Dato for udgivelse
15 apr 2011 11:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 apr 2011 11:08
SKM-nummer
SKM2011.259.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2010-260-0421
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
elafgift, opladning af batterier, godtgørelse
Resumé
Virksomheder, der har aktiviteter med opladning af batterier til el-biler, kan få godtgjort elafgift af elektricitet forbrugt til opladningen. 
Reference(r)
Elafgiftslovens § 11, stk. 1
Henvisning

Punktafgiftsvejledningen, F.6

Skatterådets behandling af spørgsmål om godtgørelse af elafgift
Skatterådet har den 27. april 2010 truffet afgørelse i en sag om godtgørelse af elafgift af elektricitet forbrugt til opladning af batterier til el-biler.

Det bindende svar, der indeholder virksomhedens forretningskoncept, offentliggøres ikke af konkurrencemæssige hensyn. I stedet offentliggøres det lovfortolkende spørgsmål i dette styresignal. Der er tale om en præcisering af gældende ret.

Godtgørelse af elafgift
Det følger af elafgiftslovens § 11, stk. 1, nr. 1, at virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, kan få tilbagebetalt elafgift med undtagelse af 1 øre pr. kWh af den i virksomheden forbrugte afgiftspligtige elektricitet. Ifølge elafgiftslovens § 11, stk. 16 tilbagebetales afgiften i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående merværdiafgift for elektricitet. Ifølge § 11 c, stk. 1 nedsættes tilbagebetalingen efter § 11 med 1,6 øre pr. kWh. Tilbagebetaling kan dog ikke finde sted for så vidt afsætning af de i bilag 1 i elafgiftsloven nævnte ydelser

Forbrug af elektricitet til opladning af batterier til el-biler
For virksomheder, der har serviceaktiviteter med opladning af batterier til el-biler, er det afgørende spørgsmål, hvornår elektriciteten anses for at være forbrugt.

Problemstillingen er, om elforbruget sker, når batterier til el-biler oplades, eller om elforbruget sker, når batterier til el-biler aflades. Hvis elektriciteten forbruges ved opladningen af batterier til el-biler, er det virksomheder, der oplader batterier til el-biler, der forbruger elektriciteten. Hvis elektriciteten forbruges ved afladningen af batterier til el-biler, det vil sige, når virksomhedernes kunder anvender el-bilerne, er det derimod kunderne, der forbruger elektriciteten.

Skatterådets afgørelse
Det er Skatterådets opfattelse, at elforbruget sker ved opladningen af batterier til el-biler. Opladningen sker ved, at der påføres elektricitet til batterier til el-biler. Når virksomheden har serviceaktiviteter med opladning af batterier til el-biler, anser Skatterådet elektriciteten for at være forbrugt i en produktionsproces i virksomheden. Virksomhedens kunder køber således ikke elektricitet, men en ydelse, der består i opladning af batterier til el-biler. Det er en forudsætning, at det er virksomhedens elleverandør eller en anden udbyder, som virksomheden samarbejder med, der leverer elektriciteten til opladningen, uanset hvor og under hvilke betingelser opladningen af batterierne til el-biler finder sted. 

Virksomheder, der har serviceaktiviteter med opladning af batterier til el-biler, omfattes af reglerne om godtgørelse af elafgift, jf. ovennævnte bestemmelser. Virksomheden kan således få godtgjort afgift af den i virksomheden forbrugte elektricitet, der medgår til opladning af batterier til el-biler.