Dato for udgivelse
28 Mar 2011 14:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Mar 2011 13:36
SKM-nummer
SKM2011.225.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-191801
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Genanbringelse, erhvervsmæssig anvendelse, salgstidspunkt, ophør af forpagtningsaftale
Resumé

Skatterådet bekræfter, at vurderingen af, om afståede ejendomme i relation til anvendelsen af genanbringelsesreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6A er anvendt erhvervsmæssigt, skal ske på det skattemæssige salgstidspunkt, dvs. når der er indgået endelig bindende aftale om salg af ejendomme, således at vurderingen skal ske på salgstidspunktet, der i sagen kan ligge i perioden mellem den 5. januar 2011 og den 20. januar 2011.

Skatterådet bekræfter endvidere, at betingelsen om erhvervsmæssig anvendelse af de afståede ejendomme i forbindelse med genanbringelse af ejendomsavance efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A er opfyldt, idet Skatterådet efter en konkret vurdering  finder, at spørger, der er påbegyndt landbrugsdrift den 1. januar 2011, har etableret erhvervsmæssig aktivitet.

Hjemmel

Ejendomsavancebeskatningsloven § 6A

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6A.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit E.J.2.1.3.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit E.A.1.2.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit E.A.1.2.3.1

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at vurderingen af, om de afståede ejendomme i relation til anvendelsen af genanbringelsesreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6A er anvendt erhvervsmæssigt, skal ske på det skattemæssige salgstidspunkt, dvs. når der er indgået endelig bindende aftale om salg af ejendommene, således at vurderingen - når optionsindehaveren har udnyttet køberetten - skal ske på salgstidspunktet, der kan ligge i perioden mellem den 5. januar 2011 og den 20. januar 2011?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at betingelsen om erhvervsmæssig anvendelse af de afståede ejendomme i forbindelse med genanbringelse af ejendomsavance efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A er opfyldt, når optionsindehaveren har udnyttet køberetten, og de 3 ejendomme derfor afstås i perioden mellem den 5. januar 2011 og den 20. januar 2011, når I/S A varetager driften af ejendommene fra den 1. januar 2011 som beskrevet?

Svar

 1. Ja
 2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

I/S A er ejet af en større interessentskabskreds, som består af 77 personlige interessenter og dødsboer.

I/S A ejer 3 selvstændige landbrugsejendomme, som på tidspunktet for anmodningen var bortforpagtet til A/S B.

I forening med yderligere 4 selvstændige ejendomme, ejet af A/S B, udgør de 7 ejendomme tilsammen C Gods.

Aktionærkredsen i A/S B er sammenfaldende med interessentskabskredsen i I/S A.

De 3 landbrugsejendomme, der ejes af I/S A, blev på tidspunktet for anmodningens indsendelse ikke drevet af interessentskabet selv, idet ejendommene, som nævnt, var bortforpagtet til A/S B. Sammen med sine egne 4 landbrugsejendomme drev A/S B de samlede 7 landbrugsejendomme med sædvanlig landbrugsdrift.

Forpagtningsaftalen mellem I/S A og A/S B er udløbet den 31. december 2010. Herefter er det tanken, at I/S A's landbrugsejendomme skal drives af I/S A selv med sædvanlig landbrugsdrift. Forpagtningsaftalen er således ikke blevet fornyet.

I forbindelse med I/S A's opstart af egen drift af landbrugsejendommene, vil der bl.a. blive indgået en aftale med en maskinstation om såning og høst af afgrøder mv., dvs. drift af landbrugsjorden. Herudover vil de relevante betalingsrettigheder og øvrige eksisterende aftaler, der er nødvendige for egen drift af landbrugsejendommene til sædvanlig landbrugsdrift, blive overdraget til I/S A (dvs. aftalerne vil fremadrettet være indgået med I/S A som medkontrahent).

I/S A vil endvidere fremadrettet selv varetage vedligeholdelse af dræn, pumper og grøfter, opbevaring af afgrøder mv. Ligeledes vil I/S A fremadrettet selv forestå salg af de producerede afgrøder.

Alt i alt vil I/S A's fremadrettede egen drift af landbrugsejendommene således bestå i sædvanlig landbrugsdrift for egen regning og risiko.

Følgende kan lægges til grund for besvarelsen:

 • At den nuværende forpagtningsaftale udløber den 31. december 2010, og at der ikke aftales fornyelse heraf.
 • At I/S A fra den 1. januar 2011 derfor selv driver ejendommene med sædvanlig landbrugsdrift som beskrevet ovenfor.
 • At I/S A i videst muligt omfang inden den 1. januar 2011 indgår hhv. får overdraget de rettigheder og aftaler, der er nødvendige for egen drift af landbrugsejendommene fra den 1. januar 2011.
  Det kan ikke udelukkes, at der er tidsmæssige årsager kan være rettigheder og aftaler, der den 1. januar 2011 endnu ikke er indgået hhv. overdraget. Dette vil i givet fald ske snarest muligt derefter.

Repræsentanten har efterfølgende oplyst, at der er sket opstart af driften i interessentskabet som planlagt. Der er således underskrevet maskinstationsaftale og betalingsrettighederne er under overdragelse. Repræsentanten oplyser i tilknytning hertil, at årsagen til, at sidstnævnte betalingsrettigheder ikke er på plads endnu skyldes, at fristerne for ansøgning om udbetaling for 2011 først ligger i foråret.

Der er den 23. august 2010 indgået en optionsaftale (køberetsaftale) vedrørende et potentielt salg af C Gods til en ekstern køber (herunder salg af interessentskabets ejendomme).

Optionsindehaveren kan udnytte køberetten i perioden fra den 5. januar 2011 til den 14. januar 2011 og overdragelsesaftale skal i givet fald indgås senest den 20. januar 2011. Hvis optionen udnyttes, vil interessenternes skattemæssige salgstidspunkt for ejendommene således ligge i perioden mellem den 5. januar 2011 og den 20. januar 2011.

Hvis optionen udnyttes, er overtagelsesdagen ejendomsretligt og økonomisk fastsat til den 1. oktober 2011, jf. aftalens punkt 6.2. I/S A vil således i tilfælde af salg varetage den erhvervsmæssige landbrugsdrift af landbrugsejendommene fra den 1. januar 2011 til den 30. september 2011.

Repræsentanten har efterfølgende oplyst, at optionen er blevet udnyttet.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgers opfattelse ifølge anmodning

Det ønskes på baggrund af ovenstående bekræftet, at driften af landbrugsejendommene i I/S A anses for erhvervsmæssig i relation til ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A.

Opfyldelse af betingelserne for genanbringelse skal vurderes efter forholdene for den enkelte interessent i forbindelse med pågældende interessents eventuelle erhvervelse af den ejendom, som avancen ønskes genplaceret i, de tidsmæssige betingelser mv. Nærværende anmodning er alene rettet mod afklaring af, hvorvidt de afståede landbrugsejendomme kan anses for anvendt erhvervsmæssigt i relation til genanbringelse, hvis drift og afståelse sker som beskrevet ovenfor.

Ad. Spørgsmål 1

Det fremgår ikke udtrykkeligt af ordlyden i ejendomsavancebeskatningslovens § 6A, og ej heller af lovens bemærkninger, på hvilket tidspunkt vurdering af den erhvervsmæssige anvendelse af den afståede ejendom skal foretages. Af ordlyden fremgår alene følgende:

"Reglerne i 1. pkt. gælder alene for fortjeneste, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, ..."

Det er repræsentantens opfattelse, at vurderingen af, om den afståede ejendom blev anvendt erhvervsmæssigt, skal foretages på det skattemæssige salgstidspunkt.

Dette synspunkt finder repræsentanten understøttes bl.a. af Landsrettens afgørelse i TfS2003.556V (SKM2003.313.VLD), hvorfra repræsentanten citerer følgende fra Landsrettens begrundelse:

"at sagsøgeren også på tidspunktet for henholdsvis salget og købet har drevet erhvervsvirksomhed fra ejendommene og derfor opfylder betingelserne for geninvestering af avancen efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6A."

Repræsentanten anfører, at det således af afgørelsen fremgår, at vurderingen af den erhvervsmæssige anvendelse af den afståede ejendom skal ske på salgstidspunktet. Repræsentanten henviser tillige til, at der ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 (L202 2008/09) bl.a. blev indsat følgende bestemmelse i ejendomsavancebeskatningslovens § 6A, stk. 1, 5. pkt.:

"Den erhvervede ejendom anses ikke for udlejet, selv om den er udlejet på tidspunktet for erhvervelsen, hvis udlejningen er ophørt inden udløbet af fristerne i stk. 2, nr. 2."

Den indsatte bestemmelse i 5. pkt. forudsætter, at vurderingen af, om den erhvervede ejendom anses for udlejet (og dermed ikke for anvendt erhvervsmæssigt) skal ske på tidspunktet for erhvervelsen.

Bestemmelsen i 5. pkt. vedrører den erhvervede ejendom, der skal vurderes på tidspunktet for erhvervelsen. Efter repræsentantens opfattelse, må det imidlertid parallelt hermed være sådan, at den afståede ejendom skal vurderes på tidspunktet for salget.

Hvis optionsindehaveren udnytter køberetten, vil salgstidspunktet for de 3 ejendomme ejet af I/S A ligge i perioden mellem den 5. januar 2011 og den 20. januar 2011, som derfor er det tidspunkt, hvor det skal vurderes, om de afståede ejendomme anvendes erhvervsmæssigt.

På baggrund af ovenstående er det repræsentantens vurdering, at Skatterådet kan svare bekræftende på spørgsmål 1.

Ad. Spørgsmål 2

Repræsentanten anfører, at det ikke fremgår af ordlyden af EBL § 6 A og ej heller af lovens bemærkninger, at der stilles krav til den tidsmæssige udstrækning af den erhvervsmæssige anvendelse af den afståede ejendom.

I/S A vil selv drive de 3 landbrugsejendomme fra den 1. januar 2011 i enhver henseende. Såvel på det skattemæssige salgstidspunkt (i perioden mellem den 5. januar 2011 og den 20. januar 2011) som i den efterfølgende periode frem til det ejendomsretlige overtagelsestidspunkt, er det således I/S A, som driver de 3 ejendomme.

Egen drift af landbrugsejendommene til landbrugsformål anses for erhvervsmæssig virksomhed i relation til genanbringelsesreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A.

På baggrund af ovenstående er det repræsentantens vurdering, at Skatterådet kan svare bekræftende på spørgsmål 2.

Spørgers bemærkninger til sagsfremstillingen

Spørgers repræsentant har indsendt følgende bemærkninger til spørgsmål 2 i sagsfremstillingen, idet repræsentanten samtidig oplyser, at de ikke har kommentarer til spørgsmål 1:

"Indledningsvist kan det som supplerende baggrundsinformation oplyses, at I/S A tidligere har drevet de 3 ejendomme erhvervsmæssigt i forening med de 4 ejendomme, som ejes af A/S B. Fra 1947 til og med 1990 lå landbrugsdriften af de 7 ejendomme således i I/S A.

I perioden fra 1991 til og med 2010 blev landbrugsdriften af de 7 ejendomme varetaget af A/S B. Overdragelse af forpagtningen til A/S B fremgår af de vedlagte overdragelses- og forpagtningsaftaler.

Fra og med 1. januar 2011 varetages landbrugsdriften af de 3 ejendomme på ny af I/S A, jf. bl.a. den vedlagte maskinstationsaftale. Det forventes endvidere, at de 4 ejendomme ejet af A/S B bliver bortforpagtet til I/S A, således at ejendommene fortsat drives samlet.

Det er for en stor dels vedkommende den samme interessentskabskreds, der ejer I/S A i dag, som deltog i perioden forud for 1991.

Skatteministeriet er ikke uenig i, at den landbrugsdrift, der nu er opstartet i I/S A, er erhvervsmæssig. Det kan der efter vores opfattelse heller ikke herske nogen tvivl om, eftersom landbrugsejendommene har været drevet erhvervsmæssigt af henholdsvis I/S A og A/S B siden 1947. Den erhvervsmæssige drift vil endvidere fortsætte frem til overtagelsestidspunktet den 1. oktober 2011.

Skatteministeriet synes, uagtet at der er svaret bekræftende på spørgsmål 1, at lægge til grund, at den erhvervsmæssige aktivitet skal udstrække sig over en periode forud for det skattemæssige overdragelsestidspunkt (hvilket er i strid med besvarelsen af spørgsmål 1), uden det dog nærmere angives hvor lang en sådan given periode skal være. Samtidig er det anført, at Skatteministeriet ikke lægger vægt på, at driften fortsætter efter det skattemæssige overdragelsestidspunkt (hvilket er i overensstemmelse med besvarelsen af spørgsmål 1).

Det er vores opfattelse, at den tidsmæssige udstrækning af den erhvervsmæssige aktivitet ikke er afgørende, når der de facto er etableret erhvervsmæssig aktivitet på overdragelsestidspunktet, og det objektive krav i ejendomsavancebeskatningsloven (herefter benævnt EBL) § 6A om overdragers erhvervsmæssige anvendelse af den afståede ejendom dermed er opfyldt. Dette findes særligt at være tilfældet i den konkrete sag, hvor driften genoptages i I/S A efter en længere årrække og hvor driften fortsætter kontinuerligt og uden ophold. Der er således ikke tale om opstart af en ny virksomhed, hvor fremtidsudsigter, rentabilitet og omfang af den erhvervsmæssige drift er ukendt, men derimod om (videre)drift af en eksisterende virksomhed. Driften må således anses for etableret fra dag 1.

Det forhold, at landbrugsdrift er en sæsonpræget aktivitet, er efter vores opfattelse uden betydning for bedømmelsen. Det er ikke hensigten med bestemmelsen i EBL § 6A, at genanbringelse af ejendomsavance hidrørende fra landbrugsejendomme alene kan ske, såfremt ejendommen bliver afstået i eksempelvis høstsæsonen.

Der er efter vores opfattelse ikke hjemmel i EBL § 6A til at indlægge en subjektiv vurdering af, hvorvidt det tidsmæssige omfang af den erhvervsmæssige drift er tilstrækkelig, når der én gang er fastslået, at der er tale om erhvervsmæssig drift.

Der er sket overdragelse af driften af de 3 ejendomme fra I/S A til A/S B i 1991, og den erhvervsmæssige drift fortsætter og har fortsat uden ophold siden 1947.

Når det fra skatteyders side således kan godtgøres, at ejendommen drives erhvervsmæssigt på helt sædvanlige vilkår, som det er tilfældet i den konkrete sag, er det vores opfattelse, at der ikke er hjemmel i EBL § 6A til at nægte genanbringelse af avancen (forudsat at der i øvrigt rettidigt erhverves en erhvervsejendom, hvori avancen kan genplaceres).

Det er således vores opfattelse, at spørgsmål 2 ligeledes skal besvares bekræftende.

Vi kan oplyse, at optionen blev udnyttet i optionsperioden, men at der endnu ikke er udarbejdet en egentlig overdragelsesaftale."

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Generelt:

Lovregler mv.

Ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 1, 1. - 5. pkt.:

Såfremt den skattepligtige erhverver en ejendom, der er omfattet af lovens regler, med undtagelse af ejendomme, der er omfattet af § 8, kan den skattepligtige i stedet for at medregne fortjeneste ved afståelse af fast ejendom til den skattepligtige indkomst, vælge at nedsætte anskaffelsessummen for den erhvervede ejendom med fortjenesten. Reglerne i 1. pkt. gælder alene for fortjeneste, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, og det er kun den del af anskaffelsessummen, der vedrører den del af den erhvervede ejendom, som skal anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, der kan nedsættes med fortjenesten. Stk. 3, 2. pkt. gælder tilsvarende. Udlejning af fast ejendom anses i denne forbindelse ikke for erhvervsvirksomhed. Den erhvervede ejendom anses ikke for udlejet, selv om den er udlejet på tidspunktet for erhvervelsen, hvis udlejningen er ophørt inden fristerne i stk. 2, nr. 2

Ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 1 og 2, 1. led.:

Nedsættelse af anskaffelsessummen efter stk. 1 er betinget af, at

 1. den skattepligtige enten erhverver fast ejendom i samme indkomstår, hvori den skattepligtige afstår fast ejendom, eller erhverver fast ejendom senest i det indkomstår, der følger efter afståelsesåret, eller erhverver fast ejendom i det seneste år forud for afståelsesåret og

 2. den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, begærer reglen i stk. 1 anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse eller, såfremt erhvervelsen af fast ejendom finder sted i det seneste indkomstår forud for afståelsesåret. ....

Konkret:

Ad. Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at vurderingen af, om de afståede ejendomme i relation til anvendelsen af genanbringelsesreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6A er anvendt erhvervsmæssigt, skal ske på det skattemæssige salgstidspunkt, dvs. når der er indgået endelig bindende aftale om salg af ejendommene, således at vurderingen - når optionsindehaveren har udnyttet køberetten - skal ske på salgstidspunktet, der kan ligge i perioden mellem den 5. januar 2011 og den 20. januar 2011.

I henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A stk. 1, 2. pkt. bestemmes det, at 1. pkt. kun gælder fortjeneste, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens erhvervsvirksomhed.

Det fremgår ikke umiddelbart af lovteksten eller bemærkningerne til lovforslaget ved bestemmelsens indførelse i 1993, på hvilket nærmere tidspunkt vurderingen af den erhvervsmæssige anvendelse af den afståede ejendom skal foretages.

Ved opgørelser af skattepligtige fortjenester i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven har det betydning at fastslå, på hvilket tidspunkt en ejendom er anskaffet eller afstået.

Hvor ejendomsoverdragelse sker ved salg, anses afståelsen for sket på det tidspunkt, hvor der mellem køber og sælger er indgået en endelig og bindende aftale om ejendommens overdragelse, jf. Ligningsvejledningen 2011-1 afsnit E.J.2.1.3.1.

Det er i den forbindelse uden betydning, hvornår køberen rent faktisk overtager ejendommen efter sælgeren.

Sammenholdes dette med ejendomsavancebeskatningslovens § 6A, stk. 1, 2. pkt., hvorefter genanbringelse kun kan ske fra fast ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens erhvervsvirksomhed, er det Skatteministeriets opfattelse, at vurderingen af den erhvervsmæssige anvendelse af den afståede ejendom skal foretages på tidspunktet for afståelsen af den pågældende ejendom; dvs. når der er indgået en endelig og bindende aftale mellem sælger og køber.

Dette indebærer, at vurderingen af hvorvidt interessentskabet i den konkrete sag har drevet erhvervsmæssig virksomhed skal ske på tidspunktet for overdragelsesaftalens indgåelse, hvilket ifølge den nu udnyttede optionsaftale, skal ske senest den 20. januar 2011.

Skatteministeriet skal med den begrundelse indstille, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Ad. Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at betingelsen om erhvervsmæssig anvendelse af de afståede ejendomme i forbindelse med genanbringelse af ejendomsavance efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A er opfyldt, når optionsindehaveren har udnyttet køberetten, og de 3 ejendomme derfor afstås i perioden mellem den 5. januar 2011 og den 20. januar 2011, når I/S A varetager driften af ejendommene fra den 1. januar 2011 som beskrevet.

I nærværende sag er det oplyst, at de pågældende ejendomme har været bortforpagtet. Bortforpagtningsaftalen udløb den 31. december 2010, og er ikke blevet forlænget.

Det er endvidere oplyst, at spørger umiddelbart efter forpagtningsaftalens udløb den 1. januar 2011 er påbegyndt at drive sædvanlig landbrugsdrift for egen regning og risiko fra de pågældende ejendomme.

Ejendommene er efter det oplyste solgt, idet en indgået køberetsaftale er udnyttet af en ekstern køber. Køberetten kunne i henhold til aftalen udnyttes i perioden 5. januar 2011 til 14. januar 2011 og det er oplyst, at retten er udnyttet. Det er ikke oplyst, hvornår en egentlig overdragelsesaftale er indgået mellem interessentskabet og køberen, men i henhold til køberetsaftalen skulle overdragelsesaftale indgås senest den 20. januar 2011. Overtagelsestidspunktet er aftalt til den 1. oktober 2011. Af køberetsaftalen fremgår, at interessentskabet vederlagsfrit må dyrke arealerne indtil efter høst 2011 for egen regning og risiko.

Det fremgår af Ligningsvejledningen 2011-1 afsnit E.A.1.2.2, at ved bedømmelsen af, om en virksomhed er erhvervsmæssigt drevet, skal det ske ud fra en samlet konkret vurdering af virksomheden, hvori alle relevante forhold skal inddrages.

Af afsnit E.A.1.2.3.1 anføres det endvidere, at efter praksis må en egentlig landbrugsejendom normalt anses for drevet erhvervsmæssigt, hvis driften af ejendommen, bedømt ud fra en teknisk-landbrugsfaglig målestok, kan betegnes som sædvanlig og forsvarlig og derudover tilsigter at opnå et rimeligt driftsresultat.

Det er oplyst, at interessentskabets drift af landbrugsejendommene skal udgøre sædvanlig landbrugsdrift, og at interessentskabet har fået / får overdraget alle rettigheder og aftaler nødvendige for driften.

Uanset det således må lægges til grund, at interessentskabets drift af landbrugsejendommene umiddelbart efter det oplyste anses for sædvanlig, er det efter en samlet vurdering af de foreliggende forhold Skatteministeriets opfattelse, at ejendommene ikke i interessentskabets ejertid har været drevet erhvervsmæssig set i relation til ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A.

Driften skal, jf. besvarelsen til spørgsmål 1, bedømmes på tidspunktet for salget af ejendommene, som i henhold til den indgåede køberetsaftale må antages at ske senest den 20. januar 2011. Da interessentskabet tidligst den 1. januar 2011 er påbegyndt driften af landbrugsejendommene, indebærer dette, at den periode, hvor driften skal bedømmes ud fra, er mindre end én måned, nemlig fra den 1. januar - 20. januar 2011.

Det bemærkes i relation hertil, at da alle former for udlejning af fast ejendom - herunder bortforpagtning af landbrugsejendomme - ikke anses for erhvervsvirksomhed, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6A, stk. 1, 5. pkt., har interessentskabet således heller ikke for perioden frem til kort tid før salgstidspunktet drevet erhvervsvirksomhed i relation til ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A.

Skatteministeriet finder på den baggrund ikke, at interessentskabet kan siges at have anvendt de afståede ejendomme erhvervsmæssigt fra 1. januar 2011 til datoen for underskrivelsen af overdragelsesaftalen, der senest skulle ske den 20. januar 2011.

Der er således ikke etableret erhvervsmæssig aktivitet i relation til ejendomsavancebeskatningslovens § 6A.

Den omstændighed, at der i perioden er indgået aftale med en maskinstation om varetagelse af opgaver i den efterfølgende periode, hvor interessentskabet ikke er ejer, men kun bruger, har ingen betydning for vurderingen af, om ejendommen har været anvendt erhvervsmæssigt i ejerperioden.

Skatteministeriet skal på denne baggrund indstille, at spørgsmål 2 besvares med "nej".

Skatteministeriets bemærkninger til repræsentantens indsigelser

De af spørgerens repræsentant fremførte argumenter kan ikke medføre nogen ændring af Skatteministeriets indstilling og begrundelse.

Skatteministeriet bemærker indledningsvist, at det fremgår af den nu modtagne aftale om driften af ejendommene, at aftalen er indgået med et selskab, A/S B, som har samme ejerkreds som interessentskabet, og som ejendommene var bortforpagtet til fra 1991 og indtil 31. december 2010. 

Videre fremgår det af aftalen, at selskabet er forpligtet til at stille de for konventionel landbrugsdyrkning af interessentskabets jorder nødvendige landbrugsmaskiner med kvalificeret bemanding til rådighed, således at interessentskabet kan drives i overensstemmelse med sædvanlig god landbrugsskik. Det fremgår herudover, at aftalen omfatter almindeligt forekommende landbrugsarbejde, herunder men ikke alene jordbearbejdning, såning, gødskning, sprøjtning, høst, hjemtransport af afgrøder og stubharvning.

Skatteministeriet er enig i, at vurderingen af, om ejendommene har været anvendt erhvervsmæssigt, skal  foretages på aftaletidspunktet, jf. besvarelsen til spørgsmål 1.

Skatteministeriet finder det imidlertid ikke godtgjort, at landbrugsejendommene er anvendt erhvervsmæssigt af ejerne på det tidspunkt, hvor optionsaftalen er udnyttet.

Skatteministeriets skal tilføje, at det forhold, at ejendommene blev anvendt erhvervsmæssigt i perioden 1947 til 1990, ikke er tilstrækkeligt til at statuere, at betingelserne for genanbringelse er opfyldt på aftaletidspunktet.

Skatteministeriet fastholder derfor indstillingen til besvarelsen af spørgsmål 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse for så vidt angår spørgsmål 1.

Skatterådet traf beslutning om at besvare spørgsmål 2 med "ja" med følgende begrundelse:

Skatterådet finder efter en konkret vurdering, at de afståede ejendomme har været anvendt erhvervsmæssigt fra den 1. januar 2011, fra hvilken dato den tidligere bortforpagtning er ophørt og interessentskabet selv har forestået landbrugsdriften.

Skatterådet finder derfor, at betingelsen om erhvervsmæssig anvendelse i ejendomsavancebeskatningslovens § 6A, stk. 1 er opfyldt for så vidt angår de afståede ejendomme.