►Udgifter til cigaretter, røgtobak, cigarer, cerutter, cigarillos, cigaretpapir, skrå eller snus, der er ydet som led i et ansættelsesforhold, kan ikke trækkes fra. Det samme gælder, hvis udgifterne er afholdt til repræsentation eller reklame.◄

►Reglerne findes i LL § 8 T, som er indsat ved lov nr. 1560 af 21. december 2010 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (L 75). Bestemmelsen har virkning for indkomstår, der begynder den 1. januar 2011 eller senere, jf. ændringslovens § 7, stk. 2.◄

►Det fremgår af bemærkningerne til L 75, at arbejdsgiveren ikke længere har fradragsret for tobaksprodukter, der stilles frem til fri benyttelse i arbejdstiden, ligesom der ikke vil være fradragsret for udgiften til tobak, der tilbydes i forbindelse med bespisning af de ansatte, eller som bortgives som gaver til de ansatte.◄

►Cigaretter og røgtobak (pibetobak), der er omfattet af bestemmelsen, afgrænses på samme måde som i tobaksafgiftslovens kap. 1. Cigarer, cerutter og cigarillos afgrænses på samme måde som i tobaksafgiftslovens kap. 2. Tilsvarende følger afgrænsningen af cigaretpapir afsnit VIII i loven om forskellige forbrugsafgifter, mens afgrænsningen af begreberne skrå og snus følger afsnit IX i samme lov.◄

►Registrerede tobaksvirksomheders udgifter til vareprøver, som udleveres til detailhandlen, anses som afholdt i forbindelse med tobaksindustriens almindelige erhvervsmæssige drift. LL § 8 T afskærer derfor ikke fradragsret for disse udgifter.◄

►Bestemmelsen omtales tillige i afsnit E.B.3.7.3 om gaver og tobak i forbindelse med reklame og repræsentation.◄