Dato for udgivelse
07 Feb 2011 09:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Jan 2011 14:26
SKM-nummer
SKM2011.83.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-164006
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
andelselskab, forening, overdragelse
Resumé

Skatterådet bekræfter, at Y A.m.b.a. bliver beskattet efter selskabsskattelovens § 1,stk.1, nr. 6, hvor skattepligten alene omfatter indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed. Overdragelsen af kable- og antenneanlægget fra kommunen til Y A.m.b.a. skal beskattes forholdsmæssigt efter den erhvervsmæssige anvendelsesgrad.

Hjemmel
LBKG nr. 1001 af 26.10.2009
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6
Statsskatteloven § 4

Henvisning
Den juridiske vejledning C.D.1.1.12

Spørgsmål

 1. Bliver Y  A.m.b.a. beskattet efter selskabsskattelovens § 1,stk.1, nr. 6, hvor skattepligten alene omfatter indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed?
 2. Skal der foretages en beskatning i Y  A.m.b.a. ved overdragelsen af kabel- og antenneanlæg?
 3. Såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende, skal der så foretages en opdeling i kabel- og antennenettets anvendelse til henholdsvis medlemmernes eget brug og det erhvervsmæssige brug, hvor det er den del, der vedrører det erhvervsmæssige brug, der skal beskattes?
 4. Ved en eventuel beskatning i spørgsmål 2, hvorledes skal avancen opgøres, og i den forbindelse, skal der foreligge en ekstern vurdering af kabel- og antennenettet?

Svar

 1. Ja
 2. Se indstilling og begrundelse
 3. Ja

Se indstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Kommunalbestyrelsen for X Kommune besluttede på et møde at overdrage det antenneanlæg, der hidtil har stået for en i Kommunen, til et andelsselskab, hvor det gennem vedtægterne sikres, at forsyningsvirksomheden videreføres, og at modtageren ikke kan videresælge kabel- og antenneanlægget m.v. uden kommunens tilladelse, og at salgsprovenuet tilfalder kommunen. I den anledning blev Y  A.m.b.a. stiftet.

Aftalen med Kommunen indeholder bestemmelser om, at kabel- og antenneanlægget m.v. overdrages til det nystiftede andelsselskab, mod at Y  A.m.b.a. overtager den bogførte. Herudover udsteder Kommunen en kommunegaranti for andelsselskabets driftskredit i pengeinstitut.

Antenneanlægget har ikke været udskilt fra Kommunen i en selvstændig juridisk enhed, mens kommunen har stået for driften.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Rådgiver mener, at Y  a.m.b.a. skal beskattes efter bestemmelsen i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 henset til vedtægterne. Det bør ikke tillægges vægt, at det formelt betegnes som et a.m.b.a.

Indtægterne fra udleje af masten til 2 andre virksomheder vil være erhvervsmæssig virksomhed og dermed skattepligtig.

Rådgiver mener ikke at overdragelsen af antennelægget vil medføre beskatning af Y  a.m.b.a.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes oplyst, hvorvidt Y  A.m.b.a. bliver beskattet efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, hvor skattepligten omfatter indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed.

Afgørende for vurderingen af Y A.m.b.a.'s subjektive skattepligt beror på en konkret bedømmelse, om hvorvidt Y A.m.b.a. kan betragtes som værende selvstændig skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 eller en anden bestemmelse i selskabsskattelovens § 1, stk. 1.

Af væsentlig betydning for den skatteretlige kvalifikation er vedtægterne og hensigten med den virksomhed under hensyn til dens selvstændighed i forhold til de enkelte deltagere.

Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 indeholder ikke i sin ordlyd retningslinjer for afgrænsningen af skattepligtige foreninger. Bedømmelsen foretages derfor på baggrund af de retningslinjer, som Skatteministeriet har opstillet som karakteristiske for selvstændigt skattepligtige foreninger i TfS1984,434SKM. Se endvidere Juridisk vejledning C.D.1.1.12.

Karakteristika for selvstændige skattepligtige foreninger

Sådanne foreninger vil ifølge Skatteministeriets udtalelse typisk være karakteriseret ved:

 • at en deltager kun hæfter med sit indskud,
 • at der er en flerhed af deltagere,
 • en skiftende deltagerkreds,
 • at optagelsen af nye deltagere sker efter objektive kriterier eller eventuelt er helt fri,
 • at en deltagers udtræden er uden retslig betydning for sammenslutningen og ikke giver den udtrædende krav på nogen del af formuen (jf. ligningsrådets afgørelse i SKM2003.240.LR),
 • at sammenslutningen består i uændret form på trods af, at deltagerkredsen kan udskiftes løbende,
 • at en selvstændig skattepligtig forening ledes af et foreningsorgan, dvs. generalforsamling/repræsentantskab og en valgt bestyrelse,
 • at sammenslutningens formål er af ideel karakter.

Y  A.m.b.a.'s vedtægter

Det fremgår af Y A.m.b.a.'s vedtægter, at formålet er, at

 • "distribuere TV- og radioprogrammer
 • bringe et varieret udbud af TV- og radiokanaler
 • tilbyde brugerne hurtig internetadgang
 • tilbyde serviceydelser, som naturligt lader sig udbyde over bredbåndsanlæg
 • give brugerne indflydelse på programvalget til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger og anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser."

Andelshavere/medlemmer er "enhver, der er ejer eller lejer af fast ejendom i det område, der forsynes af antenneanlægget, ..., når der fra den pågældende faste ejendom er betalt tilslutningsafgift og etableret antennestik i den enkelte ejendom og ejendommen forsynes fra antenneanlægget." Overtages en ejendom, har andelshaveren pligt til at sørge for, at den nye ejer indtræder i forpligtelser overfor selskabet.

Der er tilslutningspligt til antenneanlægget.

Andelshaverne hæfter alene for selskabets forpligtelser med den i selskabets indbetalte tilslutningsafgift. Ingen andelshaver hæfter personligt.

Det fremgår endvidere af vedtægterne, at generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Hver andelshaver har én stemme. Derudover har selskabet en bestyrelse på 5 medlemmer.

Ved opløsning tilfalder samtlige aktiver efter fradrag af passiver, Kommunen uden betaling.

Vurdering

For at kvalificere Y  A.m.b.a. som en selvstændig skattepligtig forening taler følgende:

Y A.m.b.a. har en flerhed af deltagere i kraft af, at der er tilslutningspligt for alle ejendomme indenfor selskabets forsyningsområde.

Deltagerkredsen skifter ved ejerskifte af ejendommene. Nye medlemmer optages således efter objektive kriterier, samtidig med at den skiftende medlemskreds ikke påvirker Y A.m.b.a.'s identitet.

En udtræden af Y A.m.b.a. giver ikke krav på en del af formuen.

Endvidere ledes Y A.m.b.a. af et foreningsorgan, generalforsamlingen samt bestyrelse.

Formålet må betragtes som ideelt, da Y A.m.b.a. skal levere TV, radio og internet til lavest mulige driftsbidrag.

På baggrund af udformningen af vedtægterne og en konkret vurdering, er det således Skatteministeriets opfattelse, at Y  A.m.b.a. må anses som et selvstændigt skattesubjekt efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

I henhold til Ligningsvejledningen 2010-2 S.C.6.1.1 anses indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed for de i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 omhandlede foreninger mv., som indtægt fra nærings- eller anden forretningsvirksomhed, herunder indtægt fra drift, udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 4, 1. pkt.

Overskud, som de i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, nævnte foreninger indvinder ved leverancer til deres medlemmer, betragtes ikke som indvundet ved erhvervsmæssig virksomhed, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 5.

Leverancen til medlemmet skal have en naturlig tilknytning til foreningen formål og virke.

I henhold til Ligningsvejledningen 2010-2 S.C.6.1.1., skal begrebet leverancer forstås i vid betydning, idet også indtægter fra udlejningsaktivitet og levering af tjenesteydelser udelades ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Af de oplysninger rådgiver har givet, består Y  A.m.b.a.'s indtægter af medlemmers betaling af abonnementsbidrag (driftsbidrag) samt betaling fra udleje af antennenettet til 2 virksomheder.

Medlemmernes driftsbidrag (abonnementsbidrag) må anses som foreningens leverance til medlemmer. Denne indtægt er dermed ikke indvundet ved erhvervsmæssig virksomhed, jf. selskabsskattelovens § 1,stk. 5. Det er kun indkomst indvundet ved leverance til medlemmer, der holdes uden for foreningens erhvervsmæssige indkomst.

De øvrige indtægter fra udlejningen, som ikke er medlemmer i foreningen, anses som erhvervsmæssig indtægt, og skal beskattes efter selskabsskattelovens § 1, stk. 4.

Den objektive skattepligt omfatter alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes oplyst, hvorvidt der skal foretages en beskatning i Y  A.m.b.a. ved overdragelsen af kabel- og antenneanlæg fra Kommunen.

En eventuel overførsel af aktiver til en værdi under markedsprisen vil kunne medføre beskatning efter statsskattelovens § 4.

I den konkrete sag overfører Kommunen kabel- og antenneanlægget m.v. til Y  A.m.b.a., mod at Y  A.m.b.a. overtager den bogførte. Endvidere udstedes en kommunegaranti for andelsselskabets driftskredit i pengeinstitut.

Det er oplyst, at andelsselskabet er drevet efter et "hvile i sig selv princip", samt at andelsselskabet/foreningen ikke vil kunne videresælge kabel- og antenneanlægget uden kommunens tilladelse, og at salgsprovenuet tilfalder kommunen.

En overdragelse af antenneanlægget vil være skattepligtig, såfremt markedsværdien af antenneanlægget overstiger den overtagne gæld. Den udstedte kommunegaranti kan i den forbindelse ikke tillægges overdragelsessummen. Foreningen vil være skattepligtig af den forholdsmæssige andel svarende til den erhvervsmæssig anvendelse, som markedsværdien evt. overstiger den overtagne gæld.

Hvorvidt der skal ske en beskatning af foreningen afhænger dermed af, hvorvidt markedsprisen overstiger den overtagne gæld.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "se indstilling og begrundelse".

Spørgsmål 3

Det ønskes oplyst, hvorvidt der skal foretages en opdeling i kabel- og antennenettets anvendelse til henholdsvis medlemmernes eget brug og det erhvervsmæssige brug, hvor det er den del, der vedrører det erhvervsmæssige brug, der skal beskattes.

I henhold til besvarelsen af spørgsmål 2, skal der ske en opdeling i medlemmernes brug og den erhvervsmæssige andel. Det er den erhvervsmæssige andel, som beskattes ved overdragelsen, såfremt markedsværdien herfor overstiger den forholdsmæssige andel af den overdragne gæld.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "ja".

Spørgsmål 4

Det ønskes oplyst, hvorledes avancen skal opgøres, og hvorvidt der skal foreligge en ekstern vurdering af kabel- og antennenettet.

Som anført under besvarelsen af spørgsmål 2 og 3, skal overdragelsen ske til markedsværdi. Den opgjorte værdi skal kunne dokumenteres. Skatteministeriet stiller ikke krav om en ekstern vurdering, såfremt værdien kan dokumenteres på anden vis.

Ved værdiansættelsen skal indgå selve værdien af anlægget. Dernæst skal betingelserne for overdragelsen og konstruktionen omkring foreningen inddrages i værdiansættelsen.

Der kan evt. opnås indhentes et bindende svar på værdiansættelsen, når denne foreligger.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "se indstilling og begrundelse."

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.