Dato for udgivelse
04 Apr 2011 13:28
Til
Revisorer og rådgivere
Sagsnummer
-
Resumé
SKAT har i det seneste år haft ekstra fokus på selskabers skattemæssige afskrivninger. Med baggrund i projektet 'Skattemæssige afskrivninger for selskaber', har vi vurderet, at der er stor risiko for fejl eller misforståelser på nogle områder.

SKAT har i det seneste år haft ekstra fokus på selskabers skattemæssige afskrivninger. Med baggrund i projektet 'Skattemæssige afskrivninger for selskaber', har vi vurderet, at der er stor risiko for fejl eller misforståelser på nogle områder.

Med dette nyhedsbrev vil vi gerne informere om emnet med det formål at minimere fremtidige fejl og misforståelser. Vi vil derfor fremhæve nedenstående to emner:

Afskrivning på immaterielle rettigheder

Vi har gennemgået et antal regnskaber for indkomståret 2009, hvor selskabet har angivet at have købt eller solgt immaterielle aktiver eller at have foretaget større skattemæssige afskrivninger på immaterielle aktiver.

Nedenfor er kort beskrevet nogle af de situationer og forhold vi har konstateret ved vores gennemgang.

Opgørelse af afskrivningsgrundlag i forbindelse med køb
I forbindelse med køb af rettigheder er det særligt vigtigt at få aktiver og omkostninger kategoriseret korrekt.

  • Selskabet havde aktiveret et beløb som rettighed til forretningsområde og afskrevet herpå efter afskrivningslovens § 40, stk. 2. Der var ikke tale om en rettighed, som berettiger til afskrivning. Beløbet blev i stedet anset for at være besparelse på licensbetalinger
  • Udgifter i forbindelse med ansøgning om patentrettigheder var fratrukket direkte ved indkomstopgørelsen. Beløbet skal aktiveres og afskrives med 1/7 årligt

Afskrivning i ejerperioden
Det er vigtigt, at være opmærksom på, at der foretages afskrivningerne over den korrekte ejerperiode.

  • Et selskab havde afskrevet på rettigheder med 1/5 årligt. Der var ikke tale om rettigheder med en beskyttelse under 7 år, hvorfor der kun kunne afskrives med 1/7 årligt
  • Selskabets første indkomstår udgjorde 18 måneder og afskrivning på goodwill var beregnet som pro anno afskrivninger for 18 måneder. Goodwill skal afskrives med 1/7 årligt

Opgørelse af fortjeneste/tab ved salg
Her er det særligt vigtigt at få avancen opgjort korrekt, og at få beløbet selvangivet for det rigtige indkomstår.

  • Selskabet havde underskrevet købsaftale om salg af goodwill i december 2008. Fortjenesten var først medregnet ved indkomstopgørelsen for 2009.
    Da købsaftalen er underskrevet i 2008, så er fortjenesten skattepligtig allerede i 2008
  • Der var ikke beregnet avance på igangværende udviklingsprojekter ved udskillelse af disse til datterselskab. Fortjenesten er skattepligtig

 Afskrivning på golfbaneanlæg

Vestre Landsret har den 4. juni 2009 (SKM.2009.479.VLD) afsagt en dom vedrørende et selskab, som ejede et golfbaneanlæg. Dommen siger blandt andet, at der ikke kan foretages skattemæssige afskrivninger på udgifter til etablering af golfbaneanlæg, herunder dræningsanlæg mv.

Vi har gennemgået de skattemæssige regnskaber for en række selskaber, der ejer golfbaneanlæg. Vi har konstateret, at der stadig er mange selskaber, der på trods af ovennævnte dom fortsat foretager skattemæssige afskrivninger på golfbaneanlæg.

Der er derfor stor risiko for fejl i selvangivelserne på dette område. Med dette nyhedsbrev vil vi gøre opmærksom på dommen, for at minimere antallet af disse fejl.

Har dette nyhedsbrev givet anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte en af medarbejderne fra projektet 'Skattemæssige afskrivninger for selskaber'

Pia Bonde Christensen, projektleder (SKAT Syddanmark)
Pia.B.Christensen@skat.dk
Direkte tlf. 7238 5110

Henrik Vestergaard Andersen (SKAT Nordjylland)
Henrik.V.Andersen@skat.dk
Direkte tlf. 7238 6715

Henrik Birkholm (SKAT København)
Henrik.Birkholm@skat.dk
Direkte tlf. 7237 8642

Merete Jakobsen (SKAT Nordsjælland)
Merete.Jakobsen@skat.dk
Direkte tlf. 7238 2873

Karsten Nørnberg (SKAT Midt- og Sydsjælland)
Karsten.Noernberg@skat.dk
Direkte tlf. 7237 7341

Lars Møgeltoft Poulsen (SKAT Midtjylland)
Lars.M.Poulsen@skat.dk
Direkte tlf. 7238 4812