Dato for udgivelse
24 Mar 2011 13:35
Til
Importører
Sagsnummer
11-067474
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + SKATs Kundecenter
Resumé

EU-domstolen har ved dom af 17. februar 2011 i sag C-11/10 fastslået, at toldfritagelsen for et farmaceutisk præparat, som er opført på listen over stoffer i bilag 3 (INN-produkter) i den kombinerede nomenklatur, kun omfatter et farmaceutisk præparat, som foreligger i ren form.


Ifølge EU lovgivningen gives der toldfritagelse for farmaceutiske præparater, såkaldte INN-produkter, der er på WHOs liste over sådanne præparater.  Præparaterne er nærmere beskrevet i Afsnit II, Særlige Bestemmelser, punkt C, i EU's kombinerede nomenklatur og i bilag 3 - 6 i denne nomenklatur.

EU-domstolen har ved dom af 17. februar 2011 i sag C-11/10 fastslået, at toldfritagelsen for et farmaceutisk præparat, som er opført på listen over stoffer i bilag 3 (INN-produkter) i den kombinerede nomenklatur, kun omfatter et farmaceutisk præparat, som foreligger i ren form.

Den konkrete vare bestod af 96 % chitosan (som er omfattet af toldfritagelsen), 3 % askorbinsyre og 1 % vinstenssyre. De sidstnævnte stoffer beskytter chitosan mod oxidering og tilføres for at forlænge holdbarhedsperioden, men har ingen indflydelse på virkningen af chitosan.

Domstolen lægger i sin afgørelse vægt på, at en bestemmelse, der fastsætter en toldfritagelse, er en undtagelse til hovedreglen om, at der normalt skal betales told for varer, som indføres til Den Europæiske Union. Derfor skal den, som en undtagelsesbestemmelse, fortolkes strengt.

Der er ikke i den kombinerede nomenklatur udtrykkeligt fastlagt krav om, at farmaceutiske præparater skal foreligge i ren form for at blive omfattet af toldfritagelsen.

På trods deraf kan den kombinerede nomenklatur ikke fortolkes således, at farmaceutiske præparater, til hvilke der er tilsat andre stoffer, kan opnå denne toldfritagelse. Dette skyldes, at der ikke foreligger en udtrykkelig angivelse af eller et holdepunkt for at konkludere, at EU-lovgiver har ønsket at give toldfritagelse til de farmaceutiske præparater, der er opregnet i bilag 3, og som - med forbehold af eventuelle rest-urenheder indeholdt i disse præparater - ikke foreligger i ren form nogetsteds.

Det er således kun INN produkter i ren form - med forbehold af eventuelle rest-urenheder indeholdt i disse præparater - der er omfattet af toldfritagelsen. Tilsætning af andre stoffer (eksempelvis andre farmaceutiske præparater eller hjælpestoffer) medfører, at varen ikke længere er omfattet af toldfritagelsen.

 

Med venlig hilsen

Tariferingscentret