Dato for udgivelse
15 mar 2011 08:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 jan 2011 15:21
SKM-nummer
SKM2011.166.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 6-523/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Renter og gebyrer
Emneord
Skattetillæg, frist
Resumé

Sagsøgerne havde ubestridt ikke indsendt selvangivelser til tiden, og skattemyndighederne havde pålagt hvert af de to selskaber et skattetillæg på kr. 5.000,-. Sagen handlede om, hvorvidt selskaberne skulle fritages for betaling af disse skattetillæg under henvisning til, at der forelå særlige omstændigheder, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 1. Selvangivelserne var ikke indsendt til tiden som følge af en misforståelse mellem selskaberne og deres revisor. Retten bemærkede, at skattekontrollovens § 5, stk. 1, skal administreres restriktivt, og at en misforståelse mellem selskaberne og deres revisor ikke udgjorde særlige omstændigheder.

Retten fandt heller ikke, at skattemyndighederne havde været underlagt en pligt til at gøre sagsøgerne opmærksomme på fristoverskridelsen, før skattetillæggene blev pålagt.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

Reference(r)
Skattekontrolloven § 5, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1 S.E.1.2
Henvisning
Processuelle regler 2011-1 P.1.10

Parter

H1 ApS
(selvmøder)

og

H2 ApS
(selvmøder)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved adv.fm. Nanna Eram Jensen)

Afsagt af byretsdommer

Peter Damm

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er anlagt den 10. marts 2010 har sagsøgerne, H1 ApS og H2 ApS, nedlagt påstand om fritagelse for betaling af skattetillægget kr. 5.000, der er pålagt hver af selskaberne i alt kr. 10.000. Subsidiært at tillægsskatten nedsættes til kr. 200, for hvert af selskaberne, lig med 1 dags tillægsskat for 1 dag.

Sagsøgtes påstand er frifindelse.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt skattevæsenet er berettiget til at pålægge sagsøgerne hver 5.000 kr. i skattetillæg, fordi sagsøgerne har afleveret deres selvangivelser den 29. januar 2009, hvor sidste frist var den 31. december 2008.

Af Landsskatterettens afgørelser af 1. marts 2010 overfor begge sagsøgerne fremgår:

"...

Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om fritagelse for skattetillæg.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Møde mv.

Selskabets repræsentant har haft telefonmøde med Landsskatterettens sagsbehandler.

Sagens oplysninger

Selskabets regnskabsperiode for indkomståret 2008 var den 1. juli 2007 - 30. juni 2008. Fristen for indsendelse af selvangivelse var den 31. december 2008.

Selskabet modtog den 28. januar 2009 brev fra SKAT om manglende modtagelse af selskabets selvangivelse.

SKAT registrerede selskabets selvangivelse modtaget den 29. januar 2009.

SKAT pålagde selskabet et skattetillæg på 5.000 kr. som følge af overskridelse af selvangivelsesfristen.

Selskabets repræsentant har anmodet SKAT om fritagelse for betaling af skattetillægget med henvisning til, at den manglende indsendelse af selvangivelsen beror på en misforståelse. SKAT har altid modtaget selskabets selvangivelse til tiden, da det har været selskabets revisor, som har forestået fremsendelse af selvangivelse. Ved en fejl er selskabets selvangivelse for indkomståret 2008 blevet vedlagt regnskabsmaterialet, som selskabets repræsentant har modtaget fra revisor.

SKATs afgørelse

Selskabets anmodning om fritagelse for skattetillæg er ikke imødekommet.

Efter skattekontrolloves § 5, stk. 1, sidste punktum, kan SKAT fritage for skattetillæg, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Sådanne særlige omstændigheder kan f.eks. være, at selskabet er uden skyld i, at der ikke kan skaffes oplysninger til selvangivelsen.

Der er ikke i denne sag dokumenteret sådanne særlige omstændigheder, der har forhindret rettidig indgivelse af selvangivelsen.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at anmodningen om fritagelse for skattetillæg imødekommes.

Det skyldes en misforståelse, at selvangivelsen ikke er indsendt til tiden. Selvangivelserne er ikke tidligere blevet indsendt for sent og der har ikke været tale om en bevidst overskridelse af fristen.

Det er selskabets revisor, som forestår indsendelse af selvangivelse til SKAT. Revisoren kom desværre til at sende selvangivelsen til selskabets repræsentant i stedet for til SKAT.

Selvangivelsen blev fremsendt i en konvolut, som repræsentanten troede kun indeholdt årsregnskabet. Repræsentanten havde kendskab til årsregnskabet, hvorfor han ikke undersøgte konvoluttens indhold nøjere.

Selskabet er først ved SKATs brev af 28. januar 2009 blevet gjort bekendt med, at SKAT ikke har modtaget selvangivelsen. Repræsentanten sendte selvangivelsen samme dag.

SKATs rykkerskrivelse kommer så sent, at der er løbet maksimalt skattetillæg på, hvilket ikke findes rimeligt.

Det kan ikke være rigtigt, at SKAT kan pålægge skattetillæg på 5.000 kr. uden forinden at have rykket for selvangivelsen.

Der burde højst være tale om 2 dage, dvs. fra det tidspunkt, hvor selskabet modtog SKATs rykkerskrivelse og til SKAT havde modtaget selvangivelsen.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af skattekontrollovens § 4, stk. 2, at:

"...

Stk. 2. Juridiske personer skal selvangive senest 6 måneder efter indkomstårets udløb

..."

Det fremgår af skattekontrollovens § 5, stk. 1, at:

"...

Har den selvangivelsespligtige ikke selvangivet rettidigt, betales et skattetillæg på 200 kr., for hver dag selvangivelsesfristen overskrides, dog højst på 5.000 kr. i alt.

..."

Selskabets selvangivelse skulle have været indsendt den 31. december 2008 og er først registreret modtaget af SKAT den 29. januar 2009.

Selvangivelsen blev således indsendt 28 dage for sent i forhold til fristen i skattekontrollovens § 4, stk. 2.

Det er derfor med rette, at der er pålagt selskabet et skattetillæg på 5.000 kr. efter skattekontrollovens § 5, stk. 1.

Efter skattekontrollovens § 5 stk. 1, sidste punktum, kan der efter ansøgning ske hel eller delvis fritagelse for betaling af skattetillæg, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Særlige omstændigheder kan f.eks. være, at der forud for selvangivelsesfristens udløb indtræffer begivenheder, som den skattepligtige ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og som hindrer rettidig indgivelse af selvangivelse.

Det forhold, at selskabets revisor sendte selvangivelsen til selskabet i stedet for direkte til SKAT er ikke en sådan begivenhed. En eventuel misforståelse mellem selskabet og selskabets revisor er SKAT uvedkommende.

Det er ikke en betingelse for pålæg af skattetillæg, at SKAT har udsendt rykker for indsendelse af selvangivelse, at selvangivelse tidligere er indsendt for sent, eller at selskabet har været i god tro. Der kan derfor hverken ske hel eller delvis nedsættelse af skattetillægget af disse grunde.

Det er således med rette, at selskabets anmodning om fritagelse for skattetillæg ikke er imødekommet, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 1, og den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.

..."

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Sagen er behandlet uden anvendelse af småsagsreglerne.

A har forklaret, at han er direktør i begge selskaber, som han ejer alene. Selskaberne skulle aflevere selvangivelserne senest den 31. december 2008. Han havde gennemgået selskabets regnskaber med revisor. Revisor sendte i december 2008 selskabets regnskaber til vidnet. Vidnet havde ikke kikket i kuverten, da han kendte regnskaberne. Han troede, at revisor som sædvanligt havde sendt selskabernes selvangivelser til skattevæsenet. Han fik en rykker i hvert selskab fra skattevæsenet. De var først sendt, da det maksimale skattetillæg var påløbet.

Det var ikke en forglemmelse, at vidnet undlod at sende selvangivelserne til skattevæsenet, men en misforståelse mellem ham og selskabets revisor. Revisor havde sendt selvangivelserne til vidnet til underskrift, da vidnet i modsætning til tidligere ikke havde underskrevet hos revisor. Han blev først opmærksom på problemet, da han modtog rykkerne fra skattevæsenet.

Han havde skrevet til skattevæsenet og påpeget det urimelige i skattetillægget. Han havde fået afslag på en anmodning om nedsættelse af skattetillæggene. En ny anmodning som var behandlet af samme sagsbehandler blev også afslået.

Han havde ingen grund til at undlade at indsende selskabernes selvangivelser, da de var lavet, og da selskaberne ikke skulle betale skat.

Personligt havde han det svært forud for den 31. december 2008, da der var 2 dødsfald i familien, og da hans selskaber var ved at lukke.

Skattevæsenet skulle som en offentlig myndighed have rykket for selvangivelserne, inden de lavede skattepålægget. Skattevæsenet rykker kun fysiske personer. Det var en besynderlig sondring mellem personer og selskaber. Her var det reelt vidnet, der kom til at betale skattepålægget gennem sine selskaber, da de reelt var uden midler. Skattepålægget kom til at virke som en bøde. Vidnet havde ikke lavet en bevidst handling, og der var således ikke grundlag for en bøde. Der var bare sket en misforståelse. Selvangivelserne var afleveret dagen efter han have modtaget rykkerne, så han kunne højst komme til at betale for 1 dag.

Parternes synspunkter

Sagsøgerne har gjort gældende,

at

skattevæsenet skulle have rykket for selvangivelserne inden de pålagde skattetillægget,

at

der forelå sådanne særlige forhold, at skattevæsenet skulle fritage sagsøgerne for skattetillægget, og subsidiært

at

selvangivelserne var afleveret dagen efter de modtog rykkerne, så de skal kun betale tillægsskat for i dag.

Sagsøgte

Til støtte for sagsøgtes frifindelsespåstand gøres det overordnet gældende, at SKAT har været berettiget til at nægte sagsøgerne fritagelse for skattetillæg på kr. 5.000,- for indkomståret 2008 i henhold til skattekontrollovens § 5, stk. 1, idet sagsøgerne har indleveret selvangivelser 29 dage for sent.

Det gøres videre gældende, at sagsøgerne ikke har dokumenteret, at der foreligger særlige omstændigheder for at fritage helt eller delvist for skattetillægget.

Det forhold at revisor ved en fejl sendte selvangivelserne til sagsøgerne i stedet for til SKAT, kan ikke anses for en sådan særlig omstændighed. Revisoren oplyste i sin skrivelse til sagsøgerne (sagsøgernes bilag A og bilag B), at han sammen med årsrapporterne fremsendte selskabernes selvangivelser. Revisoren oplyste videre, at sagsøgerne skulle underskrive selvangivelserne og indsende dem til SKAT. Sagsøgerne blev således gjort opmærksomme på, at selvangivelserne skulle underskrives og videresendes til SKAT, og det faktum, at sagsøgerne ikke fik videresendt disse inden for tidsfristen, indebærer ikke, at der foreligger særlige omstændigheder, der helt eller delvist kan fritage sagsøgerne for de pålagte skattetillæg.

Skattetillægget udløses automatisk ved SKATs konstatering af, at selvangivelsen ikke er modtaget inden fristens udløb og uden hensyntagen til den selvangivelsespligtiges subjektive tilregnelse, jf. Processuelle regler på SKATs område 2010-1, pkt. P.1.10. Det er således uden betydning for sagen, at der var tale om en fejl, og at sagsøgerne tidligere har indsendt deres selvangivelser rettidigt.

Denne fortolkning støttes endvidere af forarbejderne til bestemmelsen, hvorefter praksis for at fritage helt eller delvis for skattetillæg skal administreres restriktivt, jf. FT 1995-96, Tillæg A, s. 2575-2576. Dette er ydermere bekræftet af Landsretten i SKM2005.24.ØLR.

Det kan ikke føre til andet resultat, at SKAT først rykkede sagsøgerne den 26. januar 2009. Det er sagsøgernes eget ansvar at sørge for, at selvangivelserne blev rettidigt indsendt. Ved den ændring af skattekontrollovens § 5, stk. 1, der fandt sted ved lov nr. 362 af 2. juni 1997, fremsatte Socialistisk Folkeparti forslag om, at ligningsmyndighederne skulle fremsende en erindringsskrivelse ved manglende selvangivelse, forinden skattetillæg kunne pålægges. Dette forslag blev imidlertid ikke vedtaget, og det er således ikke en betingelse for pålæggelse af skattetillæg, at skattemyndighederne har rykket sagsøgerne lige efter fristens udløb.

Det gøres på den baggrund gældende, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige afgørelse om nægtelse af fritagelse for skattetillæg.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges som ubestridt til grund, at selvangivelserne er afleveret 28 dage for sent, og at skattevæsenet ikke forud har rykket for selvangivelserne. Retten finder ikke, at skattevæsenet som offentlig myndighed har pligt til at rykke selskaberne for selvangivelserne inden de pålægger tillægsskatten. Overskridelsen af fristen beror efter det oplyste på en misforståelse, da revisor ikke som sædvanligt har sendt selvangivelserne til skattevæsenet men til sagsøgerne, som ikke har læst revisorens skrivelse om, at de selv skulle sende selvangivelserne. Henset til at fritagelse for skattetillægget efter forarbejderne til skattekontrollovens § 5, stk. 1 skal administreres restriktivt, finder retten ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte skattevæsenets skøn om, at der ikke foreligger særlige omstændigheder og sagsøgtes frifindes.

Henset til sagen udfald og det med sagen forbundne advokatarbejde skal sagsøgerne betale sagsomkostninger til sagsøgte med 13.000 kr. inklusiv moms, som dækker sagsøgtes advokatudgifter.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgerne, H1 ApS og H2 ApS skal inden 14 dage betale 13.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte.

Sagsomkostninger forrentes i henhold til rentelovens § 8a.