Dato for udgivelse
31 mar 2011 09:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 mar 2011 12:54
SKM-nummer
SKM2011.230.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-191179
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Erstatning til andelsboligforening - udlodning til andelshavere
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en udlodning fra en andelsboligforening på 10.000 -12.000 kr. kunne udbetales skattefrit til spørger, i det omfang det udloddede beløb skulle udbetales for at kompensere for merforbrug af varme i perioden 2003-2010.

Skatterådet kunne endvidere ikke bekræfte, at en udlodning fra andelsboligforeningen af et beløb på op til ca. 70.000 kr. kunne udloddes skattefrit til spørger, i det omfang det udloddede beløb skulle udbetales for at kompensere for mangler ved byggeriet.

Hjemmel
Ligningsloven § 16 A
Reference(r)
Ligningsloven § 16 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit S.F.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit S.C.6.1.7.1

Spørgsmål

  1. Vil en udlodning fra andelsboligforeningen på 10.000 -12.000 kr. kunne udbetales skattefrit til spørger, i det omfang det udloddede beløb udbetales for at kompensere for merforbrug af varme i perioden 2003-2010?
  2. Vil en udlodning fra andelsboligforeningen af et beløb på op til ca. 70.000 kr. kunne udloddes skattefrit til spørger, i det omfang det udloddede beløb udbetales for at kompensere for mangler ved byggeriet?
Svar
  1. Nej
  2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Sagen drejer sig om en andelsboligforening med 16 boliger og et fælleshus. Andelsboligforeningens bygninger er opført i 2003.

Det blev efter opførsel af bygningerne konstateret, at byggeriet ikke er opført som aftalt, og konstruktionen har således været mangelfuld, idet energirammen ikke er overholdt, da der er for meget glas/rammer og for lidt loftsisolering i forhold til gulvarealet. (Loftet kan ikke efterisoleres uden at taget skal tages af og spær skal ændres pga. husenes konstruktion)

Dette har medført et væsentligt energitab på samtlige 16 andelsboliger og fælleshuset.

Andelsboligforeningen har ultimo september 2010 indgået forlig med et forsikringsselskab, hvoraf det fremgår:

Forsikringsselskabet har, på vegne af et arkitektfirma og uden præjudice for en eventuel voldgiftssag, indvilget i at tilbyde en erstatning på kr. 1.350.000 ex. moms til fuld og endelig afgørelse af sagen.

Momsen på kr. 337.500 vil blive betalt af arkitektfirmaet, når der foreligger dokumentation for arbejdets udførelse i form af fakturaer.

Andelsboligforeningens medlemmer er indstillet på ikke at udbedre de mangler på ejendommen, som har udløst erstatningen, idet udskiftning af samtlige vinduer vil koste ca. 2,5 mio. kr. Altså en merudgift på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til erstatningen fra forsikringsselskabet på 1.350.000 kr. + moms. Fremover vil hvert medlem blive påført en merudgift (varme) på omkring 1.500 kr. pr. år.

Andelsboligforeningen har modtaget erstatningen på de kr. 1.350.000 den 17. november 2010.

Andelsboligforeningen overvejer at udlodde den modtagne erstatning til andelsboligforeningens medlemmer, dels som kompensation for det forhøjede varmemerforbrug i perioden 2003 - 2010, og dels som kompensation, på baggrund af manglerne ved byggeriet.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning

Ad spørgsmål 1:

Det er spørgers opfattelse, at en udlodning fra andelsboligforeningen på 10.000 -12.000 kr. kan udbetales skattefrit til spørger, i det omfang det udloddede beløb udbetales for at kompensere for merforbrug af varme i perioden 2003-2010.

Andelsboligforeningen finder det ikke rimeligt, at de medlemmer, som bebor husene på nuværende tidspunkt, skal have en merudgift på 1.500 kr. pr. år i vinduernes restlevetid ca. 15 år. En merudgift som medlemmerne er ganske uden skyld i. Dette beløb vil formentlig blive højere med stigende varmepriser, koldere vintre.

Ad spørgsmål 2:

Det er spørgers opfattelse, at andelshaverne har betalt en for høj pris for deres andelsbeviser, da ejendommen har vist sig at være mindre værd end forudsat ved købet af ejendommen.

Det er derfor spørgers opfattelse, at en udlodning fra andelsboligforeningen af et beløb på op til ca. 70.000 kr. kan udloddes skattefrit til spørger, i det omfang det udloddede beløb udbetales for at kompensere for mangler ved byggeriet.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1:

Det ønskes oplyst, om en udlodning fra andelsboligforeningen på 10.000 -12.000 kr. vil kunne udbetales skattefrit til spørger, i det omfang det udloddede beløb udbetales for at kompensere for merforbrug af varme i perioden 2003-2010.

Lovgrundlag:

Ligningslovens § 16 A

Stk. 1. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Til udbytte henregnes:

  1. Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere, jf. dog stk. 3.
  2. Udlodning af likvidationsprovenu for tiden fra begyndelsen af det indkomstår, i hvilket ophør sker, til ophørstidspunktet fra en investeringsforening, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 21, i det omfang udlodningen ikke overstiger minimumsudlodningen, jf. § 16 C, stk. 2 og 13.
  3. Den del af minimumsudlodningen efter § 16 C, stk. 2 eller 13, der ikke udloddes.
  4. Udbytteskat, der tilbagebetales fra en fremmed stat, Færøerne eller Grønland vedrørende aktier, der tilhører et selskab eller en investeringsforening bortset fra en kontoførende investeringsforening, og som ikke tilfalder selskabet eller investeringsforeningen.

Stk. 3. Følgende udlodninger behandles efter reglerne om beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.:

1) Udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, medmindre udlodningen er omfattet af stk. 2, nr. 2, eller

a) det modtagende selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det selskab, der likvideres, og udlodningen omfattes af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, eller

b) det modtagende selskab ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen, men er koncernforbundet med det selskab, der likvideres, jf. § 2.

2) Udlodning efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, for så vidt angår:

a) De beløb eller en del af disse, der udbetales ved udlodning af likvidationsprovenu fra aktieselskaber og andelsselskaber forud for det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, når særlige omstændigheder taler derfor. Der kan ikke gives tilladelse til modtagere som nævnt i nr. 1.

b) Beløb, der udloddes i forbindelse med en nedsættelse af aktiekapitalen eller andelskapitalen i et selskab, der ikke er under likvidation.

3) Udlodning som nævnt i nr. 2, hvor aktierne i det udbyttegivende selskab er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 17 og det modtagende selskab opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, eller § 13, stk. 1, nr. 2.

(...)

Begrundelse:

Det følger af ligningslovens § 16 A, stk. 1, at ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer. Til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktuelle aktionærer eller andelshavere, jf. stk. 2.

Det skattemæssige udbyttebegreb er bredt formuleret, idet en andelsforenings andelshavere som udgangspunkt er skattepligtige ikke blot af deklareret udbytte, men af enhver udlodning fra andelsforeningen, uanset hvordan den er betegnet, uanset om den hidrører fra indtjent overskud, skattefri formueforøgelse eller indskudt kapital og uanset om selskabet/andelsforeningen er hjemmehørende her i landet eller ej.

Forliget er indgået mellem forsikringsselskabet, på vegne af arkitektfirmaet, og andelsboligforeningen, og det er andelsboligforeningen, der har modtaget beløbet.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at et beløb udbetalt fra andelsboligforeningen til andelshaverne må betragtes som skattepligtigt udbytte, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1 og 2, og der ses ikke at være noget grundlag for at fritage udbetalingen for beskatningen.

Skatteministeriet skal dermed indstille til Skatterådet, at spørgsmålet skal besvare med nej, idet en udlodning fra andelsboligforeningen på 10.000 -12.000 kr. ikke kan udbetales skattefrit til spørger som kompensation for merforbrug af varme i perioden 2003-2010.

Ad spørgsmål 2:

Det ønskes endvidere oplyst, om en udlodning fra andelsboligforeningen af et beløb på op til ca. 70.000 kr. vil kunne udloddes skattefrit til spørger, i det omfang det udloddede beløb udbetales for at kompensere for mangler ved byggeriet.

Begrundelse:

En andelsboligforening er en selvstændige juridisk enhed, og det er andelsboligforeningen, og ikke den enkelte andelshaver, der er ejer af den faste ejendom.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at der ikke er grundlag for, at en udlodning til andelshaverne skulle være skattefri med den begrundelse, at beløbet udbetales for mangler ved byggeriet, og at prisen for andelsbeviset dermed har været for højt.

Andelsforeningen indeholder de værdier, som var forudsat ved købet af andelsbeviserne, idet foreningen med modtagelsen af erstatningen er kompenseret for manglerne ved byggeriet, således at værdierne er til stede i foreningen.

Skatteministeriet skal på den baggrund indstille til Skatterådet, at spørgsmålet besvares med nej, idet en udlodning fra andelsboligforeningen af et beløb på op til ca. 70.000 kr. ikke kan udloddes skattefrit til spørger som kompensation for mangler ved byggeriet.

Det skal bemærkes, at der ikke med Skatterådets afgørelse er taget stilling til, hvorvidt der er mulighed for at behandle udlodningerne efter reglerne om beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen efter ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.