Dato for udgivelse
28 Feb 2011 14:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Jan 2011 10:24
SKM-nummer
SKM2011.110.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 30/2008
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Parcelhusreglen, bolig
Resumé

Højesteret fandt det ikke godtgjort, at en af appellanten ejet ejendom havde tjent til bolig for ham i perioden 1996 til 1998, uanset at en lang række vidner havde forklaret, at han boede på ejendommen i denne periode.

Højesteret fremhævede særligt, at appellanten i årene 1996 til 1998 over for skattemyndighederne havde tilkendegivet, at ejendommen var en erhvervsmæssig udlejningsejendom omfattet af kapitalafkastordningen, hvilket indebar skattemæssige fordele. Højesteret henviste i den forbindelse til, at appellanten for Højesteret havde erkendt, at kapitalafkastordningen ikke kunne anvendes, hvis han havde bolig på ejendommen.

Med henvisning hertil og i øvrigt af de grunde, der var anført af landsretten, stadfæstede Højesteret dommen. Landsretten havde bl.a. henvist til, at appellanten ikke i den pågældende periode var tilmeldt Folkeregisteret på adressen, og at han over for skattemyndighederne havde oplyst, at han havde bopæl i ...1 og selvangivet befordringsfradrag med udgangspunkt heri.

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1 E.J.1.6.1

Parter

A
(advokat Leo Jantzen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Per Sørensen, Peter Blok, Asbjørn Jensen, Marianne Højgaard Pedersen og Michael Rekling.

Sagens baggrund og parternes påstande

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 7. afdeling den 30. november 2007.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Anbringender

Skatteministeriet har for Højesteret i første række anført, at den tilkendegivelse over for skattemyndighederne om ejendommens skattemæssige status som erhvervsmæssig udlejningsejendom, som A har givet ved anvendelse af kapitalafkastordningen, er bindende for ham. Dette indebærer, at han ikke efterfølgende - med skattemæssig virkning - kan få lagt til grund, at ejendommen faktisk havde en anden skattemæssig status. Skatteministeriet har herved henvist til afgørelserne i UfR 1984.855 Ø og SKM2007.209.HR.

A har heroverfor anført, at der ikke er grundlag for at opstille et sådant generelt princip. Det kan ikke udledes af de nævnte domme. Det må afgøres efter en konkret og samlet helhedsbedømmelse, om han opfylder betingelserne i ejendomsavancebeskatningslovens § 8.

Supplerende sagsfremstilling

A har for Højesteret erkendt, at han ikke havde bolig på ...2, fra den 15. august til den 1. november 2000, og at han heller ikke havde bolig på ...3, i perioden fra den 1. november 2000 til den 1. februar 2001. I begge tilfælde har han således givet folkeregisteret urigtige oplysninger herom. Han har fastholdt sin forklaring for landsretten om, at han i perioden 1. juni 1996 til maj 1998 havde bolig på ejendommen ...2.

Forklaringer

Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af A og KI og forklaring af KO, OJ, KM, KK, SS, PL, SI og KV.

A har supplerende forklaret, at han i 1996 fik job i ...4, og her arbejdede han frem til 31. marts 2006. I dag bor han i ...5, og det har han gjort siden 1. april 2006. Han har nu arbejde i ...5. I perioden 1996 - 1998 boede han på ...2. Han var flyttet dertil 1. juli 1995 for at bo sammen med KV. Hun havde boet der sammen med sin eksmand, som hun var separeret fra, da de mødte hinanden. Han mener, de blev skilt i 1995. Hun kunne ikke overtage huset selv, idet hun stod registreret i RKI, hvorfor det hurtigt blev aftalt, at han skulle købe huset ...2. Han købte det med det formål, at de kunne bo der sammen. Han overtog huset for restgælden, og han købte samtidig et andet hus ...3 i ...15. Han havde ikke noget arbejde det første halve år, han boede der, men da han overtog husene for restgælden, kunne det godt lade sig gøre. Det var KV, der betalte broderparten af udgifterne på ejendommen ...2. KV ønskede ikke, at han havde officiel adresse der, idet hun så kunne få forhøjet børnebidrag og boligsikring. Hun ville også gerne, at huset blev lavet om, og hvis han havde bopæl sammen med hende, var hun usikker på, om han kunne låne penge til en ombygning. Han havde ikke sine møbler med til ...2. Dem havde han opmagasineret hos en bekendt i ...5. KV havde et fuldt møbleret hjem, og hun havde bedre smag end ham. KV har 2 børn, 2 piger, som han i løbet af kort tid følte sig som forælder for, idet de ikke havde kontakt med deres biologiske far. Han deltog blandt andet i deres fritidsaktivitet med heste, hvor han kørte til og fra stævner og hjalp til i øvrigt. Han hjalp også især KK med lektielæsning, idet hun havde svært ved skolearbejdet. KV var meget væk om aftenen, hvorfor han også passede pigerne om aftenen og deltog i forældremøder og så videre. Hans samliv med KV stoppede i 1998, og hans kontakt med KV stoppede helt i 2003. KI er KVs søster. KI var en del babysitter for KV, da de lige havde lært hinanden at kende, hvor hun besøgte ham i ...5 jævnligt. Hun var også efterfølgende babysitter for børnene og var populær hos dem. Han har aldrig været kæreste eller boet sammen med KI. Han har dog haft adresse hos hende i ...1. Det var efter KVs ønske, og KI gik modvilligt med hertil. Den første adresse, som han havde i ...1, var på ...6, hvor KI boede med sin daværende kæreste OJ. Da KI flyttede fra ...6 til ...7, flyttede han adressen med. Der er en afstand af 60 km fra ...1 til ...4, og det tager ca. 1 time at køre dertil. Fra ...14 til ...4 er der 16 - 18 km, og det tager ca. 15 minutter at køre dertil. Han selvangav en huslejeindtægt for ...2, samtidig fradrog han transportudgifter til og fra ...1, således at det skattemæssigt gav et 0. Vedrørende de adresser, der er registreret hos CPR, er alle adresserne, bortset fra ...8, ...9 og ...10, nogle fiktive adresser, hvor han aldrig har boet. Adresserne er registreret efter KVs ønske. Da deres kæresteforhold ophørte, var det efter KVs ønske, og han var fortsat vild med hende og ønskede at vinde hende tilbage. Derfor har han føjet hendes ønsker. Til Skatteankenævnet har han oplyst, at han flyttede sammen med KV i 1996, men det er forkert. Det var den 1. juli 1995, at han flyttede til ...14. Han flyttede også sin adresse til ...11 efter KVs ønske. Han havde købt en andel af ...11 sammen med KVs daværende kæreste, og det ville se mærkeligt ud, hvis han havde købt et hus, og det bare stod tomt. Det var KV, der betalte udgifterne på ejendommen ...11. Det var delt i 2 enheder, da han købte huset, men KV lavede det om til et enfamiliehus efter overtagelsen. KV spillede på, at han stadig havde følelser for hende, og han har derfor opført sig for dumt. Han følte, at hvis han modsagde hende, kunne han ikke få hende tilbage. Han stolede blindt på, at hun havde orden på papirerne, og han skrev slutsedlen under, uden at læse den nærmere. Da han flyttede fra ...2 i 1998, betalte KV alle udgifterne på ejendommen der. KV var på et tidspunkt tilmeldt den adresse, hvor han boede i ...14, og det var efter hendes ønske, men hun boede der ikke reelt. Han har anvendt kapitalafkastordningen i forbindelse med ejendommen ...2. Det var efter et råd fra en bekendt, der hedder SS. Han stolede på, at SS havde ret i det, og han havde ikke haft noget kendskab til kapitalafkastordningen og ved ikke, at man ikke kunne bruge den, når man selv boede på adressen. Han fik at vide, at det var en ordning, man kunne bruge, når man lejede ud, hvilket han fiktivt havde gjort, idet han havde selvangivet lejeindtægter, men i og med at han selv boede der, vidste han godt, at det ikke var helt i orden. Han har over for myndighederne fastholdt at have erhvervsmæssig kørsel mellem ...1 og ...14 og ...4. Det gjorde han, idet han frygtede, at hvis der blev boret for dybt i det, ville korthuset ramle, og så ville det gå ud over KV. Han kan ikke redegøre nærmere for det økonomiske i forbindelse med det mageskifte, der skete mellem salget af ...2 og ...11. Han har i den forbindelse haft tillid til KV. Det brev, der blev sendt til kommunen den 18. maj 2003, giver forkerte oplysninger om, hvor han har boet. Det er et brev, som KVs daværende kæreste ØK har forfattet, og han har oplyst ham om, at nu ville de ikke høre mere fra myndighederne. Der var tale om en måde at skræmme dem på ved at oplyse dem om, at der var mange, der kunne afgive vidneforklaringer om de faktiske forhold. Oplysningerne, om at han har boet på ...2 fra 2. august - 1. november, er ikke korrekte, ligesom det heller ikke er korrekt, at han rent fysisk er flyttet fra ...7 den 2. august 2008 og til ...14.

KI har supplerende forklaret, at hun aldrig har boet sammen med eller været kæreste med A. Hun boede i ...6 i ...1 fra 1996 til 1998 sammen med OJ, som var hendes kæreste dengang. Den lejlighed var på ca. 100 m², men det var kun de 70 m², der var officielt registreret, idet nogle af værelserne havde for lavt til loftet. Lejligheden bestod af en gang, hvor der var et bad, herefter kom der et soveværelse, stue og køkken, et værelse, et gæstetoilet og 2 yderligere værelser. A har ikke boet der på noget tidspunkt. 1. februar 1998 flyttede hun fra sin kæreste og til ...7 i ...1. Hun boede der alene indtil 2003, hvor hun købte en lejlighed. Lejligheden i ...7 var på 49 m² og bestod af en lille gang med badeværelse, en kæmpe stue, et køkken og et soveværelse. Der var tale om en 2-værelses lejlighed. A har ikke på noget tidspunkt boet der. Hun har kendt A gennem sin søster KV, der var kæreste med ham gennem et par år. Hun havde også kontakt med ham efterfølgende, men hun har ingen relation til A i dag. Sidst, hun så ham, var i ...12. Hun har ofte været babysitter for KVs børn. Mens A var kæreste med KV, boede de sammen på ...2. Hun tror, at de blev kærester et stykke tid før februar 1996. Hun kan huske, at de sammen var på en dykkerferie til Maldiverne, og det var i februar 1996, hvorfor hun vil gå ud fra, at de har kendt hinanden et stykke tid inden da. De var herefter kærester et par år frem. Hun ved, at A solgte sin lejlighed på ...9 i ...5, da han flyttede til ...13. Hun kan ikke huske den eksakte dato. Hun har ikke snakket med sin søster i 2 år. Da KV var kæreste med A, havde hun et godt forhold til KV, og hun besøgte dem på ...2. A fungerede som en slags papfar for KVs døtre, og han var vellidt. Han er en rigtig sød fyr. Hendes søster arbejdede meget, og derfor tog A sig meget af pigerne. A deltog selvfølgelig i familiens fødselsdage, konfirmation og andre sociale arrangementer både på ...2 og hos hende og hos hendes forældre. Han boede jo på ...2, hvorfor det var naturligt, at han deltog der. Hun kan ikke huske, hvornår en af døtrene blev konfirmeret, men hvis A og KV var kærester på det tidspunkt, har han selvfølgelig deltaget i konfirmationen.

KO har forklaret, at han har 2 døtre, det er KV og KI. Hans kone havde været gift før, men hendes mand var druknet, og KV er derfor ikke hans biologiske datter, men han betragter hende som sin datter. Hun var 3 år, da han mødte deres mor. Han kender A gennem KV. A var kæreste med KV, og A boede sammen med KV på ...2 over for sygehuset. Han kan ikke huske, hvornår det var, de boede sammen, men det var på et tidspunkt i 90'erne. Han kom ikke på adressen ret tit. Det skyldtes blandt andet, at deres forhold til KV ikke altid har været, som det skulle være. Han kan ikke udtale sig om As forhold til hans børnebørn. Han vil tro, at han var en ven til dem. Han er helt sikker på, at A ikke har været kæreste med KI, og han kan ikke tænke sig, at de på noget tidspunkt har boet sammen. Han har ikke nogen relationer til A i dag.

OJ har forklaret, at han kender A via hans ekskæreste KI. Hendes storesøster KV var kæreste med A. Han var selv kæreste med KI fra 1991 til 1998. Det skal nok passe, at det var 1. februar 1998, KI flyttede til ...7. Han tror ikke, at A har været kæreste med KI, og han vil i hvert fald ikke håbe, at han har været det i den periode i 1996 til 1998, hvor han selv var kæreste med KI. De boede sammen i ...6 i ...1, og her blev han boende indtil 2003 eller 2004. Der var tale om en lejlighed på små 100 m², men noget var ikke egnet til beboelse på grund af skråvægge. A har ikke boet på ...6, mens han har boet der. Han ved ikke, om A har boet på ...7, men det kan han ikke forestille sig. Mens A og KV var kærester, boede KV på ...2. Han tror næsten, at de boede sammen. Han kan dog ikke huske det helt, men det er det, han kan forestille sig. Han kender ikke noget omkring As forhold til KVs børn. Han har deltaget i sociale arrangementer hos KV, bl.a. fødselsdage og nytårsaften, hvor A også har deltaget. Han har ikke nogen relation til A i dag.

KM har forklaret, at hun lærte A at kende, da hun var mellem 7 og 9 år, vil hun tro. Hun kan ikke huske, om A har boet på ...2 sammen med hende og hendes mor og søster. En ferie på Cypern siger hende noget, men hun kan ikke helt huske noget omkring det. Hun kan også huske noget med hesten, men hun kan ikke huske, om A deltog i aktiviteter med hesten. Når hendes mor var væk om aftenen, passede de sig selv, eller også har A gjort det. Hun tror, at A på et tidspunkt passede dem om aftenen. Han var der i hvert fald. Hun ved ikke, hvor ofte han var på adressen, og hun aner ikke, om han havde nogen ting på adressen. Hun har boet på ...2 fra hun var 3 til 15 år. A var med ved KKs konfirmation. Det ved hun, fordi hun har set et billede af ham i den anledning. Ellers kan hun ikke huske noget om hans deltagelse i fødselsdage m.v.

KK har forklaret, at hun er 27 år. Hun er født i 1981. Hun er uddannet frisør og arbejder som sådan. Hun kender A fra, han var hendes mors kæreste. Hun kan ikke huske præcis, hvornår A lærte hendes mor at kende. Hun flyttede selv hjemmefra, da hun var 16 år, og han var kæreste med hendes mor, da hun blev konfirmeret. Hun blev vist konfirmeret i 1995. A boede sammen med dem på ...2 i et par år. A deltog i deres liv. Han var hjemme, når de kom hjem fra skole og lavede aftensmad og passede dem om aftenen, idet deres mor arbejdede meget. Hendes søster og hun red meget, men de cyklede primært til rideskolen, idet den lå tæt på. Hun dyrkede også håndbold. A har aldrig været bleg for at hjælpe til med kørsel m.v. i den sammenhæng. Hun kan ikke huske, om A hjalp hende med lektier. Efter at forholdet til deres mor var sluttet, flyttede A ned i ...10 i en lejlighed, der lå over for den salon, hvor hun var i lære som frisør. SI og PL er hendes veninder. Hun kan huske, at hun har været på ferie sammen med A i udlandet. A havde nogle ting i hjemmet, men det var mest hendes mors møbler m.v. Han havde meget tøj, og han havde mange cd'ere. Han havde interesse for musik, og han spillede i et band, da hendes mor lærte ham at kende. Hun har fået hans gamle tallerkner. Hun har ikke nogen relation til A i dag. De ser ikke hinanden, og det er lang tid siden, hun har snakket med ham, men når de snakker sammen, foregår det i en positiv stemning. De har et positivt forhold til hinanden.

SS har forklaret, at hun er revisor HD. Hun arbejder som selvstændig nu. Hun har arbejdet ved skattevæsnet i et års tid omkring år 2003/2004. Da var hun ansat med selskabsbeskatning. Hun har lært KV at kende gennem hendes ekskæreste, der dykkede med KV. Det var omkring efteråret 1996. Hun kender i allerhøjeste grad A, da han var kæreste med KV. Hun var en ven af huset. Det vil sige, at hun var ven af A og KV og af KVs børn. De boede på det tidspunkt på ...2. A og KV boede sammen, og hun tror, at de boede sammen, indtil de gik fra hinanden omkring år 2000 eller år 2001. A var en god papfar for pigerne. Han kørte dem blandt andet til tandlæge og skole m.v. Hun har engang været til en fest eller fødselsdag, der blev holdt i stuen eller udestuen, hvor de var nogle få venner, men mest familie til festen. Hendes tidligere kæreste og hun spiste en del sammen med A og KV, og hun har været på adressen ...2 mange gange. Hun kan ikke huske, at hun har været på adressen, hvor A ikke har været der. Hun kan især huske nogle af de ting, A havde på adressen. Der var tale om, at han havde masser af sko, parfumer og deodoranter og en masse tøj, samt en stor cd-samling. Det med cd-samlingen husker hun især, idet de havde haft indbrud, hvor der var blevet stjålet en del af dem, og han var meget fokuseret på at få reetableret cd-samlingen, sådan som den havde været før tyveriet. KV ser hun sjældent i dag, og hun har ikke set A, siden de gik fra hinanden. Forevist en opstilling af kapitalafkastordningen har hun forklaret, at det er hende, der har skrevet tallene i den, og det er hende, der har skrevet under. Hun har gjort det efter As oplysninger. Hun har ikke rådgivet ham om kapitalafkastordningen. Hun kan faktisk ikke huske noget om det i dag, og hun var ikke klar over, at han havde en lejeaftale med KV. Hun kan ikke huske, om noget af ejendommen ...2 var udlejet. Hun kan ikke huske noget om det i dag.

PL har forklaret, at hun er 28 år. Hun kender A gennem KK, der er hendes meget gode veninde. Hun kom meget i KKs hjem. Hun lærte KK at kende i 1988 eller 1989. KK boede sammen med A på ...2. Her boede KKs mor, KV også og KKs lillesøster. Hun vil tro, at de boede sammen i 2-3 år, muligvis omkring 1992 til 1995, men hun kan ikke huske det præcis. På et tidspunkt boede der også en, der hed LN, i kælderen på ...2. A havde et godt forhold til KK og hendes søster. Han deltog i deres liv. Han bad blandt andet KK engang om at komme ind og sige godnat, når hun kom hjem fra en byfest. Det blev KK sur over, idet hun ikke mente, han skulle blande sig i det. De har været ovre at besøge A i forbindelse med, at de var til koncert i ...5. Hun kan huske, at de havde en lille lilla bil, der ikke kunne køre på grusvej. Det var derfor ikke så tit, at de blev kørt til ridning. Hende og KK var på rideskolen næsten hver dag, og hun er kommet i KKs hjem 1-2 gange om ugen. Hun ved ikke, hvor ofte hun så A der, det kan hun ikke huske. Det har ofte været om eftermiddagen, hun var i hjemmet. Hun kan huske, at A flyttede til ...10 efter at være flyttet fra ...2. Han boede ovenpå et pizzeria. Der har hun besøgt ham en gang. KK gik 2 klasser under hende, da de gik i skole. Hun er stadig rigtig god veninde med KK. Hun har ikke set A i mange år. Efter at A var flyttet fra ...2, var KV kæreste med en, der hed OM, som har været der, men hun ved ikke, om han rent faktisk boede der. Hun har også set en, der hed ØK, der en gang, men hun ved heller ikke, om han har boet der. Det tror hun umiddelbart ikke, at han gjorde.

SI har forklaret, at hun er 26 år. Hun kender A gennem sin veninde KK. Han færdedes i huset hjemme hos dem. KK og hendes familie flyttede til ...14 i 1993 eller 1995. Hun lærte hende at kende i 1. klasse. Hun mener, at A og KV blev kærester omkring 1998, idet hun kan huske, at de var til en koncert i ...5 på det tidspunkt. Det var efter hende og KKs konfirmation. Det er det, hun husker. Hun ved, at A deltog i KKs konfirmation, men hun var ikke selv med, da hun blev konfirmeret samme dag. Hun har snakket med nogle andre veninder om dem, der havde været med ved KKs konfirmation. Hun kan huske, at A hjalp til og lavede mad til dem nogle gange, ligesom han hentede og bragte dem til og fra ridning. Da A flyttede fra KV, flyttede han til ...10 ovenpå G1, og hun så ham nogle gange, når de havde været i byen, og de spiste natmad dernede. Hun har ikke nogen relation til A i dag. Hun er stadig gode venner med KK. Hun havde en opfattelse af, at A boede der, idet han tit var i hjemmet hos KK. Hun tror, at han flyttede derover efter koncerten.

KV har forklaret, at hun er makeup-artist og dykkerinstruktør. Det har hun været, siden hun var 23 år. I dag arbejder hun som makeup-artist. Det gjorde hun også i 1990'erne. Hun mødte A på en café i ...5, og de havde et forhold til hinanden fra 1992- 1997 eller 1998. Hun kan ikke præcis huske, hvornår det startede og sluttede. De blev forlovet. Det blev de i 1995. Hun viste sin forlovelsesring, hvor der står A og datoen den "23.2.1995." A har aldrig været kæreste med hendes søster, KI. Da de mødtes, boede A på ...9 i ...5, og han flyttede siden til ...2, hvor hun boede. Det kan godt passe, at det har været i juli 1995. Han flyttede sit tøj, billeder og personlige genstande med, men der var ikke plads til hans møbler, så de blev enten givet væk eller smidt væk. Han havde også sin bil med. De boede på ...2 sammen med hendes to piger. Nedenunder boede LN og IK. A flyttede til ...10 i ...14, og det kan godt passe, at det som nævnt i lejekontrakten var den 15. maj 1998. Årsagen hertil var, at hun ikke kunne finde ud af, om det skulle være dem, eller det ikke skulle være dem. De blev derfor enige om, at han skulle finde en lejlighed i ...14, så de kunne være i nærheden af hinanden og opretholde kontakten også til børnene. Hun ved ikke, hvornår de reelt stoppede med at være kærester. I perioden 1995-1998 havde A også et hus i ...15. Det havde han købt af hende af økonomiske årsager. Hun havde en verserende skattesag, der betød, at hun for at undgå udlæg i sine ejendele solgte huset til A. Huset var lejet ud på det tidspunkt. Hun kan huske, at A på et tidspunkt flyttede op til huset i ...15. Det var ikke, mens de var kærester. Han fandt ud af, at han ikke gad at bo der, så han foreslog, at de solgte huset igen, hvilket de gjorde på et tidspunkt. Fortjenesten herfra blev lagt ind som afdrag på gælden på ...2. Hun ved ikke helt, hvordan det hang sammen, men de havde en advokat til at ordne det, så han må kunne fortælle om det. I oktober 1996 købte A ...2 af hendes tidligere mand, SP. Det var også af rent økonomiske årsager, at hun ikke kunne overtage ejendommen. Hun lejede ejendommen af A, da han flyttede, og hun betalte husets udgifter. Mens de boede sammen, deltes de om udgifterne til huset. I 2000 solgte A ...2 og købte ...11 i ...1 sammen med OM, der på daværende tidspunkt var hendes kæreste. Selv om de ikke var kærester længere, havde de fortsat et godt forhold til hinanden, og A ville gerne hjælpe hende, så hun kunne komme tilbage til hendes hjemby, hun kunne ikke lide at bo i ...14. A er en god type. A boede ikke selv på ...11. Hun vidste godt, at han på et tidspunkt har haft folkeregisteradresse der, men det var en af den slags ting, hun ikke spurgte ind til. Det var også hende, der havde anmodet ham om at købe ...11. I 2003 solgte A ...11 til hendes daværende og nuværende kæreste, ØK. I 1995-1998 fungerede A og hun og hendes to døtre som en almindelig familie med alt, hvad det indebærer af ture, ferier, forældremøder og arrangementer. Han opførte sig som en helt almindelig papfar for børnene og deltog i deres liv. De holdt konfirmation for den ældste, mens de boede sammen, og A var også med til KMs konfirmation, der var i 1999. Da var de stadig venner. De havde på et tidspunkt indbrud, mens de boede sammen, og her blev der stjålet et B&O anlæg, nogle CD'ere, smykker, nogle prægepapirer og nogle billeder. De fleste ting tilhørte A blandt andet, fordi han havde 300-400 CD'ere. De havde mange besøgende i deres hjem. Blandt andet kom hendes veninde, LT, der har en frisørsalon i ...14, i deres hjem, som om, det var hendes andet hjem. As bedste kammerat, NL, og dennes kæreste kom også ofte på besøg. Hun kan ikke huske hans efternavn. I dag har hun ikke kontakt til A, det har de ikke haft i de sidste 4-5 år. Hun blev skilt fra sin eks-mand, SP, omkring 1992 eller 1993, hun kan ikke huske datoerne. Hun havde også lejet huset ...2 af SP, og hun betalte leje til ham. Hun havde lejet huset i ...15 af A, og hun videreudlejede det til en klinik for alternativ behandling. Hun betalte derfor omkostningerne til huset til A. På et tidspunkt lejede hun det ikke ud mere, og så var der ingen, der brugte huset, før A på et tidspunkt flyttede ind i en kort periode. Hun kan ikke huske, hvorfor A har haft folkeregisteradresse hos KI. Det er længe siden. A solgte ikke huset på ...2, efter at han selv var flyttet, da hun jo af økonomiske årsager ikke kunne overtage det, og han derfor ville hjælpe hende. Hun har på et tidspunkt haft folkeregisteradresse i ...10. Hun har også boet der en kort periode på nogle måneder, hvor også hendes yngste datter havde folkeregisteradresse der. Hun kunne dog ikke holde ud at bo i ...14, hvorfor hun flyttede tilbage til ...11, hvortil hun var flyttet, da ...2 blev solgt. Det var hendes revisor, der rådede hende til at opretholde folkeregisteradressen i kommunen, således at hendes skattesag kunne fortsætte i den kommune. Revisoren rådede hende også til rent faktisk at flytte til ...10. Hun var ikke kæreste med A på det tidspunkt. Hun var da blevet kæreste med ØK. Da hun flyttede fra ...2 til ...11, var hendes yngste datter på efterskole, hvorfor hun ikke skulle skifte skole, da hun flyttede.

Højesterets begrundelse og resultat

I årene 1996-98 har A over for skattemyndighederne tilkendegivet, at ejendommen ...2, var en erhvervsmæssig udlejningsejendom omfattet af kapitalafkastordningen. Dette indebar bl.a., at han ved opgørelsen af årets resultat fradrog ikke alene renteudgifter, men også andre udgifter vedrørende ejendommen, og at renteudgifterne blev fratrukket fuldt ud. A har erkendt, at kapitalafkastordningen ikke kunne anvendes, hvis han havde bolig på ejendommen.

Med henvisning til disse omstændigheder og i øvrigt af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen. De yderligere vidneforklaringer, der er afgivet for Højesteret, kan ikke føre til et andet resultat.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 50.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.