Dato for udgivelse
28 Mar 2011 13:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Mar 2011 13:13
SKM-nummer
SKM2011.222.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-196419
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Spil, lotteri, gevinster og væddemål
Emneord
Offentlig konkurrence, præmie, individuel bedømmelse, jury, gevinstafgift.
Resumé
Skatterådet kan ikke bekræfte, at gevinster udbetalt af A A/S for deltagelse i en offentlig konkurrence vil være omfattet af § 1, stk. 1, litra f. i gevinstafgiftsloven.
Hjemmel
Gevinstafgiftsloven § 1
Reference(r)
Gevinstafgiftsloven § 1
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2011-1, afsnit I.3

Spørgsmål

 1. Vil gevinster udbetalt af A A/S for deltagelse i en offentlig konkurrence være omfattet af § 1, stk. 1, litra f i Lovbekendtgørelse nr. 1146 af 2. december 2005 (Gevinstafgiftsloven), således at der skal svares en afgift på 17,5 % ?

Svar

 1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S er et selskab, som driver et informationskoncept (K) på et website. A A/S leverer således hver måned mere end 10 millioner informationer til forespørgere på nettet.

K findes på internettet, mobil, iPhone, touch screens, som stemmegenkendelse og som links fra andre hjemmesider.

Som et led i den fortsatte udvikling af K ønsker selskabet at få impulser fra de daglige brugere eller andre interesserede parter.

Selskabet har derfor udskrevet en konkurrence, som er blevet udbudt på K's hjemmeside.

Det fremgår af konkurrencematerialet, at konkurrencen er åben for alle interesserede.

Den overordnede opgave er at komme med bud på ideudvikling af K, hvor der er følgende kategorier af priser:

 • Design
  Designprisen gives til den løsning, der bedst formår at forenkle og forbedre K's brugergrænseflade på en eller flere digitale platforme.
 • Teknik
  Teknikprisen gives til den løsning, der bedst formår at anvende K's API eller data på en nyskabende måde.
 • Udbredelse
  Udbredelsesprisen gives til den løsning, der bedst formår at gøre K endnu mere tilgængelig på nye måder og/eller steder.

Vinderne af kategorierne modtager en præmie på hver 10.000 kr. Det samlet bedste forslag modtager derudover en præmie på 50.000 kr.

Herudover gives der til det teknisk mest avancerede forslag en iPad, doneret af K's hovedleverandør.

De indkomne besvarelser i de tre kategorier evalueres alle samlet efter følgende kriterier:

 1. Innovation: Hvor nyskabende er ideen / konceptet / produktet?
  Hele tanken med konkurrencen er at få nye og friske ideer på bordet til, hvordan K kan give den bedst mulige service til sine brugere. Derfor er det vigtigt at dit/jeres bud i konkurrencen er nyskabende og innovativt. Vi vil vurdere hvert enkelt bud i forhold til hvor innovativt det er i forhold til nuværende løsninger, nuværende teknologi etc. Innovation kan sagtens være at sammensætte nuværende services på nye måder eller det at bruge kendt og brugt teknologi på en ny måde.
 2. Brugervenlighed: Hvor nemt at forstå og bruge er ideen / konceptet / produktet for K's slutbrugere?
  Det er generelt en afgørende faktor for udviklingen af K's services, at disse er brugervenlige. Nye funktioner, applikationer, brugerflader mv. skal kunne intuitivt forstås og anvendes af en stor brugergruppe.
 3. Anvendelighed: Hvor bred en appel har ideen / konceptet / produktet?
  Da K's produkter som udgangspunkt henvender sig til en bred skare af brugere, er det også en vigtig del af den samlede anvendelighed af opgaven, at den kan anvendes af mere end kun en lille gruppe af brugere / kunder.
 4. Realiserbarhed: Hvor nemt er det at implementere ideen / konceptet / produktet?
  Konkurrencen er til for at generere nye ideer til udvikling i K, og derfor er det også vigtigt, at de konkrete ideer er mulige at realisere / implementere.

De indsendte besvarelser vil blive bedømt ud fra ovenstående kriterier og tildeles points efter en nærmere angiven beskrivelse.

Indsendelse/upload af materiale foregår på ...... Der kan indsendes maks. 10 filer. Der kan desuden indsendes Android applikationer, iPhone applikationer, links til løsninger.

Alle deltagere vil få skriftlig underretning om resultatet af konkurrencen.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgers opfattelse ifølge anmodning

Repræsentanten er af den opfattelse, at de udbetalte gevinster vil være omfattet af bestemmelsen i Lotterigevinstlovens § 1, stk. 1, litra f.

Repræsentanten henviser til Ligningsvejledningen A.B.7.5.1 med henvisning til Punktafgiftsvejledningen del I:

Gevinster ved her i landet afholdte gætte- og præmiekonkurrencer, der henvender sig til offentligheden, skal belægges med gevinstafgift på 17,5 % af den del af gevinsten, der overstiger kr. 200.

Dette såfremt der ikke er tale om konkurrencer af litterær, kunstnerisk, videnskabelig eller teknisk karakter. Gevinst heraf vil være almindelig skattepligtig.

Repræsentanten mener ikke, at de i konkurrencebetingelserne opstillede kriterier er af en sådan karakter, at de falder ind under ovennævnte bestemmelser, idet der ikke - uanset at et vindende forslag kan indeholde visse f.eks. tekniske anvisninger - er tale om den professionalisme og erhvervsrelatering, som må ligge i punktafgiftsvejledningens formulering.

Punktafgiftsvejledningen henviser til en afgørelse fra Skatteministeriets departement fra 1976; SKDmedd 1976, 104, hvor et amtsråds regionsplanudvalg havde udskrevet en offentlig konkurrence om et skriftligt bidrag til regionsplanlægningen. Konkurrencen var offentlig og åben for alle, både enkeltpersoner og grupper, og den havde til hensigt at vække opmærksomhed om problemerne i forbindelse med lov om lands- og regionsplanlægning. Departementet traf afgørelse om, at præmierne var afgiftspligtige efter lotteriafgiftslovens § 1, stk. 1, litra d, nu litra f.

Det er repræsentantens opfattelse, at der er lighedspunkter mellem den af A A/S udskrevne konkurrence, og den i afgørelsen nævnte.

Spørgers bemærkninger til sagsfremstillingen

Spørger har meddelt, at de ingen bemærkninger har til sagsfremstillingen eller til indstillingen.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Generelt:

Lovgrundlag mv.

I henhold til gevinstafgiftsloven, jf. bekendtgørelse af lov om afgift af gevinster ved lotterispil m.v., § 1, stk. 1, skal der skal betales afgift til staten af gevinster:

a) -e) ....., og

f) ved her i landet afholdte præmie- og gættekonkurrencer, der må anses for offentlige.

Lovens regler finder ikke anvendelse, for så vidt angår præmier opnået ved deltagelse i konkurrencer af litterær, kunstnerisk, videnskabelig eller teknisk karakter samt med hensyn til prisbelønninger for besvarelsen af opgaver af denne art, jf. stk. 2.

Gevinster af den i stk. 1 nævnte art, er fritaget for indkomstskat, jf. bestemmelsens stk. 3.

Statsskattelovens § 4, litra f:

Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f.eks.:

...

f) af lotterispil, samt andet spil og væddemål.

Konkret

Det ønskes oplyst, om gevinster udbetalt af A A/S for deltagelse i en offentlig konkurrence vil være omfattet af § 1, stk. 1, litra f i gevinstafgiftsloven, således at der skal svares en afgift på 17,5 %.

Indtægter ved lotterispil samt andet spil og væddemål skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. statsskattelovens § 4, litra f.

Visse gevinster er dog ikke indkomstskattepligtige, idet der i stedet svares en afgift til staten, jf. bl.a. lovbekendtgørelse nr. 1146 af 2. december 2005 (gevinstafgiftsloven).

I henhold til gevinstafgiftslovens § 1, er præmie- og gættekonkurrencer, der må anses for offentlige og som afholdes her i landet, omfattet af loven.

Loven gælder dog ikke, såfremt præmien er opnået ved deltagelse i en konkurrence af litterær, kunstnerisk, videnskabelig eller teknisk karakter samt med hensyn til prisbelønninger for besvarelsen af opgaver af denne karakter.

Af forarbejderne til loven fremgår det, at under hensyn til, at den, ved finansministeren ved udskrivningslovens § 37 tillagte bemyndigelse, ikke omfatter præmiekonkurrencer, såfremt besvarelsen kræver et arbejde, der ligger inden for den pågældendes erhverv, eller når der er tale om konkurrencer af kunstnerisk, litterær, videnskabelig eller teknisk karakter, har man i lovforslaget holdt sådanne præmier uden for den foreslåede særlige beskatning. Hvis således f.eks. en arkitekt får udbetalt en præmie for deltagelse i en konkurrence om udarbejdelsen af et projekt til opførelse af en bygning, må denne præmie medregnes til hans skattepligtige indkomst.

Det fremgår endvidere af noterne til lovens § 1, stk. 1, litra f, at konkurrencer omfattet af bestemmelsen skal have et element af tilfældighed. Gevinster vundet i konkurrencer, hvor udfaldet alene afhænger af deltagernes evner og viden må antages at falde uden for loven, og der henvises i den forbindelse til bestemmelsens stk. 2. Sådanne gevinster beskattes som anden arbejdsindkomst.

I nærværende sag har spørger udstedt en konkurrence, hvor deltagerne skal indsende bud på ideudvikling af K.

Ifølge konkurrencebeskrivelsen er ideen med konkurrencen for A A/S at få nye og friske ideer til, hvordan K kan give den bedst mulige service til sine brugere. Ideerne skal være nyskabende og innovative. Det fremgår endvidere, at det er en afgørende faktor, at K's services er brugervenlige, hvorfor nye funktioner, applikationer, brugerflader mv., der sendes bud ind på, skal kunne forstås intuitivt og anvendes af en stor brugergruppe.

Tilsvarende fremgår det af materialet, at A A/S forbeholder sig ret til at beholde alt det indsendte materiale. Deltagerne i konkurrencen har alle rettigheder til det indsendte materiale, indtil der er indgået en separat aftale om eventuel overdragelse af produktions- eller anden udnyttelsesret af det indsendte bidrag.

Endelig fremgår det også, at alle de indsendte besvarelser vil blive bedømt af en jury og at hver opgave vil blive tildelt point inden for hvert evalueringskriterium; design, teknik og udbredelse.

På baggrund af oplysningerne om konkurrencen er det således utvivlsomt, at udfaldet af konkurrencen afhænger af deltagernes evner og viden, og at konkurrencen derfor ikke har et element af tilfældighed.

De enkelte besvarelser af opgaverne og deres indhold er af afgørende betydning for muligheden for at vinde konkurrencen, idet disse bliver selvstændig vurderet af juryen, men konkurrencebidragene er også vigtige for A A/S, idet formålet med konkurrencen netop er at få ideer til videreudvikling af K.

Skatteministeriet finder, at denne sag på dette punkt er forskellig fra afgørelsen i SKDmedd 1976, som A A/S henviser til, hvor det blev lagt til grund, at konkurrencen havde til formål at skabe opmærksomhed om regionsplaner. Resultatet var altså ikke så vigtigt i den sag, som det er i nærværende sag, hvor A A/S agter at anvende - men dog ikke er forpligtet til at anvende - indkomne ideer til videreudvikling af K.

Skatteministeriet finder, at nærværende konkurrence på dette punkt kan sammenlignes med en arkitektkonkurrence, som ifølge forarbejderne til gevinstafgiftsloven ikke er omfattet af loven.

Sammenholdes dette med den omstændighed, at der ikke er nogen form for tilfældighed forbundet med konkurrencen, samt at besvarelserne, som indgår i konkurrencen, efter konkurrencebeskrivelsen kan have en vis form for teknisk karakter, er det Skatteministeriets opfattelse, at de pågældende gevinster ikke er omfattet af gevinstafgiftslovens § 1, stk. 1, litra f, jf. § 1, jf. stk. 2, men derimod, at der er tale om en betaling for en arbejdsydelse, som er skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4.

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.