Dato for udgivelse
24 Mar 2011 13:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Mar 2011 10:56
SKM-nummer
SKM2011.208.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 50/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Bevisbyrde, private, lån
Resumé

Højesteret stadfæstede landsrettens dom, idet Højesteret heller ikke efter de for Højesteret afgivne vidneforklaringer fandt det godtgjort, at en række indsætninger i 2001 på appellantens konto udgjorde lån fra appellantens far i Tyskland.

Reference(r)
Statsskatteloven § 4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1 E.B.1.4

Parter

A
(advokat Knud Sander)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Marianne Højgaard Pedersen, Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Hanne Schmidt og Lars Hjortnæs.

Sagens baggrund og parternes påstande

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 7. afdeling den 19. december 2008.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Til brug for Højesteret er der afgivet forklaring af BA og supplerende forklaring af CA.

BA har forklaret bl.a., at hun har boet i området omkring ...1 i Tyskland i perioden 2000 til 2003, men hun var ikke tilmeldt folkeregisteret her. Hun husker ikke gadenavnet i ...1, kun husnummeret. Det er så lang tid siden.

Hun og ægtefællen boede i ...1, fordi de gerne ville bo hos deres søn A. De boede i den lejlighed, som A også boede i. Hun ved ikke, hvem der ejede denne lejlighed. Hun og ægtefællen boede 2 til 3 måneder hos A og rejste herefter tilbage til ...2 for derefter igen at bo nogle måneder hos A.

Hendes ægtefælle oprettede bankkontoen i F1 bank. Hun var med, da ægtefællen oprettede kontoen. De har kun oprettet denne ene konto i F1 bank. De oprettede kontoen, fordi de overvejede at flytte til ...1. Det er hende, som har indsat penge på kontoen.

Indbetalingen på 30.000 DEM på kontoen den 15. august 2001 er penge, som hun og hendes mand har indbetalt. Pengene stammede fra en opsparing, som de havde foretaget gennem mange år. De havde tidligere lånt en del penge til en søn, som bor i ...3. Pengene hidrørte også fra løbende tilbagebetalinger fra denne søn.

Når det fremgår, at der den 17. august 2001 er overført 30.115,01 DEM fra kontoen, er det fordi, hun og ægtefællen har hævet penge fra kontoen efterhånden. Det er rigtigt, at beløbet blev overført til A. De har lånt penge til A. Det er hendes og ægtefællens penge, som er overført til A.

A havde en lejlighed, og hun tror, at beløbet på 7.000 DEM, der er indbetalt den 29. august 2001, vedrører huslejeindbetalinger.

Beløbet på 7.069,33 DEM, der den 30. august 2001 skulle være overført til A, var en hjælp til sønnen, som da ikke havde arbejde. Hun og ægtefællen havde sparet op og havde også arvet en del fra deres forældre. Hver gang de havde penge, lånte de penge til A. Det beløb, som er indbetalt den 13. august 2001 på As konto, er penge, som hun og ægtefællen har lånt ham. De har både overført penge og givet penge direkte til A. Det kan godt passe, at de i september 2001 gav ca. 20.000 DEM til A og i oktober 2001 gav ham ca. 35.000 DEM. Midlerne stammede også fra, at hun nogle gange fik penge fra sin bror.

I 2001 var både hun og ægtefællen pensionister. Dengang hun havde arbejde, arbejdede hun med rengøring og i et firma. Hun kom til Tyskland i 1973.

Hun og ægtefællen har overført i alt ca. 75.000 DEM til deres søn A. De sparede pengene op. De blev også hjulpet af deres forældre og af hendes bror, som var lidt mere velhavende end hende. Hendes far har været beskæftiget inden for byggeriet.

Hendes ægtefælle ophørte med at arbejde i 1992, hvor han gik på pension på grund af sygdom. Ægtefællen har fået invalidepension siden 1992.

A har alene tilbagebetalt meget små beløb. Hun kan ikke huske, hvornår A flyttede til Danmark. Efter at A var flyttet til Danmark, boede hun og ægtefællen en kort tid i As lejlighed, før de flyttede tilbage til ...2. I perioden fra 2000 til 2003 opholdt hun og ægtefællen sig skiftevis i ...2 og i ...1. De opholdt sig måske 3 til 4 måneder i ...1 og flyttede herefter tilbage til ...2 i ca. 2 måneder for på fly at rejse til ...1. Det tager ca. 10 timer at rejse med tog fra ...2 til ...1.

Hun havde også en konto i ...2. På grund af krisen kunne de dog ikke spare så meget op. Både hendes og ægtefællens pension gik ind på kontoen i ...2. I perioden fra 2000 til 2003 bestod hendes indkomst af pension.

Indbetalingen ifølge kontoudskriften fra F1 bank vedrørende den 31. august 2001 med teksten "baumaschin" på 1.100 DEM hidrører fra et beløb, som hendes bror sendte til hende. De beløb, hvor der står "baumaschin" på kontoudskriften, er altså mest sandsynligt indbetalinger fra hendes bror. Det er hun sikker på.

A fik på et tidspunkt fuldmagt til kontoen i F1 bank. Det var på et tidspunkt, hvor hendes ægtefælle var syg. Hun og ægtefællen opgav at flytte til ...1, fordi A flyttede til Danmark.

CA har forklaret bl.a., at han har boet i området omkring ...1.

I landsrettens dom er det anført, at han har forklaret, at han aldrig har boet i ...1.

Han har hertil forklaret, at han ikke i landsretten svarede nej til at have boet i ...1.

Han og ægtefællen har boet i ...1 en gang imellem. De boede skiftevis i ...2 og i ...1. De boede begge steder, fordi det var meningen, at de skulle flytte til ...1, hvor deres søn boede. De flyttede dog ikke til ...1, fordi sønnen flyttede derfra.

Han ophørte med at arbejde for ca. 15 år siden.

Det er rigtigt, at beløbene, som de lånte til A, stammer fra hans lønindtægter. Det er rigtigt, at han og ægtefællen har lånt i alt ca. 130.000 DEM til A. Alle beløb blev overført via bank. 40.000 DEM var blevet sat ind på kontoen, og de øvrige midler var blevet indbetalt fra en søn, som boede i ...3. Denne søn døde for ca. 10 år siden.

Indbetalingerne med teksten "baumaschin" ifølge kontoudskriften fra F1 bank vedrørende den 31. august og 12. september 2001, er beløb, som han har indbetalt. Teksten "baumaschin" henviser til en fabrik, hvor han har været ansat. Han var på det tidspunkt, hvor indbetalingerne skete, fortsat ansat på denne fabrik.

A har ikke tilbagebetalt lånet.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, og da det, som er fremkommet for Højesteret, ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 40.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.