Dato for udgivelse
23 Mar 2011 14:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Mar 2011 12:45
SKM-nummer
SKM2011.195.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-176153
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
medlemskab, patientforening
Resumé
Skatterådet fandt, at tilbuddet om medlemskab af en patientforening, der betales af A, sker i umiddelbar tilknytning til udbetalingen fra forsikringen/pensionsordninger, og at derfor må anses for et accessorisk tillæg til udbetalingen. Beskatningen af medlemskontingentet følger derfor beskatningen af udbetaling fra ordningen.
Reference(r)
Pensionsbeskatningsloven §§ 18, 19, 25, 53A
Henvisning
Ligningsvejledning 2011-1, A.C.

Spørgsmål

 1. Vil et medlemskab af en patientforening f.eks. Kræftens Bekæmpelse, betalt af A, i nedenstående situationer være skattefri for den pågældende kunde?
 2. Hvis nej til spørgsmål 1, vil medlemskabet være skattepligtig for den pågældende kunde?
 3. Hvis nej til spørgsmål 1 eller 2, hvilke regelsæt vil medlemskabet så falde ind under?

Svar

 1. Se indstilling og begrundelse.
 2. Se indstilling og begrundelse.
 3. Se indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A ønsker at indgå samarbejde med en række patientforeninger om et års medlemskab betalt af A. A vil gerne hjælpe i en svær situation, og derfor tilbyder vi kunder et års medlemskab af en relevant patientforening.

Pris for et års medlemskab er fra 145 til 350 kr.

Formålet er et ønske om at hjælpe kunderne til at lære andre mennesker i samme situation at kende, så kunden ikke er alene om, at tackle sin sygdom. A ser det som et skades begrænsende tiltag, som gerne skulle hjælpe kunderne hurtigere tilbage til en aktiv tilværelse trods deres sygdom. Da det er et ønske om at hjælpe kunderne og give dem ny viden, vil medlemskabet kun blive givet til de kunder, der ikke er medlem af den pågældende patientforening i forvejen.

Patientforeningerne er medlemmer af ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation), der kræver, at foreningen er godkendt efter Ligningslovens § 8A (dvs. der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages gaver, som er givet til foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv., hvis midler anvendes i almen velgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer). Derudover betyder medlemskab af ISOBRO, at foreningen skal følge de af ISOBRO vedtagne etiske retningslinjer.

Medlemskabet gives til:

 • kunder der har fået tilkendt udbetaling fra forsikring ved visse kritiske sygdomme,
 • kunder der har fået tilkendt udbetaling fra invalidepension,
 • kunder der har fået afslag på udbetaling af udbetaling ved visse kritiske sygdomme alene på grund af sygdommen er kendt inden oprettelsen af forsikringen,
 • kunder hvis sygdom hører ind under en af de patientforeninger, der er indgået samarbejde med, dvs. det er ikke alle kunder, der får medlemskab i en eller anden patientforening. Med kun kunder, hvis sygdom hører ind under de patientforeninger, A har indgået samarbejde med.

Medlemskabet vil ikke påvirke prisen for hverken forsikring ved visse kritiske sygdomme eller invalidepension.

Det er frivilligt, om kunden ønsker at tage imod medlemskabet. Om kunden tager imod tilbuddet om medlemskab eller ej påvirker ikke deres sagsbehandling eller udbetaling ved kritisk sygdom eller invaliditet.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har valgt at give kunderne dette tilbud, fordi mennesker, der bliver ramt af sygdom, ofte oplever, at deres livssituation ændres fra den ene dag til den anden. Livet skal leves på en anden måde og nogle gange med forskellige følgevirkninger. Et af de steder, hvor kunden kan finde støtte og få hjælp, er netop i en patientforening, hvor man kan få rådgivning og viden om ens sygdom.

Spørger har i den forbindelse fremhævet, at:

 • det er et skadesbegrænsende tiltag,
 • det er et gratis medlemskab for kunden i et år, der ikke kan konverteres til kontanter eller andre materielle goder,
 • medlemskabet er begrænset til et år, og
 • udover et ønske om at tilbuddet kan støtte kunderne, er det indbetalinger til almennyttige organisationer, der i øvrigt er omfattet af ligningslovens § 8A.

A er derfor af den opfattelse, at et medlemskab af en patientforening, betalt af A, vil være skattefri for den pågældende kunde.

I forbindelse med høring har A bemærket, at Skatteministeriet henviser til § 21 i pensionsbeskatningsloven, der bruges som hjemmel for bortseelsesretten, det er § 19 i samme lov, der hjemler bortseelsesretten.

A er af den opfattelse, at betalingen af medlemskabet er skattefrit, da det ikke er en integreret del af forsikringsydelsen, som der betales for igennem indbetalingerne til forsikringen.

Det drejer sig om et tilbud til spørgers kunder, som A mener, kan sidestilles med et skadesbegrænsende tiltag, da det udelukkende er til støtte for kunderne i en svær situation. Medlemskabet giver bl.a. kunderne adgang til (forskelligt fra forening til forening):

 • socialrådgivning,
 • rådgivning hos neuropsykolog,
 • deltagelse i selvhjælpsgrupper,
 • rådgivning med personlige samtaler og blodtryksmåling,
 • deltagelse i de enkelte foreningers kurser og aktivitet, fx mindfulness meditation og kursus om længst mulig fastholdelse på arbejdsmarkedet på en given sygdom.

Derfor vurderer A, at nogle af de samme argumenter for skattefrihed, som er brugt af Skatterådet SKM2010.861.SR, kan bruges i denne forespørgsel, herunder:

 • give indsigt og viden om sygdommen ved at skabe kontakt til andre med samme sygdom gennem medlemskabet,
 • få en større teoretisk viden om sygdommen ved at skabe kontakt til og gennem medlemskabet erhverve viden fra andre i samme situation,
 • tabet af identitet, følelsen af at være alene med sin sygdom kan afhjælpes ved medlemskabet,
 • mulighed for deltagelse i en netværksgruppe,
 • dele erfaringer med andre med andre med samme sygdom.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Der spørges om et medlemskab af en patientforening, betalt af A, vil være skattefri for den pågældende kunde.

Det er oplyst, at spørger ønsker at indgå samarbejde med en række patientforeninger om et års medlemskab betalt af spørger. Pris for et års medlemskab er fra 145 til 350 kr.

Det er endvidere oplyst, at medlemskabet vil blive givet til:

 • kunder der har fået tilkendt udbetaling fra forsikring ved visse kritiske sygdomme,
 • kunder der har fået tilkendt udbetaling fra invalidepension,
 • kunder der har fået afslag på udbetaling af udbetaling ved visse kritiske sygdomme alene på grund af sygdommen er kendt inden oprettelsen af forsikringen,
 • kunder hvis sygdom hører ind under en af de patientforeninger, der er indgået samarbejde med, dvs. det er ikke alle kunder, der får medlemskab i en eller anden patientforening. Med kun kunder, hvis sygdom hører ind under de patientforeninger, A har indgået samarbejde med.

Skatteministeriet lægger til grund, at tilbuddet om medlemskab af en patientforening sker i umiddelbar tilknytning til udbetalingen fra forsikringen/pensionsordninger, og derfor må anses for et accessorisk tillæg til udbetalingen. Beskatningen af medlemskontingentet følger derfor beskatningen af udbetaling fra ordningen.

1. Betaling af medlemskab i forbindelse med udbetalinger ved kritisk sygdom.

Udbetalinger ved kritisk sygdom vil kunne finde sted fra følgende typer af forsikrings-/pensionsordninger.

 • Kapitalpensionsordninger (både forsikringsordninger og opsparingsordninger i pengeinstitutter).

Kapitalpensionsordninger er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, § 10 og 12, og der er fradrags- eller bortseelsesret inden for et årligt beløb på 46.000 kr. (2011) jf. pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1-2, § 19, § 21, stk. 1 og § 16 stk. 1.

Ordningen kan udbetales helt elle delvist ved kritisk sygdom, der er tale om sumudbetalinger, og der skal betales en afgift på 40 pct. af det udbetalte beløb jf. pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 4.

 • Livsforsikringer herunder gruppelivsforsikringer uden fradragsret.

Ordningerne er omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit IIA, § 53 A, stk. 1, nr. 1-4 og 6-8. Der er ikke fradragsret for indbetalingerne til ordningen jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 2. Afkastet fra ordningen beskattes løbende efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3. Afkast af rene risikoforsikringer beskattes ikke jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 4.

Som udgangspunkt beskattes udbetalingerne fra ordningen ikke, dog kan udbetalingerne beskattes i det omfang de modsvares af indbetalinger, der har været fradrags- eller bortseelsesret for jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.

 • Syge- og ulykkesforsikringer (herunder erhvervsudygtighedsforsikringer) uden fradragsret.

Ordningerne er omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit IIA, § 53 A, stk. 1, nr. 5. Der er ikke fradragsret for indbetalingerne til ordningen jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 2. Afkastet fra ordningen beskattes ikke jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 4.

Som udgangspunkt beskattes udbetalingerne fra ordningen ikke, dog kan udbetalingerne beskattes i det omfang de modsvares af indbetalinger, der har været fradrags- eller bortseelsesret for jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.

2. Betaling af medlemskab i forbindelse med udbetaling af invalidepensioner.

Udbetalinger i anledning af invaliditet kan finde sted fra følgende typer af forsikrings-/pensionsordninger.

 • Erhvervsudygtighedsforsikringer (invalidepension) med fuld fradragsret.

Ordningerne er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, § 2, stk. 1, nr. 4, litra c. Indbetalingerne er fuldt fradrags-/bortseelsesberettigede jf. pensionsbeskatningslovens § 18 og § 19.

De løbende udbetalinger af invalidepensionen er skattepligtige jf. pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 1, nr. 1, og medregnes i den personlige indkomst jf. PSL § 3, stk. 1.

 • Ratepensionsordninger (både forsikringsordninger og opsparingsordninger i pengeinstitutter).

Ordningerne er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, § 8 og 11A, og der er fradrags- eller bortseelsesret inden for et årligt beløb på 100.000 kr. (2011) jf. pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1-2, § 19, § 21, stk. 2 og § 16 stk. 2. Rateudbetalingerne kan påbegyndes i tilfælde af invaliditet jf. pensionsbeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3 og § 11 A, stk. 1, nr. 4.

Rateudbetalingerne er skattepligtige jf. pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 1, nr. 2, og medregnes i den personlige indkomst jf. PSL § 3, stk. 1
Ved udbetaling af invalidesummer fra tilknyttede invalidesumsforsikringer skal der betales 40 pct. i afgift jf. pensionsbeskatningslovens § 29 C.

 • Kapitalpensionsordninger (både forsikringsordninger og opsparingsordninger i pengeinstitutter).

Kapitalpensionsordninger er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, § 10 og 12, og der er fradrags- eller bortseelsesret inden for et årligt beløb på 46.000 kr. (2011) jf. pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1-2, § 19, § 21, stk. 1 og § 16 stk. 1.

Ordningen kan udbetales helt elle delvist ved varig nedsat arbejdsevne (invaliditet), der er tale om sumudbetalinger, og der skal betales en afgift på 40 pct. af det udbetalte beløb jf. pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 2 - 3 og 5.

 • Livsforsikringer herunder gruppelivsforsikringer uden fradragsret.

Ordningerne er omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit IIA, § 53 A, stk. 1, nr. 1-4 og 6-8. Der er ikke fradragsret for indbetalingerne til ordningen jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 2. Afkastet fra ordningen beskattes løbende efter pensionsbeskatningslovens § 53A, stk. 3. Afkast af rene risikoforsikringer beskattes ikke jf. pensionsbeskatningslovens § 53A, stk. 4.

Som udgangspunkt beskattes udbetalingerne fra ordningen ikke, dog kan udbetalingerne beskattes i det omfang de modsvares af indbetalinger, der har været fradrags- eller bortseelsesret for jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.

 • Syge- og ulykkesforsikringer uden fradragsret.

Ordningerne er omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit IIA, § 53 A, stk. 1, nr. 5. Der er ikke fradragsret for indbetalingerne til ordningen jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 2. Afkastet fra ordningen beskattes ikke jf. pensionsbeskatningslovens § 53A, stk. 4.

Som udgangspunkt beskattes udbetalingerne fra ordningen ikke, dog kan udbetalingerne beskattes i det omfang de modsvares af indbetalinger, der har været fradrags- eller bortseelsesret for jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.

3. Kunder, der har fået afslag på pension.

Tilbuddet om medlemskab til en patientforening er så nært knyttet til den pensionsordning, kunden har hos pensionsinstituttet, at der er tale om et gode, der tilflyder kunden som led i pensionsordningen. Betalingen af medlemskontingentet må derfor sidestilles med en udbetaling fra ordningen. Udgiften til medlemskontingentet skal behandles som en udbetaling af en del af ordningen i utide, og følger de regler, der gælder herom og afhænger af, hvilken type forsikrings-/pensionsordning kunden har - se ovenstående.

Skatteministeriet skal således opsummere, at den skattemæssige behandling af betaling af medlemskontingentet følger beskatningen af udbetaling fra ordningen.

Afslutningsvis bemærker Skatteministeriet, at spørgers kommentarer ikke har givet anledning til yderligere bemærkninger, idet det skal fremhæves, at et medlemskab af en patientforening som udgangspunkt ikke kan anses for eller sidestilles med en uddannelses/kursusydelse omfattet af ligningslovens § 31.

I konsekvens heraf indstiller Skatteministeriet, at spørgsmål 1 -3 besvares med: "se sagsfremstilling og begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling.