Dato for udgivelse
08 Feb 2011 12:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Jan 2011 09:22
SKM-nummer
SKM2011.88.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-190847
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skat, indkomst og fradrag, selskaber
Resumé

Skatterådet bekræfter, at Selskab C kan "slankes" pr. 30. juni 2010, således at overført resultat før stiftelse af holdingselskabet den 17. december 2007 bliver udbetalt som skattefri udbytte til de 2 holdingselskaber ejet af Person A og Person B. Endvidere bekræftes det, at E ApS kan sælge sin andel af aktierne i Selskab C A/S, 50 % til F ApS skattefrit.

Hjemmel
Aktieavancebeskatningsloven § 36
Aktieavancebeskatningsloven § 36 A,
Fusionsskatteloven § 15 a
Fusionsskatteloven § 15 b
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 36
Aktieavancebeskatningsloven § 36 A,
Fusionsskatteloven § 15 a
Fusionsskatteloven § 15 b
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit S.D.6

Spørgsmål

  1. Kan Selskab C "slankes" pr. 30. juni 2010, således at overført resultat før stiftelse af holdingselskabet den 17. december 2007 bliver udbetalt som skattefri udbytte til de 2 holdingselskaber ejet af Person A og Person B?
  2. Kan E ApS sælge sin andel af aktierne i Selskab C A/S, 50 % til F ApS skattefrit?

Spørgers forslag

  1. Ja
  2. Ja

Skatteministeriets svar

  1. Ja
  2. Ja

Skatterådets svar

  1. Ja
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Indtil den 17. december 2007 ejede Person A og Person B hver 50 % af aktierne i Selskab C. Selskabet er stiftet den 1. juli 1988,

Den 17. december 2007 stiftede Person A og Person B selskabet, D ApS. D ApS er stiftet den 17. december 2007 ved en skattefri aktieombytning uden forudgående tilladelse fra SKAT, og selskabet erhvervede 100 % af aktierne i selskabet Selskab C fra de hidtidige aktionærer, Person A og Person B. Som vederlag herfor har D ApS udstedt nom. 125.000 kr. anparter.

Selskabet er herefter opløst den 28. maj 2008 ved en skattefri spaltning uden tilladelse. D ApS blev spaltet i henholdsvis E ApS og F ApS. Selskabet er spaltet i forholdet 50/50.

E ApS ejes af Person A, og er stiftet den 28. maj 2008. F ApS ejes af Person B, og er stiftet den 28. maj 2008.

Selskab C ejes nu derfor af E ApS og F ApS.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Den pågældende omstrukturering er gennemført før den 23. april 2009. På den baggrund finder spørgerne, at der kan svares bekræftende på det stillede spørgsmål 1.

Efter spørgernes opfattelse kan der gennemføres en slankning af selskabet ved at føre maksimal udbytte op i holdingselskaberne - også selv om det er udbytte, som overstiger indtjeningen i selskabet efter omstruktureringen.

D ApS er stiftet den 17. december 2007. D ApS er den 28. maj 2008 spaltet i 2 selskaber - henholdsvis E ApS og F ApS. Spaltningen er således foretaget før den 22. april 2009. Som følge heraf mener spørgerne ikke, at der gælder en 3 års frist for skattefrit salg af anparterne. Spørgsmål 2 kan derfor besvares bekræftende.

Der er i den forbindelse henvist til Ligningsvejledningen 2010-1, afsnit S.D.6.1.2, hvoraf det fremgår:

"Holdingkravet (det 3 årige ejertidsvilkår) har dog virkning for skattefrie omstruktureringer omfattet af det objektive regelsæt, der gennemføres den 22. april 2009 eller senere. Endvidere omfattes omstruktureringer, der gennemføres efter den 22. april 2009 og inden indkomståret 2010, både af holdingkravet og af de hidtidige værnsregler. Sidstnævnte vil dog kun have betydning, indtil indkomståret 2010 påbegyndes.

(...)

Omstruktureringer, der er gennemført inden den 22. april 2009 efter de hidtidige regler vil fra og med indkomståret 2010 hverken være omfattet af den ophævede udbyttebegrænsningsregel eller holdingkravet."

E ApS kan afhænde sine aktier i selskabet skattefri, idet spaltningen er gennemført før 22. april 2009, hvorfor aktieafståelse behandles efter de nugældende regler i aktieavancebeskatningsloven.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1 og 2

Skatteministeriet skal indledningsvist henvise til Skatterådets afgørelse af 17. maj 2010, SKM2010.320.SR, som vedrører samme problemstilling som nærværende sag.

Det fremgår heraf, at efter nugældende selskabsskattelovs § 13, stk. 1, nr. 2, er udbytte fra datterselskabs- og koncernselskabsaktier, skattefri for selskaber, jf. lov nr. 525 af 12. juni 2009, hvorefter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, fik den nuværende ordlyd.

Denne ændring af selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, har virkning for udbytter og tilskud, der udloddes henholdsvis ydes fra og med den 1. januar 2010, jf. lov nr. 525 af 12. juni 2009, § 22, stk. 5.

Udlodning fra Selskab C til E ApS og F ApS, vil dermed være skattefri.

Det bemærkes videre, at ejerstrukturen i Selskab C blev etableret i 2007, hvor Person A og Person B således hver ejede 50 % af aktiekapitalen i Selskab C, men overdrog deres aktiebesiddelser ved en skattefri aktieombytning til D ApS. Aktieombytningen blev gennemført den 17. december 2007. D ApS blev herefter 28. maj 2008 spaltet ved en skattefri ophørsspaltning til E ApS og F ApS.

De foretagne omstruktureringer er sket uden tilladelse fra SKAT, efter de i fusionsskattelovens § 15 a og § 15 b samt aktieavancebeskatningslovens § 36 A dagældende regler.

Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.), er reglerne om skattefri omstrukturering imidlertid ændret.

Efter lov nr. 525 af 12. juni 2009, § 1, nr. 50 og 51, er aktieavancebeskatningslovens § 36 A ophævet, herunder udbytningsbegrænsningsreglen i § 36 A, stk. 7, og det er i stedet i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6, fastsat, at skattefri ombytning af aktier kan gennemføres, uden at der er opnået tilladelse hertil fra told- og skatteforvaltningen. Det er en betingelse, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier. Det er dernæst en betingelse, at det erhvervende selskab ikke afstår aktier i det erhvervede selskab i en periode på 3 år efter ombytningstidspunktet.

Efter lov nr. 525 af 12. juni 2009, § 8, nr. 7, er § 15 a, stk. 1, 4.. - 8. pkt. samt § 15b, stk. 8, ophævet, og i stedet er det fastsat ved skattefri spaltning uden tilladelse:

"ved spaltning af et selskab har selskaberne som nævnt i 1. pkt. adgang til beskatning efter reglerne i § 15 b, stk. 1 og 2, uden at der er opnået tilladelse hertil fra told- og skatteforvaltningen, jf. dog 5.-10. pkt. Anvendelsen af 4. pkt. er betinget af, at selskaber, der efter spaltningen ejer mindst 10 pct. af kapitalen i et af de deltagende selskaber, ikke afstår aktier i det eller de pågældende selskaber i en periode på 3 år efter vedtagelsen af spaltningen."

I henhold til § 22, i lov nr. 525, træder loven i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, og loven har virkning fra og med indkomståret 2010.

Dog er det fastsat i § 22, stk. 17, at aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 6, 3.-5. pkt., og stk. 7, som affattet ved denne lov, finder anvendelse på aktier erhvervet den 22. april 2009 eller senere ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 36 A, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009. Hvis en spaltning vedtages den 22. april 2009 eller senere, er anvendelsen af reglerne i fusionsskattelovens § 15 a, stk. 1, 4. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 8. november 2007, betinget af, at selskaber, der efter spaltningen ejer mindst 10 pct. af kapitalen i et af de deltagende selskaber, ikke afstår aktier i det eller de pågældende selskaber i en periode på 3 år efter vedtagelsen af spaltningen.

Det fremgår således, at de tidligere gældende udbyttebegrænsningsregler ved skattefri aktieombytning og ved skattefri spaltning, gennemført uden tilladelse fra SKAT, nu er ophævet ved lov nr. 525, og i stedet er indført et 3 årigt holdingkrav.

Af lovbemærkninger til lov nr. 525, jf. lovforslag 202/2008, fremsat den 22. april 2009, fremgår det vedrørende ophævelse af udbyttebegrænsningsreglen og indførelse af holdingkravet:

"Den gældende regel i § 15 a, stk. 1, 4. pkt., giver adgang til at foretage skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT, hvis selskabsdeltagere, der er selskaber, anser vederlagsaktierne for anskaffet på spaltningstidspunktet efter reglen i § 15 b, stk. 7, og udlodning fra det eller de modtagende selskaber sker i overensstemmelse med de særlige regler i § 15 b, stk. 8. Forudsætningen for disse betingelser er ikke længere til stede, når selskaber efter forslaget er skattefri af gevinst på datterselskabsaktier, og selskaber som udgangspunkt lagerbeskattes af aktier, som ikke er datterselskabsaktier.

Det foreslås i stedet, at adgangen til at foretage skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT som udgangspunkt gøres betinget af, at selskaber, der efter spaltningen ejer mere end 10 pct. af kapitalen i et af de deltagende selskaber, ikke afstår aktier i det eller de pågældende selskaber i en periode på 3 år efter vedtagelsen af spaltningen. Dette holdingkrav fremgår af forslaget til § 15 a, stk. 1, 5. pkt. og svarer til de holdingkrav, der stilles ved skattefri aktieombytning og skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse."

Og det fremgår videre i lovbemærkningerne om ikrafttrædelse af de nye regler:

"Bestemmelserne vedrører de tilfælde, hvor der efter fremsættelsen af forslaget den 22. april 2009 - men inden indkomståret 2010 påbegyndes, og de nye regler har virkning - gennemføres en skattefri aktieombytning, en skattefri spaltning eller en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse fra SKAT.

I disse tilfælde vil de gældende regler for disse omstruktureringer som udgangspunkt blive opretholdt. De mekanismer (fastsættelse af anskaffelsessum og -tidspunkt og udbyttebegrænsning) som i de gældende regler skal forhindre, at aktier, der modtages som vederlag i forbindelse med omstruktureringen, afhændes kort tid efter denne, kan ikke anvendes, når udbytte og gevinst vedrørende sådanne aktier alt andet lige bliver skattefri under de foreslåede regler. Derfor er der i forslaget indsat bestemmelser, som gør anvendelsen af reglerne om skattefri aktieombytning, skattefri spaltning og skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse betinget af, at aktierne ikke afstås i en periode på 3 år efter omstruktureringen, jf. de foreslåede holdingkrav i lovforslagets § 1, nr. 48, og § 8, nr. 7 og 12.

Det foreslås, at de nævnte krav om 3 års ejertid også skal finde anvendelse på de omstruktureringer, som efter de gældende regler gennemføres uden tilladelse fra SKAT, hvis ombytningen, spaltningen eller tilførslen gennemføres den 22. april 2009 eller senere. Det er i den forbindelse tidspunktet for generalforsamlingens vedtagelse af omstruktureringen eller - hvis generalforsamlingens godkendelse ikke er nødvendig - tidspunktet for indgåelse af bindende aftale, som er afgørende. Det foreslås, at kravet om advisering af SKAT, hvis de pågældende aktier afstås, også gælder ved disse omstruktureringer.

Det er kun undtagelsesvis, at nye regler tillægges virkning fra fremsættelsen af lovforslaget. Uden de foreslåede regler ville der imidlertid ikke være nogen regler, der forhindrede selskaber i skattefrit at sælge aktier, som er modtaget som vederlag i forbindelse med en skattefri omstrukturering, kort tid efter omstruktureringen. Det ville være i strid med de grundlæggende forudsætninger for reglerne. Da de regler, som foreslås at gælde fra fremsættelsestidspunktet, ikke forhindrer, at den pågældende omstrukturering i øvrigt kan gennemføres uden beskatning, er det foreslåede virkningstidspunkt fundet forsvarligt.

I tilfælde, hvor der inden den 22. april 2009 er gennemført en skattefri aktieombytning, en skattefri spaltning eller en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse fra SKAT efter de gældende regler, vil den pågældende omstrukturering fra og med indkomståret 2010 hverken være omfattet af de gældende bestemmelser om udlodningsbegrænsning eller af de nu foreslåede holdingkrav."

Det fremgår således af lov nr. 525, og de hertil knyttede lovbemærkninger, at i tilfælde, hvor der inden den 22. april 2009 er gennemført en skattefri aktieombytning, en skattefri spaltning eller en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse fra SKAT efter de gældende regler, vil den pågældende omstrukturering fra og med indkomståret 2010 hverken være omfattet af de dagældende bestemmelser om udlodningsbegrænsning eller af de nugældende holdingkrav.

Den i indkomståret 2010 påtænkte udlodning fra Selskab C til E ApS og F ApS, vil derfor ikke have skattemæssige konsekvenser for omstruktureringerne vedtaget i 2007 og 2008, idet der således ikke længere fra og med indkomståret 2010 gælder udlodningsbegrænsning.

Skatteministeriet indstiller derfor at besvarelsen af spørgsmål 1 er "Ja".

Endvidere fremgår det af ovenstående, at idet omstruktureringerne er sket inden den 22. april 2009, vil den pågældende omstrukturering fra og med indkomståret 2010 hverken være omfattet af de dagældende bestemmelser om udlodningsbegrænsning eller af de nugældende holdingkrav.

I henhold til aktieavancebeskatningslovens § 4 A og § 8, skal gevinst og tab ved afståelse af datterselskabsaktier ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Skatteministeriet finder derfor, at besvarelsen af spørgsmål 2 er "Ja".

Det bemærkes i den forbindelse, at Skatteministeriet ikke ved nærværende anmodning om bindende svar har taget stilling til den i 2007 og 2008 gennemførte skattefri aktieombytning samt efterfølgende skattefri spaltning, herunder om de dagældende betingelser herfor har været iagttaget.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatteministeriets begrundelse og indstilling tiltrædes.