Dato for udgivelse
24 mar 2011 12:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 mar 2011 10:42
SKM-nummer
SKM2011.206.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-118477
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
grænsehandel, træpiller, fjernsalg, transport, involvering
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan sælge træbrændsel fra sit tyske firmas adresse i Tyskland med tysk moms via firmaets danske hjemmeside, når varerne leveres til det tyske firma på en trailer, som ikke læsses af, men som, når indholdet af traileren er solgt eksempelvis til 4 danske kunder, afhentes af en dansk vognmand som de 4 kunder har betalt for at hente og levere varerne. Skatterådet kan endvidere ikke bekræfte, at varerne kan sælges med tysk moms, når varerne allerede forinden de leveres på en trailer til det tyske firma, er solgt til danske kunder, og den vognmand der leverer til det tyske firma optræder som underleverandør til den danske vognmand, som de danske kunder har hyret, og herefter fortsætter turen direkte til de danske kunder, blot med nye papirer.

Reference(r)
Momsloven § 14, stk. 1.
Henvisning
Momsvejledningen 2011-1, afsnit E.2.2.2.

Spørgsmål:

  1. Kan spørger sælge træbrændsel fra sit tyske firmas adresse i Tyskland med tysk moms via firmaets danske hjemmeside, når varerne leveres til det tyske firma på en trailer, som ikke læsses af, men som når indholdet af traileren er solgt eksempelvis til 4 danske kunder, afhentes af en dansk vognmand som de 4 kunder har betalt for at hente og levere varerne?
  2. Kan varerne fortsat sælges med tysk moms, når varerne allerede forinden de leveres på en trailer til det tyske firma, er solgt til danske kunder, og den vognmand der leverer til det tyske firma optræder som underleverandør til den danske vognmand, som de danske kunder har hyret, og herefter fortsætter turen direkte til de danske kunder, blot med nye papirer?

Svar:

  1. Nej
  2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

På grund af momsforskellen mellem Tyskland og Danmark, og den stigende lethed hvormed danskere betjener sig af internettet, forudser spørger at en stadig stigende del af handelen med træbrændsel vil foregå fra tyske adresser.

Spørger ejer en virksomhed på Fyn, der årligt omsætter 20.000 tons træpiller til fynboer og jyder, og kan mærke at virksomheden går glip af en del af handelen. Derfor har spørger eller spørgers søn planer om at starte et firma lige syd for grænsen, med det formål at sælge brændsel til danskere.

Konceptet tænkes gennemført som følger:

Ad spørgsmål 1:

En dansker opretter et firma i Tyskland, for at handle med træbrændsel (piller, briketter og brænde). Han har en dansk hjemmeside som sælger disse produkter til danskere. Kunderne henter varerne på firmaets adresse i Tyskland, eller hyrer anden fragtfører til det. Kunderne betaler tysk moms af varerne.

Den trailer som transporterer varerne til adressen i Tyskland placeres på firmaets adresse, men læsses ikke af. Når indholdet er solgt, f. eks. til fire danske husstande bliver traileren hentet af en dansk vognmand, som de fire kunder har betalt for at hente varerne.

Sælger henviser til en dansk vognmand på sin hjemmeside.

Kunderne foretager bestillingen hos sælgeren enkeltvis og uden kendskab til hinanden.

Når der er fx 4 danske kunder der har foretaget en bestilling og valgt samme vognmand, som der er henvist til via sælgers hjemmeside, henter vognmanden traileren hos sælger.

Transportøren står helt og holdent for kontakten til kunden mht. til transport. Men han opfører sig selvfølgelig som en fornuftig transportør, og kører ikke før bilen er fyldt op, eller når han ikke synes det er klogt at trække den længere.

I spørgers forretning sælges årligt 10.000 paller træpiller, svarende til 33 hver dag. En bil kører med 22 paller. I ekstremt tilfælde vil der afgå halvanden bil hver dag til blot vore kunder. Der bliver for transportøren/erne rig lejlighed til at planlægge kørslerne rationelt, og det hverken kan eller vil vi blande os i. Også selv om vore kunder skulle vælge to transportører bliver der rigelig kørsel til begge.

Ad spørgsmål 2:

Her tænker spørger på det tilfælde, at varen, allerede idet traileren ankommer til den tyske adresse, er solgt.

Den leverende vognmand bliver nu underleverandør til den danske vognmand, som de danske kunder har hyret til at hjembringe deres varer.

Derfor får han blot nye papirer, og fortsætter turen rundt til de danske kunder.

De danske vognmænd som spørgers kunder benytter sig af, finder ud af, hvem vognmanden fra Estland er, og via esterens speditør får arrangeret at bilen kører videre til de danske kunder. Den danske vognmand vil selvfølgelig tage sig betalt for sin ydelse.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Momsloven § 14, stk.1:

Leveringsstedet for varer er her i landet i følgende tilfælde:

1)  Når varen ikke forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på leveringstidspunktet.

2)  Når varen forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten til aftageren påbegyndes. Leveringsstedet er dog ikke her i landet, når varen installeres eller monteres i udlandet af leverandøren eller for dennes regning, eller når varen sælges ved fjernsalg til andre EU-lande og virksomheden er registreringspligtig for dette salg i det andet EU-land. Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer m.v. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret efter §§ 47, 49-50 a eller 51 eller 51 a eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land.

3)  Når varen forsendes eller transporteres her til landet og varen installeres eller monteres her i landet af en udenlandsk leverandør eller for dennes regning eller varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. § 48, stk. 3.

Praksis:

SKM2006.534.SR

Skatterådet fandt ikke, at det kan anses som indirekte involvering i transporten, hvis en virksomhed, som sælger varer fra butikker i Tyskland, på sin hjemmeside oplister en række vognmænd, som kan tage sig af de aktuelle transporter af varerne fra Tyskland til Danmark.

SKM2008.457.SR:

Skatterådet fandt heller ikke, at det kunne anses som indirekte involvering i transporten, når en virksomhed beliggende i Tyskland, der via en tysk butik og webshop, solgte varer til privatpersoner, på sin hjemmeside havde links til forskellige fragtmænd. Kunden kunne enten afhente varerne i den tyske butik eller, uafhængigt af sælger, indgå en aftale om transporten med en fragtmand efter eget valg. Det havde ingen betydning, at virksomheden modtog provision fra fragtmændene.

SKM2010.55.SR

Skatterådet fandt, at en tysk virksomhed ikke skulle afregne dansk moms for salg af biobrændsel til danske privatkunder. Virksomheden kunne ikke anses for at være indirekte involveret i transporten af varerne fra Tyskland til Danmark, når den solgte varerne via sit lager i Tyskland gennem sin egen webshop, og der på spørgers hjemmeside er oplistet en række fragtmænd, som kan tage sig af de aktuelle transporter af varerne. Det var ikke afgørende, om biobrændslen blev læsset af på spørgers lager, inden videretransport til køber. Varerne kunne således også sælges med tysk moms, selvom sælger valgte at anvende samme vognmand, som køber selv havde truffet aftale med.

Begrundelse:

Ad spørgsmål 1:

Det ønskes besvaret, om spørger kan sælge træbrændsel fra sit tyske firmas adresse i Tyskland med tysk moms via firmaets danske hjemmeside, når varerne leveres til det tyske firma på en trailer, som ikke læsses af, men som når indholdet af traileren er solgt eksempelvis til 4 danske kunder, afhentes af en dansk vognmand som de 4 kunder har betalt for at hente og levere varerne.

Når en vare forsendes eller transporteres af en leverandør, en kunde eller af tredjemand, så vil leveringsstedet i momsmæssig henseende være det sted, hvor varen befinder sig på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten til kunden påbegyndes, jf. momssystemdirektivets artikel 32, stk. 1.

Som undtagelse til denne hovedregel gælder reglen om fjernsalg, hvor leveringsstedet er det sted, hvor varen befinder sig, når forsendelsen eller transporten afsluttes. Reglen fremgår af momssystemdirektivets artikel 33, stk. 1, og den er implementeret i Danmark i momslovens § 14, stk. 1, nr. 3. Af bestemmelsen fremgår det, at leveringsstedet for varer er her i landet, når varen forsendes eller transporteres her til landet, af en udenlandsk leverandør eller for dennes regning, eller varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet.

Fjernsalg defineres nærmere i momslovens § 14, stk. 1, nr. 2, 3. pkt., hvoraf følgende fremgår:

"Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer m.v. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret."

Ved fjernsalg er leveringsstedet er altså der, hvor varerne befinder sig ved transportens afslutning, når sælgeren af varerne er direkte eller indirekte involveret i transporten.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at der ikke er tale om fjernsalg, når sælgeren af varerne foretager en oplistning af mulige transportører på sin hjemmeside eller lignende i forbindelse med salget, såfremt denne oversigt blot er udtryk for, at sælgeren selv har undersøgt, hvilke transportører der kan tænkes at ville forestå transporten og derefter ønsker at informere sine kunder herom som en service. I disse situationer skal den solgte vare ikke belægges med dansk moms.

Det er derimod Skatteministeriets opfattelse, at der er tale om fjernsalg, når sælgeren som led i en helhedsløsning eksempelvis på sin hjemmeside oplister navnene på en eller flere fragtmænd, og såfremt det på baggrund af en konkret helhedsbedømmelse kan konstateres, at sælgeren reelt organiserer transporten i samarbejde med transportøren.

Når der skal foretages en samlet helhedsbedømmelse af, hvem der er involveret i transportopgaven vil følgende forhold tale for, at der er tale om fjernsalg:

  • de nærmere vilkår for transporten aftales mellem sælgeren og transportøren
  • sælgeren har aftalt rabat med transportøren, som kommer kunderne til gode
  • risikoen for varens beskadigelse eller bortkomst under transporten påhviler sælgeren således, at kundens eventuelle krav skal rettes mod sælgeren
  • sælgeren og transportøren er koncernforbundne eller har et lignende interessefællesskab
  • sælgeren modtager provision af transportøren for at anvise kunderne
  • sælgeren betaler vederlag til transportøren for, at denne påtager sig transporten

For så vidt angår fastlæggelsen af de nærmere vilkår, vil det kunne tillægges afgørende vægt, hvis sælgeren på sine kunders vegne sikrer, at transporten gennemføres på særligt gunstige vilkår i kraft af, at sælgeren har udvirket, at transportøren samler transportopgaverne for sælgerens kunder og transporterer varerne samlet til sælgerens forskellige kunder i Danmark.

Det fremgår af de faktiske oplysninger, at spørger vil henvise til en dansk vognmand på sin hjemmeside. Når eksempelvis 4 kunder har foretaget bestilling af træpiller og har valgt samme vognmand, henter vognmanden varerne ved spørger og foretager transporten til de 4 danske kunder.

Det er under de omstændigheder Skatteministeriets opfattelse, at spørger reelt organiserer transporten i samarbejde med transportøren. Der er herved navnlig lagt vægt på, at transportøren samler transportopgaven for spørgers kunder.

Skatteministeriet indstiller på den baggrund, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Dette er en skærpelse i forhold til den praksis, der hidtil er kommet til udtryk i Skatterådets afgørelser på området.

Ad spørgsmål 2:

Det ønskes besvaret, om varerne kan sælges med tysk moms, når varerne allerede forinden de leveres på en trailer til det tyske firma, er solgt til danske kunder, og den vognmand der leverer til det tyske firma optræder som underleverandør til den danske vognmand, som de danske kunder har hyret, og herefter fortsætter turen direkte til de danske kunder, blot med nye papirer.

Idet der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1 finder Skatteministeriet, at leveringsstedet må antages at være i Danmark under de beskrevne faktiske omstændigheder.

Det bemærkes, at hvis spørger, efter at have modtaget en ordre fra en dansk kunde, bestiller varerne fra en leverandør, og varerne efterfølgende leveres direkte til de danske kunder, er det Skatteministeriets opfattelse, at varen forsendes på sælgers vegne - uanset om vognmanden nu formelt er underleverandør til den danske vognmand som de danske kunder har valgt.

Skatteministeriet lægger i den forbindelse navnlig vægt på, at spørger i så fald har aftalt de nærmere omstændigheder i forbindelse med transporten med transportøren. Der endvidere lagt vægt på, at transportøren samler transportopgaven for spørgers kunder.

Skatteministeriet indstiller på den baggrund, at spørgsmål 2 besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.