Dato for udgivelse
25 Jan 2011 13:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Dec 2010 10:36
SKM-nummer
SKM2011.41.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-120976
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Aktieavance, løbende ydelser
Resumé
Skatterådet bekræfter, at aktieselskabet A vil være skattefrit efter aktieavancebeskatningsloven og ikke omfattet af ligningslovens § 12 B ved det påtænkte salg af aktierne i datterselskab B, hvis der indgås aktieoverdragelsesaftale ud fra principperne i en vedlagt rammeaftale.
Hjemmel
Ligningsloven § 12B
Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009 om påligningen af indkomstskat til staten som ændret ved lov nr. 275 af 7. april 2009
Lov nr. 392 af 25. maj 2009
Lov nr. 459 af 12. juni 2009
Lov nr. 460 af 12. juni 2009
Lov nr. 462 af 12. juni 2009
Lov nr. 519 af 12. juni 2009
Lov nr. 521 af 12. juni 2009
Lov nr. 525 af 12. juni 2009
Lov nr. 1278 af 16. december 2009
Lov nr. 1279 af 16. december 2009
Lov nr. 184 af 24. februar 2010
Lov nr. 244 af 22. marts 2010
Lov nr. 474 af 7. maj 2010
Lov nr. 529 af 26. maj 2010
Lov nr. 546 af 26. maj 2010
Lov nr. 547 af 26. maj 2010
Lov nr. 573 af 31. maj 2010
Lov nr. 639 af 14. juni 2010
Lov nr. 698 af 25. juni 2010
Lov nr. 721 af 25. juni 2010
Lov nr. 723 af 25. juni 2010
Lov nr. 724 af 25. juni 2010 
Lov nr. 725 af 25. juni 2010

Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit C.C.6.8

Spørgsmål

 1. Kan det bekræftes, at selskabet A vil være skattefrit efter aktieavancebeskatningsloven og ikke omfattet af ligningslovens § 12 B ved det påtænkte salg af aktierne i datterselskabet B, hvis der indgås aktieoverdragelsesaftale ud fra principperne i vedlagte rammeaftale?

Svar

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Det danske aktieselskab A er moderselskab i C-Gruppen.

Person D ejer 11,5 % af aktiekapitalen personligt, heraf udgør 10 % A-aktier (med 10 stemmer pr. aktie) og 1,5 % B-aktier (med 1 stemme pr. aktie). Person D ejer desuden indirekte 2,5 % af aktierne i selskabet A gennem sit 100 % ejede selskab, anpartsselskabet E.

Person D`s sønner, F og G, ejer resten af aktiekapitalen i selskabet A med hver 43 % (B-aktier).

Selskabet A ejer en række 100 % ejede datterselskaber, herunder B.

Vi kan oplyse, at datterselskabet B ikke er underlagt nogen ejertidsbegrænsninger efter skattefrie omstruktureringer.

Den påtænkte disposition:

Selskabet A påtænker at afhænde alle aktier i det helejede datterselskab B. Der er den 30. juni 2010 indgået rammeaftale med en eventuel køber, anpartsselskabet H.

Rammeaftalen er ikke udtryk for en juridisk bindende aftale, men alene en hensigtserklæring omkring overvejelser om en påtænkt overdragelse af aktier. Rammeaftalen indeholder en række bestemmelser om overdragelsens genstand, tidsplan, købesum og betaling, som forventes videreført i en kommende aktieoverdragelsesaftale. Det skal understreges, at der udestår en række yderligere forhandlinger og drøftelser, herunder due diligence gennemgang mv. Det er således alene principperne i aftalen, som forventes videreført i en aktieoverdragelsesaftale og det er på dette grundlag, vi anmoder om bindende svar.

Principperne i aftalen er blandt andet:

 • Alle aktier i datterselskabet B afhændes til selskabet H (køber) i efteråret 2010.
 • Som vederlag modtages et "fast beløb" samt nyudstedte aktier i køber (selskabet H), svarende til en ejerandel på ca. 15 %.
 • For det "faste beløb" af vederlaget modtages en andel kontant og en andel via sælgerfinansiering
 • De modtagne aktier i køber (selskabet H) er underlagt en købsoption, i henhold til hvilken køber (selskabet H) kan tilbagekøbe de aktier, som selskabet A (sælger) ikke måtte have kvalificeret sig til pr. 31. december 2013 baseret på målsætninger til divisionens omsætning og koncern DB. Prisen for eksekvering af købsoptionen er fastsat til 1 kr. for det antal aktier, der omfattes af aftalen. Samtidig indgås en ejeraftale, der beskytter sælger (selskabet A) mod ufrivilligt at få reduceret sin ejerandel i køber (selskabet H) til under 10 %.
 • Sælger (selskabet A) får mulighed for at opnå én engangsregulering i form af en kontant exitbonus baseret på fremtidig omsætning. Exitbonussen udbetales som ét beløb og er baseret på én vurdering af om sælger er berettiget til exitbonus.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Selskabet A ejer 100 % af aktierne i datterselskabet B. Ud fra ejerstrukturen kan det derved lægges til grund, at aktierne er datterselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4A. Aktierne er ikke underlagt nogen ejertidsbegrænsninger i relation til foretagne skattefrie omstruktureringer.

Aktierne kan således afstås skattefrit efter aktieavancebeskatningslovens § 8, jf. § 4A.

Rammeaftalen indeholder en ret til køber selskabet H (købsoption, jf. afsnit 2.3 i rammeaftalen) til at erhverve helt eller delvist de af sælger (selskabet A) erhvervede aktier i det købende selskab (selskabet H), såfremt visse omsætnings- eller koncerndækningsbidragsmål ikke er opfyldt. Udnyttelsestidspunktet er fastlagt til et bestemt tidspunkt i forlængelse af aflæggelse af årsregnskab for 2013. Der vil blive indgået en ejeraftale, der vil beskytte sælger (selskabet A) mod ufrivilligt at få reduceret sin ejerandel i køberselskabet selskabet H til under 10 %.

Denne bestemmelse om, at sælgeren (selskabet A) i tilfælde af eksempelvis omsætningsnedgang eller nedgang i koncern DB skal tilbagesælge en del af de modtagne aktier i selskabet H for 1 kr., er ud fra skattepraksis ikke omfattet af reglerne om løbende ydelse, jf. ligningslovens § 12 B. Dette er præcist anført i ligningsvejledningen for 2010, jf. afsnit E.I.2.4.1.

Ledelsen kan tilføje, at omsætningskravene som nævnt i rammeaftalen er under de produktionsforventninger, selskabets nuværende kunder, som selskabet har kontakt til, arbejder med.

Med hensyn til exitbonussen (jf. afsnit 2.5 i rammeaftalen) er der tale om eventuel udbetaling af ét beløb, og vurderingen af, om sælger (selskabet A) er berettiget til exitbonus, foretages én gang.

Denne bestemmelse er således præcist udtryk for en engangsregulering af salgssummen, hvis der performes godt.

Praksis på dette område er klar, blandt andet i SKM 2003.78 LR, hvor Ligningsrådet fandt, at én enkelt efterfølgende regulering af overdragelsessummen for en aktiepost, som i overdragelsesaftalen var aftalt kunne finde sted ved opfyldelse af visse betingelser, skulle beskattes som yderligere vederlag for afståelse af aktierne i stedet for som løbende ydelser efter ligningslovens § 12 B.

Således er der fuldstændig lighed til nærværende rammeaftale, hvor der kun kan reguleres én gang og en efterfølgende exitbonus anses derfor at være en del af den kontantomregnede afståelsessum for aktierne og ikke en løbende ydelse.

Aktieavancen er således skattefri efter aktieavancebeskatningslovens § 8 og idet der ikke er tale om en løbende ydelse er afståelsessummen ligeledes skattefri efter ligningslovens § 12B.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Afståelsessummen for aktierne i datterselskabet B bliver berigtiget således:

 1. Fast beløb
 2. Sælgerfinansiering (angiveligt en fordring)
 3. Nye aktier i køberselskabet H
 4. En exitbonus - afhængig af udviklingen.

Skatteministeriet finder, at der alene er tale om en efterfølgende regulering (exitbonus) af afståelsessummen, og at denne efter praksis ikke anses for en løbende ydelse, jf. SKM 2003.78 LR og Ligningsvejledningen 2010-2, afsnit E.I.2.4.1. Afståelsessummen skal således ikke beskattes efter ligningslovens § 12B.

Derudover er der som følge af udviklingen mulighed for, at sælger (selskabet A) skal tilbagesælge nogle af de erhvervede aktier i selskabet H til køberselskabet H, dog højst således at sælgers andel i køberselskabet fortsat udgør min. 10 %, dvs. datterselskabsaktier.

Skatteministeriet finder, at dette eventuelle tilbagesalg er en selvstændig disposition, som skal behandles efter aktieavancebeskatningsloven på tilbagesalgstidspunktet. Tilbagesalget er efter praksis ikke omfattet af reglerne om løbende ydelse i ligningslovens § 12B, jf. Ligningsvejledningen 2010-2, afsnit E.I.2.4.1.

Tilbagesalget er prisfastsat til 1 kr., og efter nuværende regler vil tilbagesalget udløse et tab, som ikke er fradragsberettiget, jf. status som datterselskabsaktier.

Skatteministeriet er således enig med spørger i, at aktieavancen vil være skattefri efter aktieavancebeskatningslovens § 8, da der er tale om datterselskabsaktier. Da der ikke er tale om en løbende ydelse, er afståelsessummen heller ikke omfattet af ligningslovens § 12B.

Skatteministeriet har ikke taget stilling til prisfastsættelsen til 1 kr. ved et tilbagesalg.

Skatteministeriet indstiller på denne baggrund, at spørgsmålet besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra Skatteministeriet.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.