Dato for udgivelse
10 Jun 2011 09:29
Til
Kraftvarmeværker mv.
Sagsnummer
2011-260-0572
Resumé

Nye brændselsfordelingsregler for kraftvarmeværker, nye satser for afgiftslempelse på fjernvarme og nye satser for overskudvarme baseret på varme fra eget kraftvarmeanlæg - træder i kraft den 1. juli 2011


Indledning
Folketinget vedtog den 17. december 2010 lovforslag nr. L 80, der er udmøntet i lov nr. 1564 af 21. december 2010 (Ændrede fordelingsregler på kraftvarmeområdet, forøgelse af fradrag for moms på hotelovernatning og færdselsskadede køretøjer). 

De ændrede regler om fordeling af brændsel på kraftvarmeområdet (nye brændselsfordelingsnøgler) har også indvirkning på elpatronordningen (ordningen om afgiftslempelse på fjernvarme) og på nyttiggjort overskudsvarme fra varme produceret på en industrivirksomheds eget kraftvarmeanlæg.

Derudover har de nye brændselsfordelingsnøgler medført en ændring af affaldsvarmeafgiften og tillægsafgiften for affald, der anvendes som brændsel til produktion af varme. Der er den 3. februar 2011 offentliggjort nyhedsbrev Affaldsvarmeafgift og tillægsafgift på affald til varmeproduktion (beregningsgrundlag og satser ændret) herom.   

Brændselsfordeling - kraftvarme
På kraftvarmeområdet er V-formel 1,25 ændret til 1,20, og E-formel 0,65 er ændret til 0,67.

Ændringerne indebærer, at en større mængde brændsel henføres til produktion af varme og tilsvarende en mindre mængde brændsel henføres til produktion af elektricitet.

Udtrykt på en anden måde skal der for hver GJ varme, der produceres på et kraftvarmeanlæg, betales afgift af en brændselsmængde på i størrelsesordenen 0,833 GJ ved brug af V-formel 1,20.

De nye brændselsfordelingsnøgler træder i kraft og skal anvendes fra den 1. juli 2011.

Bemærk: Reglen i tilknytning til V-formlen om, at der makimalt kan opnås afgiftsfrihed for brændsel svarende til elproduktionen divideret med 0,35, er ikke ændret.  

Afgiftslempelse på fjernvarme (elpatronordningen)
For at opretholde balancen i forhold til afgiften på kraftvarme er satserne for afgiftslempelse på fjernvarme forhøjet tilsvarende.

De nye satser for afgiftslempelse træder i kraft den 1. juli 2011, jf. bekendtgørelse nr. 504 af 24. maj 2011.

Satserne (beløbsgrænserne) for afgiftslempelse på fjernvarme for perioden 1. januar 2010 til og med 31. december 2015 fremgår af nedenstående oversigter. 

Energiafgifter:

 

Enheder

2010

1.1. -
30.6.2011

1.7. -
31.12.2011

2012

2013

2014

2015

Grænser for tilbage-
betaling til momsre-
gistrerede varmepro-
ducenter

kr./GJ fjern-
varme ab værk  

45,90

46,70

48,60

 

49,50 

50,40 

51,30 

52,20 

Grænser for tilbage-
betaling til momsre-
gistrerede varmepro-
ducenter 

øre/kWh fjern-varme ab værk 
(sats fra 
elafgiftsloven)   

16,50

16,80

17,50

17,80 

18,10 

18,50 

18,80

 

Efter 2015 reguleres satserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset. 

CO2-afgift:

 

Enheder 

2010

1.1. -
30.6.2011

1.7. -
31.12.2011

2012

2013

2014

2015

Grænser for tilbage-
betaling til momsre-
gistrerede varmepro-
ducenter

kr./GJ fjern-
varme ab værk 

11,80

12,00

12,50

 

12,80 

13,00 

13,20 

13,50

 

Grænser for tilbage-
betaling til momsre-
gistrerede varmepro-
ducenter 

øre/kWh fjern-
varme ab værk  

4,3

4,3

4,5

4,6

4,7

4,8

4,8

 

Efter 2015 reguleres satserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset. 

Overskudsvarme fra procesenergi produceret på eget kraftvarmeanlæg
Energiafgiftslovene er forsynet med særlige satser for overskudsvarme, der nyttiggøres til rumvarme mv. fra procesenergi, som er produceret på virksomhedens eget kraftvarmeanlæg. Satserne bruges til at beregne beløbet, som afgiftsgodtgørelsen skal nedsættes med.  

For at opretholde balancen i forhold til afgiften på kraftvarme er disse satser blevet forhøjet.

De nye reguleringssatser for overskudsvarme træder i kraft den 1. juli 2011.

Reguleringssatserne fremgår af nedenstående oversigter - fordelt på overskudsvarme fra procesformål med almindelig procesgodtgørelse og overskudsvarme fra landbrug, gartneri og lignende, mineralogiske processer samt raffinaderier.

Reguleringssatser for overskudsvarme fra procesformål med almindelig procesgodtgørelse: 

Enhed 2010

1.1. -
30.6.2011

1.7. -
31.12.2011

2012 *)

2013 *)

2014 *)

2015 *)

Nedsættelse af godtgørelsen for nyttiggjort overskudsvarme kr./GJ varme

42,30

43,10

44,90

43,00 42,90 43,70 44,50

*) Bemærk: Folketinget vedtog den 27. maj 2011 lovforslag nr. L 195 A (Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v.). Der er herved bl.a. sket en ændring af reguleringssatserne for perioden 2012-2015. De nævnte reguleringssatser for 2012-2015 er fra det vedtagne lovforslag.   

Efter 2015 reguleres satserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset.

Reguleringssatser for overskudsvarme fra landbrug, gartneri og. lign. mineralogiske processer mv. samt fra raffinaderier:

  Enhed

2010

1.1. -
30.6.2011

1.7. -
31.12.2011

2012

2013

2014

2015

Nedsættelse af godtgørelsen for nyttiggjort overskudsvarme kr./GJ varme

45,80

46,70

48,60

49,50 50,40 51,30 52,20

Efter 2015 reguleres satserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset.

Mere information
Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte SKAT på tlf. 72 22 18 18.

For anden information henvises til nedenstående afsnit i SKATs punktafgiftsvejledning:

Vejledningen findes på SKATs hjemmeside www.skat.dk.

Find dette og andre nyhedsbreve på SKATs hjemmeside, www.skat.dk - Virksomhed - Nyheder.

Du kan også tilmelde dig nyhedsmailen ved at klikke på Nyhedsmail i den øverste bjælke på www.skat.dk - Virksomheder.