Dato for udgivelse
23 Feb 2011 13:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Feb 2011 13:47
SKM-nummer
SKM2011.107.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
2010-251-0333
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Tilbagebetaling, energiafgifter, skoler, fradrag, forrentning
Resumé
På baggrund af, at Skatteministeriet ved Østre Landsret har taget bekræftende til genmæle i en sag anlagt af et universitetet, jf. SKM2007.779.LSR, vil SKAT af egen drift genoptage visse sager om moms og energiafgifter. Der er tale om sager, hvor et krav om tilbagebetaling af moms og energiafgifter er fremsat efter retningslinjerne i TSS-cirkulære 2003-21 (købmandsskolecirkulæret). Genoptagelsen omfatter sager, hvor der er truffet afgørelse om forældelse efter § 35 B, stk. 2, i den dagældende skattestyrelseslov, og sager, hvor der ved tilbagebetaling af moms og energiafgifter, der vedrører afgiftsperioder efter den 6. december 1999, alene er givet rentegodtgørelse efter det dagældende rentecirkulæres pkt. 8 for perioden 6. december 1999 til 20. oktober 2000.
Hjemmel
Lovbekendtgørelse nr. 966 af 14/10/2005 (momsloven)
Reference(r)

Momsloven § 38, stk. 1

Henvisning
Momsvejledningen J.2.1.1
Henvisning
Momsvejledningen J.2.1.1.1

Baggrund

I SKM2007.779.LSR afsagde Landsskatteretten kendelse om, at et universitets krav på tilbagebetaling af energiafgifter for perioden 1. juli - 31. oktober 2000 var forældet ved universitetets anmodning af 9. januar 2004 efter § 35 B, stk. 2 om ordinær genoptagelse i den dagældende skattestyrelseslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 805 af 24. september 2003.

Universitetet indbragte kendelsen for Østre Landsret, og Skatteministeriet har under sagens behandling taget bekræftende til genmæle over for universitetets påstand om, at universitetet har krav på tilbagebetaling af energiafgifter for perioden 1. juli - 31. oktober 2000.

Ifølge Landsskatterettens kendelse i SKM2003.43.LSR har uddannelsesinstitutioner, der ligesom universitetet både modtager offentlige tilskud til undervisningen og opkræver deltagerbetaling fra eleverne, et krav på at opgøre den delvise fradragsret for moms af fællesomkostninger efter momslovens § 38, stk. 1 (omsætningsfordeling).

Skatteministeriet har imidlertid fra offentliggørelsen af TfS 1999.908.TSS den 6. december 1999 og indtil Landsskatterettens kendelse i SKM2003.43.LSR haft en praksis om, at sådanne uddannelsesinstitutioner skulle opgøre den delvise fradragsret for moms af fællesudgifter efter momslovens § 38, stk. 2 (skøn) og ikke efter momslovens § 38, stk. 1 (omsætningsfordeling).

Denne praksis med opgørelse efter momslovens § 38, stk. 2, har også haft konsekvenser for undervisningsinstitutionernes mulighed for at opgøre et krav på delvis godtgørelse af energiafgifter i samme forhold som den delvise fradragsret for moms.

Universitetet har derfor krav på ekstraordinær genoptagelse af energiafgiftstilsvaret efter den dagældende skattestyrelseslovs § 35 C, stk. 1, nr. 1, hvorefter kravet for perioden 1. juli - 31. oktober 2000 ikke er forældet.

Konsekvenser af sagen ved Østre Landsret

Moms og energiafgifter

Sagen medfører, at andre uddannelsesinstitutioner, der som universitetet

  • både modtager offentlige tilskud til undervisningen og opkræver deltagerbetaling fra eleverne, og
  • som ifølge SKM2003.43.LSR har krav på at opgøre den delvise fradragsret for moms efter momslovens § 38, stk. 1

har adgang til ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret efter den dagældende skattestyrelseslovs § 35 C, stk. 1, nr. 1.

Genoptagelse

SKAT vil af egen drift genoptage de sager om tilbagebetaling af moms og energiafgifter, hvor der tidligere er truffet afgørelse om forældelse efter § 35 B, stk. 2, om ordinær genoptagelse i den dagældende skattestyrelseslov.

Formålet er at vurdere, om den i de pågældende sager omhandlede periode er forældet eller ej i medfør af den dagældende skattestyrelseslovs § 35 C, stk. 1, nr. 1.

Hvis ikke der er tale om forældelse, vil SKAT tilbagebetale beløbet med tillæg af renter.

Forrentning af tilbagebetalingskrav

I SKM2007.275.VLR anerkendte Skatteministeriet, at tilbagebetalingskrav i henhold til TSS-cirkulære 2003-21 (købmandsskolecirkulæret) skulle forrentes i henhold til det dagældende rentecirkulæres pkt. 7 (TSS-cirkulære 1997-2) fra indbetalingsdagen til udbetalingsdagen, da der fra offentliggørelsen af TfS 2000.828.LSR den 20. oktober 2000 forelå en påkravssituation.

Skatteministeriets anerkendelse ved Østre Landsret af, at der siden offentliggørelsen af TfS 1999.908.TSS den 6. december 1999 har været pligt til at opgøre den delvise fradragsret for moms af fællesudgifter efter momslovens § 38, stk. 2 (skøn) medfører, at der fra den 6. december 1999 har foreligget en påkravssituation.

Tilbagebetalingsbeløb som følge af TSS-cirkulære 2003-21 (købmandsskolecirkulæret) skal derfor forrentes i henhold til det dagældende rentecirkulæres pkt. 7 fra den 6. december 1999 og ikke fra den 20. oktober 2000, som det fremgår af SKM2007.655.SKAT.

Genoptagelse

SKAT vil af egen drift genoptage følgende sager

  • der vedrører indbetalinger for afgiftsperioder efter den 6. december 1999 og
  • hvor der er truffet afgørelse om, at tilbagebetalingerne skulle forrentes efter det dagældende rentecirkulæres pkt. 8

med henblik på udbetaling af manglende rente for perioden 6. december 1999 - 19. oktober 2000.

Den skattemæssige behandling

Der henvises til styresignal SKM2009.651.SKAT om den skattemæssige behandling af tilbagebetalt moms og lønsumsafgift.