Indhold

Afsnittet beskriver Skattestyrelsens mulighed for at stille vilkår for en tilladelse.

Afsnittet indeholder:

  • Vilkår
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Vilkår

Undertiden har SKAT stillet vilkår for en tilladelse til skattefri spaltning. Se FUL § 15 a, stk. 1, 3. pkt. Det er sket, når den subjektive betingelse (tilstedeværelse af en forretningsmæssig begrundelse) er opfyldt, men hvor der er mulighed for fx skatteudskydelse. I SKM2002.590.LSR fandt Landsskatteretten dog, at et fastsat vilkår ikke kunne opretholdes, da selskabet havde godtgjort, at hovedformålene med spaltningen ikke omfattede skatteunddragelse eller skattesvig. Se fusionsskattedirektivets art. 15, stk. 1, litra a.

I kombi-sager (anmodning om tilladelse til skattefri aktieombytning med efterfølgende skattefri spaltning) kan Skattestyrelsen give tilladelsen til den skattefri aktieombytning med vilkår om efterfølgende anmeldelse af væsentlige ændringer i de forhold, der lå til grund for tilladelsen. Skattestyrelsen kan vælge at videreføre vilkåret således, at vilkåret efter den efterfølgende skattefrie spaltning påhviler de modtagende selskaber. Se SKM2003.17.TSS.

Se også

Se afsnit C.D.6.3.6 om anmeldelse af ændrede vilkår ved tilladelser til skattefri aktieombytning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2002.590.LSR

Skattefri ophørsspaltning. Vilkår. Told- og Skattestyrelsen havde i forbindelse med en tilladelse til skattefri ophørsspaltning fastsat et vilkår, som gik ud på, at låneprovenu stort 1.500.000 kr. med tilhørende låneforpligtelse enten samlet skulle overføres til driftsselskabet benævnt B ApS eller samlet skulle overføres til kapitalselskabet C ApS uanset at låneoptagelsen ikke var sket på markedsvilkår. Vilkåret blev ikke opretholdt, da selskabet havde godtgjort, at hovedformålene med spaltningen ikke omfattede skatteunddragelse eller skattesvig, jf. det dagældende fusionsskattedirektivs art. 11, stk. 1, litra a. Tilladelse uden vilkår.

 

Skatterådet og andre

SKM2003.17.TSS

Kombisag. Skattefri aktieombytning efterfulgt af skattefri ophørsspaltning af det holdingselskab, der blev etableret ved aktieombytningen. Ved aktieombytningen erhvervede holdingselskabet 2/3 af aktiekapitalen i driftsselskabet og tilsvarende 2/3 af stemmeretten. Ved den efterfølgende ophørsspaltning erhvervede de to modtagende selskaber hver 1/3 af aktiekapitalen i driftsselskabet og tilsvarende 1/3 af stemmeretten. Told- og Skattestyrelsen imødekom efter en konkret vurdering af den samlede omstrukturering det ansøgte. Det var et vilkår for tilladelsen til den skattefri aktieombytning, at der blev foretaget efterfølgende anmeldelse af væsentlige ændringer i de forhold, der lå til grund for tilladelsen, herunder af ændringer i koncernstrukturen. Efter ophørsspaltningen af det ved ombytningen stiftede holdingselskab påhvilede anmeldelsesvilkåret de to modtagende selskaber. Tilladelse med vilkår.