Dato for udgivelse
01 mar 2011 13:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 dec 2010 12:53
SKM-nummer
SKM2011.118.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
05-01422
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.
Emneord
Salg, anparter, skib, salgsværdi
Resumé
Klageren tegnede i 1994 anparter i et kommanditselskab, der i 1995 erhvervede et skib, hvor købesummen var finansieret ved optagelse af lån stiftet på non recourse-vilkår. I 2000 solgte klageren sine anparter i kommanditselskabet, hvorved klageren blev frigjort for gælden til kreditorerne. Sagen vedrørte opgørelse af fortjenesten ved salget af anparterne. Salgssummen skulle opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, og til den gæld klageren blev frigjort for, skulle medregnes gæld, som gik ud over det beløb, hvortil klageren havde begrænset sin hæftelse. Den del af gælden, der blev dækket af skibets værdi, kunne ansættes til kurs 100, medens øvrige gældsposter kunne ansættes til kurs 79,08 i overensstemmelse med kursen angivet i en syns- og skønserklæring.
Reference(r)

Afskrivningsloven § 45

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-1, Afsnit E.C.1.2.1

Juridisk Vejledning 2011-2, Afsnit C.C.3.3.5

Klagen vedrører beskatning af fortjeneste ved salg af anparter i G1 K/S.

Landsskatterettens afgørelse

Personlig indkomst

Skatteankenævnet har beskattet fortjeneste ved salg af anparter i G1 K/S med 1.224.886 kr., selvangivet med 377.797 kr.

Fortjenesten ansættes til 506.325 kr.

Sagens oplysninger

I 1994 tegnede klageren 10 anparter á 66.000 kr. i G1 K/S, som består af 10 kommanditister og en komplementar, G2 ApS, hvis kapital ejes af kommanditisterne med 50 % og af G3 NV (Hollandske Antiller) med 50 %.

I 1995 erhvervede G1 K/S et skib bygget i 1978, M/S X, fra G3 NV for 22 mio. kr. Købesummen blev finansieret ved optagelse af lån hos F1-Bank med 11 mio. kr. og hos G3 NV med 11 mio. kr. Om lånene er oplyst, at de forrentes med F1-Banks cost of funding + 1½ % p.a., p.t. 7 %, idet renten er variabel. Lånene er stiftet på non recourse-vilkår, jf. Multipartite Agreement af 11. december 1995.

Om G3 NV er oplyst, at selskabet ejes af G4 NV, hvilket selskab kontrolleres af kaptajn AB og skibsmægler PF, der begge er aktionærer i G5 A/S, der er udbyder af projektet. G4 NV ejes bl.a. af G6 Holding A/S. G4 NV er pr. 1. januar 1999 anset for fuldt skattepligtig til Danmark.

Af udbudsmateriale fra G5 A/S fremgår bl.a.:

"(...)

Lån fra kommanditister

Kommanditisterne forpligter sig til løbende at udlåne et beløb svarende til 40 % af hvert års konstaterede skattemæssige fradrag til G1 K/S. Lånet anvendes til at nedbringe gælden til F1-Bank og gælden til sælger. Lånet får pant i skibet, med oprykkende prioritetsstilling umiddelbart efter F1-Bank. Lånet forrentes ikke.

Kapital og hæftelse

Kapital

Den tegnede kommanditselskabskapital ultimo 1994 udgør kr. 6.600.000 fordelt på 100 anparter á kr. 66.000. Kapitalen skal fordeles på maksimalt 10 personer. Kapitalen udvides løbende i takt med behovet for en forøgelse af kommanditisternes fradragskonto, med et beløb svarende til hvert års skattemæssige fradrag.

Hæftelse

F1-Bank og sælger forpligter sig til alene at søge gælden inddrevet i skibet og skibets indtægter samt i komplementarens kapital.

Sælgers tilgodehavende forpligter sig til, i form af en tilbagetrædelseserklæring, at respektere gæld, som forhold vedrørende driften måtte påføre skibet.

Komplementar

Som fuldt hæftende part i kommanditselskabet indgår komplementarselskabet G2 ApS med en anpartskapital på kr. 200.000. Kommanditisterne køber 50 % af kapitalen, i et forhold der svarer til deres ejerandel i kommanditselskabet. Anskaffelsessummen for en 5 % ejerandel er budgetteret til kr. 10.500 svarende til kurs 105. Beløbet finansieres gennem et lån fra sælger.

Administration

Den daglige drift af skibet og G2 ApS administreres af G7 A/S ved PF, i Y1.

Charteraftale

G1 K/S bortchartrer skibet til G2 ApS på et 1 årigt time-charter certeparti, hvilket vil sige at G1 K/S leverer skibet inklusive mandskab og alle øvrige driftsomkostninger betalt. Charteraftalen genforhandles årligt.

Befragtning

G2 ApS' beskæftigelse af skibet i fri fart på det internationale spotmarked varetages af G7 A/S, i Y1.

(...)"

Den 29. juni 2000 indgik G6 Holding A/S ifølge underskrevne overdragelsesaftaler med den enkelte kommanditist, herunder med klageren, aftale om køb af samtlige anparter i G1 K/S pr. 31. januar 2000. Af overdragelsesaftalen fremgår, at sælger indfrier samtlige skyldige indskud pr. 31. december 1999 i G1 K/S ved overdragelsen. Kommanditandelene overdrages til køber mod, at sælger foretager yderligere indskud i G1 K/S på 130.000 kr. ved overdragelsen. Overdragelsesbeløbet tager udgangspunkt i perioderegnskab pr. 31. januar 2000 samt en vurdering af skibets fremtidige indtjeningsmuligheder m.v. Køber overtager samtlige sælgers rettigheder, herunder 2. prioritet i skibet og forpligtelser.

I forbindelse med overdragelsen af kommanditisternes anparter vurderes skibet den 19. april 2000 af G8 ApS, i Y2, og den 12. juli 2001 af G9, i Y3, til henholdsvis 500.000 kr. og 500.000-600.000 kr. for så vidt angår en 10 %'s anpart i skibet. I vurderingerne er angivet, at skibet ikke er besigtiget/ikke er besigtiget for nylig.

Den 2. maj 2000 blev udarbejdet regnskab for perioden 1. januar - 31. januar 2000 for G1 K/S. Det fremgår heraf, at skibets bogførte værdi pr. 31. januar 2000 udgjorde 16.652.440 kr. Gælden udgjorde på dette tidspunkt 6.236.000 kr. til F1-Bank og 8.536.929 kr. til G3 NV.

Selskabets revisor har udarbejdet følgende opgørelse af skattemæssig afståelsessum for anpart pr. 31. januar 2000, dateret den 30. maj 2001:

Egenkapital iflg. regnskab pr. 31. januar 2000

 

-1.514.235

Regnskabsmæssige hensættelser tilbageført

 

1.000.000

Regulering af skibets værdi:

 

 

Bogført værdi iflg. regnskab pr. 31. januar 2000

16.652.440

 

Vurderingspris

5.250.000

- 11.402.440

Kursregulering af gæld:

 

 

Bogført værdi iflg. regnskab pr. 31. januar 2000

19.821.021

 

Kursværdi

7.904.346

11.916.675

Kontant vederlag for anpart (100 %)

 

0

Afståelsessum for afskrivningsberettiget aktiv (skib) 100 %

 

5.250.000

Afståelsessum for afskrivningsberettiget aktiv (skib) pr. anpart 1 %

 

52.500

Klageren har i indkomståret 2000 selvangivet en avance på anparter på 377.797 kr. Beløbet fremkommer således:

Skattemæssig saldoværdi M/V Z

 

Saldo 1. januar 2000

875.467 kr.

Årets afskrivning

0 kr.

Afståelsessummen for afskrivningsberettiget aktiv (skib) 100 %

5.250.000 kr.

Afståelsessum for 10 % anpart

525.000 kr.

 

350.467 kr.

Overført til skattepligtig indkomst

377.797 kr.

Skatteankenævnets afgørelse

Indledningsvis er bemærket, at der er tale om et frit salg af skibet, og at der således ikke er tale om et tvangssalg.

Det er opfattelsen, at skatteforvaltningen i henhold til afskrivningslovens § 45, stk. 3, har hjemmel til efterprøvelse af såvel den af parterne aftalte samlede kontantomregnede salgssum som dens fordeling.

Skatteankenævnet er enig i skatteforvaltningens opgørelse af salgssummen, der er udregnet således:

Overtagelse af gæld:

 

F1-Bank

6.236.000 kr.

G3 NV

8.536.929 kr.

Kortfristet gæld

5.048.092 kr.

Hensættelser

1.000.000 kr.

Heri fragår aktiver:

 

Finansielle aktiver

- 35.076 kr.

Omsætningsaktiver

-2.619.270 kr.

Samlet salgssum for skibet

18.166.675 kr.

Klagerens andel heraf udgør 10 %, eller

1.816.678 kr.

Saldo 1. januar 2000

875.467 kr.

Fortjenesten udgør

941.211 kr.

Afskrivningslovens § 9, stk. 4:

 

Nedslag på 10 %

94.122 kr.

 

847.089 kr.

Der er selvangivet et beløb på

377.797 kr.

Forhøjelse i forhold til det selvangivne

1.224.886 kr.

Skatteankenævnet er af den opfattelse, at det i Ligningsvejledningen 2001, afsnit E.F.2.3, anførte, skal lægges til grund for opgørelsen af klagerens avance ved afståelse af hans kommanditanpart. Heri bemærkes, at salgssummen opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, idet der ved afståelse af en anpart tages hensyn til den ideelle anpart i kommanditselskabets gæld, som kommanditisten samtidig overdrager, jf. LSRM 1981, 70 og skd. 69.266 VLD. Endvidere fremgår, at til den gæld, som kommanditisten frigøres for, skal også medregnes gæld, som går ud over det beløb, hvortil kommanditisten har begrænset sin hæftelse.

På det foreliggende lægger skatteankenævnet til grund:

  • At køber af samtlige anparter, herunder klagerens, bogfører skibets værdi til godt 16 mio. kr.,
  • at det ikke kan tillægges betydning, at klageren ikke i en ordinær salgssituation vil hæfte for gæld, der ikke modsvares af salgssummen, idet en køber næppe ville overtage skibet til en værdi, der ikke står i forhold til den tilsvarende gæld, som er pantehæftet i skibet,
  • at de to vurderinger hviler på, at kun klagerens ideelle kommanditanpart, der udgør 10 %, afstås og
  • at salg af skibet i januar 2000 ikke synes at være båret af driftsøkonomiske hensyn, men er foretaget på baggrund af et skattemæssigt synspunkt.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har påstået, at den opgjorte avance ved salg af skibet godkendes med 377.797 kr., således som selvangivet.

Repræsentanten har til støtte for påstanden gjort gældende, at alene et beløb på 5.250.000 kr. (svarende til værdien af M/S X på afståelsestidspunktet) skal medregnes som afståelsessum ved opgørelsen af avancen fra salget af anparterne i G1 K/S.

Repræsentanten er af den opfattelse, at der i medfør af afskrivningslovens § 45 skal foretages en kontantomregning af afståelsessummen, idet overdragelsen til G6 Holding A/S er berigtiget ved overtagelse af gælden, herunder gælden til F1-Bank, G3 NV og F2-Bank.

Ved denne kontantomregning er det af afgørende betydning, at der er tale om gæld stiftet på non recourse-vilkår. Således følger det af non recourse-vilkåret, at hæftelsen og dermed gældens kurs er begrænset til skibets værdi. På overdragelsestidspunktet udgør skibets værdi 5.250.000 kr., hvilket er slået fast ved to uafhængige sagkyndige vurderinger samt ikke mindst ved det forhold, at skibet rent faktisk efterfølgende - den 27. august 2003 - er afhændet for 5.877.000 kr. efter afholdelse af omfattende forbedringsudgifter på i alt 1.878.999 kr. Dette efterfølgende salg dokumenterer, at de indhentede eksterne vurderinger kan lægges til grund som skibets handelsværdi på afståelsestidspunktet.

G1 K/S erhvervede skibet M/S X i 1995 for 22 mio. kr. ved lån fra F1-Bank og G3 NV. Skibets handelsværdi var således 22 mio. kr. i 1995.

Det fremgår af punkt 3 i aftalen mellem långivere og låntagere (Multipartite Agreement)) af 23. november 1995, at lånene er stiftet på non recourse-vilkår. Således fremgår det, at:

"3. Non-Recourse

3.0 Both of the Loan/Guarantee and the Second Loan are extended as non-recourse funding vis-a-vis the Investors."

3. Uden regres

3.0 Både Lånet/Garantien og Lån nr. 2 er udstedt som finansiering uden regres over for investorerne.

Endvidere fremgår af tegningsprospektet, at långiverne forpligter sig til alene at søge gælden inddrevet i skibet og skibets indtægter samt i komplementarens kapital.

Non recourse-vilkåret indebærer, at långiverne får sikkerhed i skibet, og i tilfælde af misligholdelse af lånene kan långiverne alene søge sig fyldestgjort i det provenu, som fremkommer ved at realisere skibet.

Långiverne kan ikke i tilfælde af realisation rejse krav herudover over for låntagerne, heller ikke, hvis realisationen af skibet viser sig ikke at dække långivernes krav fuldt ud.

Långiver kan ikke søge sig fyldestgjort i restindskudsforpligtelsen. Således er aftalen også i praksis blevet efterlevet, idet långiverne ikke har søgt fyldestgørelse i kommanditisternes restindskudsforpligtelse.

For så vidt angår komplementarselskabet har repræsentanten oplyst, at egenkapitalen pr. 31/12 1999 var negativ med 1.902 t.kr. og pr. 31/12 2000 var negativ med 1.509 t.kr. Der var således ikke nogen værdi i komplementarens ubegrænsede hæftelse.

Konsekvensen af non recourse-vilkåret er, at gældens kursværdi ikke kan overstige skibets værdi.

Non recourse-vilkåret begrænser til gengæld ikke kommanditisternes hæftelse uden for en realisations- eller salgssituation. Så længe skibet ejes og drives af kommanditselskabet, hæfter kommanditisterne for gælden med det fulde beløb - uanset skibets aktuelle værdi. Under kommanditselskabets beståen er kommanditisterne således forpligtede til at afdrage den fulde gæld. Således ville kommanditisterne - såfremt kommanditselskabet var fortsat - sluttelig have afdraget den fulde gæld, selvom skibet undervejs måtte være faldet til en mindre værdi end restgælden.

På denne baggrund vil repræsentanten fastholde, at alene et beløb på 5.250.000 kr. skal medregnes som afståelsessum ved opgørelsen af den avance, som konstateres ved salget af G1 K/S, jf. afskrivningslovens § 9.

Det følger af afskrivningslovens § 45, stk. 1, at der ved avanceopgørelsen skal foretages en kontantomregning af overdragelsessummen. Overdragelsen berigtiges ved overtagelse af gælden til bl.a. F1-Bank og G3 NV. Gældens kursværdi skal som følge af non recourse-vilkåret opgøres til skibets værdi på overdragelsestidspunktet. Det er konstateret, at denne værdi udgjorde 5.250.000 kr. Der er henvist til kontantomregningscirkulære TS 1998.32. Af cirkulæret fremgår, at TSC 1998-32 "(...) udelukkende (er) af vejledende karakter, idet også individuelle forhold skal indgå i vurderingen af en fordrings handelsværdi". Derudover fremgår vedrørende kontantomregning af andre lån end lån i fast ejendom, at kontantværdien "(...) værdiansættes efter et skøn under hensyntagen til de konkret foreliggende omstændigheder. Ved udøvelsen af skønnet skal der henses til fordringens forrentning, løbetid og sikkerhed, herunder eventuel pantesikkerhed og kaution samt skyldnerens formodede betalingsevne. Efter omstændighederne vil indhentede erklæringer fra sagkyndige kunne tillægges betydning."

Den omstændighed, at kommanditisternes gældsforpligtelse er stiftet på non recoursevilkår, er et individuelt forhold, som skal indgå ved kontantomregningen. Vilkåret indebærer, at hæftelsen for kommanditisterne er begrænset til skibets værdi. Sikkerheden for hæftelsen er dermed begrænset til skibets aktuelle værdi. Det fremgår udtrykkeligt af kontantomregningscirkulæret, at kontantomregningen - kursfastsættelsen - skal ske under hensyntagen til bl.a. sikkerheden. Derudover skal f.eks. henses til debitors betalingsevne, eftersom denne naturligvis påvirker kreditors udsigt til at få fordringen indfriet. På samme måde indebærer non recourse-vilkåret, at kreditors udsigt til at få fordringen indfriet bliver påvirket.

I tilfældet M/S X har uafhængige sagkyndige konstateret, at M/S X havde en handelsværdi på 5.250.000 kr. i 2000. Dermed er kommanditisternes hæftelse på grund af non recourse-vilkåret begrænset til dette beløb, hvorfor overdragelsessummen qua kontantomregningen må fastsættes til samme værdi. Følgelig udgør den kontantomregnede afståelsessum ved overdragelsen i 2000 5.250.000 kr., jf. afskrivningslovens § 45.

Syn og skøn

Der har været afholdt syn og skøn i sagen.

Statsautoriseret revisor QF har den 7. september afgivet følgende syns- og skønserklæring:

"Skønsmanden bedes besvare nedennævnte spørgsmål vedrørende fartøjet M/S X, idet det lægges til grund, at fartøjet er af typen tweendecker/heavylifter på 5.860 DWAT med den dybgang på 8,26 m, bygget i Holland, september 1978, G.L. klasse, Special Survey passeret maj 1997- 7.331/6.971 m3 gr/bl - 30 luftskift/t -2 MacGregor luger på vejdæk - flush foldeluger på mellemdæk - 4 x 10 og 1 x 100t. bomme - 130 TEUS - 3.000 BHK MWM diesel - ca. 12 knob på 9,5 t.- 100CTS fuel - 82,12 m. 1oa x 17,00 m. bredde, og idet endvidere lægges til grund, at et salg ville ske 31. januar 2000 på vilkår as is - where is, medens skibet befandt sig i vietnamesisk havn og stod for at skulle gennemgå vedligeholdelsesarbejder for ca. DKK 1,5 mio i dok.

Til brug for besvarelsen bedes skønsmanden gennemgå købsaftale af 29. juni 2000 vedrørende overdragelse af anparter i G1 K/S mellem GV som sælger og G7 A/S som køber, hvorimod besigtigelse af skibet, i det omfang skønsmanden finder det påkrævet, alene gennemføres efter forudgående aftale med klager og SKAT. Ved besvarelsen af såvel spørgsmål 1 som spørgsmål 2 skal skønsmanden benytte sig af en af sagens parter godkendt skibssagkyndig vurderingsmand til vurdering af M/S X.

  1. Skønsmanden bedes anslå salgsværdien af M/S X ved salg af hele skibet i fri handel til uafhængig tredjemand.
  2. Skønsmanden bedes anslå værdien i handel og vandel af samtlige anparter G1 i K/S ved salg i fri handel til uafhængig tredjemand på grundlag af samtlige aktivers og passivers ansættelse til kontant dagsværdi/kursværdi."

Grundlaget for besvarelsen

Der blev afholdt møde med parterne den 12. marts 2009, hvor der blev redegjort for sagens omstændigheder, og hvor temaet blev drøftet nøjere af hensyn til skønsmandens afklaring og forståelse af spørgsmålenes indhold.

Forinden mødet havde jeg ved advokat HH's skrivelse af 9. februar 2009 modtaget kopier af de deri nævnte dokumenter. På mødet efterlyste jeg budgetter for 2000 eller eventuelt andre begrundede forventninger til den fremtidige drift, hvilket efter det oplyste ikke foreligger.

Ved vurderingen pålægges det i skønstemaet, at der skal benyttes en af sagens parter accepteret skibssagkyndig vurderingsmand. Parterne godkendte og retten udpegede den 2. juni 2009 JK, G10 A/S.

Under processen skiftede JK arbejdsgiver, og var nu blevet ansat hos G11. ApS. JK's vurdering er derfor afgivet som ansat i dette firma.

Ad spørgsmål 1

Værdien af skibet er anslået til DKK 6.500.000, jævnfør den vedlagte vurdering fra den skibssagkyndige.

Ad spørgsmål 2

Det er en forudsætning ved besvarelse af spørgsmålet, at samtlige anparter kan sælges, og at de sælges i fri handel. Det må nødvendigvis indebære, at kommanditselskabet ved salget af anparterne skal betragtes som en virksomhed i fortsat drift. Aktivernes og passivernes kontante dagsværdi/kursværdi kan derfor ikke baseres på tvangsrealisation som under en konkurs.

Der er et pantebrev til kommanditisterne med 2. prioritet i skibet, hvilket jeg ikke kan tillægge betydning ved værdiansættelsen, da gælden til kommanditisterne er udlignet ved modregning i kommanditisternes indskudsforpligtelse, som jo er et aktiv for kommanditselskabet og dermed for selskabets kreditorer.

Multipartite agreement angiver i punkt 3, at der er tale om en non-recourse aftale i relation til investorerne. Långiverne kan således ikke gøre krav gældende direkte overfor den enkelte kommanditist. Derimod hæfter kommanditisten for sin andel af stamkapitalen, hvis tilførsel til kommanditselskabet må komme samtlige kreditorer i kommanditselskabet tilgode.

Jeg er usikker på, om den fremlagte multipartite agreement er den aftale, der er i kraft den 31. januar 2000, idet punkt 4 fastsætter, at investorerne (kommanditisterne) skal give et lån til kommanditselskabet svarende til 40 % af det fradrag, kommanditisten årligt opnår i den personlige selvangivelse.

Til sikkerhed for kommanditisternes lån, der ikke må forveksles med kommanditisternes forpligtelse til indskud af stamkapital, får kommanditisterne sikkerhed i en 2. prioritet i skibet. Lånet er som nævnt ovenfor efterfølgende udlignet ved modregning i indskudsforpligtelsen. Dette er sket i løbet af 1999, men de øvrige långiveres accept af, at kommanditisternes samlede finansiering af kommanditselskabet derved reduceredes med dette betydelige beløb, fremgår ikke af aftalen.

I bilag 1 har jeg udarbejdet en korrigeret balance til brug for fastsættelse af værdien af samtlige anparter ved salg i fri handel.

Den bogførte værdi af skibet er korrigeret til den vurderede værdi.

Kommanditisterne hæfter med den resterende stamkapital, og jeg har forudsat, at kommanditisterne hver især kan honorere indbetalingskravet. Stamkapitalen er i de vedlagte regnskaber angivet til DKK 18.500.000 og efter fradrag af de foretagne indskud fra kommanditisterne ultimo januar 2000, DKK 10.619.500, fremkommer resthæftelsen som anført med DKK 7.880.500.

De øvrige aktiver ser jeg ikke grundlag for at anfægte værdiansættelsen af.

På passivsiden er der naturligvis de konsekvensreguleringer, som reguleringerne af aktiverne medfører. Herudover har jeg tilbageført hensættelsen på DKK 1.000.000, idet værdiansættelsen af skibet er på vilkår as is - where is. Hensættelsen til dokning er under dette vilkår irrelevant.

Den korrigerede balance viser en negativ egenkapital på DKK 2.786.175. Det er oplyst, at der i 2000 ikke forelå - eller forelå mulighed for - kontrakter, som kunne give en berettiget forventning om, at der kunne opnås en indtjening, der hurtigt ville eliminere den negative egenkapital.

Det er mit bedste skøn, at prisen for samtlige anparter i handel og vandel og på grundlag af den til rådighed værende dokumentation ved et salg ville have været DKK 0, og det er med forudsætning om, at den samlede stamkapital er indbetalt.

I spørgsmål 2 bedes om, at salgsprisen opgøres på grundlag af samtlige aktivers ansættelse til kontant/dagsværdi. Beregningsmæssigt overstiger den samlede gæld summen af de korrigerede aktiver, jævnfør bilag 1, så regneteknisk kan gælden sættes til kurs 85,9, hvorved gæld og aktiver bliver lige store.

Den regnetekniske fremgangsmåde ved kursansættelse af gæld er efter min opfattelse uanvendelig i tilfælde, hvor der handles en aktivitet i fortsat drift. En uafhængig og oplyst køber, der under sådanne omstændigheder erhverver en aktivitet med negativ egenkapital, må som forudsætning for købet have en forventning om at kunne tilføre overskud, at aktivernes værdier er højere end den bogførte eller at kunne opnå aftale med en eller flere kreditorer om gældsreduktion.

Det er med denne forudsætning, at jeg værdiansætter salgsprisen på samtlige anparter i G1 K/S til DKK 0 i en fri handel med en uafhængig tredjemand. Såfremt denne forudsætning ikke kan lægges til grund, kan anparterne ikke afhændes uden, at kommanditisterne indskyder kapital ud over stamkapitalen i et tilstrækkeligt omfang til at gøre rederiet/skibsdriften attraktiv for en uafhængig køber."

Følgende bilag er vedlagt:

"Bilag 1 - Syn og Skøn

Bearbejdet balance pr. 31. januar 2000 for G1 K/S

Aktiver

Regnskab 31.01.2000

Reguleringer

Korrigeret balance

M/V Z

16.652.440

-10.152.440

6.500.000

G12 NV

35.076

 

35.076

Stores

68.987

 

68.987

Tilgode, besluttet indskud

1.852.603

 

1.852.603

Resthæftelse, kommanditister

 

7.880.500

7.880.500

Øvrige tilgodehavender

118.281

 

118.281

Periodeafgrænsningsposter

183.298

 

183.298

Likvide beholdninger

396.101

 

396.101

Aktiver i alt

19.306.786

-2.271.940

17.034.846

Passiver

Regnskab 31.01.2000

Reguleringer

Korrigeret balance

Indskud i alt

10.619.500

 

10.619.500

Resterende indskudsforpligtelse

 

7.880.500

7.880.500

Stamkapital

 

 

18.500.000

Overført underskud

-12.133.735

-9.152.440

-21.286.175

Egenkapital i alt

-1.514.235

-1.271.940

-2.786.175

Hensættelser

1.000.000

-1.000.000

0

F1-Bank

6.236.000

 

6.236.000

G3 NV

8.536.929

 

8.536.929

Afdrag langfristet gæld

500.000

 

500.000

F2-Bank

2.514.661

 

2.514.661

G2 ApS

1.288.895

 

1.288.895

Øvrige kreditorer

744.536

 

744.536

Gæld i alt

19.821.021

 

19.821.021

Passiver i alt

19.306.786

-2.271.940

17.034.846

G11 ApS

Til rette vedkommende.

Vurdering

Navn

BM- Imo# 7721029

Type

Tweendecker/Heavylifter

Dwt/dybgang

5.860 Dwat on 8.26 m. dybgang

Bygget

09/1978 Holland

Flag

Hollandske Antiller

Klasse

G.L. Ice E3

Grt

3457

Dimentioner

82.12/74.40 x 17.00 x 10.00 m.

Kapacitet

7.331/6.971 m3 gr/bl.

Kraner/bomme

4 x 10 og 1 x 100 ts. bomme

Maskineri

3.000 BKH MWM - ca. 12 knob på 9.5 ts Ifo 100

Efter anmodning har vi vurderet ovennævnte skib. Vores vurdering er baseret på tilgængelige detaljer, planer etc., hvorimod der ikke er foretaget fysisk besigtigelse af skibet, eller dets papirer. Vi har forudsat i vores vurdering, at skibet på det pågældende tidspunkt, beliggende i vietnamesisk havn, var i god og sødygtig tilstand, men at skibet stod for at skulle gennemgå vedligeholdelsesarbejde for ca. kr. 1,5 mio. i dok.

Kr. 6.500.000,- basis as is/where is, Willing Seller/Willing Buyer 31. januar 2000.

Vores vurdering er normalt baseret på sammenligninger med salg af andre skibe i et marked for lignende tonnage, men hvis der er mangel på sådanne oplysninger, er vores vurderinger baseret på mere teoretiske tal fra det givne marked, på det givne tidspunkt.

Vi gør opmærksom på, at den nævnte pris ikke vil kunne forventes opnået ved en tvangsauktion eller et tvangslignende salg, ligesom vi ikke garanterer at den nævnte pris vil kunne realiseres ved en aktuel transaktion.

Y2, den 29. juni 2009

G11 ApS

JK / CB"

Syns- og skønsmanden har den 3. maj 2010 afgivet supplerende udtalelse:

"Ad spørgsmål 3

"Skønsmanden bedes uddybe besvarelsen af spørgsmål 2 ved at specificere den kontante dagsværdi/kursværdi af hvert enkelt passiv, som indgår i Kommanditselskabets balance pr. 31.01.2000, jf. bilag 1 til skønsrapporten, og med behørig hensyntagen til principperne i Afskrivningslovens § 45 samt TSS-cirkulære 1998-32 af 19. november 1998".

Spørgsmålet er stillet med henblik på uddybning af spørgsmål 2, som jeg har besvaret under den forudsætning, at kommanditselskabet skal betragtes som en virksomhed i fortsat drift. Værdiansættelse af aktiver og passiver kan derfor ikke baseres på tvangsrealisation som under en konkurs. Begrundelsen for den anførte forudsætning er formuleringerne i spørgsmål 2 "bedes anslå værdien i handel og vandel" og "ved salg i fri handel til uafhængig tredjemand".

Spørgsmål 2 skal besvares "på grundlag af aktivers og passivers ansættelse til kontant dagsværdi/kursværdi", og herved synes der at opstå en ringslutning, idet de kontante dagsværdier/kursværdier er et resultat af salget i fri handel og opgøres på basis af aftalte salgsvilkår. Passivernes værdi varierer med værdi ansættelsen af aktiverne.

I besvarelsen af spørgsmål 2 anfører jeg usikkerhed om den fremlagte multipartite agreement og den modregning i indskudsforpligtelsen, der kan udledes af regnskabet for 1999. I henhold til multipartite agreement skal kommanditisterne yde lån til kommanditselskabet svarende til 40 % af det fradrag, som kommanditisten årligt opnår i den personlige selvangivelse. Til gengæld herfor modtager kommanditisterne 2. prioritet i skibet. Ved udgangen af 1998 var der i regnskabet anført en langfristet gæld til kommanditisterne på DKK 7.431.600. Denne gæld er i regnskabet for 1999 konverteret til indskudskapital, hvorved kommanditisternes indskudsforpligtelse reduceres tilsvarende.

Multipartite agreement indeholder ingen bestemmelser om denne transaktion eller muligheden herfor, idet det dog bemærkes, at der mangler side 6 i aftalen.

Dispositionen med konvertering af gæld til indskudskapital, som reducerer kommanditisternes indskudsforpligtelse, mangler efter min opfattelse en forretningsmæssig begrundelse, medmindre kommanditselskabets øvrige gæld på konverteringstidspunktet utvivlsomt må anses for at have pari værdi. Hvis værdien af kommanditselskabets gæld på konverteringstidspunktet er under pari, dækkes gælden til kommanditisterne fuldt ud ved modregningen i kommanditisternes indskudsforpligtelse, hvorved den øvrige gælds kursværdi reduceres.

I bilagene 2 og 3 har jeg opgjort kursværdien af hver enkelt gældspost under to forudsætninger, med indregning af konverteringen og uden indregning af konverteringen.

Bilag 2 svarer indholdsmæssigt og talmæssigt til bilag 1, og der er således medtaget kommanditisternes resterende indskudsforpligtelse på DKK 7.880.500.

I bilag 3 er kommanditisternes resterende indskudsforpligtelse opgjort til DKK 15.312.100, idet den yderligere indeholder DKK 7.431.600 svarende til den konverterede gæld til kommanditisterne.

I begge tilfælde kan den del af 1. prioritetsgælden, der dækkes af skibets værdi, opgøres til kurs 100, medens øvrige gældsposter hver især er beregnet til kurs 79,08 i bilag 2 og kurs 86,57 i bilag 3. Beregningerne forudsætter som anført ved besvarelse af spørgsmål 2, at kommanditisterne vil kunne honorere deres gældsforpligtelse til kommanditselskabet.

De i afskrivningslovens § 45 og TSS-cirkulære 1998-32 af 19. november 1998 indeholdte principper om værdiansættelse angives med henblik på at nå frem til en værdi i handel og vandel.

Ingen af de aktiver og passiver, der indgår i kommanditselskabets balance, omsættes på organiserede markeder, og derfor kan der ikke gives en noteret markedspris herfor. Og ingen af posterne ejes med henblik på videresalg.

I denne sag er kommanditselskabets skib ansat til værdien i fri handel til uafhængig tredjemand. Indskudskravet er forudsat honoreret af kommanditisterne hver især. De øvrige aktivposters værdiansættelse er der næppe grund til at anfægte. Når der således ikke er anledning til rimelig tvivl om aktivernes samlede værdi, og hvis der ikke herudover erlægges kontant vederlag af køber eller sælger, vil kursværdien af de samlede gældsforpligtelser svare til aktivernes samlede værdi.

Kursværdien af de individuelle gældsposter vil afhænge af pantsikringsforhold, lånebetingelser m.v. Med undtagelse af pantsikring har jeg i bilagene bortset fra eventuelle forskelle i de individuelle gældsposters vilkår."

Følgende bilag er vedlagt erklæringen:

Bearbejdet balance pr. 31. januar 2000 for G1 K/S

Aktiver

Regnskab 31.01.2000

Reguleringer

Korrigeret balance

Aktivernes friværdi

M/V Z

16.652.440

-10.152.440

6.500.000

 

Modregnet i pant

 

 

6.500.000

0

G12 NV

35.076

 

35.076

35.076

Stores

68.987

 

68.987

68.987

Tilgode, besluttet indskud

1.852.603

 

1.852.603

1.852.603

Resthæftelse, kommanditister

 

7.880.500

7.880.500

7.880.500

Øvrige tilgodehavender

118.281

 

118.281

118.281

Periodeafgrænsnings-poster

183.298

 

183.298

183.298

Likvide beholdninger

396.101

 

396.101

396.101

Aktiver i alt

19.306.786

-2.271.940

17.034.846

10.534.846

 

Passiver

Regnskab 31.01.2000

Reguleringer

Korrigeret balance

Kursværdi på gæld

Kurs

Indskud i alt

10.619.500

 

10.619.500

 

 

Resterendeindskudsforpligtelse

 

7.880.500

7.880.500

 

 

Stamkapital

 

 

18.500.000

 

 

Overført underskud

-12.133.735

-9.152.440

-21.286.175

 

 

Egenkapital i alt

-1.514.235

-1.271.940

-2.786.175

 

 

Hensættelser

1.000.000

-1.000.000

0

 

 

F1-Bank

6.236.000

 

6.236.000

 

 

Afdrag langfristet gæld

500.000

 

500.000

 

 

F1-Banki alt

 

 

6.736.000

 

 

Værdi af pant i skib

 

 

6.500.000

6.500.000

100,00

Restgæld uden sikkerhed

 

 

236.000

186.639

79,08

G3 NV

8.536.929

 

8.536.929

6.751.377

79,08

Kommanditister

 

 

 

0

79,08

F2-Bank

2.514.661

 

2.514.661

1.988.704

79,08

G2 ApS

1.288.895

 

1.288.895

1.019.315

79,08

Øvrige kreditorer

744.536

 

744.536

588.812

79,08

Usikret gæld

 

 

13.321.021

 

 

Gæld i alt

19.821.021

 

19.821.021

17.034.846

 

Passiver i alt

19.306.786

-2.271.940

 

17.034.846

 

 

Kursværdi af usikret gæld

 

 

Værdi af aktiver

 

17.034.846

Gæld med pant i skib

 

-6.500.000

Restværdi til ligelig fordeling på øvrige gældsposter

 

10.534.846

Øvrig gæld

13.321.021

 

Til kurs

79,08 %

10.534.846

Bearbejdet balance pr. 31. januar 2000 for G1 K/S

Aktiver

Regnskab 31.01.2000

Reguleringer

Korrigeret balance

Aktivernes friværdi

M/V Z

16.652.440

-10.152.440

6.500.000

 

Modregnet i pant

 

 

-6.500.000

0

G12 NV

35.076

 

35.076

35.076

Stores

68.987

 

68.987

68.987

Tilgode, besluttet indskud

1.852.603

 

1.852.603

1.852.603

Resthæftelse, kommanditister

 

15.312.100

15.312.100

15.312.100

Øvrige tilgodehavender

118.281

 

118.281

118.281

Periodeafgrænsnings-poster

183.298

 

183.298

183.298

Likvide beholdninger

396.101

 

396.101

396.101

Aktiver i alt

19.306.786

5.159.660

24.466.446

17.966.446

 

 

 

 

 

 

Passiver

Regnskab 31.01.2000

Reguleringer

Korrigeret balance

Kursværdi på gæld

Kurs

Indskud i alt

10.619.500

 

10.619.500

 

 

Resterende indskudsforpligtelse

 

7.880.500

7.880.500

 

 

Stamkapital

 

 

18.500.000

 

 

Overført underskud

-12.133.735

-9.152.440

-21.286.175

 

 

Egenkapital i alt

-1.514.235

-1.271.940

-2.786.175

 

 

Hensættelser

1.000.000

-1.000.000

0

 

 

F1-Bank

6.236.000

 

6.236.000

 

 

Afdrag langfristet gæld

500.000

 

500.000

 

 

F1-Bank i alt

 

 

6.736.000

 

 

Værdi af pant i skib

 

 

6.500.000

6.500.000

100,00

Restgæld uden sikkerhed

 

 

236.000

204.315

86,57

G3 NV

8.536.929

 

8.536.929

7.390.790

86,57

Kommanditister

 

7.431.600

7.431.600

6.433.859

86,57

F2-Bank

2.514.661

 

2.514.661

2.177.051

86,57

G2 ApS

1.288.895

 

1.288.895

1.115.852

86,57

Øvrige kreditorer

744.536

 

744,536

644,577

86,57

Usikret gæld

 

 

20.752.621

 

 

Gæld i alt

19.821.021

7.431.600

27.252.621

24.466.446

 

Passiver i alt

19.306.786

5.159.660

 

24.466.446

 

Kursværdi af usikret gæld

Værdi af aktiver

 

24.466.446

Gæld med pant i skib

 

-6.500.000

Restværdi til ligelig fordeling på øvrige gældsposter

 

17.966.446

Øvrig gæld

20.752.621

 

Til kurs

86,57 %

17.966.446

Repræsentanten har fremsat sine bemærkninger til syns- og skønserklæringerne. Det er således anført, at med syns- og skønserklæringerne er der fremlagt dokumentation for, at der består et åbenbart misforhold mellem skibets reelle værdi og den af SKAT beregnede salgssum.

Repræsentanten har endvidere anført, at skønsmande har fastslået, at værdien af gældsposterne alene afhænger af aktivernes værdi. Første trin er altså at fastslå selve kommanditselskabets forpligtelse i forhold til långiverne - selve størrelsen af gældsposterne.

Skønsmanden udtaler i rapporten af 3. maj 2010, at:

"Når der således ikke er anledning til rimelig tvivl om aktivernes samlede værdi, og hvis der ikke herudover erlægges kontant vederlag af køber eller sælger, vil kursværdien af de samlede gældsforpligtelser svare til aktivernes samlede værdi.

Kursværdien af de individuelle gældsposter vil afhænge af pantsikringsforhold, lånebetingelser m.v. Med undtagelse af pantsikring har jeg i bilagene bortset fra eventuelle forskelle i de individuelle gældsposters vilkår."

Skønsmanden forholder sig således ikke til det faktum, at der for så vidt angår gælden til F1-Bank og G3 NV er tale om gæld på non recourse-vilkår, men siger dog samtidigt, at der ved kursansættelsen af gældsposterne skal inddrages sådanne individuelle lånebetingelser. Non recourse-vilkåret begrænser størrelsen af kommanditselskabets gæld i forhold til låntagerne til fartøjets værdi.

Næste trin er at opgøre kommanditisternes avance ved salget af anparterne.

I kommanditisternes avanceopgørelse indgår kommanditselskabets gældsposter, som kommanditisterne frigøres for. Kommanditisterne frigøres naturligvis ikke for en større gæld, end kommanditselskabet har.

Følgelig kan gældsposterne til F1-Bank og G3 NV ikke indgå i avanceopgørelsen med et større beløb, end kommanditselskabet er forpligtet til at betale. Dette beløb har skønsmanden fastsat til 6,5 mill. kr. Dette er en følge af lånebetingelserne mellem kommanditselskabet og långiverne og ikke en følge af kommanditisternes begrænsede hæftelse.

Der er altså ikke tale om, at ved alene at lade gælden til F1-Bank og G3 NV indgå til 6,5 mio. kr. i kommanditisternes avanceopgørelser så undlades at medregne gæld, som kommanditisterne frigøres for ud over deres hæftelse. Gældsposten indgår fuldt ud i avanceopgørelsen.

På denne baggrund har repræsentanten fastholdt påstanden om, at opgjort avance ved salg af G1 K/S 196.566 kr. godkendes som selvangivet, idet gældsposten til F1-Bank og G3 NV indgår til fartøjets skønnede værdi på 5.250.000 kr.

Repræsentanten har gjort gældende, at skibets værdi alene kan opgøres efter et skøn, og da der ikke består et åbenbart misforhold mellem denne værdi på 5.250.000 kr. og den værdi på 6,5 mio. kr., som skønsmanden er nået frem til, er der ikke grundlag for at korrigere avanceopgørelsen herfor.

Subsidiært har repræsentanten påstået avanceopgørelsen korrigeret i forhold til skønsmandens vurdering af fartøjet, således at gælden til F1-Bankog G3 NV indgår til den værdi på 6,5 mio. kr., som skønsmanden har fastslået fartøjets værdi til.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Anparterne i G1 K/S, 10 stk. á 185.000 kr., i alt nom. 1.850.000 kr., blev overdraget fra klageren til G6 Holding A/S den 29. juni 2000.

Af perioderegnskab for 1. januar - 31. januar 2000 fremgår, at skibets bogførte værdi udgjorde 16.652.440 kr.

Købet blev berigtiget ved, at G6 Holding A/S overtog sælgers forpligtelser herunder gælden til F1-Bank og G3 NV.

Ved en kommanditists afståelse af en kommanditanpart anses kommanditisten skattemæssigt for at have afstået ideelle anparter i kommanditselskabets aktiver og eventuelle passiver.

Salgssummen opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, idet der ved afståelse af anpart tages hensyn til den ideelle anpart i kommanditselskabets gæld, som kommanditisten samtidig overdrager. Til den gæld, som kommanditisten frigøres for, skal også medregnes gæld, som går ud over det beløb, hvortil kommanditisten har begrænset sin hæftelse. Dette modsvares af, at kommanditistens afskrivningsgrundlag opgøres som anskaffelsessummen for den ideelle anpart af kommanditselskabets afskrivningsberettigede aktiver inklusive eventuel gæld, der ligger ud over hans hæftelse. Der henvises til Ligningsvejledningen 2001, afsnit E.F.2.3.

Iht. afskrivningslovens § 45, stk.1 skal salgssummen omregnes til kontantværdi, der beregnes ved, at den kontante del af salgssummen lægges sammen med kursværdien af aktivets gældsposter.

Landsskatteretten finder, at skønserklæringerne af 7. september 2009 og 3. maj 2010 kan lægges til grund for kursværdiansættelsen, idet retten herved tillige lægger til grund, at den i kommanditselskabets regnskab for indkomståret 1998 anførte langfristede gæld til kommanditisterne på 7.431.600 kr. i 1999 er konverteret til indskudskapital, således som det fremgår af regnskabet. Endvidere tiltræder Landsskatteretten den anslåede værdi af skibet til 6.500.000 kr. Herefter kan kursværdien opgøres som det fremgår af bilag 2 til skønserklæringen af 3. maj 2010, dvs. at den del af prioritetsgælden til F1-Bank, der dækkes af skibets værdi ansættes til kurs 100, medens øvrige gældsposter ansættes til kurs 79,08.

Landsskatteretten finder, at det forhold, at lånene til F1-Bank og G3 NV er optaget med begrænset hæftelse (non-recourse vilkår) i den foreliggende situation, hvor anparterne sælges, ikke betyder, at gælden skal medregnes til et lavere beløb. Landsskatteretten kan således tiltræde skønserklæringen af 7. september 2009 Ad spørgsmål 2, hvor skønsmanden udtaler, at kommanditselskabet ved salget af anparterne skal betragtes som en virksomhed i fortsat drift, og at aktivernes og passivernes kontante dagsværdi/kursværdi derfor ikke kan baseres på tvangsrealisation som under en konkurs, ligesom der henvises til skønsmandens udtalelse om, at non-recourse aftalen betyder, at långiverne ikke kan gøre krav gældende direkte over for den enkelte kommanditist, men at kommanditisten hæfter for sin andel af stamkapitalen, og at tilførslen heraf til kommanditselskabet må komme samtlige kreditorer i kommanditselskabet til gode.

Landsskatteretten har endvidere henset til, at skønsmanden har anført, at ingen af de aktiver og passiver, der indgår i kommanditselskabets balance omsættes på almindelige markeder, at skibet er ansat til værdien i fri handel til uafhængig tredjemand, at indskudskravet er forudsat honoreret af kommanditisterne hver især, at der ikke er grundlag for at anfægte de øvrige aktivposters værdiansættelse, og at kursværdien af de samlede gældsforpligtelser herefter vil svare til aktivernes samlede værdi.

Klagerens fortjeneste ved salg af anparterne kan herefter opgøres til:

Overtagelse af gæld:

 

 

F1-Bank nom. 6.736.000 kr.

 

 

Værdi af pant i skib, kurs 100

 

6.500.000 kr.

Restgæld uden sikkerhed, 236.000 kr., kurs 79,08

 

186.639 kr.

G3 NV, 8.536.929 kr., kurs 79,08

 

6.751.377 kr.

Kortfristet gæld, 4.548.092 kr., kurs 79,08

 

3.596.831 kr.

 

 

17.034.846 kr.

Heri fragår aktiver:

 

 

Finansielle aktiver

35.076 kr.

 

Omsætningsaktiver

2.619.270 kr.

2.654.346 kr.

 

 

14.380.500 kr.

Klagernes andel 10 % eller

 

1.438.050 kr.

Saldo 1. januar 2000

 

875.467 kr.

Fortjeneste

 

562.583 kr.

Nedslag afskrivningslovens § 9, stk. 4, 10 %

 

56.258 kr.

Fortjeneste herefter

 

506.325 kr.