åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver den vurdering, som Skattestyrelsen foretager af, om den subjektive betingelse er opfyldt.

Afsnittet indeholder:

  • Konkret vurdering
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Konkret vurdering

Ved afgørelsen af om den påtænkte transaktion som hovedformål eller et af hovedformålene har skatteunddragelse eller skatteundgåelse, skal Skattestyrelsen foretage en samlet undersøgelse af den konkrete transaktion. Se EF-domstolens dom af 17. juli 1997 i Leur-Bloem sagen offentliggjort i SU 1997.257. Det fremgår også af Leur-Bloem sagen, at begrebet "forsvarlige økonomiske betragtninger" (gyldig forretningsmæssig begrundelse) i fusionsskattedirektivets artikel 11 skal fortolkes sådan, at det er mere vidtgående end hensigten om blot at opnå en rent skattemæssig fordel.

I relation til den subjektive betingelse er sagen SKM2007.806.LSR interessant. Skatteministeriet har ved landsretten taget bekræftende til genmæle. Samtidig er sagen kommenteret i SKM2007.807.DEP, hvor Skatteministeriet har redegjort nærmere for prøvelsen af den subjektive betingelse.

Skatteministeriet gav med sin kommentar et fortolkningsbidrag, der i et vist omfang rykkede praksis for tilladelser til skattefri omstrukturering. Se hele den offentliggjorte tekst i SKM2007.807.DEP. Ved behandling af anmodninger om tilladelse til skattefri omstrukturering - herunder skattefri spaltning - kan Skattestyrelsen kun anse skatteundgåelse for at være "et af hovedformålene" med omstruktureringen, hvis hensynet til at opnå en skattemæssig fordel reelt har været den væsentligste årsag til ønsket om at gennemføre den pågældende selskabsmæssige omstrukturering.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at sagen navnlig vil have betydning for sager om generationsskifte.

Der er i SKM2007.806.LSR taget bekræftende til genmæle på baggrund af en konkret og individuel vurdering af sagens enkelte momenter. Anmodninger om skattefri omstrukturering skal også fortsat undergives en individuel og konkret sagsbehandling, ligesom der fortsat skal foreligge en forretningsmæssig begrundelse. Se SKM2007.807.DEP.

Se også

Se også C.D.6.3.4 om subjektive betingelser i relation til aktieombytninger.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

SU 1997.257

Leur-Bloem sagen. Direktivet skal fortolkes på den måde, at den skattepligtige har et retskrav på tilladelse til omstrukturering omfattet af direktivet, medmindre det efter en konkret bevisvurdering i de enkelte tilfælde må lægges til grund, at skatteundgåelse er hovedformålet eller et af hovedformålene med omstruktureringen. Medlemsstaterne kan operere med en formodning for, at skatteundgåelse er hovedformålet eller et af hovedformålene med en selskabsmæssig omstrukturering, såfremt transaktionerne ikke er foretaget ud fra "forsvarlige, økonomiske betragtninger." Ved afgørelsen af om den påtænkte transaktion som hovedformål eller et af hovedformålene har skatteunddragelse, skal de kompetente nationale myndigheder foretage en samlet undersøgelse af den konkrete transaktion.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2007.806.LSR

Skattefri aktieombytning efterfulgt af skattefri ophørsspaltning. Omstruktureringen ansås at have skatteudskydelse som et hovedformål. Afslag.

"Autolakerer-sagen". Omtalt afgørelse, der i et vist omfang rykker praksis i tilladelsessager. Afgørelsen er ændret. Se departementets kommentar i SKM2007.807.DEP.

Skatterådet og andre

SKM2007.807.DEP

Kommentar til SKM2007.806.LSR. Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en sag, hvor der ellers var givet afslag på tilladelse til skattefri aktieombytning og efterfølgende ophørsspaltning.