Dato for udgivelse
26 Apr 2011 13:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Jan 2011 11:35
SKM-nummer
SKM2011.271.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 37A-7877/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat + Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Virksomheder
Emneord
Dental, tandlæge, lønsumsafgift, forældelse, tilsidesættelse, regnskabsgrundlag
Resumé

Sagsøgerne, der drev tandlægevirksomhed, havde i en årrække haft et samarbejde med et dentallaboratorium. Sagsøgerne erkendte i samarbejde med dentallaboratoriet at have udeholdt omsætning i indkomstårene 2002-2003, men bestred, at de ulovlige forhold var fortsat, indtil der i oktober 2005 blev foretaget ransagning af dentallaboratoriet.

Sagen drejede sig om, hvorvidt der var grundlag for at tilsidesætte SKATs skønsmæssige forhøjelser, samt lønsumsafgiften heraf, af sagsøgernes indkomst for indkomstårene 2002-2006, herunder om sagsøgernes skatteansættelse for indkomstårene 2002-2004 var forældede, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2. Desuden angik sagen en ugyldighedsindsigelse om, at SKATs afgørelse var ugyldig, som følge af at der ikke var sket korrekt underretning af sagsøgerne.

Skatteministeriet fik medhold i, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af sagsøgernes skatteansættelser for indkomstårene 2002-2004 var opfyldt, og at SKATs afgørelse heller ikke var ugyldig som følge af, at der ikke skete korrekt underretning af sagsøgerne. Retten fandt endvidere, at SKAT havde været berettiget til skønsmæssigt at ansætte sagsøgernes indkomst for indkomstårene 2002-2003 og fandt ikke skønnene tilsidesættelige. Derimod fandt retten ikke, at ministeriet havde påvist et tilstrækkeligt grundlag til at tilsidesætte sagsøgernes regnskabsgrundlag i indkomstårene 2004-2006.

Skatteministeriet blev herefter frifundet for sagsøgernes påstand vedrørende indkomstårene 2002-2003, men blev dømt til at anerkende, at sagsøgernes skattepligtige indkomst for indkomstårene 2004-2006 blev nedsat til det selvangivne. Hver part blev tilpligtet at bære egne omkostninger.

Reference(r)
Skattekontrolloven § 3, stk. 4
Skattekontrolloven § 5, stk. 3
Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 5
Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1 E.B.1.4
Henvisning
Processuelle regler 2011-1 P.1.9
Henvisning
Den juridiske vejledning A.A.8.2.3.7
Henvisning
Den juridiske vejledning A.A.8.2.3.11

Parter

H1.1 ApS
(Advokat Søren Aagaard)

og

H1 ApS
(Advokat Søren Aagaard)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved adv.fm. Lau Berthelsen)

Afsagt af byretsdommer

H. Fog-Petersen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagsøger, H1.1 ApS og H1 ApS, har nedlagt følgende påstande:

Vedrørende skatteansættelserne:

Indkomståret 2002

Principalt:

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende at sagsøgernes skattepligtige indkomst nedsættes til det selvangivne kr. 265.720.

Subsidiært:

Sagsøgte, Skatteministeriet tilpligtes at anerkende at sagsøgernes skattepligtige indkomst nedsættes til 440.720 kr.

Mere subsidiært:

Skatteansættelsen hjemvises til fornyet behandling hos SKAT.

Indkomståret 2003:

Sagsøgte, Skatteministeriet tilpligtes at anerkende at sagsøgernes skattepligtige indkomst nedsættes til det selvangivne kr. 210.260.

Subsidiært:

Sagsøgte, Skatteministeriet tilpligtes at anerkende at sagsøgernes skattepligtige indkomst nedsættes til kr. 348.685.

Mere subsidiært:

Skatteansættelsen hjemvises til fornyet behandling hos SKAT.

Indkomståret 2004:

Sagsøgte, Skatteministeriet tilpligtes at anerkende at sagsøgernes skattepligtige indkomst nedsættes til det selvangivne kr. 262.686.

Subsidiært:

Skatteansættelsen hjemvises til fornyet behandling hos SKAT.

Indkomståret 2005:

Sagsøgte, Skatteministeriet tilpligtes at anerkende at sagsøgernes skattepligtige indkomst nedsættes til det selvangivne kr. 265.412.

Subsidiært:

Skatteansættelsen hjemvises til fornyet behandling hos SKAT.

Indkomståret 2006:

Sagsøgte, Skatteministeriet tilpligtes at anerkende at sagsøgernes skattepligtige indkomst nedsættes til det selvangivne kr. 453.809.

Subsidiært:

Skatteansættelsen hjemvises til fornyet behandling hos SKAT.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen.

Sagerne har været forelagt Landsskatteretten, der den 30. september 2009 traf afgørelse.

Det hedder heri:

"...

Klager:

H1.1 ApS

Indkomstår:

2002-2006

Klage over:

SKATs afgørelse af 3. oktober 2008

Klagen vedrører formalitetsindsigelse samt udeholdte indtægter ved køb af dentalmateriale i tandlægevirksomhed.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomstår 2002

SKAT har forhøjet selskabets indkomst med 119.216 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Indkomstår 2003

SKAT har forhøjet selskabets indkomst med 461.433 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Indkomstår 2004

SKAT har forhøjet selskabets indkomst med 386.965 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med 60.000 kr.

Indkomstår 2005

SKAT har forhøjet selskabets indkomst med 383.804 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med 120.000 kr.

Indkomstår 2006

SKAT har forhøjet selskabets indkomst med 127.934 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med 30.000 kr.

Møde mv.

Repræsentanten har haft et møde med Landsskatterettens sagsbehandler.

Sagens oplysninger

Tandlæge A driver en almindelig tandlægeklinik fra adressen ...1. Tandlægeklinikken drives i selskabsform under H1.1 ApS. Selskabet er et datterselskab til H1 ApS.

I februar 2004 modtog SKAT fra en tidligere ansat i G1 ApS en anmeldelse om, at G1 ApS havde udeholdt indtægter ved salg til en række navngivne tandlæger. SKAT har i den forbindelse modtaget bilag og materiale vedrørende perioden 1. marts 2001 til 30. november 2003.

I oktober 2005 foretog SKAT i samarbejde med Politiet en ransagning hos G1 ApS, hvor der blev konstateret, at laboratoriet i visse tilfælde havde solgt laboratorieydelser uden faktura, ligesom der blev fundet oplysninger vedrørende handlen med selskabet vedrørende perioden 18. februar 2002 til 12. december 2003.

I oktober 2006 opgjorde SKAT de udeholdte indtægter hos G1 ApS til 12.640.000 kr. Den 11. juni 2007 udarbejdede repræsentanten for G1 ApS en opgørelse, hvori det erkendtes, at G1 ApS havde udeholdt et beløb på 3.404.218 kr. Den 6. februar 2008 accepterede SKAT repræsentantens opgørelse, hvorefter beløbet på 3.404.218 kr. blev accepteret som det udeholdte beløb, inklusiv salg til selskabet H1.1 ApS.

Den 9. april 2008 rettede SKAT henvendelse til selskabet. Den 13. juni 2008 fremsendte SKAT agterskrivelse. Fristen for bemærkninger til forslag til afgørelse blev efter anmodning af selskabets repræsentant forlænget til 1. september 2008. Den 8. september 2008 modtog SKAT repræsentantens bemærkninger. Den 3. oktober 2008 blev kendelsen fremsendt til selskabet.

SKAT har konstateret, at selskabet i mindst 10 år har købt tandkroner m.m. hos G1 ApS, og at selskabet ved siden af det normale køb hos G1 ApS har foretaget køb uden at have modtaget faktura. Selskabet har afregnet kontant med indehaverne af G1 ApS.

På grundlag af det materiale SKAT har modtaget fra anmelderen har Skattemyndigheden foreløbigt opgjort udeholdte indtægter for årene 2001 til 2005 til i alt 1.560.670 kr. Af de 1.560.670 kr. har salg til selskabet i 2002 og 2003 udgjort i alt 291.041 kr.

Der er til Landsskatteretten blandt andet fremlagt repræsentantens indlæg i sagen vedrørende G1 ApS vedrørende opgørelse af salgspriser, 3 salgsfakturaer fra 2005 og selskabets prisliste over køb/salg af G1-produkter i 2002-2004. Herudover har repræsentanten blandt andet fremlagt to fakturaer vedrørende klienterne PD og BM på henholdsvis 18.131 kr. og 2.261 kr. Ifølge fakturaerne fra selskabet foregik behandlingen vedrørende PD i perioden 17. maj 2005 til 26. maj 2005. Ifølge den anden faktura foregik behandlingen i perioden 14. marts 2005 til 21. marts 2005.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet selskabets skattepligtige indkomst for indkomstårene 2002 -2006 med i alt 1.479.351 kr.

Materialet vedrørende selskabets "sorte" køb hos G1 ApS blev umiddelbart efter selskabets kontante betaling destrueret, og selskabet har ikke selv nogen form for opgørelse.

SKAT har derfor anvendt kontroloplysninger fra G1 ApS som grundlag for den skønsmæssige ansættelse, og har derved udeladt at sammenholde selskabets patientjournaler med indkøb fra G1 ApS.

SKATs kontroloplysninger fra årene 2002 og 2003 udgør kun en mindre del af selskabets "sorte" køb, idet oplysningerne er sporadiske fotokopier af selskabets "sorte" ordre/køb, umiddelbart før disse blev destrueret.

SKAT har lagt til grund, at selskabet har videresolgt det "sorte" køb samt arbejdsydelse til selskabets patienter uden udstedelse af faktura, og at selskabet således ikke har bogført fortjenesten.

SKAT har ikke anset det for sandsynligt, at anmelderen har taget kopi af samtlige ordre/køb, der ikke er bogført i G1 ApS, da anmelderen havde, når det var muligt, og i det skjulte, taget kopi af tilfældigt fundne ordre/købsmateriale Anmelderen havde endvidere ikke været på dentallaboratoriet hver dag i perioden, når der tages hensyn til afholdelse af ferie, sygdom m.v. Det er derfor SKATs opfattelse, at kontroloplysningerne langt fra er dækkende for unddragelsen.

SKAT har ud fra kontroloplysningerne konstateret, at selskabet har været en af de største aftagere af "sorte" leverancer fra G1 ApS. SKAT har anset det for helt usandsynligt, at selskabet ikke har foretaget indkøb i årene 2004 og 2005. Det er korrekt, at SKAT ikke er i besiddelse af kontroloplysninger for 2004 og 2005, idet anmelderen ikke har været ansat i G1 ApS i disse år, og derfor ikke har haft adgang til og mulighed for at kopiere ordre/købsmateriale Det er endvidere korrekt, at SKAT i forbindelse med ransagningen hos G1 ApS i oktober måned 2005 ikke fandt materiale, der belaster selskabet, men dette må bero på, at selskabet umiddelbart før ransagningen har afregnet for sine "sorte" leverancer, og materialet derfor er destrueret.

SKAT har derfor anset det for overvejende sandsynligt, at der er foretaget køb i 2004 og 2005, og at der dermed også er udeholdt indtægter i indkomstårene 2004, 2005 og 2006.

SKAT har ikke i G1-sagen accepteret/godkendt specifikke salgssummer til specifikke tandlæger. SKAT har alene indgået en samlet aftale med G1 ApS.

SKAT har konstateret, at det af selskabet anførte køb på 217.455 kr. i 2002 og 2003 er identisk med det anførte salg fra G1, og at selskabets avancetillæg ved videresalget er opgjort til 2,50.

SKAT har ud fra kontroloplysningerne for 2002 og 2003 beregnet selskabets gennemsnitlige køb af "sorte" varer til 72.760 kr. pr. halvår og nedrundet beløbet til 72.000 kr. pr. halvår.

Kontroloplysninger

Indkomstår

G1 udeholdt salg

 

2. halvår 2001

2002

   

1. halvår 2002

2002

44.729 kr.

 

2. halvår 2002

2003

111.267 kr.

 

1. halvår 2003

2003

61.859 kr.

 

2. halvår 2003

2004

73.186 kr.

 

1. halvår 2004

2004

   

2. halvår 2004

2005

   

1. halvår 2005

2005

   

2. halvår 2005

2006

   

I alt

 

291.041 kr.

 

Gennemsnit pr. halvår:

291.041/4=

72.760 kr.

Afrundet til 72.000 kr.

Ud fra det modtagne bilagsmateriale fra selskabet vedrørende 2004 og 2005 har SKAT udvalgt køb fra marts, april og maj måned 2005 som grundlag for beregningen af avancetillæg for produkter købt hos G1 ApS.

Opgørelse af avancetillæg:

Køb fra G1:

Salg

Avance
opgørelse

 

 

 

 

 

Dato

Fakt.nr.

Patient
navn

Køb - kr.

Bilagsnr.

Patient
betaling - kr.

Køb - kr.

Salg - kr.

2005 03 10

148 362

AJ

1.659,60

1291

7.144,00

1.659.60

7.144,00

2005 03 15

148 436

AH

1.168,60

124

1.500,00

1.168,60

1.500,00

 

 

AH

 

1373

1.500,00

 

1.500,00

 

 

AH

 

1550

2.000,00

 

2.000,00

2005 03 07

148 267

BK

1.223,40

1140

6.010,00

1.223,40

6.010,00

2005 04 05

148 817

BP

405,00

1264

1.386,00

405,00

1.386,00

2005 03 08

148 300

CC

1.390,00

1348

2.630,00

1.390,00

2.630,00

 

 

CC

 

1656

444,55

 

444,55

2005 04 04

148 749

DF

1.952,20

1317

15.386,00

1.952,20

15.386,00

2005 04 04

148 748

DF

335,00

X

 

335,00

 

2005 05 08

148 932

DF

3.340,00

X

 

3.340,00

 

2005 05 25

150 047

ED

1.677,00

1610

6.633,00

1.677,00

6.633,00

2005 05 10

149 659

EV

1.387,80

1490

5.335,00

1.387,80

5.335,00

2005 05 23

149 966

FJ

1.622,20

1452

6.549,00

1.622,20

6.549,00

2005 04 04

148 751

IH

1.810,20

1363

9.143,00

1,810,20

9.143,00

2005 03 10

148 354

IL

1.528,20

1257

6.620,00

1.528,20

6.620,00

2005 04 11

148 952

JA

1.659,80

1374

7.356,00

1.659,80

7.356,00

2005 03 10

148 360

AA

695,00

1188

23.389,00

Atypisk

 

2005 05 23

149 976

AA

695,00

1628

1.830,00

Atypisk

 

2005 03 17

148 546

LW

1.659,80

1158

7.107,00

1.659,80

7.107,00

2005 03 30

148 670

M

575,00

1380

2.340,00

575,00

2.340,00

2005 03 07

148 266

MV

1.333,00

1286

2.931,00

1.333,00

2.931,00

   

MV

 

1409

2.000,00

 

2.000,00

2005 05 03

149 551

ON

1.483,70

1566

8.185,00

1.483,70

8.185,00

2005 05 10

149 678

PN

1.603,40

1658

7.931,00

1.603,40

7.931,00

2005 05 25

150 055

PD

4.543,40

?

 

Salg mangler

 

2005 05 24

149 985

SK

1.291,90

1654

5.876,00

1.291,90

5.876,00

2005 05 19

149 920

VM

695,00

1210

6.147,00

Atypisk

 

 

 

VM

 

1605

1.830,00

Atypisk

 

2005 04 11

148 975

WL

1.729,00

1434

7.399,00

 

7.399,00

2005 05 19

149 899

335,00

46

22.747,00

Atypisk

 

2005 05 19

149 921

3.094,00

X

 

Atypisk

 

2005 03 16

148 486

?

575,00

?

 

Salg mangler

 

I alt

 

 

41.467,40

 

179.348,55

30.835,00

123.405,55

Avancetillæg:

(179.348,55/41.467,40)

4,33

Avancetillæg (korrigeret):

123.405,55/30.835,00)

4,00

Selskabets repræsentant har ikke konkret anført de påståede fejlelementer, foretaget alternativ beregning, der underbygger påstanden om et avancetillæg på 2,50, eller på anden måde underbygget den fremførte påstand om, at beregningen er fejlbehæftet, idet der ikke er taget hensyn til en række forhold, f.eks. at almindelig kontrol, tandfyldning m.m. også er indeholdt i beregningen.

Det er SKATs opfattelse, at købet på 217.455 kr., som er direkte taget ud af sagen vedrørende G1 ApS, er anvendt som grundlag for selskabets beregning af den samlede salgssum, hvorefter salgssummen er fordelt på de pågældende klienter/behandlinger.

Det er derfor SKATs opfattelse, at selskabet ikke har udarbejdet en præcis og specifik opgørelse over den udeholdte omsætning.

SKAT har afgrænset perioden til årene 2002 til oktober 2005, hvor gennemsnitsberegningen er anvendt for årene 2004 og 2005. For 2002 og 2003 har SKAT anvendt de foreliggende kontroloplysninger.

SKAT har beregnet selskabets "sorte" køb, salg samt fortjeneste for indkomstårene 2002 - 2006 til at udgøre som følger:

Fortjeneste med beregnet avancetillæg:

H1.1

Indkomstår

Køb - sort

Avancetillæg - skøn

Beregnet salg - sort

Fortjeneste

2. halvår 2001

2002

0 kr.

4

0 kr. 

0 kr.

1. halvår 2002

2002

44.729 kr.

4

(44.729 kr.*4)
178.916 kr.

134.187 kr.

2. halvår 2002

2003

111.267 kr.

4

445.068 kr.

333.801 kr.

1. halvår 2003

2003

61.859 kr.

4

247.436 kr.

185.577 kr.

2. halvår 2003

2004

73.186 kr.

4

292.744 kr.

219.558 kr.

1. halvår 2004

2004

72.000 kr.

4

288.000 kr.

216.000 kr.

2. halvår 2004

2005

72.000 kr.

4

288.000 kr.

216.000 kr.

1. halvår 2005

2005

72.000 kr.

4

288.000 kr.

216.000 kr.

2. halvår 2005

2006

48.000 kr.

4

192.000 kr.

144.000 kr.

I alt

 

555.041 kr.

 

(555.041 kr. *4)
2.220.164 kr.

1.665.123 kr.

Under hensyn til at selskabet eventuel har givet rabat i forbindelse med selskabets "sorte" salg har SKAT nedsat avancetillægget til 3,75, hvorefter selskabets "sorte" salg og fortjeneste for perioden udgør henholdsvis 2.081.404 kr. og 1.526.363 kr.

Den skattepligtige indkomst for årene 2002-2006 udgør efter fradrag af lønsumsafgiften 1.479.351 kr.

Der er i afgørelsen henvist til statsskattelovens § 4 og 6, skattekontrollovens § 5, stk. 3, jf. § 3, stk. 4 samt skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

SKAT har i en efterfølgende udtalelse til Landsskatteretten udtalt følgende:

Repræsentantens indlæg i G1-sagen, de tre fakturaer fra 2005 og selskabets prisliste over køb/salg af G1-produkter som er vedlagt klagen til Landsskatteretten, har ikke tidligere været forelagt SKAT.

SKAT har fastholdt, at der i G1-sagen ikke er accepteret/godkendt specifikke salgssummer til specifikke tandlæger og henvist til SKATs afgørelse af 3. oktober 2008.

Det er SKATs opfattelse, at det ikke alene er indkøb hos G1, der er videresolgt sort, men at selskabet har solgt hele behandlingen, inkl. kontrol, tandfyldning m.v. uden udstedelse af faktura. SKAT har anset det for usandsynligt, at selskabet i forbindelse med behandling af en kunde, f.eks. en tandfyldning samt en keramikkrone, har udstedt faktura på tandfyldningen, men ikke på keramikkronen.

SKAT har udvalgt følgende tre fakturaer fra 2005, som også indgår i SKATs opgørelse af avancetillægget:

BK

     

Køb 1.123 kr.

Salg

6.010 kr.

Avancetillæg 4,9

Køb 1.123 kr.

Salg kun G1-produkt

5.335 kr.

Avancetillæg 4,4

IL

     

Køb 1.528 kr.

Salg

6.620 kr.

Avancetillæg 4,3

Køb 1.528 kr.

Salg kun G1-produkt

5.920 kr.

Avancetillæg 3,9

SK

     

Køb 1.292 kr.

Salg

5.876 kr.

Avancetillæg 4,5

Køb 1.292 kr.

Salg kun G1-produkt

5.335 kr.

Avancetillæg 4,1

Avancetillægget i disse tre tilfælde er over 3,75 både ved anvendelse af den fulde salgspris og ved den reducerede salgspris, hvilket viser, at det anvendte tillæg på 3,75 er berettiget.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har principalt nedlagt påstand om, at indkomstforhøjelserne for 2002- 2006 er ugyldige. Subsidiært har repræsentanten nedlagt påstand om, at der kun skal ske indkomstforhøjelser for indkomstårene 2002 og 2003 med i alt 323.385 kr. Mere subsidiært har repræsentanten nedlagt påstand om, at der kun skal ske forhøjelser for indkomstårene 2002 og 2003 og med et beløb, der er mindre, end det skøn SKAT har foretaget.

Repræsentanten har anført, at anmelderen har indsamlet det belastende materiale gennem 9 måneder i 2003 og afleverede dette til myndighederne den 21. februar 2004. Anmelderen blev afhørt af SKAT den 4. august 2005, og den 4. oktober 2006 opgjorde SKAT det udeholdte beløb i sagen vedrørende G1 ApS, hvori blandt andet selskabet også indgår til et anslået beløb på 12.640.000 kr. Den 11. juni 2007 har repræsentanten opgjort det udeholdte beløb i sagen G1 ApS præcist og meget specificeret til 3.404.218 kr., hvilket efterfølgende blev accepteret af SKAT den 6. februar 2008. Sagen med tandlæge SG, der i vidt omfang er identisk med nærværende sag, blot meget større, er fuldstændig opgjort og afsluttet i løbet af 2006. SKAT har derfor været bekendt med sagen fra primo 2004 og via sagen G1 ApS har haft et meget nøje og specificeret kendskab til de tandlæger, der er indgået i komplekset. Det er derfor efter repræsentantens opfattelse slående, at selskabet først blev kontaktet den 9. april 2008, og at agterskrivelsen henholdsvis kendelsen blev fremsendt den 13. juni 2008 og den 3. oktober 2008.

Som det ses af SKATs opgørelse i G1-sagen fra oktober 2006, indgår selskabet for årene 2002 - 2003 med et præcist udeholdt køb på 291.041 kr. Med andre ord vidste SKAT allerede i 2006, at selskabet indgik i sagen med det her præcist anførte køb for 2002 og 2003.

Dette beløb på 291.041 kr. blev i sagen G1 ApS bearbejdet af repræsentanten, og de nævnte 2 år blev herefter reduceret med SKATs accept til 217.455 kr.

Det er ikke i overensstemmelse med skatteforvaltningsloven eller dens principper, at selskabet først blev kontaktet i april 2008. Det er al for sent.

SKAT skal naturligvis have mulighed for at foretage en grundig sagsbehandling og efterforskning, men den forelå allerede i oktober 2006, og på denne baggrund er det helt uacceptabelt, at der gik 1 ½ år yderligere uden en sagsbehandling.

Der er ikke fra SKATs side foretaget en rimelig adækvat sagsbehandling. Denne sendrægtige sagsbehandling må komme SKAT til skade og må bevirke, at der ikke efterfølgende kan foretages regulering.

Repræsentanten har i øvrigt anført, at den sædvanlige 6 måneders frist er markant overskredet, da der vedrørende selskabet intet er sket fra 4. oktober 2006 til henvendelsen 9. april 2008.

Repræsentanten har endvidere bemærket, at SKATs kendelse er fremsendt til selskabet senere end 3 måneder efter agterskrivelsen.

Selskabet erkender, at der for 2002 og 2003 har været et ikke registreret salg på 540.840 kr. Herfra skal trækkes købsprisen på 217.455 kr. SKAT har i sagen G1 ApS godkendt beløbet, som er det beløb G1 ApS har solgt for til selskabet. De beløb, som SKAT i sagen vedrørende G1 ApS har erkendt, at G1 ApS har solgt for til selskabet, må nødvendigvis være de samme beløb, som selskabet har købt for. Dette købsbeløb er efter aftale med SKAT reduceret med henholdsvis 44.662 kr. for 2002 og 28.824 kr. for 2003

Repræsentanten understreger, at disse beløb er accepteret af SKAT i sagen vedrørende G1 ApS, som er afsluttet på baggrund af en fuldstændig præcis og specificeret opgørelse, hvori disse beløb indgår. Efter repræsentantens opfattelse savner det derfor mening, når SKAT i sine bemærkninger af 15. januar 2009 oplyser, at SKAT i sagen vedrørende G1 ApS ikke har accepteret specifikke salgssummer til specifikke tandlæger, men at der er indgået en samlet aftale med G1 ApS. Det er en udtalelse mod bedre vidende, idet der netop ikke er indgået en samlet aftale på basis af en skønsmæssig opgørelse eller en "lumpsum". OJ har erkendt en udeholdelse på baggrund af en hel præcis og specificeret opgørelse. En skønsmæssig opgørelse ville ikke resultere i et så skævt beløb som 3.404.218 kr.

Det fastholdes, at selskabet alene har udeholdt beløb i 2002 og 2003. Der er således ingen anledning eller hjemmel til at foretage nogen forhøjelse for 2004 og de følgende år.

A påbegyndte de ulovlige transaktioner i 2002 efter, at han var blevet inspireret hertil via en drøftelse med en anden tandlæge, SG, der handlede hos G1 ApS. A deltog i ulovlighederne i 2002 og 2003, men standsede ved udgangen af 2003, da han ikke turde længere, og da det gav komplikationer i forbindelse med tilskud fra Sygesikringen Danmark. Han har ikke deltaget i noget ulovligt forhold i 2004 og 2005. Dette sandsynliggøres også af det faktum, at havde han fortsat fra 2004 og fremefter, ville SKAT utvivlsomt have konstateret materiale vedrørende også ham under ransagningen i oktober 2005, hvilket SKAT netop ikke gjorde.

Repræsentanten har udarbejdet en opgørelse over det udeholdte arbejde. SKAT er i forvejen i besiddelse af disse opgørelser. Opgørelsen er vedlagt klagen. Som det fremgår heraf har selskabet i 2002 uden faktura modtaget 291.795 kr. og i 2003 249.045 kr. eller i alt 540.840 kr. Bemærk, at det modtagne beløb størrelsesmæssigt er afhængigt af, at behandling i visse tilfælde er sket til venner og bekendte samt øvrige særlige persongrupper med særlig tilknytning til tandlægen.

SKAT har over for repræsentanten tidligere tilkendegivet, at SKAT anså selskabet for "en af de store" unddragere, og hvis det virkelig var sandt, savner det fuldstændig mening, at der intet belastende materiale vedrørende selskabet fandtes ved den omfattende ransagning i oktober 2005. Der fandtes materiale for SG og andre tandlæger, men intet vedrørende selskabet. Dette sandsynliggør også, at hans udtalelse omkring ophørstidspunktet er korrekt.

Ad avancefactor

Repræsentanten har bestridt, at der er tale om en avanceprocent på 3,75 %, da SKAT ikke har taget hensyn til andre ydelser, såsom parodental behandling, kontrol i tandfyldninger, tandrensninger m.v. i salgsprisen. Repræsentanten har fremlagt tre fakturaer, som indgår i SKATs materiale:

BP:

 

IH:

 

WL:

 

Køb

405 kr.

Køb

1.810 kr.

Køb

1.729 kr.

Salg ifølge SKAT

1.386 kr.

Salg ifølge SKAT

9.143 kr.

Salg ifølge SKAT

7.399 kr.

Korrekt sammenligneligt salg

850 kr.

Korrekt sammenligneligt salg

6.265 kr.

Korrekt sammenligneligt salg

5.920 kr.

Avanceprocent

2,1

Avanceprocent

3,5

Avanceprocent

3,4

Selskabet har udarbejdet en liste over købs- og salgspriser, hvorefter den pågældende faktor kan beregnes. Listen viser den pågældende faktorberegning for de almindelige laboratorieydelser i de kritiske år 2002 og 2003 samt for sammenligningens skyld også året 2004. Bemærk, at i ingen af tilfældene, bortset fra et enkelt i 2002 er faktoren over 4, typisk ligger den mellem 2,0 og 3,3. Ifølge repræsentanten bestyrker dette ham i hans påstand om, at faktoren ikke skal ansættes højere end 2,5. Repræsentanten har endvidere anført, at SKAT i sagen vedrørende en anden tandlæge SG har accepteret en avanceprocent på 2,5.

SKAT har i sin opgørelse af avancetillægget anført, at der manglede oplysninger om salg vedrørende to fakturaer fra G1 ApS. Der er tale om salg til klienterne PD og BM. Der er fremlagt dokumentation herfor i form af to salgsfakturaer. En beregning af avancefaktoren på baggrund af disse to fakturaer viser 3,09 og 3,9. De viser, at den korrekte dækningsgrad ikke er på SKATs niveau.

Ifølge repræsentanten er det også oplagt, at faktoren ved de sorte arbejder er mindre end den normale faktor ville være, da der er tale om en lavere og ringere prissætning af hensyn til den særlige patientgruppe, der er tale om, netop da mange arbejder er udført billigt, evt. uden betaling (venner og bekendte).

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ekstraordinær ansættelse kan kun foretages i de i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nævnte tilfælde, hvis den varsles af told- og skatteforvaltningen senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. punktum.

En ansættelse, der er varslet af told- og skatteforvaltningen, skal foretages senest 3 måneder efter den dag, hvor varsling er afsendt. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2. Det fremgår af Lov 2008-12-19 nr. 1341 om ændring af skatteforvaltningsloven m.fl., at bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 2. punktum trådte i kraft den 1. januar 2009.

Det lægges til grund, at SKAT først den 2. februar 2008 endeligt er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26. Før dette tidspunkt har der været væsentlig usikkerhed omkring omfanget af det udeholdte beløb i skattesagen vedrørende G1 ApS. Denne usikkerhed har utvivlsomt haft en afsmittende virkning på SKATs vurdering af nærværende skattesag i relation til skatteforvaltningslovens § 27, da nærværende skattesag udspringer af skattesagen vedrørende G1 ApS. Da agterskrivelsen blev fremsendt den 13. juni 2008, har SKAT derfor overholdt 6 måneders fristen i henholdt til § 27, stk. 2, 1. punktum. Da bestemmelsen om, at afgørelsen skal foretages senest 3 måneder efter den dag, agterskrivelsen blev afsendt, først trådte i kraft den 1. januar 2009, er det efter Landsskatterettens opfattelse afgørende, om SKATs afgørelse blev udsendt inden for rimelig tid. SKATs afgørelse blev truffet den 3. oktober 2008, og der er ikke grundlag for at antage, at afgørelsen ikke er truffet inden for rimelig tid.

Der er herefter ikke grundlag for at anse SKATs afgørelse for ugyldig.

Skattepligtige skal selvangive deres indkomst til skattemyndighederne. Det fremgår af skattekontrollovens § 1. Erhvervsdrivende skal indgive et skattemæssigt årsregnskab i overensstemmelse med de regler, skatteministeren har fastsat. Det fremgår af skattekontrollovens § 3.

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

For indkomstårene 2002-2004 fremgår kravene til regnskabet af bekendtgørelse om skattemæssige krav til regnskab (bekendtgørelse nr. 1068 af 17. december 1999), bogføringsloven (lov nr. 1006 af 23. december 1998) og årsregnskabsloven (lov nr. 448 af 7. juni 2001).

For indkomståret 2005 fremgår kravene til regnskabet af mindstekravsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 707 af 4. juli 2005), bogføringsloven (lov nr. 1006 af 23. december 1998) og årsregnskabsloven (lov nr. 448 af 7. juni 2001).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan indkomsten fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af skattekontrollovens § 5.

Der er konstateret, at selskabet har videresolgt "sorte" køb samt arbejdsydelse til selskabets patienter uden udstedelse af faktura, og at selskabet ikke har bogført fortjenesten.

Da kravene til regnskabsgrundlaget ikke er opfyldt, kan virksomhedens regnskabsmateriale ikke danne grundlag for en nøjagtig opgørelse af indkomsten. SKAT har derfor været berettiget til at tilsidesætte regnskabet og fastsætte indkomsten skønsmæssigt.

Det er ubestridt, at selskabet i 2002 og 2003 har foretaget "sorte" indkøb hos G1 ApS. Det er ligeledes ubestridt, at selskabet i 2002 og 2003 ikke har selvangivet al skattepligtig omsætning.

SKATs opgørelse af selskabets indkøb hos G1 ApS i 2002 og 2003 er baseret på materiale, som SKAT har modtaget fra anmelderen, og da der ikke er forhold, der taler imod, at disse oplysninger skulle være korrekte, er det rettens opfattelse, at det er SKATs opgørelse, der skal lægges til grund. At SKAT i sagen vedrørende G1 ApS efter en konkret vurdering har accepteret et andet beløb, kan ikke have afgørende betydning for denne sags afgørelse. Det lægges herefter til grund, at selskabets "sorte" indkøb hos G1 ApS for 2002 og 2003 har udgjort i alt 291.041 kr.

SKATs forhøjelse for indkomstårene 2002 og 2003 stadfæstes, da der ikke er grundlag for at tilsidesætte SKATs skønsmæssige ansættelse som åbenbart urimelig eller som udøvet på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Med hensyn til indkomstårene 2004 og 2005 kan Landsskatteretten tilslutte sig SKATs begrundelse, hvorefter det må anses for usandsynligt, at selskabet ikke også i disse år har foretaget "sorte" indkøb hos G1 ApS. SKATs opgørelse af avancetillægget er foretaget på grundlag af modtagne salgsfakturaer for marts, april og maj 2005, hvilket efter rettens vurdering må anses for et tilstrækkeligt grundlag. At SKAT i sagen vedrørende en anden tandlæge efter en konkret vurdering har accepteret en anden avanceprocent kan ikke tillægges nogen betydning ved sagens afgørelse.

På grundlag af en samlet vurdering, herunder at der i indkomstårene 2004- 2006 er en vis usikkerhed med hensyn til skønsudøvelsen, nedsættes SKATs opgørelse dog med 60.000 kr. i indkomståret 2004, 120.000 kr. i indkomståret 2005 og 30.000 kr. i indkomståret 2006. De øvrige forhøjelser stadfæstes.

..."

Landsskatteretten har den 30. september 2009 truffet følgende afgørelse:

..."

Klager:

H1.1 ApS

Klage over:

SKATs afgørelse af 3. oktober 2008

Klagen skyldes, at SKAT har anset selskabet for lønsumspligtig af udeholdt omsætning fra tandlægevirksomhed

Landsskatterettens afgørelse

SKAT's afgørelse ændres delvist.

Møde mv.

Repræsentanten har haft et møde med Landsskatterettens sagsbehandler.

Sagens oplysninger

Tandlæge A driver en almindelig tandlægeklinik fra adressen ...1. Tandlægeklinikken drives i selskabsform under H1.1 ApS. Selskabet er datterselskabet til H1 ApS.

I februar 2004 modtog SKAT fra en tidligere ansat i G1 ApS en anmeldelse om at G1 ApS havde udeholdt indtægter ved salg til en række navngivne tandlæger. SKAT har i den forbindelse modtaget bilag og materiale vedrørende perioden 1. marts 2001 til 30. november 2003.

I oktober 2005 foretog SKAT i samarbejde med Politiet en ransagning hos G1 ApS, hvor der blev konstateret, at laboratoriet i visse tilfælde havde solgt laboratorieydelser uden faktura, ligesom der blev fundet oplysninger vedrørende handlen med selskabet vedrørende perioden 18. februar 2002 til 12. december 2003.

I oktober 2006 opgjorde SKAT de udeholdte indtægter hos G1 ApS til 12.640.000 kr. Den 11. juni 2007 udarbejdede repræsentanten for G1 ApS en opgørelse, hvori det erkendtes, at G1 ApS havde udeholdt et beløb på 3.404.218 kr. Den 6. februar 2008 accepterede SKAT repræsentantens opgørelse, hvorefter beløbet på 3.404.218 kr. blev accepteret som det udeholdte beløb, inklusiv salg til selskabet H1.1 ApS.

Den 10. april 2008 rettede SKAT henvendelse til selskabet. Den 13. juni 2008 fremsendte SKAT agterskrivelse. Fristen for bemærkninger til forslag til afgørelse blev efter anmodning af selskabets repræsentant forlænget til 1. september 2008. Den 8. september 2008 modtog SKAT repræsentantens bemærkninger. Den 3. oktober 2008 blev kendelsen fremsendt til selskabet.

SKAT har konstateret, at selskabet i mindst 10 år har købt tandkroner m.m. hos G1 ApS, og at selskabet ved siden af det normale køb hos G1 ApS har foretaget køb uden at have modtaget faktura. Selskabet har afregnet kontant med indehaverne af G1 ApS.

På grundlag af det materiale SKAT har modtaget fra anmelderen har Skattemyndigheden opgjort udeholdte indtægter for årene 2001 til 2005 til i alt 1.560.670 kr. Af de 1.560.670 kr. har salg til selskabet i 2002 og 2003 udgjort ialt 291.041 kr.

Der er til Landsskatteretten blandt andet fremlagt repræsentantens indlæg i sagen vedrørende G1 ApS vedrørende opgørelse af salgspriser, 3 salgsfakturaer fra 2005, og selskabets prisliste over køb/salg af G1-produkter i 2002-2004. Herudover har repræsentanten blandt andet fremlagt to fakturaer vedrørende klienterne PD og BM på henholdsvis 18.131 kr. og 2.261 kr. Ifølge fakturaerne fra selskabet foregik behandlingen vedrørende PD i perioden 17. maj 2005 til 26. maj 2005. Ifølge den anden faktura foregik behandlingen i perioden 14. marts 2005 til 21. marts 2005.

SKATs afgørelse

Klageren er anset for lønsumsafgiftspligtig for perioden 2002 - 2005, i alt 47.012 kr. Beløbet er opgjort til 3,08 % af indkomstforhøjelsen

Indkomsterne er forhøjet i perioden 2002 - 2005 med 1.526.363 kr., minus lønsumsafgift 47.012 kr., i alt 1.479.351 kr.

Materialet vedrørende selskabets "sorte" køb hos G1 ApS blev umiddelbart efter selskabets kontante betaling destrueret, og selskabet har ikke selv nogen form for opgørelse.

SKAT har derfor anvendt kontroloplysninger fra G1 ApS som grundlag for den skønsmæssige ansættelse, og har derved udeladt at sammenholde selskabets patientjournaler med indkøb fra G1 ApS.

SKATs kontroloplysninger fra årene 2002 og 2003 udgør kun en mindre del af selskabets "sorte" køb, idet oplysningerne er sporadiske fotokopier af selskabets "sorte" ordre/køb, umiddelbart før disse blev destrueret.

SKAT har lagt til grund, at selskabet har videresolgt det "sorte" køb samt arbejdsydelse til selskabets patienter uden udstedelse af faktura, og at selskabet således ikke har bogført fortjenesten.

SKAT har ikke anset det for sandsynligt, at anmelderen har taget kopi af samtlige ordre/køb, der ikke er bogført i G1 ApS, da anmelderen havde, når det var muligt, og i det skjulte, taget kopi af tilfældigt fundne ordre/købsmateriale Anmelderen havde endvidere ikke været på dentallaboratoriet hver dag i perioden, når der tages hensyn til afholdelse af ferie, sygdom m.v. Det er derfor SKATs opfattelse, at kontroloplysningerne langt fra er dækkende for unddragelsen.

SKAT har ud fra kontroloplysningerne konstateret, at selskabet har været en af de største aftagere af "sorte" leverancer fra G1 ApS. SKAT har anset det for helt usandsynligt, at selskabet ikke har foretaget indkøb i årene 2004 og 2005. Det er korrekt, at SKAT ikke er i besiddelse af kontroloplysninger for 2004 og 2005, idet anmelderen ikke har været ansat i G1 ApS i disse år, og derfor ikke har haft adgang til og mulighed for at kopiere ordre/købsmateriale Det er endvidere korrekt, at SKAT i forbindelse med ransagningen hos G1 ApS i oktober måned 2005 ikke fandt materiale, der belaster selskabet, men dette må bero på, at selskabet umiddelbart før ransagningen har afregnet for sine "sorte" leverancer, og materialet derfor er destrueret.

SKAT har derfor anset det for overvejende sandsynligt, at der er foretaget køb i 2004 og 2005, og at der dermed også er udeholdt indtægter i årene 2004 og 2005.

SKAT har ikke i G1-sagen accepteret/godkendt specifikke salgssummer til specifikke tandlæger. SKAT har alene indgået en samlet aftale med G1 ApS.

SKAT har konstateret, at det af selskabet anførte køb på 217.455 kr. er identisk med det anførte salg, og at selskabets avancetillæg ved videresalget udgør 2,50 svarende til det påståede maksimale avancetillæg.

SKAT har ud fra kontroloplysningerne for 2002 og 2003 beregnet selskabets gennemsnitlige køb af "sorte" varer til 72.760 kr. pr. halvår og nedrundet beløb til 72.000 kr. pr. halvår.

Kontroloplysninger

Indkomstår

G1 udeholdte salg

 

2. halvår 2001

2002

   

1. halvår 2002

2002

44.729 kr.

 

2. halvår 2002

2003

11.267 kr.

 

1. halvår 2003

2003

61.859 kr.

 

2. halvår 2003

2004

73.186 kr.

 

1. halvår 2004

2004

   

2. halvår 2004

2005

   

1. halvår 2005

2005

   

2. halvår 2006

2006

   

I alt

 

291.041 kr.

 

Gennemsnit pr. halvår:

291.041/4=

72.760 kr.

Afrundet til 72.000 kr.

Ud fra det modtagne bilagsmateriale fra selskabet vedrørende 2004 og 2005, har SKAT udvalgt køb fra månederne marts, april og maj måned 2005 som grundlag for beregningen af avancetillæg for produkter købt hos G1 ApS.

Opgørelse af avancetillæg:

Køb fra G1:

Salg

Avanceopgørelse

Dato

Fakt.nr.

Patientnavn

Køb-kr.

Bilagsnr.

Patientbetaling - kr.

Køb - kr.

Salg - kr.

2005 03 10

148 362

AJ

1.659,60

1291

7.144,00

1.659,60

7.144,00

2005 03 15

148 435

AH

l.168,60

124

1.500,00

1.168,60

1.500,00

 

AH

 

1373

1.500,00

 

1.500,00

 

 

AH

 

1550

2.000,00

 

2.000,00

2005 03 07

148 267

BK

l.223,40

1140

6.010,00

1.223,40

6.010,00

2005 04 05

148 817

BP

405,00

1264

1.386,00

405,00

1.386,00

2005 03 08

148 300

CC

1.390,00

1348

2.630,00

1.390,00

2.630,00

 

 

CC

 

1656

444,55

 

444,55

2005 04 04

148 749

DF

1.952,20

1317

15.386,00

1.952,20

15.386,00

2005 04 04

148 748

DF

335,00

X

 

335,00

 

2005 05 08

148 932

DF

3.340,00

X

 

3.340,00

 

2005 05 25

150 047

ED

1.677,00

1610

6.633,00

1.677,00

6.633,00

2005 05 10

149 659

EV

1.387,80

1490

5.335,00

1.387,80

5.335,00

2005 05 23

149 966

FJ

1.662,20

1452

6.549,00

1.622,22

6.549,00

2005 04 04

148 751

IH

1.810,20

1363

9.143,00

1.810,20

9.143,00

2005 03 10

148 354

IL

1.528,20

1257

6.620,00

1.528,20

6.620,00

2005 04 11

148 952

JA

1.659,80

1374

7.356,00

1.659.80

7.356,00

2005 03 10

148 360

AA

695,00

1188

23.389,00

Atypisk

 

2005 05 23

149 976

AA

695,00

1628

1.830,00

Atypisk

 

2005 03 17

148 546

LW

1.659,80

1158

7.107,00

1.659,80

7.107,00

2005 03 30

148 670

MM

575,00

1380

2.340,00

575,00

2.340,00

2005 03 07

148 266

MV

1.333,00

1286

2.931,00

1.333,00

2.931,00

 

 

MV

 

1409

2.000,00

 

2.000,00

2005 05 03

149 551

ON

1.483,70

1566

8.185,00

1.483,70

8.185,00

2005 05 10

149 678

PN

1.603,40

1658

7.931,00

1.603,40

7.931,00

2005 05 25

150 055

PD

4.543,40

?

 

Salg mangler

 

2005 05 24

149 985

SK

1.291,90

1654

5.876,00

1.291,90

5.876,00

2005 05 19

149 920

VM

695,00

1210

6.147,00

Atypisk

 

 

 

VM

 

1605

1.830,00

Atypisk

 

2005 04 11

148 975

WL

1.729,00

1434

7.399,00

0

7.399,00

2005 05 19

149 899

335,00

46

22.747,00

Atypisk

 

2005 05 19

149 921

3.094,00

X

 

Atypisk

 

2005 03 16

148 486

?

575,00

?

 

Salg mangler

 

I alt

 

 

41.467,40

 

179.348,55

30.835,00

123.405,55

Avancetillæg:

(179.348,55/41.467,40)

 4,33

Avancetillæg (korrigeret):

(123.405,55/30.835,00)

4,00

Selskabets repræsentant har ikke konkret anført de påståede fejlelementer, foretaget alternativ beregning, der underbygger påstanden om et avancetillæg på 2,50, eller på anden måde underbygget den fremførte påstand om, at beregningen er fejlbehæftet, idet der ikke er taget hensyn til en række forhold f.eks. at almindelig kontrol, tandfyldning m.m. også er indeholdt i beregningen.

Det er SKATs opfattelse, at købet på 217.455 kr., som er direkte taget ud af sagen vedrørende G1 ApS, er anvendt som grundlag for selskabets beregning af den samlede salgssum, hvorefter salgssummen er fordelt på de pågældende klienter/behandlinger.

Det er derfor SKATs opfattelse, at selskabet ikke har udarbejdet en præcis og specifik opgørelse over den udeholdte omsætning.

SKAT har afgrænset perioden til årene 2002 til oktober 2005, hvor gennemsnitsberegningen er anvendt for årene 2004 og 2005. For 2002 og 2003 har SKAT anvendt de foreliggende kontroloplysninger.

SKAT har beregnet selskabets "sorte" køb, salg samt fortjeneste for indkomstårene 2002 - 2006 til at udgøre som følger:

Fortjeneste med beregnet avancetillæg:

Tandlæge A

Indkomstår

Køb - sort

Avancetillæg - skøn

Beregnet salg - sort

Fortjeneste

2. halvår 2001

2002

0 kr.

4

0

0

1. halvår 2002

2002

44.729 kr.

4

(44.729*4) 178.916 kr.

134.187 kr.

2. halvår 2002

2003

11.267 kr.

4

445.068 kr.

333.801 kr.

1. halvår 2003

2003

61.859 kr.

4

247.436 kr.

185.577 kr.

2. halvår 2003

2004

73.186 kr.

4

292.744 kr.

219.558 kr.

1. halvår 2004

2004

72.000 kr.

4

288.000 kr.

216.000 kr.

2. halvår 2004

2005

72.000 kr.

4

288.000 kr.

216.000 kr.

1. halvår 2005

2005

72.000 kr.

4

288.000 kr.

216.000 kr.

2. halvår 2005

2006

48.000 kr.

4

192.000 kr.

144.000 kr.

I alt

 

555.041 kr.

 

(555.041 kr. *4)
2.220.164 kr.

1.665.123 kr.

Under hensyntagen til at selskabet eventuel har givet rabat i forbindelse med selskabets "sorte" salg har SKAT nedsat avancetillægget til 3,75, hvorefter selskabets "sorte" salg og fortjeneste for perioden udgør henholdsvis 2.081.404 kr. og 1.526.363 kr.

Den skattepligtige indkomst for årene 2002-2006 udgør efter fradrag af lønsumsafgiften 1.479.351 kr.

Der er i afgørelsen henvist til statsskattelovens §§ 4 og 6, skattekontrollovens § 5, stk. 3, jf. § 3, stk. 4 samt skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

SKAT har i en efterfølgende udtalelse til Landsskatteretten udtalt følgende:

Repræsentantens indlæg i G1-sagen, de tre fakturaer fra 2005 og selskabets prisliste over køb/salg af G1-produkter, som er vedlagt klagen til Landsskatteretten har ikke tidligere været forelagt SKAT.

SKAT har fastholdt, at der i G1-sagen ikke er accepteret/godkendt specifikke salgssummer til specifikke tandlæger og henvist til SKAT afgørelse af 3. oktober 2008.

Det er SKATs opfattelse, at det ikke er indkøb hos G1, der er videresolgt sort, men at selskabet har solgt hele behandlingen, inkl. kontrol, tandfyldning m.v. uden udstedelse af faktura. SKAT har anset det for usandsynligt, at selskabet i forbindelse med behandling af en kunde, f.eks. en tandfyldning samt en keramikkrone, har udstedt faktura på tandfyldningen, men ikke på keramikkronen

SKAT har udvalgt følgende tre fakturaer fra 2005, som også indgår i SKAT opgørelse af avancetillægget:

BK

       

Køb

1.123 kr.

Salg

6.010 kr.

Avancetillæg 4,9

Køb

 

Salg kun G1-produkt

5.335 kr.

Avancetillæg 4,4

IL

       

Køb

1.528 kr.

Salg

6.620 kr.

Avancetillæg 4,3

Køb

1.528 kr.

Salg kun G1-produkt

5.920 kr.

Avancetillæg 3,9

SK

       

Køb

1.292 kr.

Salg

5.876 kr.

Avancetillæg 4,5

Køb

1.292 kr.

Salg kun G1-produkt

5.335 kr.

Avancetillæg 4,1

Avancetillægget i disse tre tilfælde er over 3,75 både ved anvendelse af den fulde salgspris og ved den reducerede salgspris, hvilket viser, at det anvendte tillæg på 3,75 er berettiget.

Selskabets påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om, at forhøjelserne skal bortfalde, herunder også lønsumsafgift

Repræsentanten har anført, at anmelderen har indsamlet det belastende materiale gennem 9 måneder i 2003 og afleverede dette til myndighederne den 21. februar 2004. Anmelderen blev afhørt af SKAT den 4. august 2005 og den 4. oktober 2006 opgjorde SKAT det udeholdte beløb i sagen vedrørende G1 ApS, hvori blandt andet selskabet også indgår, et anslået beløb på 12.640.000 kr. Den 11. juni 2007 har repræsentanten opgjort det udeholdte beløb i sagen G1 ApS præcist og meget specificeret til 3.404.218 kr., hvilket efterfølgende blev accepteret af SKAT den 6. februar 2008. Sagen med tandlæge SG, der i vidt omfang er identisk med nærværende sag, blot meget større, er fuldstændig opgjort og afsluttet i løbet af 2006. SKAT har derfor været bekendt med sagen fra primo 2004 og via sagen G1 ApS har haft et meget nøje og specificeret kendskab til de tandlæger, der er indgået i komplekset. Det er derfor efter repræsentantens opfattelse slående, at selskabet først blev kontaktet den 9. april 2008, og at agterskrivelsen henholdsvis kendelsen blev fremsendt den 13. juni 2008 og den 3. oktober 2008.

Som det ses af SKATs opgørelse i G1-sagen fra oktober 2006, indgår selskabet for årene 2002 - 2003 med et præcist udeholdt køb på 291.041 kr. Med andre ord vidste SKAT allerede i 2006, at selskabet indgik i sagen med det her præcist anførte køb for 2002 og 2003.

Dette blev i sagen G1 ApS bearbejdet af repræsentanten, og de nævnte 2 år blev herefter reduceret, med SKATs accept til 217.455 kr.

Det er ikke i overensstemmelse med skatteforvaltningsloven eller dens principper, at selskabet først blev kontaktet i april 2008. Det er al for sent. SKAT skal naturligvis have mulighed for at foretage en grundig sagsbehandling og efterforskning, men den forelå allerede i oktober 2006, og på denne baggrund er det helt uacceptabelt, at der gik 1 ½ år yderligere uden en sagsbehandling.

Der er ikke fra SKATs side foretaget en rimelig adækvat sagsbehandling. Denne sendrægtig sagsbehandling må komme SKAT til skade og må bevirke, at der ikke efterfølgende kan foretages regulering.

Repræsentanten har i øvrigt anført, at den sædvanlige 6 måneders frist er markant overskredet, da der vedrørende selskabet intet er sket fra 4. oktober 2006 til henvendelsen 9. april 2008.

Repræsentanten har endvidere bemærket, at SKATs kendelse er fremsendt til skatteyder senere end 3 måneder efter agterskrivelsen.

Selskabet erkender, at der for 2002 og 2003 har været et ikke registreret salg på 540.840 kr. Herfra skal trækkes købsprisen, som kun kan være 217.455 kr. SKAT har i sagen G1 ApS godkendt beløbet, som er det beløb G1 ApS har solgt for til selskabet. De beløb, som SKAT i sagen vedrørende G1 ApS har erkendt, at G1 ApS har solgt for til selskabet, må nødvendigvis være de samme beløb, som selskabet har købt for.

Dette købsbeløb er efter aftale med SKAT reduceret med henholdsvis 44.662 kr. for 2002 og 28.824 kr. for 2003.

Repræsentanten understreger, at disse beløb er accepteret af SKAT i sagen vedrørende G1 ApS, som er afsluttet på baggrund af en fuldstændig præcis og specificeret, opgørelse, hvori disse beløb indgår. Efter repræsentantens opfattelse, savner det derfor mening, når SKAT i sine bemærkninger af 15. januar 2009 oplyser, at SKAT i sagen vedrørende G1 ApS ikke har accepteret specifikke salgssummer til specifikke tandlæger, men at der er indgået en samlet aftale med G1 ApS. Det er en udtalelse mod bedre vidende, idet der netop ikke er indgået en samlet aftale på basis af en skønsmæssig opgørelse eller en "lumpsum". OJ har erkendt en udeholdelse på baggrund af en hel præcis og specificeret opgørelse. En skønsmæssig opgørelse ville ikke resultere i et så skævt beløb som 3.404.218 kr.

Det fastholdes, at selskabet alene har udeholdt beløb i 2002 og 2003. Der er således ingen anledning eller hjemmel til at foretage nogen forhøjelse for 2004 og de følgende år.

A påbegyndte de ulovlige transaktioner i 2002 efter at han var blevet inspireret hertil via en drøftelse med en anden tandlæge, SG, der handlede hos G1 ApS. A deltog i ulovlighederne i 2002 og 2003, men standsede ved udgangen af 2003, da han ikke turde længere, og da det gav komplikationer i forbindelse med de tilskud fra Sygesikringen Danmark. Han har ikke deltaget i noget ulovligt forhold i 2004 og 2005. Dette sandsynliggøres også af det faktum, at havde han fortsat fra 2004 og fremefter ville SKAT utvivlsomt have konstateret materiale vedrørende også ham under ransagningen i oktober 2005, hvilket SKAT netop ikke gjorde.

Repræsentanten har udarbejdet en opgørelse over det udeholdte arbejde. SKAT er i forvejen i besiddelse af disse opgørelser. Opgørelsen er vedlagt klagen. Som det fremgår heraf har selskabet i 2002 uden faktura modtaget 291.795 kr. og i 2003 249.045 kr. eller i alt 540.840 kr. Det modtagne beløb er størrelsesmæssigt afhængigt af, at behandling i visse tilfælde er sket til venner og bekendte samt øvrige særlige persongrupper med særlig tilknytning til tandlægen.

SKAT har over for repræsentanten tidligere tilkendegivet, at SKAT anså selskabet for "en af de store" unddragere, og hvis det virkelig var sandt, savner det fuldstændig mening, at der intet belastende materiale vedrørende selskabet fandtes ved den omfattende ransagning i oktober 2005. Der fandtes materiale for SG og andre tandlæger, men intet vedrørende selskabet. Dette sandsynliggør også, at hans udtalelse omkring ophørstidspunktet er korrekt.

Ad avancefaktor

Repræsentanten har bestridt, at der er tale om en avanceprocent på 3,75 %, da SKAT ikke har taget hensyn til andre ydelser, såsom parodental behandling, kontrol i tandfyldninger, tandrensninger m.v. i salgsprisen. Repræsentanten har fremlagt tre fakturaer, som indgår i SKATs materiale:

BP:

 

IH:

 

WL:

 

Køb

405 kr.

Køb

1.810 kr.

Køb

1.729 kr.

Salg ifølge SKAT

1.386 kr.

Salg ifølge SKAT

9.143 kr.

Salg ifølge SKAT

7.399 kr.

Korrekt sammenligneligt salg

850 kr.

Korrekt sammenligneligt salg

6.265 kr.

Korrekt sammenligneligt salg

5.920 kr.

Avanceprocent

2,1

Avanceprocent

3,5

Avanceprocent

3,4

Selskabet har udarbejdet en liste over købs- og salgspriser, hvorefter den pågældende faktor kan beregnes. Listen viser den pågældende faktorberegning for de almindelige laboratorieydelser i de kritiske år 2002 og 2003 samt for sammenligningens skyld også året 2004. Bemærk, at i ingen af tilfældene, bortset fra et enkelt i 2002 er faktoren over 4, typisk ligger den mellem 2,0 og 3,3. Ifølge repræsentanten bestyrker dette ham i hans påstand om, at faktoren ikke skal ansættes højere end 2,5. Repræsentanten har endvidere anført, at SKAT i sagen vedrørende tandlægen SG har accepteret en avanceprocent på 2,5.

SKAT har i sin opgørelse af avancetillægget anført, at der manglede oplysninger om salg vedrørende to fakturaer fra G1 ApS. Der er tale om salg til klienterne PD og BM. Der er fremlagt dokumentation herfor i form af to salgsfakturaer. En beregning af avancefaktoren på baggrund af disse to fakturaer viser 3,09 og 3,9. De viser at den korrekte dækningsgrad ikke er på SKATs niveau.

Ifølge repræsentanten er det også oplagt, at faktoren ved de sorte arbejder er mindre end den normale faktor ville være, da der er tale om en lavere og ringere prissætning af hensyn til den særlige patientgruppe, der er tale om, netop da mange arbejder er udført billigt, evt. uden betaling (venner og bekendte).

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Landsskatteretten har ved kendelse af d.d. nedsat den af skattecentret foretagne forhøjelse på i alt 1.479.352 kr. af selskabets skattepligtige indkomst for indkomstårene 2002 - 2006 med 210.000 kr. til i alt 1.269.352 kr.

Det fremgår af lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, 1. pkt., at:

"...

Der betales en afgift til statskassen af virksomheder, der mod vederlag leverer varer og ydelser, der er fritaget for afgift efter merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 1, nr. 3, nr. 5 og 6, nr. 8, nr. 10-12, nr. 15-17 og nr. 20, jf. dog nedenfor stk. 2, og af virksomheder med anden økonomisk aktivitet, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven.

..."

Det fremgår af samme lovs paragraf 4, stk. 1, at

"...

Afgiftsgrundlaget er virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller med fradrag af underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret opgjort efter reglerne i 2.-4. pkt., jf. dog stk. 2 og 5.

..."

Afgiften er 3,08 % af afgiftsgrundlaget, for virksomheder omfattet af § 4, stk. 1, jf. § 5, stk. 1.

Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2, at

"...

Kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt.

..."

Som en konsekvens af Landsskatterettens kendelse af d.d. vedrørende selskabets skatteansættelser nedsættes forhøjelsen af lønsumsafgiften fra 47.012 kr. til 40.338 kr. for perioden 2002 - 2006, idet lønsumsafgiftsgrundlaget må anses at udgøre 1.309.690 kr.

..."

Landsskatteretten har den 30. september 2009 truffet følgende afgørelse.

"...

Klagen vedrører formalitetsindsigelse samt udeholdte indtægter.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har forhøjet selskabets indkomst med i alt 1.479.352 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 1.269.352 kr.

Møde mv.

Repræsentanten har haft et møde med Landsskatterettens sagsbehandler

Sagens oplysninger

Tandlæge A driver en almindelig tandlægeklinik fra adressen ...1. Tandlægeklinikken drives i selskabsform under H1.1 ApS.

Selskabet er 100 % ejer af selskabet H1.1 ApS [100 % ejet af selskabet H1 ApS.red.SKAT]. Det er oplyst, at selskabet er sambeskattet med datterselskabet.

Der henvises i øvrigt til sagen vedrørende datterselskabet under j.nr. 09-00061

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet datterselskabets skattepligtige indkomst for årene 2002 - 2005 med i alt 1.479.352 kr.

Der er i afgørelsen henvist til statsskattelovens § 4, skattekontrollovens § 5, stk. 3, jf. § 3, stk. 4, samt skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Med hensyn til SKATs begrundelse henvises der til sagen vedrørende datterselskabet under j.nr. 09-00061.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har principalt nedlagt påstand om, at indkomstforhøjelserne for 2002 - 2006 er ugyldige. Subsidiært har repræsentanten nedlagt påstand om, at der kun skal ske indkomstforhøjelser for indkomstårene 2002 og 2003 med i alt 323.385 kr. Mere subsidiært har repræsentanten nedlagt påstand om, at der kun skal ske forhøjelser for indkomstårene 2002 og 2003 og med et beløb, der er mindre end det skøn SKAT har foretaget.

Med hensyn til repræsentantens argumenter henvises der til sagen vedrørende datterselskabet under j.nr. 09-00061.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Landsskatteretten har i sagen vedrørende datterselskabet nedsat forhøjelsen af den skattepligtige indkomst til 1.269.352 kr.

Da selskabet er sambeskattet med datterselskabet skal sambeskatningsindkomsten nedsættes med samme beløb.

..."

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af A og vidnerne SJ, TF og JI.

Sagsøger har forklaret, at han har været tandlæge siden 1972 og har drevet virksomhed i anpartsselskabsform siden 1992.

Han blev ansat i 1972, og da benyttede man firmaet G2 siden G1 ApS, og det har sagsøger gjort siden. Han køber for ca. 300.000 kr. årligt hos firmaet.

Sagsøger kendte SG fra studiet, og han fortalte ham om handlen med G1 ApS uden, at der blev udstedt faktura, og det blev sagsøger interesseret i. Men han var bange for at fortsætte, fordi det kunne ødelægge hans privatøkonomi, og han besluttede derfor at holde op ved juletid 2003.

Det foregik på den måde, at man brugte nogle specielle rekvisitioner m.v. og indimellem kom OJ ud til ham og oplyste, hvad sagsøgerne skyldte. Sagsøgernes videresalg foregik ved, at kunderne fik rabat på ydelserne. Han ved ikke, hvad hans avance har været, men den var i hvert fald ikke 3,75. Han hørte første gang fra SKAT i 2008, og han hørte om ransagningen den 25. oktober 2005, og han fik at vide, at han ville få en henvendelse fra SKAT.

Ved kontrolbesøget hos sagsøger bad JL om at få regnskabet for 2004 og 2005, selv om det var indsendt tidligere. JL fandt intet materiale vedrørende "sorte køb" for 2002 og 2003, det havde vidnet destrueret. SKAT fandt heller ikke noget for de følgende år, men da havde sagsøger ikke arbejdet sort.

JL spurgte ham, om han havde en opgørelse over de udeholdte beløb, men det benægtede sagsøger, der ikke havde handlet sort efter 2003.

Sagsøger har ikke hørt tidligere om det i bilag C anførte om sagsøgers forhold.

Sagsøger tænkte ikke over, hvorvidt skattesagen gjaldt koncernen eller kun det ene selskab.

Vidnet, SJ, forklarede, at han var beskikket advokat fra OI og OJ under deres straffesag, hvor han var deres forsvarer. Han kom ind i sagen, idet han kendte de domfældte i forvejen, og de kontaktede ham i oktober 2005 efter, at de havde været anholdt i forbindelse med skattesagen.

De talte om størrelsen af det beløb, der var udeholdt, og SKAT angav, at der var udeholdt 12. millioner. Det materiale politiet var i besiddelse af, havde de fra SKAT, der havde materialet fra en bogholder, der havde anmeldt selskabet for at udeholde beløb. Han havde udfærdiget en oversigt over de tandlæger, der havde deltaget i unddragelserne. Materialet blev fremsendt i 2004 til politiet og anmeldelsen i 2005. Vidnet ved ikke, om det var politiet eller SKAT, der fik materialet i 2004. Men begge myndigheder deltog i ransagningen hos vidnets klienter i 2005.

Vidnet fremlagde et ringbind, der indeholdt det materiale, som sagen vedrørte. Det var en fortegnelse over de tandlæger, der i 2001 - 2003 havde været involveret i unddragelserne. De angivne priser, var anmelders egne skøn over, hvad han mente, det måtte have kostet.

I 2006 hyrede vidnet en revisor efter, at han havde modtaget det ovenfor nævnte ringbind. De tiltalte var meget forbløffede over beløbenes størrelse, der var helt forkerte. Vidnet besluttede derfor at kontakte TF, der var revisor. Han udførte et stort arbejde for vidnet, og vidnet udfærdigede nogle bilag for at imødegå, at det unddragne beløb udgjorde 12.000.000 kr. Revisorerne brugte det materiale, som vidnet havde fået fra SKAT og politiet.

Foreholdt bilag 2 med underbilag har vidnet forklaret, at tallene i bilag 2.2 vedrørende A hidrørte fra SKAT. Beløbene, 155.996 kr. og 135.045 kr., kendte SKAT derfor. Bilag 2.4 er udfærdiget af revisorerne og belyser, de enkelte beløb og de enkelte tandlæger, og om der er tale om sorte penge. De fandt ud af, at beløbet på 155.996 kr. skulle nedsættes med 44.000 kr., så bilaget er derfor en redegørelse for nedsættelsen.

Bilag 2.6 blev også udfærdiget af revisor og angiver, at i 2002 skulle beløbet på 155.996 kr. nedsættes med 44.000 kr. til 111.000 kr. og med 28.000 kr. i 2003, og det er de tal, som sagen mod de tiltalte endte med at handle om.

Det blev sendt til SKAT den 11. juni 2007. Derefter havde han nogle drøftelser med SKAT, der straks accepterede nedsættelsen vedrørende produktionen i Thailand, og først senere endte det med, at SKAT kunne godkende, at nedsættelsen vedrørende egenproduktionerne til 2.327.185 kr., var det beløb, der var unddraget SKAT.

SKAT bad ikke om yderligere materiale. Korrespondancen foregik på baggrund af det oprindelige materiale. Inden april 2008 varslede de ikke noget over for A.

SGs sag var afsluttet i efteråret 2006.

I det materiale han fik fra SKAT, var der ikke noget, der angav, at sagsøger havde udeholdt beløb for 2004, 2005 og 2006. Men der var hos G1 udeholdt beløb i 2004 og 2005, men de var ikke relateret til bestemte tandlæger.

Foreholdt bilag C side 7 2. afsnit, har vidnet forklaret, at han skrev således uden at have talt med A. Vidnets opgave var i den periode at få minimaliseret beløbet vedrørende sine klienter. Men han måtte acceptere, at beløb i 2004 og 2005 blev skønsmæssigt anslået.

Han havde ikke talt med A om disse oplysninger, og OI sagde også, at de ikke havde oplysninger vedrørende A, der passede med det anførte.

Vidnet havde imidlertid overskredet en frist og sendte brevet hurtigt efter, at det var færdigt, og OI og OJ protesterede således først efter, at brevet var sendt.

OI og OJ har ikke givet oplysninger, der kunne føre til, at han kunne konkludere som anført, og der var ikke andre oplysninger i sagen, der kunne give belæg for denne konklusion.

Vidnet var imidlertid i forhold til straffesagen i mod OI og OJ nødt til at indgå et forlig med SKAT og anklagemyndigheden om forholdene i 2004 og 2005.

Avanceprocenten for SG var lavere end for A.

Da vidnet blev kontaktet af sine klienter, havde de ikke nogen opgørelser over udeladte indtægter, så tallene skulle kun komme fra oplysninger i sagen.

SG havde selv en opgørelse, men det havde OJ ikke.

Vidnet modtog fire ringbind fra SKAT, og det var ikke noget, man lige kunne gå til, selv om en del af materialet var tandlægekort.

De foretog deres beregninger på baggrund af de overgivne materiale.

Forholdt bilag 2.4 har vidnet forklaret, at de anførte bemærkninger formentlig hidrører fra revisor, der har modtaget oplysninger fra OI og OJ.

I de tilfælde, hvor der var angivet private venner ved vidnet ikke, om der var udstedt faktura, men de var accepteret af SKAT.

I de beløb han beregnede for 2004 og 2005, var der et skønsmæssigt element.

Ved kontrolbesøget fra SKAT kontaktede A ham, og vidnet kontaktede JL, og vidnet var med ved besøget. JL bad om at få nogle regnskabsmæssige oplysninger, men han spurgte først, om A havde en opgørelse over de udeholdte beløb. Derefter bad han om at få regnskaber for 2005, det fik han nok med med det samme, eller også blev det eftersendt af A. Det var vidnets opfattelse, at de kunne finde en løsning for 2002 og 2003. Der var ikke noget materiale for 2001 vedrørende A. Det lykkedes ham ikke at finde en løsning.

Foreholdt bilag C side 7 har vidnet forklaret, at det var et brev, han skrev i straffesagen mod OI og OJ, og at det ikke er rigtigt, at OJ havde fortalt ham, som anført i bilaget. Han har ikke korrigeret det over for SKAT. Vidnet oplæste side 16, og at han i brevet bilag C til SKAT havde anført, at selv om at OJ og OI ikke var enige i det af vidnet om bl.a., A oplyste, ville de være indstillet på at lægge de talmæssige oplysninger til grund for sagen, som vidnet havde beregnet.

Vidnet har ikke gjort sig tanker om, det kun var det ene selskab, sagen skulle dreje sig om, men vidnet havde ikke sondret.

Foreholdt bilag 6 side 2 1. afsnit har vidnet vedstået det anførte om A. Det er det brev, der er skrevet i sagen vedrørende A.

I forhold til opgørelsen i bilag 2002 og 2003 var der ikke noget skønsmæssigt element. Tallet fremgik af anmelderens regneark for 2004.

Vidnet følte sig overbevist om, at de regnskaber, der blev udleveret til JL, tidligere var blevet indsendt til SKAT.

Vidnet TF forklarede, at han er statsautoriseret revisor og har haft selvstændig virksomhed fra 1974.

På et tidspunkt fik han en henvendelse fra advokat SJ, det var i efteråret 2006, hvor han fik at vide, at der var en sag om udeholdte indtægter vedrørende et tandtekniker firma.

Vidnet påtog sig sagen, og det begyndte i november/december 2006, men da han opdagede sagens omfang, fik han bistand af en kollega.

Vidnet havde fået materialet fra den ansatte NL, der havde overgivet materialet til SKAT. Vidnet har set alle politiets dokumenter.

Ved anmeldelsen var der en minutiøs opgørelse for hver enkelt tandlæge, men anmeldelsen var taget ukritisk.

Vidnet gennemgik imidlertid materialet og fandt, at der var grundlag for at nedsætte beløbet. Det endte med, at sagen mod dentallaboratoriets ejere blev reduceret til 3.4 millioner kr.

Det gjaldt således også vedrørende de beløb, sagsøger havde udeladt. Vidnets opgørelse blev godkendt af SKAT.

Forholdt bilag 2.2 har vidnet forklaret, at beløbet 291.041 kr. hidrørte fra anmeldelsen fra NL, og SKAT havde således været bekendt med beløbet siden anmeldelsen 21. februar 2004.

JIs opgave var at gennemgå sagen efter nogen i fællesskab udfærdigede retningslinier, og vidnet foretog kvalitetskontrol af JIs arbejde.

Der er ikke siden 2005 kommet nyt materiale ind i sagen, og det var på det tidspunkt sandsynligt, at der ville blive rejst tiltale mod de involverede tandlæger.

Vidnet fandt det ejendommeligt, at man ikke kørte et parallelt forløb mod alle de involverede tandlæger, men at man behandlede deres sager i forlængelse af hinanden.

I det materiale vidnet fik, var der ikke materiale vedrørende indkomstårene 2004 og 2005.

De fik et omfattende materiale i 2006, som han læste meget grundigt igennem, det var vel 14 ringbind. Han vidste fra sit øvrige arbejde for tandlægernes landsforening, at der blev ydet rabatter til venner og familie.

Vidnet gennemgik materialet med JI og også med OJ, og de fandt ud af det var noget galt i prissætningen, der var ikke taget højde for rabatter til venner og bekendte.

De udregnede det unddragne beløb til 3.4 millioner kr., og det anerkendte SKAT, som det unddragne beløb, der var stort set dokumentation for det hele, men der var nogle poster, hvor der skulle skønnes. Det var især for de efterfølgende år, hvor der ikke lå nogen anmeldelser. Der var et skøn, et skøn som SKAT og vidnet blev enige om.

Vidnet, JI, har forklaret, at han er statsautoriseret revisor. Efter sin pensionering blev han kontaktet af det forrige vidne vedrørende sagen, hvor det var hans opgave at lave et stort talarbejde.

Det begyndte på TFs kontor i januar 2007. Der fik han fire-fem ringbind, som var udleveret fra politiet via SJ. Han gennemlæste papirerne og lavede den 10. januar et notat om sagen.

I den forbindelse fandt han ud af, hvilke tandlæger, der havde deltaget og med hvilke beløb.

Notatet vedrørte oprindelig 2003.

Senere foretog han også beregninger for 2001 - 2005, og hvor sagsøger indgik i 2002 og 2003 svarende til det i bilag 2.2 anførte. Bilaget er udfærdiget af vidnet. Det var ca. 8 dage efter, at han havde fået materialet. Det undrede ham, at der ikke blev ført sager mod tandlægerne. Det eneste de vidste var, at SGs sag var sluttet, da man begyndte sagen mod G1.

Der var ingen sag mod SG i 2005. Han ved kun, at der i sagen lå nogle tandlægekort, der var sendt fra SG.

I kalender året 2004 og 2005 fandt han ikke noget mod A kun mod SG, det var kun 16.400 kr.

Han er ikke bekendt med, at SKAT indhentede yderligere materiale efter, at han havde fået de fire ringbind.

Han er bekendt med de regneark, der lå i sagen. Han troede, at det var SKAT, der havde udfærdiget det.

De accepterede skønnet i G1, fordi de var af den opfattelse, at skatteunddragelserne var fortsat i 2004 og 2005, selvom der ikke var noget konkret. Men de vidste ikke, hvilke tandlæger det knyttede sig til.

Men de havde ikke nogen ide om, at A var aftager i den periode.

Parternes synspunkter

Sagsøger har i påstandsdokument af 6. december 2010 gældende:

Specifikation af påstandene:

Skatteansættelsen:

Sagsøgerne er sambeskattede, hvorfor ovennævnte påstande vedrører koncernens skattepligtige indkomst.

Mht. specifikation af de nedlagte påstande henvises til den talmæssige opgørelse foretaget af sagsøgte jf. bl.a. bilag 7, sagsfremstillingen side 6f, idet det bemærkes, at der for så vidt angår de subsidiære påstande for indkomstårene 2002 og 2003 er tillagt henholdsvis 175.000 kr. og 138.425 kr., svarende til de anerkendte udeholdte indtægter, efter fradrag af lønsumsafgift på 3,08 %.

Lønsumsafgift:

Den beløbsmæssige specifikation af den principale påstand fremgår af Landsskatterettens kendelse bilag 13 side 13.

Den subsidiære påstand udgør lønsumsafgiften af de erkendte udeholdte beløb for de to år.

Til trods for at være opfordret til at fremlægge nogle for sagen centrale dokumenter har sagsøgte ikke fremlagt bilagene, som angav G1 udeholdte indkomster, herunder de påståede udeholdte indkomster vedrørende A, som sagsøgte selv udfærdigede i foråret 2006. Heller ikke de kontroloplysninger, som efter sagsøgtes egne notater blev modtaget d. 7. april 2008 hos sagsøgte, jf. bilag 17, er fremlagt i forbindelse med aktindsigten den 16. september 2010.

Sagsøgte har ikke bestridt, at de pågældende dokumenter er i sagsøgtes besiddelse, eller at sagsøgerne ikke er berettiget til aktindsigt i de pågældende dokumenter. Sagsøgerne gør således gældende, at sagsøgtes manglende fremlæggelse af de pågældende bilag skal tillægges processuel skadevirkning for sagsøgte jf. retsplejelovens § 344, stk. 2, således at sagsøgtes manglende fremlæggelse af bilagene ved bevisbedømmelsen tillægges virkning til fordel for sagsøgerne.

Der henvises endvidere til følgende:

Generelt vedrørende de foretagne ansættelser:

Den af sagsøgte udfærdigede agterskrivelse af den 13. juni 2008 (bilag 4) bærer overskriften

"Forslag til afkrævning af lønsumsafgift og ændring af skatteansættelsen".

Kendelsen af den 3. oktober 2008 (bilag 7) bærer overskriften "Afgørelse - Afkrævning af lønsumsafgift og ændring af skatteansættelsen for H1 ApS og A".

Sagsøger har ikke udfærdiget kendelse vedrørende H1.1 ApS jf. skatteforvaltningslovens § 20, hvorfor skatteansættelsen slet ikke er foretaget korrekt i forhold til dette selskab og således ikke kan opretholdes. Som følge heraf kan der ikke ske en samlet koncernskatteansættelse som foretaget, idet denne ansættelse er afledet af en skatteansættelse for H1.1 ApS.

Allerede derfor skal sagsøgernes principale påstande tages til følge.

****

Det gøres endvidere gældende, at skal sagsøgte, som i denne sag foretage ekstraordinære skatteansættelser dvs. ansættelser udover de ordinære frister i skatteforvaltningslovens § 26, skal sagsøgte iagttage de skærpede regler der gælder for ekstraordinære ansættelser og som fremgår af skatteforvaltningslovens § 27. Dette betyder at sagsøgte, for så vidt angår indkomstårene 2002, 2003 og 2004, hvor sagsøgtes frist for at fremsende agterskrivelse udløb henholdsvis den 1. maj 2006, den 1. maj 2007 og den 1. maj 2008 jf. skatteforvaltningslovens § 26, skal iagttage disse særlige og skærpede regler i skatteforvaltningslovens § 27, hvilket sagsøgte ikke har gjort.

Sagsøgte har således ikke iagttaget den "lille" fristregel i skatteforvaltnings lovens § 27, stk. 2, i forhold til indkomstårene 2002, 2003 og 2004, hvorefter sagsøgte har 6 måneder til at agte en forhøjelse fra det tidspunkt, hvor oplysningerne, som danner grundlag for en fravigelse af fristen i skatteforvaltningslovens § 26, er kommet til sagsøgtes kundskab.

Sagsøgte har bevisbyrden for, at sagens faktum betyder at suspensionsreglen finder anvendelse - denne bevisbyrde har sagsøgte ikke løftet. Tværtimod er der en række faktiske forhold som dokumenterer, at sagsøgte ikke har iagttaget 6 måneders reglen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.

Relevante ligningsmæssige oplysninger vedrørende sagsøgerne forelå allerede ved dentallaboratoriets medarbejders udlevering af oplysninger til SKAT i 2004, hvor SKAT modtog oplysninger, jf. Landsskatterettens kendelse, bilag 13 side 2. Fremsendelsen af agterskrivelsen den 13. juni 2008 (bilag 6) er allerede derfor ikke rettidig.

I foråret 2006 udarbejdede SKAT en liste over de tandlæger som havde købt varer hos dentallaboratoriet jf. de indledende bemærkninger vedrørende manglende aktindsigt. Heller ikke dette fik sagsøgte til at reagere overfor sagsøgerne.

Den 25. maj 2007 udfærdigede revisor TF - på baggrund af ovennævnte oplysninger som forelå hos SKAT, det som bilag 2.2 og 2.4, 2.6 fremlagte materiale indeholdende detaljerede opstillinger over de enkelte tandlægers påståede udeholdelser. Materialet blev fremsendt til SKAT den 11. juni 2007 jf. bilag.

Uanset at Retten således måtte lægge til grund, at 6 måneders fristen ikke begyndte at løbe i 2004, 2005 eller 2006, er det under henvisning til ovenstående jf. bl.a. bilag 2.2 og 2.4, som er dateret 27. maj 2007, hvor en ekstern revisor kunne gennemskue at der hos SKAT forelå oplysninger, som kunne begrunde en suspension.

Sagsøgtes synspunkter i forhold til relevansen af afslutning af G1-sagen i forhold til sagsøgernes sag er besynderlige. Sagsøgte har netop ikke i forhold til den beløbsmæssige opgørelse i forliget med G1 jf. bilag 2, 2.2 og 2.6 anerkendt, at G1-sagen skulle have den afsmittende effekt på sagsøgerne som sagsøgte argumenterer for duplikken side 5, 3. afsnit, idet sagsøgte jo ubestridt har foretaget betydelige forhøjelser udover det grundlag, som i hvert fald forelå den 12. juni 2007, hvor SKAT har modtaget revisors opgørelser.

Derfor skulle sagsbehandlingen i forhold til sagsøgerne have været påbegyndt senest 6 måneder efter den 12. juni 2007, hvor opgørelserne jf. bilag 2 mv. jf. bilag F blev fremsendt til sagsøgte.

Bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, forudsætter, at sagsøgte er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder en suspension efter § 26. Bestemmelsen forudsætter ikke som af sagsøgte anført et "fuldstændigt grundlag" jf. svarskriftet side 8. Sagsøgte er forpligtet til at forfølge en sag straks det forhold, der kan begrunde en ekstraordinær ansættelse kommer sagsøgte til kundskab.

Sagsøgte burde derfor på et langt tidligere tidspunkt end i 2008 have søgt dette grundlag oplyst hos sagsøgerne.

Det bestrides at sagsøgerne har "erkendt at have handlet mindst groft uagtsomt" som anført af sagsøgte i svarskriftet side 4, 5. afsnit.

Særligt vedrørende indkomstårene 2004 - 2006

Sagsøgte anfører i svarskriftet side 9, pkt. 2, 2. afsnit jf., at regnskaberne ikke har været udført i overensstemmelse med bl.a. bogføringsloven og årsregnskabsloven - dette gælder hele perioden 2002 - 2006 efter sagsøgtes opfattelse.

Det bestrides, at regnskabsgrundlaget for indkomstårene 2004 - 2006 kan tilsidesættes og det gøres gældende, at skønnet i øvrigt, hvis der måtte være adgang til at skønne, er udøvet på et urimeligt, urigtigt og dermed usagligt grundlag.

Sagsøgte har bevisbyrden for, at betingelserne for at regnskabsgrundlaget i 2004 - 2006 kan tilsidesættes er til stede. Sagsøgte har ikke løftet denne bevisbyrde.

Det er væsentligt at bemærke, at der fra sagsøgtes side fortsat ikke foreligger konkrete oplysninger, der støtter sagsøgtes synspunkt, hvorefter sagsøgerne skulle have udeholdt indtægter for så vidt angår indkomstårene 2004 -2006. Heller ikke konkret relevant beløbsmæssig baggrund for forhøjelserne foreligger.

Sagsøgte har ingen beviser fundet vedrørende udeholdt omsætning vedrørende sagsøgerne i forbindelse med sagsøgtes ransagning og kontrolaktion i 2005 og 2008.

Heller ikke en privatforbrugsanalyse vedrørende sagsøgernes hovedaktionær A, har sagsøgte "ønsket" at udfærdige med henblik på at underbygge det af sagsøgte såkaldte "rene skøn" i 2004 - 2006.

Sagsøgte har ikke trods opfordret hertil uddybet hvad sagsøgte mener med et "rent skøn" som anført i svarskriftet side 6 1. afsnit in fine. Betegnelsen er tilsyneladende en nyskabelse i såvel forvaltningsretten som i skatteretten og betegnelsen synes at pege på den i sagen foreliggende situation, hvor der intet faktisk påvist relevant ligger til grund for sagsøgtes skønsudøvelse. Sagsøgtes vægring ved at opfylde provokationen underbygger denne antagelse. Domstolene lægger ved vurderingen af om regnskabsgrundlaget kan tilsidesættes afgørende vægt på, om ligningsmyndighederne som grundlag for at have tilsidesat regnskabet og ansat indkomsten skønsmæssigt, har påvist konkrete fejl eller mangler, der beviser eller sandsynliggør, at det aflagte regnskab - og dermed den konkrete regnskabsperiode - ikke kan anses som betryggende grundlag for skatteansættelsen.

For regnskaberne 2004 - 2006 har sagsøgte intet påvist som baggrund for skønnet og det er evident at tilsidesættelse at tidligere regnskaber ikke kan danne baggrund for tilsidesættelse af efterfølgende eller tidligere regnskaber.

Sagsøgte kan og må ikke foretage en skatteansættelse på baggrund af gisninger og udokumenterede påstande, dette allerede fordi sådanne gisninger er i strid med legalitetsprincippet, der som bekendt er skærpet på skatterettens område jf. grundlovens § 43.

G1s advokats oplysninger i forhold til laboratoriets sag jf. bilag 0, indeholder oplysninger, som sagsøgerne, herunder sagsøgernes eneanpartshaver ikke har været bekendt med og som alene er anvendt i forhold til advokatens forsvar i G1-sagen.

Sagsøgerne har ikke erkendt og erkender fortsat ikke at der har været udeholdte indkomster i andre år end i indkomstårene 2002 og 2003, og de oplysninger der er afgivet jf. bilag C er urigtige.

****

Landsskatterettens henvisning til avanceprocenterne jf. bilag 13, side 16 angår konkrete bogførte fakturaer fra 2004 - 2005. Disse fakturaer har ingen relevans bevismæssigt i forhold til sagsøgtes synspunkt vedrørende udeholdte indtægter for disse år, idet disse bogførte fakturaer jo netop ikke dokumenterer udeholdte indtægter.

Således er der intet dokumenteret relevant faktuelt i denne sag, der peger på udeholdte indtægter i 2004 - 2006. Der forelå for indkomstårene 2002 - 2003 faktura- og rekvisitionsmateriale og det faktum at der ikke er fundet yderligere materiale kan ikke modsætningsvis betyde at der således er udeholdt omsætning jf. sagsøgtes duplik side 7, 3. afsnit.

Der er endvidere ikke rejst sag fra sagsøgtes side vedrørende andre indkomstår end de ved nærværende sag foreliggende.

Det fastholdes på baggrund af ovennævnte forhold at skønnet er udøvet på åbenbart urimeligt, ufuldstændigt og dermed usagligt grundlag.

****

Heller ikke den af sagsøgte opgjorte avanceprocent kan antages at være udtryk for en reel underbygget og saglig opgjort avanceprocent. Der henvises til bilag 8, 11 og 12, hvorefter gennemsnittet er opgjort til 2,5 %.

Er retten enig heri gøres det mest subsidiært gældende at sagen i forhold til beregning af avance og lønsumsafgift bør hjemvises til fornyet behandling hos SKAT.

Sagsøgte har i påstandsdokument af 6. december 2010 anført følgende:

Anbringender

1.

Ugyldighed
1.1 Underretning af sagsøgerne.

Det gøres overordnet gældende, at det forhold, at SKATs agterskrivelse af 13. juni 2008 og SKATs afgørelse af 3. oktober 2008 er fremsendt til tandlæge As private adresse ikke kan medføre afgørelsens ugyldighed. Endvidere bestrides det, at SKATs afgørelse alene skulle angå selskabet - H1.1 ApS.

Både sagsøgerne - og sagsøgernes advokat som befuldmægtiget for sagsøgerne - har modtaget SKATs agterskrivelse og SKATs afgørelse. Sagsøgerne har dermed haft mulighed for at gøre sig bekendt med både agterskrivelse og afgørelse, ligesom sagsøgerne har været bekendt med, at agterskrivelse og afgørelse vedrørte begge sagsøgerne.

For det første fremgår det af sagsøgernes bemærkninger til SKATs agterskrivelse, at sagsøgernes advokat selv henviser til "tidligere drøftelser" med SKAT, jf. bilag 6, side 1. Da sagsøgernes advokat tidligere har drøftet indholdet af den fremsendte agterskrivelse med SKAT, kan sagsøgerne allerede af denne grund ikke have været i tvivl om, at SKATs agterskrivelse og SKATs afgørelse vedrørte sagsøgerne.

For det andet fremgår det af brevhovederne i SKATs agterskrivelse, jf. bilag 4, side 1, og afgørelse, jf. bilag 7, side 1, at der er tale om dokumenter, der vedrører sagsøgerne, idet brevhovederne henviser til CVR-nummer for begge selskaber. Tilsvarende fremgår det udtrykkeligt af sagsfremstillingerne vedlagt SKATs agterskrivelse, jf. bilag 5, side 1, og afgørelse, jf. bilag A, side 1, at skatteansættelsen vedrører både H1.1 ApS og H1 ApS med angivelse af CVR-nummer og virksomhedsadresse for begge selskaber.

Det forhold, at SKATs afgørelse ikke udtrykkeligt nævner selskabet, H1.1 ApS, er uden betydning, idet sagsøgerne er sambeskattede. Det forhold, at der sker forhøjelse af H1 ApS' indkomst, medfører derfor som konsekvens, at sambeskatningsindkomsten for H1.1 ApS forhøjes med et tilsvarende beløb.

For det tredje fremgår det af sagsøgernes bemærkninger til SKATs agterskrivelse, jf. bilag 6, side 3, og sagsøgernes klage til skatteankenævnet, jf. bilag 8, side 3, at sagsøgernes advokat som befuldmægtiget for både H1.1 ApS og H1 ApS har modtaget SKATs agterskrivelse og SKATs afgørelse. Hertil bemærkes yderligere, at sagsøgernes klage til Skatteankenævnet ifølge sin overskrift vedrører "Skatteansættelsen for A og H1 ApS, - cpr. nr. ... og CVR. nr. .../..." jf. bilag 8, side 1.

Sagsøgernes klage med angivelse af CVR-nummer for både H1.1 ApS og H1 ApS viser tydeligt, at SKATs afgørelse blev modtaget af sagsøgerne, der ikke var i tvivl om, at de begge var adressat for SKATs agterskrivelse og afgørelse.

Sagsøgerne har derfor ikke været i tvivl om, at SKATs agterskrivelse og afgørelse vedrørte begge sagsøgerne.

Med henvisning til sagsøgernes anbringende om, at der slet ikke er udfærdiget afgørelse vedrørende H1.1 ApS, bemærkes i tillæg til det ovenfor anførte, at sagsøgernes bemærkninger til SKATs agterskrivelse netop vedrører selskabet "H1.1 ApS" jf. bilag 6, side 1.

Selv hvis retten måtte komme frem til, at der foreligger fejl eller mangler ved agterskrivelse og/eller afgørelse, gøres det gældende, at dette ud fra en konkret væsentlighedsvurdering ikke kan medføre skatteansættelsernes ugyldighed.

1.2 Ekstraordinær ansættelse

Skatteansættelserne for indkomstårene 2005 og 2006 er foretaget inden udløbet af de ordinære ansættelsesfrister i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, og er dermed rettidige.

Det gøres gældende, at de af SKAT foretagne forhøjelser vedrørende indkomstårene 2002-2004 også er rettidige, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.

Sagsøgerne har erkendt at have udeholdt omsætning i indkomstårene 2002 - 2003, og det kan derfor lægges til grund, at sagsøgerne ved mindst grov uagtsomhed har bevirket, at SKAT har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. Dette ses heller ikke at være bestridt af sagsøgerne.

Sagen mod sagsøgerne udspringer af SKATs sag mod sagsøgernes samhandelspartner G1 ApS. I denne sag opgjorde SKAT i oktober 2006 foreløbigt de udeholdte indtægter i G1 ApS til kr. 12.640.000, jf. bilag 1.

Herefter fulgte en længere brevveksling mellem SKAT og G1 ApS advokat og revisor med henblik på nærmere at fastlægge omfanget af de udeholdte indtægter, herunder samhandlen med selskabets kunder, der bl.a. omfattede sagsøgerne i denne sag.

Således opgjorde G1 ApS advokat i et brev af 11. juni 2007 de af selskabet udeholdte indtægter til i alt kr. 3.404.218, jf. bilag C.

SKAT, der ikke på det foreliggende grundlag kunne acceptere selskabets opgørelse, fremsendte den 10. oktober 2007 en revideret opgørelse, hvorefter størrelsen af de udeholdte indtægter blev opgjort til kr. 5.352.033, jf. bilag D.

Den 17. december 2007 meddelte selskabets advokat, at man ikke kunne tiltræde den af SKAT udarbejdede reviderede opgørelse af 10. oktober 2007, men at selskabet derimod fastholdt, at størrelsen af de udeholdte indtægter udgjorde 3.404.218, jf. bilag E.

Sagen mellem SKAT og G1 ApS blev afsluttet den 2. februar 2008, således at det udeholdte beløb blev nedskrevet forligsmæssigt til kr. 3.404.218, jf. bilag F.

Den 9. april 2008 fremsendte SKAT meddelelse til sagsøgerne om, at SKAT ville foretage kontrolbesøg på sagsøgernes virksomhedsadresse, hvilket blev gennemført den 16. maj 2008, jf. bilag 17, side 1-2. På kontrolbesøget fandt SKAT ikke yderligere materiale, der belyste sagsøgernes samhandel med G1 ApS, og SKAT fremsendte derfor umiddelbart herefter agterskrivelse den 13. juni 2008, jf. bilag 4-5.

SKAT havde således først den 16. maj 2008 et fyldestgørende grundlag for at vurdere omfanget af de af sagsøgerne udeholdte indtægter og dermed tilstrækkelige oplysninger til at kunne foretage en korrekt skatteansættelse, hvorfor ligningsfristen er overholdt. Hvis retten måtte lægge til grund, at fristen skal regnes fra et tidligere tidspunkt end den 16. maj 2008, gøres det gældende, at fristen tidligst begyndte at løbe den 2. februar 2008, hvor sagen mellem SKAT og G1 ApS blev afsluttet forligsmæssigt.

Opgørelsen i sagen mod G1 ApS har haft afgørende betydning for, hvilke og hvor store krav, der kunne rejses overfor selskabets samhandelspartnere, herunder sagsøgerne i nærværende sag. Forinden den 2. februar 2008 var der væsentlig usikkerhed omkring omfanget af det udeholdte beløb i skattesagen vedrørende G1 ApS, og denne usikkerhed har utvivlsomt haft en afsmittende virkning på SKATs vurdering af skattesagen mod sagsøgerne, jf. herved også Landsskatterettens kendelse, jf. bilag 13, side 14.

Havde SKAT således taget udgangspunkt i den foreløbige opgørelse i G1-sagen af 4. oktober 2006, hvor størrelsen af de udeholdte indtægter blev opgjort til kr. 12.640.000, jf. bilag 1, efter i den reviderede opgørelse af 10. oktober 2007 på kr. 5.352.033, jf. bilag D, skulle der i forlængelse heraf være rejst et væsentligt større krav overfor sagsøgerne i nærværende skattesag.

SKAT havde derfor tidligst den 2. februar 2008 tilstrækkelige oplysninger til at kunne foretage en korrekt skatteansættelse, og varslingsfristen er derfor overholdt, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.

2. Tilsidesættelse af regnskabsgrundlaget og den skønsmæssige forhøjelse

Det gøres overordnet gældende, at sagsøgernes regnskabsgrundlag for indkomstårene 2002-2006 har været tilsidesættelige, og at SKAT derfor har været berettiget til at ansætte sagsøgernes indkomst skønsmæssigt. Endvidere gøres det gældende, at sagsøgerne ikke har løftet bevisbyrden for, at det af SKAT udøvede skøn har været udøvet på et fejlagtigt grundlag eller har medført et åbenbart urimeligt resultat.

2.1 Indkomstårene 2002-2003

Sagsøgerne har for perioden 2002 og 2003 erkendt. at der løbende er foretaget køb hos G1 ApS, og at disse køb er anvendt i forbindelse med tandlægearbejder, som er udeholdt af sagsøgernes regnskaber for disse indkomstår. Sagsøgerne erkender således at have udeholdt et beløb på kr. 323.685 i indkomstårene 2002-2003, jf. stævningen, side 2, tredjesidste afsnit.

Fra den tidligere medarbejder i G1 ApS har SKAT modtaget kopier af rekvisitioner og fakturaer, der viser, at sagsøgerne i perioden marts 2001 til 30. november 2003 foretog køb for i alt kr. 291.041, jf. bilag A, side 2. Disse køb, samt fortjenesten i forbindelse med videresalget heraf til sagsøgerens kunder, er konsekvent udeholdt af regnskaberne for disse indkomstår.

Det kan derfor lægges til grund, at regnskaberne for 2002-2003 ikke udviser et retvisende billede over sagsøgernes indtægter, og at kravene til regnskabsgrundlaget derfor ikke har været opfyldt for indkomstårene 2002-2003.

2.2 Indkomstårene 2004-2006

Det gøres gældende, at SKAT også har været berettiget til at tilsidesætte sagsøgernes regnskabsgrundlag for indkomstårene 2004-2006.

Sagsøgerne har ubestridt aftaget en betydelig mængde sort arbejde fra G1 i indkomstårene 2002-2003. Det har derfor formodningen imod sig, at sagsøgerne slet ikke aftog sorte leverancer indtil ransagningen af G1 ApS den 25. oktober 2005, selvom sagsøgerne i perioden indtil den 25. oktober 2005 fortsat var kunde hos selskabet.

Det er i den forbindelse påfaldende, at sagsøgerne påstår, at samhandlen med G1 ApS ophørte nøjagtigt samtidig med, at anmelderen NL den 30. november 2003 opsagde sin stilling i G1 ApS og dermed ikke længere havde mulighed for at tage kopi af det faktura- og rekvisitionsmateriale, der bl.a. belyste samhandlen med sagsøgerne i denne sag.

Når der samtidig henses til, sagsøgerne ikke selv er i stand til at dokumentere omfanget af det sorte arbejde i 2002-2003, da disse ikke er registreret i sagsøgernes journal, og at sagsøgernes advokat selv har tilkendegivet, at tandlæge A "[deltog] i ulovlighederne i 2003, 2004 og frem til 25. oktober 2005 " jf. bilag C, side 7, må det anses for godtgjort, at SKAT også har været berettiget til at tilsidesætte sagsøgernes regnskabsgrundlag for indkomstårene 2004-2006.

2.3 Avanceberegningen

Det følger af retspraksis, at i situationer hvor SKAT har været berettiget til at ansætte den skattepligtige indkomst skønsmæssigt, kan dette skøn alene tilsidesættes, såfremt det godtgøres, at den skønsmæssige ansættelse medfører et åbenbart urimeligt resultat, eller at ansættelsen er blevet udøvet på et fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag, jf. f.eks. SKM2005.368.HR, SKM2005.500.HR samt SKM2009.37.HR. Bevisbyrden påhviler sagsøgerne, og sagsøgerne har ikke løftet denne bevisbyrde.

Ansættelsen af sagsøgernes fortjeneste er foretaget med udgangspunkt i pålidelige kontroloplysninger i form af faktura- og rekvisitionsmateriale fra G1 ApS samt i matchende købsfakturaer fra sagsøgernes kunder. Tilsvarende er ansættelsen af avanceprocenten sket på baggrund af den af sagsøgerne faktisk realiserede avance- procent i marts, april og maj måned 2005, jf. bilag A, underbilag 1-3.

Der er således ikke grundlag for at tilsidesætte det af SKAT udøvede skøn, der tværtimod er udøvet forsigtigt og konservativt. Der henvises herved til,

at

at der ved opgørelsen af sagsøgernes avanceprocent er medregnet i hvert fald 3 fakturaer, jf. bilag A, underbilag 2 og bilag B, hvor avanceprocenten overstiger 375, og dette både såfremt fakturaens samlede pålydende beløb lægges til grund, men såfremt det alene er videresalget af den hos G1 ApS indkøbte ydelse, at der lægges til grund,

   
at

der således selv hvis der ses bort fra andre af sagsøger i fakturerede ydelser er grundlag for at fastsætte en avanceprocent på 375, avanceprocenten er nedsat fra 400 til 375, idet der i skønnet er taget højde for, at sagsøger 1 med en vis sandsynlighed har ydet rabat i forbindelse med de udeholdte salg, jf. herved sagsøgernes oplysninger om, at en del af arbejderne blev udført på venner og familiemedlemmer, og

   
at

der således ved skønsudøvelsen er taget højde for sagsøgernes indsigelse om, at en del af det udeholdte arbejde er udført på venner og familiemedlemmer, og

   
at

Landsskatteretten netop har indrømmet en nedsættelse af forhøjelsen vedrørende indkomstårene 2004-2006 på i alt kr. 210.000,-, hvor skønsudøvelsen alene baserer sig på gennemsnittet af de kendte indkøb hos G1 ApS i indkomstårene 2002-2003, henset til usikkerhedsmomenterne for disse indkomstår.

Det gøres derfor sammenfattende gældende, at sagsøgerne ikke har løftet bevisbyrden for, at den skønsmæssige ansættelse har medført et åbenbart urimeligt resultat eller er blevet udøvet på et fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag.

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed.

Rettens begrundelse og afgørelse.

Efter de afgivne forklaringer og det i øvrigt oplyste finder retten, at SKATs afgørelser vedrørende indkomstårene 2002 og 2003 har været rettidig.

Retten har lagt vægt på, at sagsøger ved at udeholde de nævnte beløb i hvert fald har handlet groft uagtsomt, hvorfor fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1 kan fraviges. jf. samme lovs § 27, stk. 1, nr. 5. Retten har endvidere lagt vægt på, at SKAT's forhandlinger med G1 først blev afsluttet med forliget af 2. februar 2008. SKAT foretog herefter kontrolbesøg hos sagsøgerne den 16.maj 2008 uden at finde yderligere materiale, og retten finder derfor, at fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 først kan regnes fra dette tidspunkt, og at SKAT derfor ikke har overtrådt fristen.

Retten finder endvidere, at det må have stået sagsøgerne klart, at afgørelsen vedrørte begge selskaber.

Retten har herudover lagt vægt på, As forklaring i retten, og på at begge selskabers CVR numre var angivet på agterskrivelserne, ligesom agterskrivelsen af 13. juni 2008 og afgørelsen af 3. oktober 2008 angav at vedrøre begge selskaber. Det forhold, at der ikke blev truffet en afgørelse for hvert selskab har ikke haft konkret betydning, hvorfor sagsøgte vil være at frifinde for sagsøgernes påstand vedrørende indkomstårene 2002 og 2003.

Retten finder endvidere, at SKAT har været berettiget til skønsmæssigt at ansætte sagsøgernes indkomst.

Retten her herved lagt vægt på, at sagsøgerne har erkendt, at selskabet har foretages køb hos G1 ApS, der er anvendt i forbindelse med tandlægearbejder, og som er udeholdt af selskabernes regnskaber. Sagsøgernes regnskaber har derfor været tilsidesættelige, og SKAT har således været berettiget til at fastsætte sagsøgernes indkomst skønsmæssigt.

Herefter, og idet sagsøgerne ikke har godtgjort, at SKAT har udøvet skønnet på et fejlagtigt grundlag, eller at det har ført til et urimeligt resultat, tages sagsøgtes frifindelsespåstand vedrørende indkomstårene 2002 og 2003 til følge.

Vedrørende indkomstårene 2004 - 2006 findes sagsøgte ikke at have løftet bevisbyrden for, at sagsøgers regnskaber kunne tilsidesættes. Retten har herved lagt vægt på, at vidnet SJs forklaring om, at han ikke havde talt med sine klienter OI og OJ om sagsøgernes handlinger i 2004 - 2006, da han skrev bilag C, og at han således ikke havde grundlag for at skrive, som han gjorde i bilaget.

Retten har endvidere lagt vægt på, at der hverken hos G1 eller hos sagsøgerne fandtes forhold, der godtgjorde, at sagsøger havde udeholdt beløb for de nævnte indkomstår.

Det forhold, at sagsøger har forset sig i 2002 og 2003 godtgør ikke, at forholdet er fortsat i indkomstårene 2004 - 2006, og det forhold, at det i sagen mod G1 blev lagt til grund, at der også i 2004 - 2005 var udeholdt beløb, kan ikke føre til et andet resultat.

Efter sagens udfald findes hver part at burde betale egne omkostninger.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes for sagsøgerne, H1.1 ApS og H1 ApS's påstand vedrørende indkomstårene 2002 og 2003.

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes for indkomståret 2004 at anerkende, at sagsøgernes skattepligtige indkomst nedsættes til det selvangivne kr. 262.686.

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes for indkomståret 2005 at anerkende at sagsøgernes skattepligtige indkomst nedsættes til det selvangivne kr. 265.412.

Sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes for indkomståret 2006 at anerkende at sagsøgernes skattepligtige indkomst nedsættes til det selvangivne kr. 453.809.

Hver part bærer egne omkostninger.