturering, som derfor ikke blot var udtryk for hovedaktionærens ønske om at udtræde skattefrit uden umiddelbar afståelsesbeskatning. Modsat hertil var det SKATs vurdering i SKM2005.184.TSS, at udspaltning med henblik på efterfølgende salg af det modtagende selskab hovedsageligt var begrundet i et ønske om at udtræde med henblik på at investere provenuet passivt.

I SKM2005.357.TSS blev der meddelt afslag på anmodning om tilladelse til skattefri ophørsspaltning. Selskab A drev rederivirksomhed og ejede herunder to skibe. Selskabet var ønsket spaltet i selskab F og selskab H. Told- og skattestyrelsen henså i sin afgørelse navnlig til, at

  • A ikke længere ønskede at drive virksomhed med de to skibe
  • G ønskede at drive virksomhed med de to skibe og inden spaltningens gennemførelse skulle købe én aktie i A
  • A ultimo 2004 havde optaget et lån på 29 mio. USD
  • provenu og forpligtelse fra dette lån skulle adskilles ved spaltningen, sådan at F modtog provenu, og H overtog tilbagebetalingsforpligtelsen
  • A ved et almindeligt skattepligtigt salg af de to skibe ville blive beskattet af en avance på ca. DKK 191 mio., hvoraf skatten udgjorde ca. 57 mio. kr.

Under disse omstændigheder var Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at en skattefri spaltning af A måtte betragtes som et maskeret salg af de to skibe til H, der som et af hovedformålene måtte anses at have skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Se fusionsskattedirektivets art. 15.

I SKM2005.357.TSS har det efter en konkret vurdering af sagens samlede omstændigheder været anset for et overvejende formål med transaktionen, at de skattemæssige fordele kunne opnås. Det blev ikke anset for overvejende forretningsmæssigt begrundet at afstå skibene.

Generelt vil et frasalg af aktiver direkte fra et selskab medføre avancebeskatning, og en udspaltning med henblik på frasalg medfører dermed en likviditetsbesparelse i forbindelse med, at beskatningen bliver udskudt. Om en udspaltning med henblik på frasalg af de udspaltede aktier reelt er forbundet med skattemæssige fordele skal vurderes konkret. I TfS 1998, 160 LR blev det tillagt betydning, at der efter det oplyste ikke var udskudt skat på de bogførte aktiver i det modtagende selskab, der var ønsket frasolgt, ligesom det i SKM2006.321.SKAT tillige var af afgørende betydning, at alternativet til udspaltning med henblik på frasalg var skattemæssigt neutral i forhold til et direkte salg af aktiverne fra det indskydende selskab. Transaktionerne i disse sager blev også i sig selv fundet forretningsmæssigt begrundede.

I SKM2014.229.ØLR havde H1 koncernen indgået en aftale om på verdensplan at frasælge x aktiviteten til G1. H1 ApS besluttede at foretage en grenspaltning af x aktiviteten for derefter at overføre denne del af H1 ApS til et nystiftet selskab med henblik på at frasælge dette selskab til et udenlandsk selskab i G1-koncernen. H1 ApS ønskede at gennemføre grenspaltningen som skattefri omstrukturering. Det var ubestridt, at beslutningen om at sælge denne del af koncernens aktiviteter var forretningsmæssigt begrundet i koncernens forhold, herunder at frigøre midler og fokusere på koncernens kerneaktiviteter i form af udvikling, produktion og markedsføring af receptpligtig medicin. Efter det oplyste var der ikke noget til hinder for et direkte frasalg af x aktiviteten, og der var var ikke grundlag for at antage, at et sådant direkte frasalg var forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder. Ved den valgte fremgangsmåde ønskede H1 ApS at konvertere et skattepligtigt frasalg til en skattefri grenspaltning, hvorved selskabet ville slippe for en betydelig avancebeskatning, der efter det oplyste udgjorde ca. 92 mio. kr. Provenuet fra salget var ikke investeret i H1 ApS' tilbageværende aktiviteter, men var efter det oplyste anvendt i moderselskabets drift. Landsretten fandt ved en samlet bedømmelse af den konkrete transaktion, at Skatteministeriet havde godtgjort, at hovedformålet eller et af hovedformålene med grenspaltning af H1 havde været at undgå avancebeskatning ved et direkte frasalg af aktiviteterne. Landsretten fandt endvidere, at afslag på anmodning om skattefri grenspaltning ikke var i strid med SKATs administrative praksis.

Skattestyrelsens kommentar til de ledende afgørelser om spaltning med henblik på frasalg

Opsummerende er det Skattestyrelsens opfattelse, at en spaltning med henblik på frasalg kan være forbundet med en umiddelbar skattemæssig fordel. På trods heraf er det Skattestyrelsens opfattelse, at der kan gives tilladelse til en spaltning med henblik på frasalg af den udspaltede aktivitet, når det ikke er hovedformålet eller et af hovedformålene at opnå skattefordelen. Det skal efter en konkret vurdering være forretningsmæssigt begrundet i erhvervsvirksomhedens drift at afstå det udspaltede selskab.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2014.229.ØLR Skattefri grenspaltning. På baggrund af H1 koncernens aftale af 25. juni 2006 om på verdensplan at sælge x aktiviteten til G1, besluttede H1 ApS den 1. december 2006 at foretage en grenspaltning af x aktiviteten for efterfølgende at overføre denne del af H1 ApS til et nystiftet selskab med henblik på frasalg af dette selskab til et udenlandsk selskab i G1 koncernen. H1 ApS ønskede at gennemføre denne grenspaltning som skattefri omstrukturering. Landsretten fandt ved en samlet bedømmelse af den konkrete transaktion, at hovedformålet eller et af hovedformålene ved grenspaltning af H1 havde været at undgå avancebeskatning ved et direkte frasalg af aktiviteterne. Afslag på anmodning om skattefri grenspaltning var ikke i strid med SKATs administrative praksis.

Den indbragte afgørelse fra Landsskatteretten er offentliggjort som SKM2009.143.LSR.

Skatterådet og andre

SKM2006.323.SKAT

Der blev anmodet om tilladelse til skattefri grenspaltning med det formål bl.a. at salgsmodne de udspaltede ejendomme. Der var ingen konkret salgshensigt. Der blev meddelt tilladelse efter en konkret vurdering. Tilladelse uden vilkår.

 

SKM2006.321.SKAT

A, der er et dansk selskab ejet af en større udenlandsk koncern med D som det ultimative moderselskab, ejer hele aktiekapitalen i selskab B. På vegne af A anmodede rådgiver om tilladelse til skattefri grenspaltning af B. B er beskæftiget inden for IT branchen, og selskabets aktiviteter er opdelt i tre hovedområder, hvoraf det ene område var ønsket udspaltet i et nystiftet selskab. Efter modtagelsen af den oprindelige anmodning, men inden afgørelsen oplyste rådgiver, at den udspaltede gren ville blive frasolgt kort efter gennemførelsen af spaltningen. Omstruktureringen og frasalget var et led i en beslutning, der var truffet på verdensplan. Der fremgik et bogført skatteaktiv af spaltningsregnskabet. Ved et frasalg af aktiviteten forventede rådgiver en avance på ca. 0 kr. SKAT fandt efter en samlet konkret vurdering, at betingelserne i fusionsskatteloven var opfyldte, hvorfor anmodningen blev imødekommet. Tilladelse uden vilkår.

Afgørelsen er ledsaget af en kommentar fra SKAT, hvor SKAT sammenligner afgørelsen  med to andre afgørelser.

SKM2005.357.TSS

Skattefri spaltning. En anmodning om tilladelse til skattefri ophørsspaltning af selskabet A blev afslået, idet Told- og Skattestyrelsen fandt, at spaltningen var et maskeret salg af to skibe tilhørende A. Afslag.

 

SKM2005.184.TSS

Grenspaltning. Et ejendomsselskab (A) drev virksomhed med drift og udlejning af fast ejendom og ejede i den forbindelse en fast ejendom. Bortset fra ejendommen var der ikke andre aktiver i selskabet end likvide beholdninger. A's moderselskab anmodede om skattefri grenspaltning af A, sådan at ejendommen med prioritetsgæld skulle overføres til et nystiftet selskab B. Aktierne i det ene selskab B skulle umiddelbart efter grenspaltningen afstås til tredjemand. Told- og Skattestyrelsen udtalte indledningsvist, at de skattemæssige konsekvenser af det umiddelbare frasalg af aktierne i B i forlængelse af spaltningen var, at den ellers skattepligtige afståelse af ejendommen i det indskydende selskab A, ville blive konverteret til (umiddelbar) skattefri afståelse. Told- og Skattestyrelsen lagde ved sin afgørelse særlig vægt på, at spaltningen af A og det frasalg af anparter i B til tredjemand, der skulle ske i umiddelbar forlængelse af spaltningen, fremtrådte som et samlet arrangement, idet effektueringen af det efterfølgende frasalg forekom som en væsentlig forudsætning for ønsket om at gennemføre spaltningen. Afslag.

 

TfS 1998, 160 LR

Et selskab, A A/S, der var et helejet datterselskab af A Holding A/S, kunne spaltes, sådan at A A/S blev opløst efter overdragelse af selskabets to hovedaktiviteter til to nystiftede selskaber A1 A/S og A2 A/S med henblik på frasalg af A2 A/S. Ved spaltningen blev et skattepligtigt frasalg af en aktivitet konverteret til et skattefrit salg af aktier. Ligningsrådet fandt i modsætning til kommunen ikke, at der var grundlag for at nægte en skattefri spaltning. Tilladelse uden vilkår.