Dato for udgivelse
09 May 2011 15:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Feb 2011 13:42
SKM-nummer
SKM2011.311.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 1-233/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat + Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag + Virksomheder
Emneord
Skøn, moms, auktion, tilsidesættelse
Resumé

Sagsøgeren havde i indkomstårene 2006-2007 solgt en række både på internetsiden QXL. Af lister modtaget fra QXL fremgik, hvilke både sagsøgeren stod som sælger af, og SKAT havde forhøjet sagsøgerens indkomst på baggrund af oplysningerne i disse lister. Sagsøgeren bestred, at hun havde solgt alle de på listen angivne både. Det begrundede hun med, at visse både alene var budt op af venner/familie uden at være blevet solgt, mens andre handler ikke var gennemført, fordi køberne var sprunget fra. Endelig gjorde sagsøgeren gældende, at hun i visse tilfælde havde solgt både for andre uden fortjeneste.

Retten fandt, at sagsøgeren på visse konkrete punkter havde godtgjort, at der ikke er sket salg, ligesom retten på visse konkrete punkter fandt det godtgjort, at der var solgt både for andre. Skatteministeriet skulle derfor anerkende, at sagsøgerens overskud af virksomheden og det deraf følgende momstilsvar blev nedsat i overensstemmelse hermed.

Efter sagens udfald fandtes ingen af parterne at skulle betale advokatomkostninger til modparten, mens retsafgiften og udgifter til vidnegodtgørelse fandtes at skulle deles mellem parterne.

Reference(r)
Skattekontrolloven § 3, stk. 4
Skattekontrolloven § 5, stk. 3
Opkrævningsloven § 5, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1 E.B.1.4
Henvisning
Momsvejledningen 2011-1 P.10.2

Parter

A
(Advokat Pia Engsgaard)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved adv.fm. Nanna Eram Jensen)

Afsagt af byretsdommer

Bybjerg Nielsen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører spørgsmålet om ansættelsen af sagsøgerens skattepligtige indkomst og momspligtige omsætning for årene 2006 og 2007 i forbindelse med sagsøgerens handel med både. Sagsøgeren har indbragt Landsskatterettens skønsmæssige ansættelser for retten ved en stævning modtaget den 5. februar 2010.

Sagsøgerens påstand er, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgerens overskud af virksomhed for år 2006 nedsættes til kr. 2.317,00. Endvidere tilpligtes sagsøgte at anerkende, at virksomhedens momstilsvar for år 2006 nedsættes til kr. 16.568,00.

Sagsøgte tilpligtes endvidere at anerkende, at sagsøgerens overskud af virksomhed for år 2007 nedsættes til kr. 14.178,50. Endvidere tilpligtes sagsøgte at anerkende, at virksomhedens momstilsvar for år 2007 nedsættes til kr. 8.960,00.

Sagsøgtes påstand er frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Landsskatteretten traf den 2. december 2009 nedennævnte to afgørelser:

"...

Klage over SKATs afgørelse af 3. april 2009

Klagen vedrører skønsmæssig opgørelse af ikke selvangivet fortjeneste ved online handel med både mv.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2006

SKAT har opgjort overskud af virksomhed ved online handel til 27.865 kr.

Landsskatteretten nedsætter den påklagede forhøjelse med 8.785 kr. til 19.080 kr.

Indkomståret 2007

SKAT har opgjort overskud af virksomhed ved online handel til 24.941 kr.

Landsskatteretten nedsætter den påklagede forhøjelse med 6.328 kr. til 18.613 kr.

Sagens oplysninger

SKAT har fra QXL, der er Danmarks største online markedsplads for køb og salg af nye og brugte varer, modtaget oplysninger, der viser, at klageren i perioden 1. januar 2006 til 31. december 2007 har solgt både mv. Klageren har anvendt brugernavnene A-1, A-2 og A-3. Klageren, der ikke har selvangivet overskud af handlerne for perioden, har ikke indsendt momsangivelser eller på anden måde registreret handlerne, ligesom der ikke findes dokumentation for køb af de solgte varer.

Under sagens behandling i Landsskatteretten er der fremlagt uddybende materiale, der viser navn og adresse samt email på køber/byder. Kontroloplysningerne fra QXL indeholder desuden oplysninger om auktionsnummer, varens art, dato og salgspris. For flere varers vedkommende fremgår samme auktionsnummer flere gange med forskellig pris, ligesom der er eksempler på, at klageren i flere tilfælde selv har budt på varen.

SKATs afgørelse

SKAT har på baggrund af de modtagne kontroloplysninger fra QXL opgjort omsætningen for 2006 til 557.290 kr. og for 2007 til 506.808 kr. SKAT har til omsætningen medregnet auktionsnumre vedrørende både mv. med betegnelsen "auction sold". Salg af bil samt salg af en ATV motorcykel er anset for salg af private effekter.

Der findes ikke dokumentation for varekøb eller øvrige udgifter i forbindelse med handlerne, bortset fra gebyr til QXL på 400 kr. i 2007.

Resultat af virksomheden er herefter opgjort således, idet varekøbet er skønnet til 75 % af salgsprisen inkl. moms:

 

2006     

2007    

Salg af både

557.290 kr.

506.808 kr.

Heraf moms

- 111.458 kr.

-101.361 kr.

Omsætning eksl. moms

445.832 kr.

405.447 kr.

Skønnet varekøb, 75 %

- 417.967 kr.

-380.106 kr.

Gebyr til QXL

            0 kr.

     - 400 kr.

Overskud af virksomhed

27.865 kr.

24.941 kr.

Der er henvist til statsskattelovens § 4, stk.1, litra a og § 6, stk. 1, litra a samt skattekontrollovens § 1, stk. 1, § 3, stk. 4 og § 5, stk. 3.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at der i indkomståret 2007 alene er foretaget 5 handler. Der er alene afsluttet handler, når der ud for handlen er anført "Fees". Desuden er en af handlerne, salg af en "ATV 150 Utility til kørsel på vej", solgt privat for 8.050 kr. Det er desuden anført, at der på vegne af LS er solgt båd nr. 7 fra oven i den fremlagte oversigt, ligesom bådene med auktionsnumrene ... og ... er solgt på vegne af VN. Derfor skal disse salg ikke medregnes i omsætningen for 2007.

Det er gjort gældende, at der i nogle tilfælde er budt på de samme genstande flere gange, og at varen alene sælges for højeste bud, således at ikke samtlige tal vedrørende bud og salg skal medregnes i omsætningen. Klageren selv har budt ind på auktionen, ligesom PU., der er en bekendt af klageren, og DA., der er svigerinde/søster til klageren, har budt ind uden at købe. Båden "17,5 fods ... med 135 hk uden mindstebeløb" er solgt for 50.000 kr. i 2006 på vegne af LS. Repræsentanten har foreslået, at byderne og køberne kontaktes for at spørge, om de rent faktisk har købt genstanden.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Skattepligtige skal selvangive deres indkomst til skattemyndighederne. Det fremgår af skattekontrollovens § 1. Erhvervsdrivende skal indgive et skattemæssigt årsregnskab i overensstemmelse med de regler, skatteministeren har fastsat. Det fremgår af skattekontrollovens § 3.

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet fremgår af mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder (bekendtgørelse nr. 594 af 12. juni 2006), bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan indkomsten fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af skattekontrollovens § 5.

Det er konstateret, at der ikke er foretaget bogføring eller anden form for registrering i virksomheden. Klageren kan derfor ikke dokumentere eller i tilstrækkelig grad sandsynliggøre, at der er foretaget effektive, daglige afstemninger af kasse eller bankbeholdninger.

Da kravene til regnskabsgrundlaget således ikke er opfyldt og der i øvrigt ikke findes dokumentation for udgifter til varekøb og øvrige driftsudgifter, kan virksomhedens regnskabsmateriale ikke danne grundlag for en nøjagtig opgørelse af indkomsten. SKAT har derfor været berettiget til at tilsidesætte regnskabet og fastsætte indkomsten skønsmæssigt.

Det er konstateret, at klageren har solgt varer, der ikke er medregnet i indkomsten. Klageren har ikke fremlagt dokumentation eller på anden måde sandsynliggjort, at nogle handler er foretaget på vegne af andre end klageren. Dog er samme auktionsnummer med samme varebetegnelse i flere tilfælde anført flere gange samme dag med bemærkningen "auction sold", og "selling price" anført med få hundrede kroners forskel. Det lægges til grund, at der er afsluttet en handel, når samme auktionsnummer afsluttes med "auction sold", og salgsprisen anses for den højestbydende. Beløbet, hvormed omsætningen skal nedsættes, jf. ovennævnte, udgør for indkomståret 2007 i alt 126.552 kr. inkl. en ATV motorcykel solgt for 8.050 kr., der anses for privat salg. Desuden er det konstateret, at klageren selv - tilsyneladende som den eneste - i nogle tilfælde har budt på varerne, blandt andet auktions nummer ..., ..., ... og ... i indkomståret 2006. Disse bud anser Landsskatteretten ikke for reelle salg. Beløbet udgør i alt 175.700 kr.

Landsskatteretten har ingen grund til at ændre SKATs skøn over købsprisen og diverse driftsudgifter i forbindelse med salgene.

På denne baggrund opgør Landsskatteretten overskud af virksomhed således:

 

2006     

2007     

Salg af både

381.590 kr.

380.256 kr.

Heraf moms

- 76.318 kr.

- 76.051 kr.

Omsætning eksl. moms

305.272 kr.

304.205 kr.

Skønnet varekøb, 75%

-286.192 kr.

-285.192 kr.

Gebyr til QXL

           0 kr.

     - 400 kr.

Overskud af virksomhed

19.080 kr.

18.613 kr.

Landsskatteretten nedsætter herefter overskud af virksomhed med 8.785 kr. for indkomståret 2006 og med 6.328 kr. for indkomståret 2007.

..."

....

"...

Klage over SKATs afgørelse af 26. maj 2009

Klagen vedrører moms af ikke selvangivet omsætning ved online handel med både mv.

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsperiode 1. januar 2006 - 31. december 2006.

SKAT har opkrævet momstilsvar med 111.458 kr.

Landsskatteretten nedsætter momstilsvaret med 35.140 kr. til 76.318 kr.

Afgiftsperiode 1. januar 2007 - 31. december 2007

SKAT har opkrævet momstilsvar med 101.361 kr.

Landsskatteretten nedsætter momstilsvaret med 25.310 kr. til 76.051 kr.

..."

Sagsoplysningen og SKATs talmæssige opgørelse svarer til det ovenfor refererede.

I SKATs afsluttende begrundelse siges det:

"...

Da der ikke findes dokumentation for varekøb eller øvrige driftsudgifter, er momstilsvaret herefter ansat til 111.458 kr. for 2006 og 101.361 kr. for 2007.

..."

Der er henvist til momslovens § 4, stk. 1, § 27, stk. 1, § 47, stk. 1 og 5 og § 49, stk. 1, 1 .pkt. samt opkrævningslovens § 5, stk. 1.

Indehaverens påstand og argumenter vedrørende momsspørgsmålet er de samme som anført vedrørende indkomstspørgsmålet. Herefter hedder det:

"...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiften. Det fremgår af momslovens § 55.

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 12 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Det er konstateret, at der ikke er foretaget bogføring eller anden form for registrering i virksomheden. Indehaveren kan derfor ikke dokumentere eller i tilstrækkelig grad sandsynliggøre, at der er foretaget effektive, daglige afstemninger af kasse eller bankbeholdninger.

Da kravene til regnskabsgrundlaget således ikke er opfyldt, og der i øvrigt ikke findes dokumentation for udgifter til varekøb og øvrige driftsudgifter, kan virksomhedens regnskabsmateriale ikke danne grundlag for en nøjagtig opgørelse af indkomsten. SKAT har derfor været berettiget til at tilsidesætte regnskabet og fastsætte afgiftstilsvaret skønsmæssigt.

Det er konstateret, at indehaveren har solgt varer, der ikke er medregnet i virksomhedens afgiftsgrundlag. Der er ikke fremlagt dokumentation eller på anden måde sandsynliggjort, at nogle handler er foretaget på vegne af andre end virksomheden. Dog er samme auktionsnummer med samme varebetegnelse i flere tilfælde anført flere gange samme dag med bemærkningen "auction sold", og "selling price" anført med få hundrede kroners forskel. Det lægges til grund, at der er afsluttet en handel, når samme auktionsnummer afsluttes med "auction sold", og salgsprisen anses for den højestbydende. Beløbet, hvormed omsætningen skal nedsættes, jf. ovennævnte, udgør for indkomståret 2007 i alt 126.552 kr. inkl. en ATV motorcykel solgt for 8.050 kr., der anses for privat salg. Desuden er det konstateret, at indehaveren selv - tilsyneladende som den eneste - i nogle tilfælde har budt på varerne, blandt andet auktions nummer ..., ..., ... og ... i indkomståret 2006. Disse bud anser Landsskatteretten ikke for reelle salg. Beløbet udgør i alt 175.700 kr.

Da indehaveren ikke har dokumenteret udgift til varekøb og øvrige udgifter knyttet til de pågældende indtægter, er der som følge af de skærpede dokumentationskrav i momslovens § 37 og kapitel 11 i momsbekendtgørelsen ikke hjemmel til at ansætte et skønsmæssigt fradrag for købsmoms.

Herefter opgør Landsskatteretten virksomhedens overskud og momstilsvar således:

 

2006     

2007     

Salg af både

381.590 kr.

380.256 kr.

Heraf moms

- 76.318 kr.

- 76.051 kr.

Omsætning eksl. moms

305.272 kr.

304.205 kr.

Skønnet varekøb, 75 %

- 286.192 kr.

- 285.192 kr.

Gebyr til QXL

             0 kr.

       - 400 kr.

Overskud af virksomhed

19.080 kr.

18.613 kr.

Landsskatteretten nedsætter herefter virksomhedens momstilsvar med 35.140 kr. for afgiftsperioden 1. januar 2006 til 31. december 2006 og med 25.310 kr. for afgiftsperioden 1. januar 2007 til 31. december 2007.

..."

Sagsøgeren har vedrørende flere af de omtvistede både fremlagt uddybende bilag. Der er videre fremlagt erklæringer fra en række af de personer, der i følge auktionsoplysningerne fra QXL er registreret som højestbydende.

Der er afgivet følgende forklaringer:

Sagsøgeren har forklaret, at hun intet har solgt på QXL. Det var hendes samlever, BA, der solgte både på auktionssiden under anvendelse af hendes mailadresse. De boede på ...1. Et andet af de navne der figurerer, CA, er deres lille datter. Hun har intet kendskab til, hvad hendes mand har foretaget sig.

BA har forklaret, at det er ham der har foretaget salg af bådene på QXL i As navn. Han har oprettet flere forskellige adresser/profiler på QXL. Hvis man vil byde på en ting, der er sat til salg, skal man have oprettet sig på QXL, og hans hensigt var at byde de både op, som han ville sælge på netsiden. Det er ikke noget, som QXL accepterer, og han brugte sin samlevers navn, fordi han selv var blevet smidt ud af QXL. Han solgte via QXL i 2006 og 2007. Han fik solgt nogle både, men slet ikke i det omfang, som SKAT har antaget. SKAT sendte en opgørelse, som han ikke reagerede på, fordi han ikke forstod den. Det kom bag på ham, at han blev beskattet. Det var generelt således, at han fandt en båd i Tyskland og aftalte med den tyske forhandler, at han kunne videresælge båden, hvis det lykkedes ham at finde en køber i Danmark. Han anvendte en række forskellige navne, blandt andet hans datters navn og navnet KJ, oprettet med tilnavnet "...". Med udgangspunkt i et af sagsøgte udarbejdet hjælpebilag, der er udfærdiget efter angivelserne om salg på QXL kan han om de enkelte både fortælle følgende:

For indkomståret 2006:

Båd nummer 1, angivet bud/salgspris 30.250 kr., er ikke solgt til den angivne køber, IL. Det var ikke en båd, vidnet havde i hænde, det var en der stod i Tyskland, og som han satte til salg. Båd nummer 3, bud/salgspris 19.100 kr., som angivelig er solgt til KP, er heller ikke solgt. Han har ikke kunnet finde den person, der har budt på båden. Båd nummer 7/8 er en og samme båd, båden blev solgt til den pris, der er angivet ud for båd nummer 7, dvs. 24.100 kr. Båd nummer 9 købte han for 41.000 kr. uden moms, og han videresolgte den for 45.000 kr. Han fortjeneste var således 4.000 kr. Han henviser til bilag 4 med angivelse af sælgeren, SI. Båd nummer 10 er også en båd, han ikke har haft i hænde. KJ var et fiktiv navn. Det var vidnet selv, der bød båden op. Båd nummer 15 har han købt af MN, en bekendt, for 31.500 kr. Vidnet videresolgte båden til 35.500 kr. Båden nummer 18 solgte han for en fælles bekendt, pris 50.000 kr., LS, som fik alle pengene. Vidnet har således ikke haft nogen fortjeneste på salget. Båd nummer 19, der angives solgt for 20.900 kr. fra As konto til GK, kender han intet til. Han har aldrig solgt en båd til GK. Båd nummer 20 med køber DA er et fiktivt salg. DA er hans søster, og hun har ikke haft noget kendskab til dette forsøg på bådsalg. Grunden til, at han selv eller ved hjælp af fiktive navne har budt ind er, at hvis man ikke kommer højt nok op, og derfor ikke kan være tjent med salget til den højestbydende, så risikerer man et tab.

For indkomståret 2007:

Båd nr. 2 er ikke solgt, fordi højestbydende, LK, ikke ville købe båden, da han så den. De blev uvenner. Båden gik derfor videre på auktionen og ses som båd nr. 3 i hjælpebilaget. Auktionen startede igen på den samme båd. Der er tale om en båd, han har købt i Tyskland, jf. bilag 17. Båd nummer 4, salgspris 20.001 kr. angår også blot dette, at han har budt båden op. Der var ikke tale om noget salg. PU, der står som køber/budgiver er en bekendt. Båd nummer 5 og 6 er den samme båd. Den er solgt til den lavest angivne pris. Båd nummer 7 solgte han på vegne af LS og fik ikke selv noget for dette. Båd nummer 8 har han ikke nogen erindring om. Han mener ikke at have solgt båden til angivelige køber, LL. Båd nummer 12 og 13 er den samme, båden blev budt op af PU, og der var således ikke tale om salg. Vedrørende båd nummer 14 henviser han til bilag 14. Båd nummer 15 er solgt på vegne af VN uden fortjeneste for vidnet. Bådene 16 og 17 er ikke solgt til PU, som det angives, han har blot budt bådene op. Båd nummer 18 er ikke solgt til LT. Han ved ikke hvem LT er. Angående båd nummer 20 ringede KT, at hendes kæreste havde været inde og byde på 20 auktioner på QXL i hendes navn for at genere hende. Der har aldrig været handlet nogen båd, idet vidnet accepterede hendes forklaring. Båden stod som mange af de andre både fysisk i Tyskland, og det var en båd han aldrig fik i hænde og derfor aldrig fik solgt. Båd nummer 21 angår ligeledes en situation, hvor PU blot skulle byde op. Båd nummer 22/23, der er den samme, angår salg af en båd på vegne af en bekendt, JJ. Denne fik det fulde købsbeløb. Vidnet fik intet. Båd nummer 24 angår ligeledes en sag, hvor PU blot bød op.

Vidnet driver handel med salg af biler. Man får en regning, når en handel er gennemført. Det kaldes et succesgebyr. Den højest bydende er forpligtet til at købe, men i visse situationer kan retten dog gå videre til næst højeste bydende. Det sidste oplevede han i en situation, nemlig med den køber der kørte derfra i raseri. Den næsthøjest bydende person ville dog ikke have båden. Praktisk gik det således for sig, at et bådfirma i Tyskland sendte billeder af både, som vidnet kunne købe, i fald han kunne sende dem videre. Dette er heller ikke ganske i overensstemmelse med QXLs regler. I de tilfælde, hvor han selv eller bekendte vandt auktionen, har han blot sagt til bådejeren i Tyskland, at han alligevel ikke kunne videresælge båden.

PU har forklaret, at han kender BA og vidste, at han solgte både på QXL. Vidnet havde en profil på QXL, og han aftalte med BA, at han godt ville hjælpe med at byde op for at presse prisen i vejret. Han har aldrig selv haft brug for både og har heller ikke købt både.

Han kan i det hele bekræfte de oplysninger, som BA har givet om både, vidnet har budt op. Han henviser endvidere til en skriftlig opgørelse, han har lavet, sagens bilag 8.

LS har forklaret, at han ejede 2 både, bådene benævnt nummer 18 i 2006 og nummer 7 i 2007. Han har haft sejlet lidt i dem, og han valgte at sælge den, da han skulle til at bygge hus. De har en fælles bekendt, igennem hvilket forbindelsen blev skabt. Aftalen blev, at BA kunne prøve at sælge bådene for vidnet på QXL. Vidnet fik pengene fra bådsalgene kontakt [kontant.red.SKAT]. BA fik lidt mad og øl i byen og ikke andet. Han antager, at han har betalt det såkaldte succesgebyr til QXL, inden BA udleverede pengene til ham.

DA har forklaret om båd nummer 20 i 2006, at hun vidste, at BA solgte både på QXL. Den nævnte mailadresse er ikke hendes, hun har ikke budt på QXL, og hun har intet kendskab til, hvad BA har foretaget sig, hun har således ikke købt denne båd.

JJ har forklaret vedrørende båd 9/10/11, at han har fået solgt båden gennem A og BA. Han fik pengene fra salget kontant. Han ved ikke om der var et succesgebyr. Det har han ikke haft noget med at gøre.

MN har forklaret, at han ejede en båd, som han jf. sagens bilag 7, båd nummer 15 2006, har solgt til en pris, meget tænkeligt 31.500,- kr. Han fik pengene i hånden. Han er ikke momsregistreret.

SI har forklaret vedrørende båd nummer 9 fra 2006, at BA købte denne båd af vidnet, idet vidnet manglede penge. Det var en privatbåd. Vidnet er ikke momsregistreret. Vidnet fik pengene i kontanter.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand i det væsentlige gjort gældende, at Landsskatterettens skøn er åbenbart urimeligt, og foretaget på et fejlagtig grundlag, idet der alene er sket det antal salg, som sagsøgte har anerkendt, har fundet sted. Det er ved de afgivne forklaringer godtgjort, at det har været sagsøgerens procedure at sætte en række både til salg, som denne på intet tidspunkt har været ejer af men blot har haft mulighed for at sælge, såfremt der blev opnået et passende bud på QXL. At der ikke har været tale om salg er godtgjort ved en lang række vidneforklaringer, og i andre tilfælde foreligger der i sagen mails og erklæringer, der understøtter det samme. Da det efter bevisførelsen er godtgjort, at en lang række både ikke er solgt, samt at andre både er solgt med en minimal fortjeneste eller solgt for bekendte helt uden fortjeneste, falder grundlaget for Landsskatterettens skøn væk. Der bør herefter, i de tilfælde hvor der er sket salg, gives et fradrag for den konkrete pris der er givet, i stedet for et generelt fradrag på 75 %. Samlet bør sagsøgerens skatte- og momstilsvar derfor nedsættes som af sagsøgeren påstået.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand overordnet gjort gældende, at sagsøgeren er skatte- og momspligtig af de skete salg af både i henhold til de af SKAT anførte lovbestemmelser, og det er ubestridt, at sagsøgeren ikke har selvangivet overskuddet af handlerne eller indsendt momsangivelser eller i øvrigt opfyldt sine regnskabsmæssige lovmæssige forpligtelser.

Sagen angår herefter udelukkende den størrelsesmæssige opgørelse af den udeholdte omsætning/momstilsvaret, herunder hvilke både sagsøgeren har solgt. SKAT har, som følge af den manglende selvangivelse/momsangivelse, været berettiget til at fastsætte indkomsten og afgiften skønsmæssigt, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3, og opkrævningslovens § 5, stk. 2. Det påhviler sagsøgeren at godtgøre, at skønnet er åbenbart urimeligt eller udøvet på forkert grundlag, og den bevisbyrde har sagsøgeren ikke løftet.

For indkomståret 2006 gøres følgende gældende:

Både der ifølge sagsøgeren ikke er solgt

For så vidt angår båd nr. 1, 3, 10, 19, og 20 gøres det gældende, at sagsøgeren har solgt bådene, og at fortjenesten herved fastsættes til det af SKAT skønnede beløb. Sagsøgeren skal anses for ejer af de både, som hun bestrider at have solgt, og det gøres gældende, at hun har solgt bådene - hvad enten de er solgt til de i auktionsopgørelsen angivne købere eller til andre. Det har formodningen imod sig, at sagsøgeren har sat både til salg på QXL, som hun ikke har været ejer af, og BAs forklaring om indgåelse af betingede købsaftaler med tyske forhandlere, hvorefter købet først blev endeligt, hvis det lykkedes at sælge båden på QXL, er udokumenteret og passer ikke med sagens øvrige oplysninger. Derudover er det bemærkelsesværdigt, at dette ikke fra sagsøgerens side er anført tidligere.

Udover at være udokumenteret, stemmer en sådan salgsproces ikke overens med de oplysninger, sagsøgeren i øvrigt har fremlagt. Det fremgår af fakturaen fremlagt som bilag 17, at sagsøgeren den 26. februar 2007 købte en båd af en tysk forhandler. Sagsøgeren har selv oplyst, at der er tale om båd nr. 3, 2007, som ifølge bilag 12 første er solgt den 25. marts 2007. Båden er altså købt af den tyske forhandler, før den blev solgt på auktionen. Videre fremgår det af bilag 4 og 7, at sagsøgeren også har købt både af private danskere og dette før de blev solgt. Endelig fremgår det af bilag 13b, at LK havde vundet auktionen på båd 2, 2007, og han fik, jf. BAs forklaring båden forevist, men da den ikke var i acceptabel stand, afviste han at købe den. Sagsøgeren havde altså rådighed over pågældende båd, før videresalget fandt sted.

For så vidt angår båd nr. 1 og 3 foreligger der ingen dokumentation for, at sagsøgeren ikke har solgt bådene. For så vidt angår båd nr. 10 fremgår det af bilag 6, at båden er solgt til KJ. Sagsøgerens anbringende om, at hendes ægtefælle, BA, under dæknavnet "KJ" har budt på båden uden at have købt den, bestrides som udokumenteret. Mht. båd nr. 19 bestrides det, at bilag 9 udgør tilstrækkelig dokumentation for, at sagsøgeren ikke har solgt båden. Det bemærkes særligt, at båd nr. 19 ifølge bilag 6 er solgt for kr. 20.900,- og ikke kr. 5.000,-..

Sagsøgeren har erkendt salg af båd nr. 7, 9 og 15, og det bestrides, at sagsøgeren har godtgjort, at købesummen for bådene overstiger det af SKAT godkendte fradrag for varekøb på 75 pct. af salgsprisen. Selv hvis dette måtte være tilfældet, bør dette ikke føre til ændringer, da sagsøgeren har forsømt at føre regnskab, hvorfor sagsøgte er berettiget til at udøve et gennemsnitligt skøn i forhold til samtlige solgte både. I relation til båd nr. 7 bestrides det, at købsbilaget fremlagt som bilag 5 vedrører køb af denne båd, idet bilaget er dateret efter auktionen af båden begyndte. Skulle sagsøgeren imidlertid få medhold heri, gøres det i anden række gældende, at båd nr. 7 i givet fald er købt for kr. 11.920,- (kurs 745), og solgt for kr. 24.100,-. Overskuddet ved salg er derfor større, end hvad SKAT har skønnet.

For så vidt angår båd nr. 9 og 15 bestrides det, at de fremlagte bilag (bilag 4 og 7) udgør tilstrækkelig dokumentation for købesummen for bådene. Det bemærkes herved, at sagsøgeren ikke har opfyldt sagsøgtes opfordring 5 om at fremlægge dokumentation for den faktiske betaling af købesummen. Den manglende opfyldelse af opfordringen skal tillægges processuel skadevirkning, hvorfor de af SKAT skønnede købesummer kan lægges til grund ved sagens afgørelse, jf. retsplejelovens § 344, stk. 2.

Både der ifølge sagsøgeren er solgt for tredjemand

For så vidt angår båd nr. 18 bestrides det, at båden er solgt på vegne af LS. Det bestrides herved, at erklæringen fremlagt som bilag 3 i sig selv udgør dokumentation for, at salget er sket på vegne af LS. Sagsøgeren har ikke opfyldt sagsøgtes opfordring om at fremlægge dokumentation for ejerskabet samt dokumentation for, at betaling for båden er tilgået LS, hvilket skal tillægges processuel skadevirkning.

For indkomståret 2007 gøres følgende gældende:

Parternes uenigheder vedrører båd nr. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 og 24.

Båd nr. 3 er købt for kr. 14.900,- (bilag 17, kurs 745) og solgt for kr. 25.001,- Overskuddet ved salg er derfor større, end hvad SKAT har skønnet, idet SKAT skønsmæssigt har fastsat fradraget for varekøb til 75 pct. af salgssummen, jf. bilag C, side 1, 4. sidste afsnit. Båd nr. 11 har samme auktionsnummer som båd nr. 9 og 10. Sagsøgeren har erkendt, at båd nr. 9 er solgt. Af bilag 12 fremgår, at salgsprisen på båd nr. 9 er kr. 22.100,-, mens salgsprisen af båd nr. 11 er kr. 22.300,-. Landsskatteretten har alene medtaget det højeste bud. Tvisten er derfor alene differencen, dvs. kr. 200,-.

Både der ifølge sagsøgeren ikke er solgt:

For så vidt angår båd nr. 2, 4, 5, 8, 13, 16, 17, 18, 20, 21 og 24 gøres det gældende, at sagsøgeren har solgt bådene, og at fortjenesten herved kan fastsættes til det af SKAT skønnede beløb, dette hvad enten bådene er solgt til de i bilag 12 angivne købere eller til andre. For så vidt angår båd nr. 5 og 8 foreligger der ingen dokumentation for, at bådene ikke er solgt. For så vidt angår båd nr. 4, 13, 16, 17, 21 og 24 bestrides det, at erklæringen fremlagt som bilag 8 udgør tilstrækkelig dokumentation for, at sagsøgeren ikke har solgt bådene. Tilsvarende gøres det for så vidt angår båd nr. 2, 18 og 20 gældende, at erklæringerne fremlagt som bilag 13b, 13a og 13d ikke udgør tilstrækkelig dokumentation for, at sagsøgeren ikke har solgt bådene.

Både der ifølge sagsøgeren er solgt

Sagsøgeren har erkendt salg af båd nr. 14, og det bestrides, at sagsøgeren har godtgjort, at købesummen for båden afviger fra det af SKAT skønsmæssigt godkendte fradrag for varekøb på 75 pct. af salgsprisen. Det bestrides, at købsbilaget fremlagt som bilag 14 vedrører køb af båd nr. 14, idet bilaget er dateret efter auktionen af båden begyndte. Skulle sagsøgeren imidlertid få medhold heri, gøres det i anden række gældende, at båd nr. 14 i givet fald er købt for kr. 30.545,- (bilag 14, kurs 745) og solgt for kr. 47.250,-. Overskuddet ved salg er derfor større, end hvad SKAT har skønnet, idet SKAT skønsmæssigt har fastsat fradraget for varekøb til 75 pct. af salgssummen.

Både der ifølge sagsøgeren er solgt for tredjemand

For så vidt angår båd nr. 7, 15 og 23 bestrides det, at bådene er solgt på vegne af henholdsvis LS, VN og JJ.

Den afgiftsmæssige behandling

Det gøres gældende, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at betingelserne for fradrag for købsmoms er opfyldt. Det er en forudsætning for at kunne opnå fradrag for købsmoms, at det pågældende indkøb har været momsbelagt. Sagsøgeren har fremlagt bilag 4, 5, 7, 14 og 17 til støtte for sin påstand om fradrag for købsmoms. Det fremgår imidlertid intetsteds af disse bilag, at sagsøgeren har betalt moms af købene. Det bestrides, at bilag 5 vedrører køb af båd nr. 7 i 2006, ligesom det bestrides, at bilag 14 vedrører køb af båd nr. 14 i 2007. Endelig opfylder ingen af de fremlagte bilag fakturakravene i § 40 i bkg. nr. 663 af 16. juni 2006 om merafgiftsloven [merværdiafgiftsloven.red.SKAT], hvorefter en faktura skal indeholde udstedelsesdato, fortløbende nummer, sælgerens registreringsnr., sælgerens og køberens navn og adresse, mængden og arten af den leverede vare, dato for levering af varen, afgiftsgrundlaget, gældende afgiftssats samt det afgiftsbeløb, der skal betales. SKAT har derfor med rette nægtet fradrag for købsmoms.

Rettens begrundelse og afgørelse

Af de grunde, som landsskatteretten har anført, er kravene til regnskabsgrundlaget ikke opfyldt, og derfor kan sagsøgerens virksomheds regnskabsmateriale ikke danne grundlag for opgørelsen af virksomhedens skatte- og afgiftstilsvar. Det er derfor berettiget, at skatte- og afgiftstilsvaret er fastsat skønsmæssigt, og retten kan i det hele tiltræde de principper, der er anvendt ved den skønsmæssige fastsættelse. Herunder kan det tiltrædes, at der skønsmæssigt er fastsat et fradrag for varekøb på 75 %, og den omstændighed, at der i enkelte tilfælde er godtgjort, at købsprisen har været højere eller lavere end 75 % gør ingen ændring heri.

Ved den skete bevisførelse har sagsøgeren dog på flere konkrete punkter godtgjort, at der ikke er sket salg, eller at der er solgt både for andre. I det omfang, sagsøgeren har godtgjort dette, finder retten grundlag for at ændre sagsøgtes opgørelse. På de punkter, hvor sagsøgeren ikke har ført et sådant bevis, finder retten ikke grundlag for at ændre i opgørelsen.

Vedrørende de enkelte omtvistede punkter bemærker retten herefter med udgangspunkt i det af sagsøgeren udfærdigede støttebilag:

Indkomståret 2006:

Bådene nr 1, 3, 10 og 19: Da sagsøgeren trods opfordringer ikke nærmere har ført bevis for detaljerne i den købs- og salgsproces, som han angiver at have aftalt med tyske forhandlere, og da samtlige de nævnte både ifølge registreringerne i QXL er solgt til navngivne personer, finder retten ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte sagsøgtes skøn.

Båd nr. 18: Det lægges på baggrund af vidnet LSs forklaring til grund, at båden er solgt for vidnet uden fortjeneste for sagsøgeren. Det angivne beløb på 50.000 kr. skal derfor fragå i indkomst- og afgiftsopgørelserne.

Båd nr. 20: Da den opgivne køber, DA, under strafansvar har forklaret, at hun aldrig har købt den omhandlede båd eller har været bruger på QXL, og da der ikke foreligger andre oplysninger til sagen om salg, lægger retten til grund, at der ikke foreligger et salg. Det angivne beløb på 62.000 kr. skal derfor fragå i indkomst- og afgiftsopgørelserne.

Båd nr. 7: Da sagsøgeren ikke har godtgjort, at der foreligger omstændigheder, der kan stille sagsøgeren gunstigere end ved det af SKAT foretagne skøn, finder retten ikke grundlag for at ændre dette.

Båd nr. 9 og 15: Det er efter vidnerne SI og MNs forklaringer sandsynliggjort, at sagsøgerens fortjeneste vedrørende disse to både har været mindre end den af skattemyndighederne gennemsnitligt anslåede. I andre tilfælde har fortjenesten imidlertid været større, jf. f.eks. det ovenfor under båd 7 anførte. Herefter, og da skatte- og afgiftstilsvaret er ansat skønsmæssigt på grund af sagsøgerens klare tilsidesættelse af sine regnskabsmæssige forpligtelser, finder retten ikke anledning til at ændre skattemyndighedernes overordnede skøn.

Indkomståret 2007:

Båd nr. 2: Efter den detaljerede skriftlige erklæring, som er fremkommet fra den angivelige køber, LK, og som beskriver uenighed mellem parterne, hvilken uenighed førte til, at LK ikke købte båden, finder retten, at der er skabt en formodning for, at salg til denne køber ikke har fundet sted. Salgsbeløbet, 22.751 kr. kan derfor udgå af opgørelsen.

Bådene nr. 4, 16, 17, 21 og 24: Efter PUs under strafansvar afgivne forklaring lægges det til grund, at PU ikke har købt bådene, men alene og i strid med de på QXL gældende regler har budt bådene op for sagsøgeren. Salgsprisen for disse 5 både, 66.251 kr. skal derfor fragå i indkomstopgørelsen

Bådene nr. 5, 8, (12)13, og 18: Retten finder ikke på grundlag af disse opgivne køberes meget kortfattede mail-svar samt uoverensstemmelserne mht. den identiske båd nummer 12 og 13, tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn i disse tilfælde. Det bemærkes herved, at det i sagsøgerens omgangskreds synes at have været almindeligt at handle og byde for andre. Retten lægger derfor til grund, at der er sket handler i de angivne tilfælde.

Båd nr. 20: Efter den detaljerede skriftlige erklæring, som er fremkommet fra den angivelige køber, KT, og som stemmer med BAs forklaring, finder retten, at der er skabt en formodning for, at salg ikke har fundet sted. Da der ikke foreligger oplysninger, der antageliggør, at båden er handlet til anden side, skal salgsbeløbet på 40.000 kr. derfor udgå af opgørelsen.

Bådene nr. 7, 15 og 23: Det lægges på baggrund af de herom afgivne detaljerede vidneforklaringer og erklæringer til grund, at der i alle 3 tilfælde er sket salg af andres både fra sagsøgerens konto, og uden at sagsøgeren har haft nogen fortjeneste heraf. Salgsbeløbene, der i alt udgør 68.500 kr. skal derfor udgå af opgørelsen.

Bådene 3, 11 og 14: Der er ikke fremkommet oplysninger, der giver retten grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn.

Herefter opgør retten overskud af virksomhed således:

 

2006

2007

Salg af både

269.590 kr.

182.754 kr.

Heraf moms

   - 53.918 kr.

   - 36.550 kr.

Omsætning excl. moms.

215.672 kr.

146.204 kr.

Skønnet varekøb 75 %

- 202.192 kr.

- 137.065 kr.

Gebyr til QXL

             0 kr.

         400 kr.

Overskud af virksomhed

13.480 kr.

8.739 kr.

Sagsøgerens overskud af virksomhed samt sagsøgerens momstilsvar nedsættes i overensstemmelse hermed og som nedenfor anført, dog således at overskud af virksomhed for 2007 efter den nedlagte påstand alene i denne dom kan nedsættes til 14.178,50 kr.

Efter sagens udfald bør ingen af parterne betale advokatomkostninger til modparten, mens retsafgiften og positive omkostninger efter udfaldet bør deles mellem parterne. Sagsøgte bør herefter godtgøre sagsøgeren et beløb til retsafgift på 1.960 kr. og et anslået beløb til vidnegodtgørelse på 500 kr. eller i alt 2.460 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, bør anerkende, at sagsøgeren, As overskud af virksomhed for indkomståret 2006 nedsættes til 13.480 kr. og for indkomståret 2007 til 14.178,50 kr.

Sagsøgte bør anerkende, at sagsøgerens virksomheds momstilsvar for afgiftsperioden 1. januar 2006 til 31. december 2006 nedsættes til 53.918 kr. og for afgiftsperioden 1. januar 2007 til 31. december 2007 nedsættes til 36.550 kr.

Inden 14 dage betaler sagsøgte i sagsomkostninger til sagsøgeren 2.460 kr.