Dato for udgivelse
03 Feb 2011 18:22
Til
Virksomheder, der forbrænder affald
Sagsnummer
2011-260-0499
Resumé
Afgiften på affaldsvarme forhøjes som følge af nye brændselsfordelingsregler på kraftvarmeområdet

Indledning
Folketinget har den 17. december 2010 vedtaget lovforslag nr. L 80, der er udmøntet i lov nr. 1564 af 21. december 2010 (Ændrede fordelingsregler på kraftvarmeområdet, forøgelse af fradrag for moms på hotelovernatning og færdselsskadede køretøjer).  

På kraftvarmeområdet er V-formel 1,25 ændret til 1,20, og E-formel 0,65 er ændret til 0,67. Dette indebærer, at en større mængde brændsel henføres til produktion af varme og en mindre mængde brændsel henføres til produktion af elektricitet.

De nye nøgler til fordeling af brændsel mellem el- og varmeproduktion har blandt andet også indvirkning på opgørelsen af den afgiftspligtige mængde for affald, der anvendes som brændsel til produktion af varme (beregning af tillægsafgift).

Endvidere er indekseringen af affaldsvarmeafgiften ændret.

Der er nedenfor redegjort nærmere om ændringerne. 

Beregning af tillægsafgift på affald til produktion af varme
Reglerne (brændselsfordelingsnøglerne) for opgørelse af tillægsafgiften på affald til produktion af varme er ændret som følger:

For virksomheder, der ikke er omfattet af CO2-kvoteordningen, er V-formel 1,25 ændret til 1,20, og E-formel 0,65 er ændret til 0,67. Der henvises til kulafgiftslovens § 5, stk. 7, 8, 9 og 10.

For virksomheder, der ikke opgør den faktiske brændværdi i den indfyrede mængde afgiftspligtigt affald, og som alene producerer varme, er V-formel 1,25 ændret til 1,20. Der henvises til kulafgiftslovens § 5, stk. 13.

Endvidere har de nye brændselsfordelingsnøgler betydning for centrale kraftvarmeværker og andre CO2-kvoteomfattede virksomheder, der opgør grundlaget for beregning af tillægsafgiften efter reglerne i kulafgiftslovens § 7, stk. 1. Der henvises til kulafgiftslovens § 5, stk. 5 og 6.

Derudover er afgiftssatsen for tillægsafgiften nedsat fra 33,125 kr./GJ til 31,8 kr./GJ. Tillægsafgiften på produceret varme er i praksis dermed uændret 26,5 kr./GJ (31,8 kr. pr. GJ/1,20 = 26,5 kr./GJ).

Forhøjelsen af afgiften på affaldsbaseret varme som følge af de nye brændselsfordelingsnøgler er således i praksis pålagt affaldsvarmeafgiften.

Ovennævnte ændringer har virkning fra den 1. juli 2011.

De nye satser for affaldsvarmeafgift og tillægsafgift fremgår af nedenstående satsoversigt under overskriften Afgiftens størrelse.

Beregning af affaldsvarmeafgift
De nye brændselsfordelingsnøgler har betydning for centrale kraftvarmeværker, der opgør grundlaget for beregning af affaldsvarmeafgiften efter reglerne i kulafgiftslovens § 7, stk. 1. Der henvises til kulafgiftslovens § 5, stk. 3.

Ændringen har virkning fra den 1. juli 2011.

Indeksering af affaldsvarmeafgiften
Satsen for affaldsvarmeafgift er ikke blevet indekseret i overensstemmelse med aftalen i forårspakke 2.0, der lå til grund for Skattereformen.

Ved lov nr. 1564 er indekseringen af affaldsvarmeafgiften derfor blevet ændret for perioden 2011-2015.

Den ændrede indeksering og nye sats for affaldsvarmeafgift gælder fra og med den 1. januar 2011.

Ændringen er indeholdt i nedenstående satsoversigt.

Afgiftens størrelse
Nedenstående oversigt viser afgiftssatserne for affaldsvarmeafgift og tillægsafgift for perioden 2011-2015:

Afgift    Enhed

1. jan. - 30. juni 2011 

1. juli - 31. dec. 2011

1. jan. - 31. dec. 2012

1. jan. - 31. dec. 2013

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

Affaldsvarmeafgift (kulafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 6) - Afgift på varme produceret ved forbrænding af affald

Sats, der er anført på afgiftsangivelsen  

kr./GJ

 

 

kr./GJ

46,7

 

 

20,2

48,6

 

 

22,1

49,5

 

 

23,0

50,4

 

 

23,9

51,3

 

 

24,8

52,2

 

 

25,7

Tillægsafgift (kulafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 7) - Afgift på affald anvendt som brændsel til produktion af varme i anlæg kr./GJ

33,125

31,8

31,8

31,8

31,8

31,8

Afgiftssatsen for affaldsvarmeafgift for perioden 1. januar - 30. juni 2011 er beregnet således: 46,7 kr. pr. GJ - 33,125 kr. pr. GJ/1,25 = 20,2 kr. pr. GJ.

Afgiftssatsen for affaldsvarmeafgift for perioden 1. juli - 31. december 2011 er beregnet således: 48,6 kr. pr. GJ - 31,8 kr. pr. GJ/1,20 = 22,1 kr. pr. GJ.

Afgiftssatsen for affaldsvarmeafgift i perioden 2012-2015 beregnes på samme måde. 

Mere information
Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte SKAT på tlf. 72 22 18 18.

For anden information om affaldsvarmeafgift og tillægsafgift henvises til SKATs punktafgiftsvejledning, afsnit F.2. Vejledningen findes på SKATs hjemmeside www.skat.dk.

Find dette og andre nyhedsbreve på SKATs hjemmeside, www.skat.dk - Virksomhed - Nyheder.

Du kan også tilmelde dig nyhedsmailen ved at klikke på Nyhedsmail i den øverste bjælke på www.skat.dk - Virksomheder.