Dato for udgivelse
28 Mar 2011 14:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Mar 2011 13:28
SKM-nummer
SKM2011.224.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-020567
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Fri installation, fjernvarmeunit, tilskud, energibesparelser.
Resumé

Skatterådet bekræfter, at A A/S kan tilbyde nye kunder fjernvarmeunit inkl. installation for 0 kr., uden at dette får skattemæssige konsekvenser for kunderne, idet betalingen kan sidestilles med et tilskud omfattet af ligningslovens § 7F, stk. 1, nr. 11.

Hjemmel
Ligningsloven § 7F, stk. 1, nr. 11
Reference(r)

Ligningsloven § 7F, stk. 1, nr. 11

Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit E.K.1.4
Henvisning
LVA afsnit A.A.1.3.2

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at A A/S kan tilbyde nye kunder fjernvarmeunit inkl. installation for 0 kr., uden at dette får skattemæssige konsekvenser for kunderne, idet betalingen kan sidestilles med et tilskud omfattet af ligningslovens § 7F, stk. 1, nr. 11?
  2. Hvis Skatterådet ikke svarer bekræftende på spørgsmål 1, kan Skatterådet da bekræfte, at A A/S' tilbud til nye kunder på fjernvarmeunit inkl. installation for 0 kr. i forbindelse med tilslutning til fjernvarmenettet kan sidestilles med en rabat, som ikke vil være skattepligtig for nye kunder?

Svar

  1. Ja
  2. Bortfalder, jf. besvarelsen af spørgsmål 1

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S er et selskab under B A/S, som er et multiforsyningsselskab med kerneopgaver inden for forsyning af el, belysning, vand, varme og spildevand med fokus på klima-, miljø- og udviklingsprojekter. B A/S ejes af X Kommune.

Ved lov nr. 520 af 7. juni 2006 blev lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning ændret på en række punkter. Lovændringerne var en udmøntning af energispareaftalen af 10. juni 2005.

En af ændringerne bestod i, at netvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, distributionsselskaber omfattet af lov om naturgasforsyning og varmedistributionsvirksomheder omfattet af lov om varmeforsyning (distributionsvirksomheder) blev pålagt at sikre realisering af dokumenterbare energibesparelser i overensstemmelse med regler fastsat af transport- og energiministeren.

Varmeforsyningsloven tilpligter X Kommune at drage omsorg for, at der udarbejdes projekter for realisering af energibesparelser i de kollektive varmeforsyningsanlæg.

Repræsentanten har oplyst, at Klima- og Energiministeriet i et brev dateret 27. januar 2009 til kommunalbestyrelserne har påpeget, at der kan være store samfundsøkonomiske, miljømæssige, bruger- og selskabsøkonomiske gevinster forbundet med at konvertere individuelle naturgaskunder til fjernvarme. Dette fremgår af et oplæg, som regeringen fik udarbejdet i forlængelse af den energipolitiske aftale fra 21. februar 2008. På den baggrund opfordrer klima- og energiministeren til, at kommunerne udnytter de muligheder, der måtte være i kommunen for at fremme udarbejdelsen af projekter, der belyser muligheder for at udvide varmeforsyningsområderne.

For at gøre en overgang til fjernvarme mere attraktiv for nye kunder, der i dag er tilsluttet olie- eller naturgasforsyning, påtænker A A/S at tilbyde nye kunder en tilslutning til fjernvarmenettet for 0 kr. Tilslutningen skal omfatte følgende:

  • Tilslutningsbidrag til fjernvarmenettet. Normalt andrager tilslutningsbidraget  ... kr. inkl. moms for at blive tilsluttet fjernvarmenettet for et almindeligt parcelhus på 150 m2, og for en virksomhed på 1.000 m2 udgør beløbet ... kr. ekskl. moms.
  • Omstillingsomkostninger. Dette omfatter installation af en fjernvarmeunit, som efterfølgende vil være en del af varmeinstallationen i bygningen. Ejerskabet til den enkelte fjernvarmeunit overgår således til husejeren. Prisen for en fjernvarmeunit inkl. installation ligger i størrelsesordenen ... kr. inkl. moms for et almindeligt parcelhus og betales direkte af A A/S til en anvist installatør.

Anmodningen om bindende svar omfatter den skattemæssige behandling af omstillingsomkostningerne for forbrugerne.

A A/S' tilbud om tilslutning for 0 kr. vil alene være gældende i en tidsbegrænset periode.

I forbindelse med annoncering og udbredelsen af tilbuddet ønsker A A/S at sikre, at tilbuddet ikke vil have skattemæssige konsekvenser for de husstande/nye kunder, som vælger at gøre brug af tilbuddet.

A A/S modtager ikke tilskud til at gå ud til de nuværende olie- og gaskunder, men vil til gengæld opfylde deres forpligtelse til realisering af dokumenterbare energibesparelser.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgers opfattelse ifølge anmodning

Argumentation

Repræsentanten har anført, at den gratis tilslutning til fjernvarmenettet, herunder A A/S' betaling af varmeunit inkl. installation heraf, ikke skal have skattemæssige konsekvenser for de forbrugere, som benytter tilbuddet.

Dette begrundes for det første med, at A A/S' primære hensigt med at fremsætte tilbuddet er at fremme opfyldelsen af selskabets forpligtelse til at opnå energibesparelser.

For det andet begrunder repræsentanten dette med, at rabatten ikke kan sidestilles med en gave, da rabatten ydes på betingelse af, at der sker tilslutning til fjernvarmenettet - og via kundernes fjernvarmeforbrug vil A A/S (over tid) få dækket sine omkostninger.

Ad. spørgsmål 1

Ved lov nr. 345 af 18. april 2007 (L 143 2006/07) er der i ligningslovens § 7 F, stk. 1, nr. 13 (nu 11), indført skattefrihed for modtagere af tilskud, der ydes af nærmere bestemte distributionsvirksomheder i forsyningssektoren for at sikre realisering af dokumenterbare energibesparelser.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at der foreslås indsat en ny bestemmelse i ligningslovens § 7 F, stk. 1, nr. 13, om skattefrihed for tilskud, som distributionsvirksomhederne i forsyningssektoren i medfør af § 22, stk. 1, nr. 7, i lov om elforsyning, § 14, stk. 1, nr. 3, i lov om naturgasforsyning og § 28 b, stk. 1, i lov om varmeforsyning yder for at sikre realisering af dokumenterbare energibesparelser, og at bestemmelsen gælder alle energiforbrugere, som distributionsvirksomhederne måtte vælge at yde tilskud til for at sikre realisering af dokumenterbare energibesparelser.

Under lovforslagets beskrivelse af “gældende ret" fremgår det, at der før indførelsen af lovhjemlen eksempelvis var skattepligt på tilskud ydet til energiforbrugeren i forbindelse med udførelse af isoleringsarbejde på energiforbrugerens ejendom.

Ud fra en samlet fortolkning af hensigten med bestemmelserne i varmeforsyningsloven sammenholdt med formålet med ligningslovens § 7 F, stk. 1, nr. 13, mener repræsentanten, at der er grundlag til at konkludere, at A A/S' afholdelse af ovennævnte udgifter ved tilslutning af nuværende naturgaskunder vil være omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen.

Der er ikke noget grundlag til at antage, at bestemmelsen alene skal gælde energibesparende foranstaltninger på bestående anlæg. Overgang til en anden varmeforsyningsmetode kan i samme omfang bidrage til realisering af dokumenterbare energibesparelser.

Rationalet bag A A/S' tiltag for at få olie- og naturgaskunder over på fjernvarme er at opnå energibesparelser og miljøgevinster efter opfordring fra Klima- og Energiministeriet.

Reglerne og rammerne for bl.a. varmeforsyningsvirksomheders fremme af realiseringen af omkostningseffektive energibesparelser (til gavn for energiforbrugere og samfundet) er fastsat i bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Efter bekendtgørelsens § 9 opgøres de realiserede energispareaktiviteter ud fra standardværdier. I henhold til standardværdikatalogets side 62 er der standardværdier for konvertering fra naturgas/olie til fjernvarme. Denne værdi godskrives A A/S som dokumenterbar energibesparelse for de ejere/husstande, som benytter sig af tilbuddet.

Den miljømæssige gevinst og overgang fra olie eller naturgas til fjernvarme vil dels bestå i en CO2-mæssig gevinst, dels en besparelse i energiforbruget. Levering af fjernvarme til ejendomme i forsyningsområdet forudsætter, at der installeres fjernvarmeunits på ejendommene. Udgifterne til fjern­varmeunits (til erstatning af naturgasfyr) vil således være en forudsætning for, at der kan skabes en energibesparelse.

A A/S' tilbud om installation af et fjernvarmeunit for 0 kr. kan sidestilles med et tilskud, og er efter vores opfattelse hjemmel i ligningslovens § 7 F, stk. 1, nr. 13, til at anse tilskuddet/rabatten som værende skattefri for de nye kunder, som benytter tilbuddet.

Repræsentanten anmoder derfor om, at Skatterådet svarer bekræftende på spørgsmål 1.

Ad. spørgsmål 2

Jf. statsskattelovens § 4 skal alle indtægter, herunder engangsindtægter, medregnes ved indkomstopgørelsen. Efter praksis sker der dog ikke beskatning af en rabat, hvorved rabatmodtageren alene gør en god forretning, idet en rabat normalt ikke kan sidestilles med en engangsindtægt eller en gave.

Hvis A A/S' ydelser ikke kan anses at være et skattefrit tilskud, vil der efter vores opfattelse alene være tale om en ydet rabat i forbindelse med A A/S' bestræbelser på at hverve nye kunder.

I den konkrete situation er det A A/S' hensigt at få husejeren tilkoblet fjernvarmeforsyningen for derigennem (via forbrugsafregningerne) at bidrage til driften af fjernvarmevirksomheden - samtidig med at der samfundsmæssigt kan opnås energibesparelser, hvilket også rent økonomisk kan blive fordelagtigt for den nye kunde.

A A/S tilbyder de nye kunder køb af en samlet pakke, hvor den nye kunde får en fjern­varmeunit inkl. installation for 0 kr. mod at blive tilsluttet til fjernvarmenettet. Herefter vil den nye kunde via sin fremtidige varmeafregning bidrage til indtjeningen i A A/S, og det kan konkluderes, at det samlede vederlag - på sigt - tilsigter at udgøre fuldt vederlag for A A/S.

I praksis sker der kun beskatning, hvis det fastsatte vederlag klart afviger fra handelsprisen. Hvis den ene part ved indgåelse af en aftale gør en god forretning, kan besparelsen ikke beskattes, når vederlaget ifølge parterne tilsigter at udgøre fuldt vederlag (jf. Skatteministeriets indstilling og begrundelse i SKM 2010.811 SR, der vedrører beskatning af it-programmer ydet som gave).

På den baggrund mener repræsentanten, at ydelserne fra A A/S ikke kan sidestilles med en skattepligtig gave eller en skattepligtig engangsindtægt i form af en vederlagsfri formuefordel. Der vil alene kunne være tale om en rabat som led i en samlet handel betinget af, at husejeren bliver aftager af fjernvarme.

Spørgers bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har meddelt, at de ikke har bemærkninger til sagsfremstillingen.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Generelt:

Lovregler mv.

Ligningslovens § 7 F, stk. 1, nr. 11:

"Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke:

...

11) tilskud, som i medfør af § 22, stk. 1, nr. 7 i lov om elforsyning, § 14, stk. 1, nr. 3 i lov om naturgasforsyning og § 28 b stk. 1 i lov om varmeforsyning ydes for at sikre realisering af dokumenterbare energibesparelser."

Varmeforsyningslovens § 28 b, stk. 1 og 2:

"Varmedistributionsvirksomheder skal sikre realiseringen af dokumenterbare energibesparelser i overensstemmelse med regler fastsat i stk. 2.

Stk. 2. Transport- og energiministeren kan fastsættes regler om gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 1, herunder regler om virksomhedernes opgaver og mål for de energibesparelser, som virksomhederne samlet eller enkeltvis skal sikre opnået, regler om dokumentation, indberetning og verifikation samt regler om afholdelse af nærmere angivne fællesomkostninger. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at visse energibesparelsesaktiviteter, jf. stk. 1, skal ske efter udbud, og regler for udbuddets afholdelse samt for virksomhedernes finansiering af de udbudte opgaver.

Bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Konkret:

Ad spørgsmål 1:

Det ønskes bekræftet, at A A/S kan tilbyde nye kunder fjernvarmeunit inkl. installation for 0 kr., uden at dette får skattemæssige konsekvenser for kunderne, idet betalingen kan sidestilles med et tilskud omfattet af ligningslovens § 7F, stk. 1, nr. 11.

Det er oplyst, at A A/S, for at opfylde varmeforsyningslovens krav om at sikre realiseringen af dokumenterbare energibesparelser, påtænker at tilbyde de kunder, som i forvejen har olie- eller naturgasforsyning, tilslutning til fjernvarmenettet for 0 kr.

Det er endvidere oplyst, at tilslutningen bl.a. omfatter installation af en fjernvarmeunit, som efterfølgende vil være en del af varmeinstallationen i bygningen. Prisen herfor udgør normalt ca. ... kr. for et almindeligt parcelhus. A A/S vil således betale udgifterne hertil direkte til en anvist installatør.

I henhold til ligningslovens § 7F, stk. 1, nr. 11 skal tilskud, som i medfør af § 28 b, stk. 1 i lov om varmeforsyning ydes for at sikre realisering af dokumenterbare energibesparelser, ikke medregnes til den skattepligtige indkomst.

De nærmere regler om gennemførelsen af lov om varmeforsyning § 28 b, stk. 1 findes i bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010.

Skatteministeriet har forelagt anmodningen om det bindende svar for Energistyrelsen med henblik på at få Styrelsens vurdering af, hvorvidt A A/S's tilbud til de eksisterende olie- og naturgaskunder om installation af en fjernvarmeunit er omfattet af § 28 b, stk. 1 i lov om varmeforsyning..

Energistyrelsen har i den forbindelse udtalt, at "som led i energiselskabernes spareforpligtelser kan selskaberne yde tilskud mv. for at sikre realiseringen af energibesparelser. Det sker typisk i form af et tilskud til slutenergiforbrugeren som et tilskud pr. sparet kwh eller som aftaler om rabat ved arbejde eller installationer ifm realiseringen.

Det omtalte tilskud til fjernvarmeunit ifm konvertering til fjernvarme kan betragtes som tilskud til realisering af energibesparelser."

Da det således kan lægges til grund, at A A/S's tilbud til eksisterende olie- og naturgaskunder kan betragtes som tilskud til realisering af energibesparelser omfattet af varmeforsyningslovens § 28 b, stk. 1, er det Skatteministeriets opfattelse, at de pågældende tilskud til fjernvarmeunit og installation heraf er skattefri i medfør af ligningslovens § 7 F, stk. 1, nr. 11, uanset tilskuddet dækker hele udgiften og uanset betaling sker direkte fra A A/S til installatøren.

Skatteministeriet skal derfor indstille, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Ad spørgsmål 2

Såfremt spørgsmål 1 ikke besvares bekræftende, ønskes det da bekræftet, at A A/S's tilbud til nye kunder på fjernvarmeunit inkl. installation for 0 kr. i forbindelse med tilslutning til fjernvarmenettet kan sidestilles med en rabat, som ikke vil være skattepligtig for nye kunder.

Som følge af besvarelsen af spørgsmål 1, bortfalder spørgsmål 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.