Dato for udgivelse
02 May 2011 12:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2011 14:13
SKM-nummer
SKM2011.295.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-205260
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Vedvarende energianlæg - husstandsvindmølle - opgørelsesmetode - skematiske metode.
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørger efter salg til sin hustru af samtlige sine vindmølleanparter, som skattemæssigt er behandlet efter den skematiske ordning, i det efterfølgende indkomstår kan opføre en husstandsvindmølle og overgå til anden opgørelsesmetode.

Skatterådet bekræfter endvidere, at spørger og hans hustru kan anvende hver sin ordning som oplyst, uanset ejendommen, hvor husstandsvindmølle placeres, ejes af ægtefællerne med henholdsvis 75 % og 25 % og uanset at ejendommen, som har helårsstatus, benyttes som fritidsbolig.

Skatterådet afviser at besvare et spørgsmål om nettomålerordningen, da denne ordning vedrører elafgift og godkendelser heraf træffes af Energinet.dk., jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3.

Hjemmel

Ligningsloven § 8 P

Reference(r)
Ligningsloven § 8 P
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1 afsnit E.B.2.1.1

Spørgsmål

  1. Kan man som ejer af 30 vindmølleandele efter skematisk ordning sælge disse til ens hustru, hvorefter man så ikke ejer nogen vindmølleandele efter skematisk ordning og derefter opføre husstandsvindmølle i eget navn og derefter benytte virksomhedsordningen med fradrag af afskrivninger mv. i egen indtægt?
  2. Hvis svaret til spørgsmål 1 er ja, er det så tilstrækkeligt, at der blot ikke er overlapning af henholdsvis mit ejerskab til andele efter skematisk ordning og mit ejerskab efter virksomhedsordningen ved, at jeg sælger vindmølleandelene til min hustru ved udgangen af 2010 så jeg ikke står som ejer af vindmølleandele efter skematisk ordning i 2011 og derefter opfører husstandsvindmøllen i 2011 i mit navn efter virksomhedsordningen.
  3. Den ejendom, hvor jeg påtænker at opføre husstandsvindmøllen ejes med 75 % af mig og 25 % af min kone. Kan hun alligevel benytte sig af skematisk fradrag for sine vindmølleandele i 2011 selvangivelsen, medens jeg fratrækker udgifter, afskrivning mv. efter virksomhedsordningen på min selvangivelse for 2011?
  4. Har det nogen betydning, at den ejendom, som husstandsvindmøllen opføres på, er et hus med helårsboligstatus, men som benyttes som fritidsbolig af min hustru og jeg?
  5. Kan man anvende nettomålerordningen på flere husstande, hvis f.eks. man samtidig med at man har husstandsvindmølle i forbindelse med sin fritidsbolig ønsker at etablere et solcelleanlæg på ens tag på ens helårshus, som er et andet hus på en anden matrikel?

Svar

  1. Ja
  2. Ja
  3. Ja
  4. Nej
  5. Afvises, se indstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har omkring år 2000 købt 30 vindmølleandele.

Spørger valgte på daværende tidspunkt den skematiske ordning i forhold til selvangivelse mv.

I 2011 har spørger planer om at opføre en husstandsvindmølle på sin og hustruens fritidsejendom.

Fritidsejendommen har helårsstatus men udnyttes for tiden kun som fritidsbolig. Spørger ejer 75 % af ejendommen og hans hustru ejer 25 %.

Spørger planlægger at frasælge alle sine vindmølleandele efter den skematiske ordning til sin kone ved udgangen af 2010. I 2011 vil spørger derefter opføre en husstandsvindmølle, der vil stå i hans navn og som vil køre efter nettomålerordningen og med bl.a. fradrag for afskrivninger og driftsudgifter mv., dvs. virksomhedsordningen.

Senere - måske i 2013 eller 2014, når solcelleteknikken er udviklet mere, kunne spørger have planer om at opsætte et solcelleanlæg på helårshuset - dvs. på en anden matrikel. Dette anlæg vil stå i spørgers navn og vil også skulle køre efter nettomålerordningen.

Spørgers bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har oplyst, at han ingen bemærkninger har til sagsfremstillingen.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Generelt:

Lovgrundlag mv.:

Ligningslovens § 8 P( ikrafttræden 31.december 2010, virkning fra 1. januar 2010):

Stk. 1. Fysiske personer, der ejer vedvarende energianlæg eller andele i vedvarende energianlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst vælge at medregne indkomst ved driften af energianlægget efter reglerne i stk. 2 og 3. Valget har virkning for alle vedvarende energianlæg eller andele i vedvarende energianlæg, som den fysiske person ejer og efterfølgende erhverver, og er bindende til og med det indkomstår, hvor det sidste anlæg eller de sidste andele afstås.

Stk. 2. Af den del af bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energi-anlæg, der overstiger 7.000 kr., medregnes 60 pct. til den skattepligtige indkomst.

Stk. 3. Såfremt bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energianlæg medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglen i stk. 2, kan der ikke foretages fradrag for udgifter forbundet med driften af det vedvarende energi-anlæg, herunder afskrivninger.

Stk. 4. Hvis den skattepligtige vælger at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energianlæg eller andelene i det vedvarende energianlæg for udelukkende benyttet til private formål.

Stk. 5. Hvis den skattepligtige vælger ikke at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energianlæg eller andelene i det vedvarende energianlæg for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-4 omfatter:

1) Vedvarende energianlæg, der er knyttet til en husstand, og som ikke har et erhvervsmæssigt formål, og

2) vedvarende energianlæg og andele i vedvarende energianlæg, hvor anlægget eller andelenes udbudspris er fastsat efter de samme principper som udbudsprisen for vindmølleandele i § 14, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 7. Ved overdragelse af vedvarende energianlæg eller andele i sådanne anlæg, hvor indkomsten inden overdragelsen blev beskattet efter stk. 2, skal der dog ikke fastsættes nogen udbudspris efter stk. 6, nr. 2.

Bemærkninger til lovforslag  L74 2010/11, til nr. 1, stk. 1

"Efter stk. 1 kan fysiske personer, der ejer vedvarende energianlæg eller andele i vedvarende energianlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst vælge at medregne indkomst ved driften af energianlægget efter den skematiske ordning. Hvis en skatteyder har valgt at anvende den skematiske ordning, kan dette valg ikke efterfølgende ændres. Alle de andele, som den pågældende person har i VE-anlæg, skal indgå i ordningen. Valget omfatter således alle vedvarende energianlæg eller andele i vedvarende energianlæg, som den fysiske person ejer og efterfølgende erhverver, og valget er bindende til og med det indkomstår, hvor det sidste anlæg eller de sidste andele afstås. Skatteyderen kan derfor ikke i samme indkomstår både have andele i VE-anlæg, der er omfattet af den skematiske ordning, og andele i VE-anlæg, der drives erhvervsmæssigt. En skatteyder kan dog i det ene indkomstår vælge at sælge alle andele omfattet af den skematiske ordning, og derefter i det efterfølgende indkomstår investere fortjenesten i VE-anlæg, uden at den skematiske ordning automatisk skal anvendes på de nye andele."

TfS1997.819

Told- og Skattestyrelsen traf afgørelse om, at en vindmøllejer ikke er bundet af sit valg af opgørelsesmetode i henhold til LL § 8P, hvis den pågældende i en periode ikke har ejet vindmølleandele. En ægtefælles valg af opgørelsesmetode er ikke bindende for den anden ægtefælle.

Konkret

Ad. Spørgsmål 1

Spørger ønsker oplyst, om han kan sælge sine vindmølleandele, der skattemæssigt er behandlet efter den skematiske ordning, til sin hustru, og derefter opføre en husstandsvindmølle og anvende virksomhedsordningen på denne.

Spørger har efter det oplyste anskaffet sine vindmølleandele omkring år 2000, men da spørger efter det oplyst har valgt at opgøre den skattepligtige indkomst efter dagældende ligningslovs § 8P, stk. 2 og 3, også for indkomståret 2009, finder den gældende formulering af ligningslovens § 8P, stk. 1 - 4 anvendelse på spørgers vindmølleandele.

Det fremgår således af ligningslovens § 8P, stk. 1, at valget om anvendelse af den skematiske ordning er bindende til og med det indkomstår, hvor det sidste anlæg eller de sidste andele afstås. Idet det lægges til grund, at spørger ikke ejer yderligere vindmølleandele eller andre vedvarende energianlæg (VE-anlæg), er spørger således bundet af valget om at anvende den skematiske ordning, indtil spørger har solgt samtlige sine vindmølleandele.

Spørger kan efter salg af samtlige vindmølleandele ved erhvervelse af nyt VE-anlæg eller andele overgå til anden opgørelsesmetode. Dette gælder uanset spørger sælger de pågældende vindmølleandele til sin hustru, der påtænker at anvende den skematiske ordning, jf. TfS1997.819 hvorefter Told- og Skattestyrelsen udtalte, at en ægtefælles valg af opgørelsesmetode ikke er bindende for den anden ægtefælle. TfS1997.819 er efter Skatteministeriets opfattelse fortsat gældende, idet der ved lovændringen af ligningslovens § 8P alene er sket en udvidelse af den skematiske ordning for opgørelse af vindmølleindkomst til nu at gælde for indkomst fra alle former for VE-anlæg. De grundlæggende principper herfor er uændrede.

Skatteministeriet skal på den baggrund indstille, at spørgsmål 1 besvares med "Ja"

Ad. Spørgsmål 2

Det ønskes oplyst, om det er tilstrækkeligt, at der ikke er overlapning, idet vindmølleandelene behandlet efter den skematiske ordning sælges i 2010 og husstandsvindmøllen efter virksomhedsordningen opføres i 2011.

Med henvisning til bemærkningerne til L74 2010/11 kan spørger dog ikke i det samme indkomstår både have vindemølleandele, der er omfattet af den skematiske ordning og andele i et VE-anlæg, der drives erhvervsmæssigt. Spørger skal sælge alle sine andele omfattet af den skematiske ordning i et indkomstår, hvorefter spørger i det efterfølgende indkomstår kan investere i et VE-anlæg, hvor indkomsten opgøres efter de almindelige skatteregler.

Skatteministeriet indstiller således, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Ad. Spørgsmål 3

Det ønskes oplyst, om spørger og hans hustru kan anvende hver sin ordning, når den ejendom, hvor spørger påtænker at opføre husstandsvindmøllen, ejes med 75 % af spørger og 25 % af hans hustru.

Det fremgår af oplysningerne, at spørger påtænker at opføre en husstandsvindmølle, hvor den skattepligtige indkomst ønskes opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler i stedet for efter ligningslovens § 8P, stk. 1-4.

Vindmøllen anses således for at være udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, jf. ligningslovens § 8P, stk. 5

Det er Skatteministeriets opfattelse, at det er uden betydning for spørgers anvendelse af opgørelsesmetoden, hvor skattelovgivningens almindelige regler anvendes, at den ejendom, hvor vindmøllen opstilles, ejes med 75 % af spørger og 25 % af spørgers hustru.

Skatteministeriet finder tilsvarende, at det ikke har betydning for spørgers hustrus anvendelse af den skematiske ordning efter ligningslovens § 8 P, stk. 1-4, at ægtefællerne ejer hver sin andel af den pågældende ejendom.

Skatteministeriet indstiller på den baggrund, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Ad. Spørgsmål 4

Det ønskes oplyst, om det har nogen betydning, at den ejendom, som husstandsvindmøllen opføres på, er et hus med helårsbolig, men som benyttes som fritidsbolig.

Da vindmøllen anses for at være udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, jf. ligningslovens § 8P, stk. 5, har det allerede af denne grund ingen betydning for spørgers anvendelse af skattelovgivningens almindelige regler, at vindmøllen opføres som anført.

Skatteministeriet indstiller på den baggrund, at spørgsmål 4 besvares med "Nej".

Ad. Spørgsmål 5

Det ønskes oplyst, om man kan anvende nettomålerordningen på flere ejendomme, eksempelvis en husstandsvindmølle på ens fritidsejendom og et solcelleanlæg på ens helårshus.

Nettomålerordningen, jf. nettoafregningsbekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010, vedrører afregning af elafgift for egenproducenter af elektricitet.

Ordningen administreres af Energinet.dk, som tillige træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at opnå nettoafregning er opfyldt, jf. bekendtgørelsens § 7.

Da det således ligger uden for Skatterådets kompetence at træffe afgørelse om nettomålerordningen, skal Skatteministeriet indstille, at spørgsmål 5 afvises.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.