Dato for udgivelse
03 Mar 2011 13:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Feb 2011 09:18
SKM-nummer
SKM2011.141.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, B-0014-10
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Parcelhusreglen. andelslejlighed, beboelse, salg, tilstandsrapport
Resumé

Ikke bevist, at ophold i helårshus havde karakter af reel beboelse i lovens forstand, og avancen ved salget af huset var derfor ikke skattefri i medfør af "parcelhusreglen" i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1. Byrettens dom blev derfor stadfæstet af Vestre Landsret.

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1 E.J.1.6.1

Parter

A
(advokat Torben Bagge)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Cathrine Wollenberg Zittan)

Afsagt af landsdommerne

Torben Geneser, Hanne Kildal og Aage Flebo (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byretten har den 8. december 2009 afsagt dom i 1. instans (BS 2-1273/2008).

Påstande

For landsretten har appellanten, A, gentaget sin påstand for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Forklaringer

A har supplerende forklaret, at de havde besluttet at sælge huset, da han blev registreret hos Told og Skat vedrørende arbejdet på ...1. Kun en enkelt gang er telefonen på ...2 blevet viderestillet til telefonen på ...1. De øvrige gange er telefonen viderestillet til hans forældres telefon. Han begyndte at se på grund, efter at han havde afsluttet militærtjenesten i sommeren 2000. Materialevalget til huset blev hovedsageligt drøftet med hans far, men IM var bl.a. med til at træffe beslutning vedrørende køkkenet. De traf beslutning om en noget dyrere isolering af huset, da han lider af allergi. Husene i kvarteret omkring ...2 var store og nyopførte. Huset blev solgt til et par, der hver havde 2-3 voksne børn. Han ved ikke, hvor mange der kom til at bo i huset. Efter militærtjenesten blev han boende hos sine forældre, der boede i ...3, 10-12 km nord for ...4, fordi han i sin fritid var meget engageret i bl.a. spejder- og ungdomsarbejde, og fordi IM arbejdede om aftenen. Han regnede med, at IM nok skulle komme til at holde af huset, når det først blev opført.

BA har forklaret, at han er far til A. Det var en af hans gode venner, der havde grunden til salg. De havde også set på andre grunde. Hele familien var involveret i planlægningen af byggeriet. Grunden lå tæt på byen og på As arbejde og lå i et godt kvarter. Både han og A er udlærte mekanikere, men stod selv for byggeriet. Da A flyttede ind på ...2, fik A nogle møbler fra et af de to sommerhuse, som han ejede. A tog også sine egne møbler med og købte nogle nye. Han kom jævnligt forbi ...2, efter at A og IM var flyttet ind. Efterfølgende købte han selv en grund tæt på ...2, således at han kunne komme tættere på byen. A hjalp til ved byggeriet af det hus, som han og hans ægtefælle efterfølgende har opført på grunden og nu bebor. Han ved ikke, hvorfor A og IM solgte huset på ...2.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at A var tilmeldt folkeregisteret på adressen ...2 i perioden fra den 5. marts 2002 til den 1. april 2003, men at han efter sin egen forklaring i hvert fald ikke beboede ejendommen efter december måned 2002.

Det må endvidere lægges til grund, at A siden 1999 havde ejet en andelsbolig på ...1, som hans kæreste IM beboede, og at A sammen med IM flyttede ind i lejligheden i december måned 2002.

Efter As forklaring flyttede han ind i ejendommen med et særdeles beskedent bohave, og det fremgår af sagen, at salgsbestræbelserne blev iværksat i september 2002 kort tid efter, at tillige IM havde meldt flytning til folkeregistret til ...2.

Når dette sammenholdes med de i øvrigt foreliggende oplysninger, herunder om forbruget af varme, el og vand på ejendommen, tiltræder landsretten, at A ikke har godtgjort, at ejendommen ...2 reelt har tjent som bolig for ham, og landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 50.000 kr. til udgifter til advokatbistand. Landsretten har lagt vægt på sagens værdi, forløb og udfald.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

A skal betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 50.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.