Dato for udgivelse
29 Apr 2011 13:26
Til
Tonnagebeskattede selskaber
Sagsnummer
2011-469-0066
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter

Hvorfor dette nyhedsbrev
Efter tonnageskattelovens regler skal alle selskaber, der er omfattet af ordningen hvert år som bilag til det skattemæssige årsregnskab vedlægge oplysninger om, i hvilket omfang den af rederiet i årets løb ejede bruttotonnage, har været registreret i en stat, der er medlem af EU/EØS, henholdsvis uden for EU/EØS.

Skatteministeriet kan på baggrund af disse indberetninger meddele, at procentfordelingen af den ejede bruttotonnage for rederierne - set under ét - fordeler sig således:

Indenfor EU/EØS:

Udenfor EU/EØS:

I gennemsnit over indkomståret 2008

87,65 %

 12,35 %

I gennemsnit over indkomståret 2009

86,71 %

13,29 %

Ændring

- 0,94 %

 

Som det fremgår af tallene har andelen registreret i en stat, der er medlem af EU/EØS været faldende.

Betydningen af faldende andel
Da andelen har været faldende finder reglen i tonnageskattelovens § 6 a, stk. 1, anvendelse. Det betyder, at det enkelte rederi skal opfylde betingelsen om, at rederiets ejede bruttotonnage, der er registret i en stat, der er medlem af EU/EØS, over indkomståret 2010 skal være fastholdt eller forøget i forhold til basisdagen. Såfremt rederiet ikke opfylder denne betingelse beskattes indtægt fra den yderligere andel efter reglen i tonnageskattelovens § 6 b.

Undtagelse
Det skal bemærkes, at denne bestemmelse kun finder anvendelse, såfremt rederiets ejede bruttotonnage i gennemsnit over indkomståret 2009 ikke har været mindst 60 %, der er registreret i en stat, der er medlem af EU/EØS jf. tonnageskattelovens § 6 a, stk. 3.

Forbehold
Skatteministeriet tager forbehold for senere ændringer, idet Skatteministeriets beregning af procentfordelingen er foretaget på baggrund af de indberettede oplysninger.

Yderligere information
For yderligere information kan der henvises til vejledningen "Tonnageskat - Flagtilknytningskrav - Rederier", E nr. 154.

Med venlig hilsen
Skatteministeriet
Jura og Samfundsøkonomi
Selskab og aktionær
Lars Biel