Dato for udgivelse
26 Jan 2011 14:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Jan 2011 13:25
SKM-nummer
SKM2011.52.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-181240
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Byggeri + Momspligt
Emneord
Moms, byggeri, gamle bygninger
Resumé

Skatterådet bekræfter, at salg af rækkehuse, der har været udlejet siden år 2000, ikke er omfattet af momspligt ved salg efter 1. januar 2011.

Hjemmel
Lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005 med senere ændringer, Momsloven
Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit D.A.5.9.3
Henvisning
Momsvejledningen  2011-1, afsnit D.11.9.2

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at salg af rækkehuse, der har været udlejet siden år 2000, er omfattet af momspligt ved salg efter 1. januar 2011?

Svar

Nej

Spørgers forslag

-

Beskrivelse af de faktiske forhold

Et boligselskab påtænker at sælge et antal rækkehuse i 2011 og efterfølgende år.

Det er oplyst, at hvert enkelt rækkehus er udstykket, og har et selvstændigt matrikelnummer.

Husene har været udlejet siden de blev bygget i år 2000.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

-

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlaget

Momslovens (LBK nr. 966 af 14. oktober 2005 med senere ændringer) § 3, stk. 1, lyder:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed."

Momslovens § 4, lyder:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. [...] "

I henhold til den nugældende formulering af momslovens § 13, stk. 1, der lyder:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

9) Levering af fast ejendom."

er salg af fast ejendom momsfritaget. Der er ingen undtagelser herfra. Der skal således i ingen tilfælde betales moms ved salg af fast ejendom.

Ved lov nr. 520 af 12. juni 2009 om ændring af merværdiafgift mv., der træder i kraft pr. 1. januar 2011 sker der en ophævelse af momsfritagelsen for levering af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde, herunder særskilt levering af bebyggede grunde. Levering af bygninger med tilhørende grundareal, som ikke er nye bygninger, er ikke omfattet af momspligten.

Momslovens § 13, stk. 1, får pr. 1. januar 2011 følgende ordlyd:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift;

[...]

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

 a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

 b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund."

Forarbejder

Af bemærkningerne til lovforslaget, L 203, vedtaget som Lov nr. 520 af 12. juni 2009, fremgår, at der foreslås en ophævelse af momsfritagelsen for levering af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde herunder særskilt levering af bebyggede grunde. Der indføres altså moms på salg af fast ejendom i form af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde.

Videre hedder det i bemærkningerne til lovforslaget, at

"Anden levering af fast ejendom vil fortsat være momsfritaget f.eks. levering af en bygning efter første indflytning.

[...]

Ved en bygning forstås enhver grundfast konstruktion. Levering af dele heraf anses for at være levering af en bygning eksempelvis salg af hver enkelt ejerlejlighed i en ejendom.

En bygning er ny inden første indflytning, dvs. før bygningen tages i brug. Hvis dette kriterium på en ny bygning var det eneste kriterium, ville sælger have mulighed for at omgå momsen ved at sørge for, at bygningen tages i brug inden første levering, hvorpå bygningen umiddelbart kan sælges uden moms. For at undgå denne situation anses en bygning også for at være ny på dagen for første levering af bygningen, når leveringen sker mindre end fem år efter dagen for bygningens færdiggørelse, som senest er dagen for første indflytning."

Praksis

I SKM2010.745.SR bekræfter Skatterådet, at spørgers salg efter den 1. januar 2011 af tre ejendomme, der alle tre er bebygget, skal anses som salg af "gamle" bygninger med tilhørende jord, der er momsfritaget, når spørger ikke i forbindelse med salget af ejendommene er involveret i nedrivning eller genopbygning/ombygning af de eksisterende bygninger på ejendommene samt, at det ikke af salgsaftalen fremgår, at bygningerne erhverves med henblik på nedrivning af køber.

Skatteministeriets vurdering

Spørgsmålet vedrører det forhold, om salg af rækkehuse, der har været udlejet siden år 2000, er omfattet af momspligt ved salg efter den 1. januar 2011.

Ifølge momslovens § 4, jf. § 3, skal der betales moms af levering af varer og ydelser, der mod vederlag leveres af en afgiftspligtig person her i landet. Undtaget herfra er bl.a. levering af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

Med baggrund i Lov nr. 520 af 12. juni 2009, ændres fritagelsen for levering af fast ejendom, således, at der bl.a. skal betales moms ved levering af nye bygninger med tilhørende jord.

Det er i sagen oplyst, at de rækkehuse, der planlægges solgt efter 1. januar 2011, er opført i år 2000, og at de siden opførelsen har været udlejet til beboelse.

Momsfritagelsen for salg af fast ejendom er fortsat gældende, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, bortset fra salg af nye bygninger, nye bygninger med tilhørende jord samt salg af byggegrunde. Det vil sige, at salg af en ejendom, der ikke er ny, er fritaget for moms.

I henhold til bemærkningerne til Lov nr. 520 af 12. juni 2009 om ændring af momsloven mv. anses en bygning for at være ny på dagen for første levering af bygningen, når leveringen sker mindre end 5 år efter bygningens færdiggørelse, som senest er dagen for første indflytning.

Ved færdiggørelse forstås i denne forbindelse, at byggeriet har nået det stadie, hvor ejendommen definitivt kan anvendes til det formål som den er beregnet på.

5-års fristen regnes fra færdiggørelsen af arbejdet, når første levering sker efter første indflytning.

De i denne sag omhandlende rækkehuse, planlægges solgt første gang efter 1. januar 2011. Idet rækkehusene, ifølge det oplyste, var færdiggjort i år 2000, anses 5-års fristen for at være opfyldt.

På denne baggrund finder Skatteministeriet, at der ikke er tale om en levering af nye bygninger, hvorfor salget ikke er omfattet af momspligten ved salg efter 1. januar 2011.

Det indstilles derfor til Skatterådet, at  spørgsmålet besvares med et 'nej'.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling.