Dato for udgivelse
25 Jan 2011 08:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Dec 2010 09:29
SKM-nummer
SKM2011.39.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-032655
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat + Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Momspligt
Emneord
Subjektivskattepligt, forening, fonde,momspligtig kontingent, energibesparelser anses som momspligtig ydelse, tilskud til energibesparende foranstaltninger
Resumé
Skatterådet bekræfter at Spørger er et selvstændigt skattesubjekt, der er skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Spørger har til formål at opfylde medlemsvirksomhedernes energispareforpligtigelser blandt andet ved at købe energibesparelser på det frie marked. Skatterådet bekræfter endvidere, at spørger skal momsregistreres for sine aktiviteter vedrørende køb af energisparetiltag, samt opkrævning af medlemskontingent. Køb og salg af energisparetiltag er ikke omfattet af værnreglen vedrørende køb og salg af C02-kvoter. Faktureringen af energibesparelsen fra medlemsfirmaer til spørger skal ske med moms. Privatpersoner er ikke momspligtige af tilskud til energibesparende foranstaltninger, da de ikke kan sige at udøve økonomisk virksomhed. Virksomheder vil derimod være momspligtig af tilskud. Ved køb af energibesparelsen fra ikke-medlemmer skal spørger betale moms på samme måde som ved køb af energibesparelser
Reference(r)

Selskabsskatteloven §  1, stk. 1
Momsloven § 3, § 4, § 13 stk. 1 nr. 4, § 27 stk. 1, § 37 stk. 1, § 46 stk. 1 nr. 6,
Lov om CO2 kvoter § 2 stk. 1 nr. 4.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2010-2, afsnit C.D.1.1.12

Henvisning

Momsvejledningen 2010-2, afsnit G.1.1.2

Spørgsmål

 1. Er Energisparepulje fmba et selvstændigt skattesubjekt, der er skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6?
 2. Såfremt spørgsmål 1 besvares med nej, ønskes bekræftet, at Spørger i stedet beskattes efter reglerne for almenvelgørende fonde med fradrag for uddelinger samt hensættelser til uddelinger.
 3. Skal Energisparepulje fmba momsregistreres for sine aktiviteter vedrørende køb og salg af energisparetiltag, samt opkrævning af kontingent?
 4. Kan det bekræftes at køb og salg af energisparetiltag ikke er omfattet af værnreglen vedrørende køb og salg af C02-kvoter?
 5. Skal faktureringen af energibesparelsen fra medlemsfirmaer til  Energisparepulje fmba i Scenarie i ske med moms?
 6. Kan det bekræftes at tilskuddet i Scenarie 2 er moms frit, såfremt det ydes til privatpersoner?
 7. Er tilskuddet i Scenarie 2 momspligtigt, såfremt det ydes til virksomheder?
 8. Skal der ved købet af energibesparelsen fra et ikke-medlemsfirma betales moms, jf. Scenarie 3?
 9. Såfremt aktiviteten hos  Energisparepulje fmba er momspligtig, har fonden da fradragsret for momsen i forbindelse med køb af energibesparelserne?

Svar

 1. Ja
 2. Bortfaldet
 3. Ja
 4. Ja
 5. Ja
 6. Ja
 7. Ja
 8. Ja
 9. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Foreningen  Energisparepulje fmba (Spørger i det efterfølgende) stiftes med det formål at opfylde medlemsvirksomhedernes energispareforpligtigelser i henhold til aftale med klima- og energiministeren ("Energispareaftalen" i det efterfølgende).

Spørger har til formål at opfylde medlemsvirksomhederne energispareforpligtigelser i henhold til Energispareaftalen og skal sikre at der købes energibesparelser på det frie marked svarende til selskabernes samlede mål.

Til brug for Spørgers opkøb af energibesparelser betaler medlemmerne kontingent til Spørger. Kontingentet fordeles forholdsmæssigt blandt medlemmerne i forhold til deres årlige salg.

Aftalen beskrives således på klima- og energiministeriets hjemmeside:

"Fra 2010 skal energiselskaberne sikre besparelser for 5,4 PJ/år. Det svarer til det årlige energiforbrug i ca. 67.000 boliger. Det er resultatet af en ny spareaftale mellem klima- og energiministeren og net- og distributionsselskaber indenfor el, naturgas, fjernvarme og olie."

"Aftalen betyder, at Energiselskaberne skal yde en konkret indsats, der medvirker til realisering af en energibesparelse hos en slutforbruger, der ikke ville være sket uden selskabets indsats. Det kan f.eks. være gennem rådgivning, faglig bistand og finansiel bistand, herunder tilskud til gennemførelse af energibesparelser. Tilskuddet kan variere meget, men kan typisk udgøre omkring 10 pct. af de samlede omkostninger.

Som eksempler på aktiviteter og besparelser kan nævnes:

Identifikation af besparelsesmuligheder og bistand til gennemførelse af energibesparelser i erhvervsvirksomheder, f.eks. i forhold til køling, trykluft, belysning, procesudstyr mv.

Effektivisering af belysningen i kontorer, skoler mv.

Bistand til udskiftning af olie- og gaskedler i boliger og andre bygninger

Bistand til installation af solfangere

Udskiftning af vinduer til nye lavenergivinduer

Forbedring af isoleringen af bygninger

Selskabernes energispareindsats finansieres af forbrugerne via energiregningen. Aftalen er en opfølgning på den politiske aftale fra 21. februar 2008 om den danske energipolitik i årene 2008-2011. Den nye aftale sætter de overordnede rammer og mål for perioden 2010-2020 og de præcise regler for perioden 2010-2012. Aftalen omfatter energibesparelser inden for alle brancher bortset fra transport."

Spørger har især fremhævet, at

 1. Aftalen med klima- og energiministeren er en frivillig aftale om aktivt at bidrage til den fremtidige energispareindsats.
 2. Aftaleparterne modtager ikke tilskud fra staten, men omkostningerne til energibesparelse kan under særlige betingelser indregnes i distributionsomkostningerne og dermed viderefaktureres til forbrugerne.
 3. Aftalen rummer mulighed for at gennemføre besparelser uden for eget forsyningsområde og uden for egen energiart. (aftalens punkt 5.2)
 4. Medlemmerne skal betale bidrag til Spørger (vedtægternes § 16)
 5. Spørger kan købe rettigheden til at indberette energibesparende aktiviteter, som er gennemført af medlemsvirksomhederne. (vedtægternes § 6)
 6. Spørger kan købe rettigheder fra andre end medlemsvirksomhederne. Vedtægterne § 2.2.
 7. Spørger kan sælge rettigheder til medlemmer eller til andre.
 8. Spørger kan have indtægter fra andre end medlemsvirksomhederne i forbindelse med køb og salg af rettigheder.
 9. Spørger forventer at realisere et 0-resultat, men der kan i de enkelte år realiseres såvel overskud som underskud.

Vedtægter for Spørger i hovedtræk

Navn

Foreningens navn er " Energisparepulje fmba"

Formål

I henhold til vedtægterne har Spørger til formål, at opfylde medlemsvirksomhederne energispareforpligtigelser i henhold til Energispareaftalen. Spørgers aktiviteter består i at:

     Erhverve rettighederne til indberetning af energibesparende aktiviteter gennemført af selvstændige aktører - herunder medlemsvirksomhederne.

     Indgå aftaler med uafhængige aktører om at udføre energibesparende aktiviteter, som Spørger derved erhverver rettighederne til at indberette

     Yde tilskud til energibesparende aktiviteter - som Spørger derved erhverver rettighederne til at indberette.

Medlemmerne

Som medlemmer af foreningen kan optages virksomheder, der markedsfører og sælger x-produkter i Danmark og som opfylder forudsætningerne for, at have pligt til at indberette energibesparelser jf. Energispareaftalen.

Anmodning om optagelse fremsendes skriftlig til sekretariatet. Udmeldelse kan ske med mindst 12 måneder varsel til et kalenderårs udløb. Bestyrelsen kan beslutte at et medlemskab bringes til ophør, hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab.

Foreningens virke

For Spørgers virksomhed gælder følgende retningslinjer:

 • Spørger skal til enhver tid forsøge at udøve sin virksomhed sådan, at den er til mindst mulig omkostning for medlemsvirksomhederne.
 • Spørger kan kun erhverve rettigheder til indberetning af energibesparende aktiviteter, der opfylder de tekniske krav samt dokumentationskrav i Energispareaftalen.
 • Spørger er forpligtiget til, på markedsvilkår at købe rettigheden til at indberette energibesparende aktiviteter, som er gennemført af medlemsvirksomhederne, forudsat at energibesparelserne opfylder de ovenfor nævnte vilkår.
 • Medlemsvirksomhederne er berettiget til, men ikke forpligtiget til at sælge deres rettigheder til energispareaktiviteter de har gennemført til Spørger.

Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.

På generalforsamlingen forelægges bl.a. bestyrelsens forslag til budget for følgende år og a conto medlemskontingent.

Medlemsvirksomheden kan møde med en eller flere indehavere og/eller ledere på generalforsamlingen og bestemmer selv, hvem af disse, der udøver stemmeretten. På foreningens generalforsamlinger har hver medlemsvirksomhed én

Stemme i alle anliggender. Til vedtagelse at de på dagsordenen opførte emner og forslag kræves kun simpelt flertal af de afgivne stemmer. Dog ikke for så vidt angår vedtægtsændringer og opløsning.

Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består at 4 - 6 medlemmer, der vælges for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Kun personer, der er indehavere af, ansat i eller på anden måde deltager i ledelsen af en medlemsvirksomhed, kan vælges og forblive medlemmer at bestyrelsen. Såfremt et medlem at bestyrelsen afgår inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen supplere sig med, et nyt bestyrelsesmedlem, der fungerer indtil den førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

Bestyrelsens virke

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender og er berettiget til inden for rammerne af foreningens vedtægter og de af generalforsamlingen vedtagne budgetter at træffe de fornødne dispositioner og afholde de dermed forbundne udgifter under ansvar for generalforsamlingen. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af opgaver på specielle områder inden for de angivne formål.

Formanden eller i hans forfald næstformanden sammenkalder og leder bestyrelsens møder, over hvilke der føres protokol, som underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne deltager i bestyrelsesmødet. Ved stemmelighed er formandens respektive næstformandens stemme udslagsgivende.

Tegningsregler

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen eller foreningens direktør.

Sekretariat

Foreningens daglige virksomhed forestås af en direktør, der er den til

enhver tid værende direktør for Energi- og olieforum.dk.

Direktøren bistås, med hensyn til den daglige drift af et sekretariat, hvori indgår en regnskabsfunktion. Om antagelse af og vilkår for det fornødne personale træffes aftale mellem bestyrelsen og direktøren.

Medlemsbidrag

De med foreningens virksomhed forbundne udgifter opkræves hos medlemsvirksomhederne i form af et kontingent (a conto) i henhold til det vedtagne budget. Foreningens udgifter er bestemt af udviklingen i afsætningen og af prisen på de besparelser, der skal opkøbes.

Bestyrelsen har ved opkrævning hos medlemmerne eller via bankfinansiering bemyndigelse til at sikre, at foreningen til stadighed råder over tilstrækkelige midler til at kunne opfylde sit formål i henhold til den indgåede aftale med energimyndighederne.

Kontingentet fordeles forholdsmæssigt blandt medlemmerne i forhold

til deres årlige salg på det danske marked. Som

grundlag anvendes medlemmernes indberetning til Energistyrelsen for det foregående år.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen

påhvilende forpligtelser bortset fra forpligtelsen til at betale medlemsbidrag

i form af kontingent i henhold til generalforsamlingens beslutning

herom.

Vedtægtsændring og opløsning af forening

Forslag til ændring af vedtægterne kan kun vedtages af en generalforsamling med 2/3 at de afgivne stemmer.

Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 at samtlige stemmer er repræsenteret (direkte eller ved fuldmagt), og kun ved vedtagelse med 2/3 at de afgivne stemmer, Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig på grund af de repræsenterede stemmers antal, men har 2/3 af de afgivne stemmer stemt for forslaget, indkaldes straks til ny generalforsamling, der uden hensyn til antallet at repræsenterede stemmer endeligt kan vedtage forslaget med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Hvis der for forslaget ikke afgives mindst 2/3 at de afgivne stemmer, er forslaget bortfaldet.

I tilfælde at foreningens opløsning skal der på den generalforsamling, hvor der træffes endelig afgørelse om opløsning med samme majoritet, jf. § 18.1, træffes beslutning om anvendelse at foreningens evt, formue.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Særlige bemærkninger vedrørende spørgsmål 1

De enkelte medlemmer har ikke ejerandel i Foreningens formue. I tilfælde af udtræden har det udtrædende medlem således ikke ret til en andel af Foreningens formue.

I tilfælde af Foreningens opløsning skal generalforsamlingen jævnfør vedtægternes § 18.3 med samme majoritet, jf. § 18.1, træffe beslutning om anvendelse af Foreningens evt. formue.

De enkelte medlemmer hæfter endvidere alene med deres indskud/kontingent.

På den baggrund er det Spørgers vurdering, at Foreningen skal anses for et selvstændigt skattesubjekt, der er skattepligtig efter selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6.

Særlige bemærkninger vedrørende spørgsmål 2

Beskatning efter fondsbeskatningsloven sker som udgangspunkt som for almindelige aktieselskaber. For almenvelgørende fonde vil der være mulighed for fradrag for uddelinger samt hensættelser til uddelinger.

 Energisparepuljes formål er at bidrage til en reduktion i udledningen af C02. Der eksisterer ikke lovgivning, som forpligter selskaberne til at medvirke til realisering af energibesparelser, og som giver mulighed for at pålægge selskaber energispareforpligtelser. Branchen ønsker imidlertid inden for rammerne af branchens særlige forudsætninger at bidrage aktivt til den fremtidige energispareindsats. Foreningens formål er dermed at bidrage til at modvirke klimaforandringer til glæde for hele samfundet.

Foreningen forventes at realisere et 0-resultat, idet alle indtægter og medlemsbidrag vil blive anvendt til at opfyldelse af foreningens formål. I det enkelte indkomst år, vil der kunne realiseres overskud i det omfang, der ikke tages hensyn til hensættelser.

Spørgsmålene 3 - 9 vedrører bl.a. følgende scenarier:

1. En medlemsvirksomhed udfører et energisparetiltag hos en kunde, f.eks. installation af nyt fyr. I den forbindelse giver medlemsvirksomheden en rabat p installationen mod at kunne "videresælge" energibesparelsen. Efterfølgende sælges energi- besparelsen fra medlemsvirksomheden til Energisparepuljen, således at besparelsen kan indberettes. Salgsprisen for energibesparelsen vil afspejle størrelsen på rabatten til kunden.

2. I stedet for at medlemsvirksomheden giver en rabat som i scenarie 1 - yder Energisparepuljen derimod et tilskud direkte til kunden, mod at Energisparepuljen må indberette energibesparelsen.

3.  Energisparepulje køber en energibesparelse med henblik p indberetning heraf fra ikke-medlemsvirksomhed. Tilsvarende situation som under Scenarie 1, dog foretages købet fra et ikke-medlem.

Særlige bemærkninger vedrørende spørgsmål 3

Det er Spørgers opfattelse, at køb og salg af rettigheder vedrørende indberetning af energibesparelser er omfattet af momspligten ligesom opkrævning af kontingentet hos medlemsvirksomhederne.

Dette begrundes med, at køb og salg af ydelser, som udgangspunkt er momspligtig efter momslovens § 4, medmindre ydelsen kan fritages efter momslovens § 13, stk. 1. I denne situation er dette ikke tilfældet.

Efter Spørgers opfattelse kan kontingentet ikke momsfritages efter momslovens § 13, stk. i, nr. 4, da fondens formål ikke er omfattet af de i bestemmelsen nævnte.

Foreningen Energisparepulje skal derfor momsregistreres for sine aktiviteter med henholdsvis køb og salg af rettigheder vedrørende energibesparelser, samt opkrævning af kontingent, uanset at det er foreningens forventning, at resultatet af aktiviteten skal balancere omkring nul.

Spørgers begrundelse for at foreningen skal momsregistreres skal findes i SKATs praksis omkring ejerforeninger, jf. TfS 1997, 548, hvor ejerforeninger, hvis opgave er at afholde og fordele udgifter til medlemmerne anses for at drive økonomisk virksomhed, og med momsregistrering til følge.

Særlige bemærkninger vedrørende spørgsmål 4

Pr. 1. januar 2010 er der indført nye regler omkring levering af C02-kvoter.

Salg af disse kvoter er momspligtige, men ved salg af kvoter mellem to danske virksomheder, skal der ikke opkræves moms af leverancen, idet der indføres omvendt betalingspligt p levering af ydelserne.

Det er Spørgers opfattelse, at salg af energisparetiltagene ikke er omfattet af denne værnregel, da der ifølge bestemmelserne i loven specifikt er nævnt " C02-kvoter", og de om- handlende energisparetiltag er ikke "C02-kvoter".

Særlige bemærkninger vedrørende spørgsmål 5

Det er Spørgers opfattelse, at faktureringen af energisparetiltaget fra medlemsvirksomheden skal tillægges moms, da der er tale om levering af en momspligtig ydelse, jf. momslovens § 4.

Særlige bemærkninger vedrørende spørgsmål 6

Det er Spørgers opfattelse, at der ikke skal opkræves moms af tilskuddene til slutkunderne, såfremt disse er privatpersoner. Dette begrundes med, at tilskudsmodtageren ikke kan anses som en momspligtig person.

Særlige bemærkninger vedrørende spørgsmål 7

Det er Spørgers opfattelse, at der skal opkræves moms af tilskuddene til slutkunderne, såfremt modtageren er en selvstændig erhvervsdrivende. Det begrundes med, at tilskudsmodtageren for det første er en momspligtig person, herudover modtages der en modydelse for at give tilskuddet, idet tilskudsyder opnår ret til at indberette energibesparelsen.

Særlige bemærkninger vedrørende spørgsmål 8

Det er Spørgers opfattelse, at faktureringen af energisparetiltaget fra ikke-medlemsvirksomheder skal tillægges moms, jf. momslovens § 4, da der er tale om levering mod vederlag af en momspligtig ydelse.

Særlige bemærkninger vedrørende spørgsmål 9

 Energisparepulje vil efter Spørgers opfattelse kunne fradrage en eventuel moms ved køb af energibesparelserne, da udgiften med køb af energibesparelsen er direkte henførbar til fondens momspligtige aktivitet.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1 og 2:

Det ønskes bekræftet, at Spørger er et selvstændigt skattesubjekt, der er skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

Selvstændigt skattesubjekt:

I selskabsskatteloven § 1 og fondsbeskatningsloven § 1 er en angivelse af, hvilke juridiske personer der er pålagt selvstændig skattepligt. Disse enheder skal afgrænses overfor såkaldt transparente enheder, hvor deltagerne beskattes direkte af deres andel af enhedens evt. skattepligtige indkomst.

Kriterierne til vurdering af hvornår der er tale om en forening efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 eller en transparent enhed er beskrevet i Den juridiske vejledning (2010-2) afsnit C.D.1.1.12 Andre foreninger. Enkelte af disse kriterier vedrører dog snare hvorvidt der er tale om en forening i modsætning til andre selvstændige skattesubjekter.

Skatteministeriet finder at følgende kriterier er af afgørende betydning for at vurderingen og indikerer, at der et tale om et selvstændigt skattesubjekt:

     Den enkelte deltager hæfter kun med sit indskud (kontingent).

     Sammenslutningen styres af foreningsorganer, dvs. generalforsamling/repræsentantskab og en valgt bestyrelse.

     Optagelse af nye deltagere (medlemmer) sker efter objektive kriterier, eventuelt er medlemsadgangen helt fri.

     En deltagers indtræden eller udtræden er uden retslig betydning for sammenslutningens beståen

     Den udtrædende har ikke krav på nogen del af formuen.

Skatteministeriet har vurderet disse momenter i forhold til det oplyste og finder efter en samlet konkret vurdering, at Spørger er et selvstændigt skattesubjekt.

For så vidt angår optagelsen af nye medlemmer skal bemærkes, at dette iht. vedtægterne sker efter objektive kriterier, som er så begrænsende, at det er tvivlsomt om andre end de nuværende deltager opfylder kriterierne. Skatteministeriet finder imidlertid ikke dette i sig selv kan medføre, at Spørger ikke skal anses for at være et selvstændigt skattesubjekt.

Skattepligts bestemmelse:

Spørgers skattepligt skal herefter fastlægges efter bestemmelserne i selskabsskattelovens § 1. Det skal bemærkes at Spørger ikke er skattepligt iht. fondsbeskatningsloven allerede fordi kravet til kapital ikke er opfyldt.

Spørger er ikke et aktieselskab eller i øvrigt et selskab som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes indskudte kapital. Der kan således ikke være tale om skattepligt iht. selskabsskattelovens § 1 stk. 1 nr. 1 eller 2. Det kan ligeledes umiddelbart konstateres at Spørger ikke kan være skattepligtig iht. Selskabslovens § 1 stk. 1 nr. 2a-h (sparekasser mv., DSB, elselskaber mv., Energinet dk og visse vandforsyningsselskaber). Spørger kan heller ikke anses for skattepligtig iht. selskabsskattelovens § 1 stk. 1 nr. 3 (andelsforeninger), nr. 3a (brugsforeninger) eller nr. 4 (andre andelsforeninger), da Spørger ikke kan anses for at have et egentligt kooperativt formål. Der er ikke  nogen egentlig samhandel med medlemmerne.

Det kan endvidere umiddelbart udelukkes, at Spørger er skattepligtig efter bestemmelserne i selskabsskattelovens § 1 stk. nr. 5 (forsikringsforeninger), nr. 5a (investeringsforeninger), nr. 5b (KommuneKredit og Dansk Eksportfinansieringsfond mv.).

Selskabsskatteloven § 1, stk. 1 nr. 6 opsamler skattepligten for de juridiske foretagender, der ikke omfattes af de forudgående bestemmelser i selskabsskattelovens § 1 stk. 1.

Selskabsskatteloven § 1, stk. 1 nr. 6

"6)  andre foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, jf. dog § 3, for så vidt foreningen m.v. ikke er omfattet af fondsbeskatningsloven. Skattepligten omfatter alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed."

Som omtalt ovenfor omfattes Spørger ikke af fondsbeskatningsloven.

Skatteministeriet finder herefter at Spørger må anses for skattepligtig iht. Selskabsskatteloven § 1, stk. 1 nr. 6. Skatteministeriet indstiller således at spørgsmål 1 besvares med  "ja".

Ad spørgsmål 2:

Bortfaldet.

Ad spørgsmål 3:

Det ønskes besvaret, hvorvidt spørger skal momsregistreres for sine aktiviteter vedrørende køb og salg af energisparetiltag, samt for opkrævning af kontingent.

Lovgrundlag:

Momslovens § 3:

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Stk. 2. Som afgiftspligtig person anses endvidere:

1)  Enhver person, der lejlighedsvis leverer et nyt transportmiddel til et andet EU-land, jf. § 11, stk.4.

2) Offentlige forsyningsvirksomheder.

3) Andre statslige, regionale og kommunale institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder (...)

Momslovens § 4:

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Stk. 2. Gas, vand, elektricitet, varme og lign. anses som varer.

Stk. 3. Som levering af en vare anses endvidere:  

1)                   Overdragelse af en vare i henhold til en kommissionsaftale med henblik på køb eller salg.

2)                   Faktisk overdragelse af en vare i henhold til en kontrakt, som vedrører udlejning af en vare for et bestemt tidsrum eller salg på kredit, med en klausul om, at ejendomsretten under normale forhold overgår til lejeren eller køberen senest ved betaling af det sidste lejebeløb eller afdrag. (...)

Momslovens § 13, stk. 1:

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: (...)

4.)                  Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen mv. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning. (...)

Praksis:

EF-domstolen har i sag C-174/00, Kennemer Golf & Country Club, bl.a. fastslået, at kontingentbetalinger fra medlemmer af en sportsforening kan udgøre en modydelse for tjenesteydelser leveret af foreningen til trods for, at medlemmerne ikke regelmæssigt eller slet ikke benytter de faciliteter foreningen stiller til rådighed.

Ved vurderingen henviser domstolen til, at der er indgået et retsforhold samt at der eksisterer en direkte sammenhæng mellem de årlige bidrag, som medlemmerne betaler og de ydelser, som foreningen leverer jf. dommens præmis 39 og 40.

Begrundelse:

Efter § 3, stk. 1, er momspligtige personer juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Økonomisk virksomhed omfatter alle former for virksomhed som producent, handlende eller leverandør af ydelser samt virksomhed inden for liberale erhverv og dermed sidestillede erhverv, uanset formålet med eller resultatet af virksomheden.

Efter momslovens § 4, stk. 1, forudsætter momspligten endvidere, at der er lev eret en vare eller ydelse, og at der herfor er ydet et vederlag.

Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, at foreninger, der opfylder en række nærmere bestemte betingelser, kan være fritaget for moms. De betingelser, der skal være opfyldt, er:

  • Foreningen leverer ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent.
  • Foreningen må ikke arbejde med gevinst for øje
  • Foreningens formål skal være af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter, eller vedrøre borgerlige rettigheder.
  • Momsfritagelsen må ikke kunne fremkalde konkurrencefordrejning.

Dette er en udtømmende opremsning, og alle betingelser skal være opfyldt, for at en forening kan blive momsfritaget.

Det fremgår af vedtægterne, at spørgers formål er: "På vegne af medlemsvirksomhederne at opfylde disses energispareforpligtelser i henhold til energispareaftalen".

Spørgers aktiviteter består ifølge vedtægterne i at: "Erhverve rettighederne til indberetning af energibesparende aktiviteter gennemført af selvstændige aktører - herunder medlemsvirksomhederne.

Indgå aftaler med uafhængige aktører om at udføre energibesparende aktiviteter - som OE derved erhverver rettighederne til at indberette.

Yde tilskud til energibesparende aktiviteter - som OE derved erhverver rettighederne til at indberette."

Det er Skatteministeriets opfattelse, at spørgers virksomhed, der består i at erhverve rettigheder til at indberette energibesparende aktiviteter, og på den måde varetage foreningens formål, må betegnes som selvstændig økonomisk virksomhed.

Skatteministeriet finder, at spørger ved at udøve virksomheden leverer en ydelse til medlemmerne, som medlemmer betaler et vederlag for, i form af kontingentbetaling.

Skatteministeriet finder ikke, at spørgers formål og aktiviteter er omfattet af de formål, der er oplistet i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Det er på den baggrund Skatteministeriets opfattelse, at spørger som forening er momspligtig af medlemmernes kontingentbetaling.

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 3 besvares med "ja".

Ad spørgsmål 4:

Det ønskes bekræftet, at køb og salg af energisparetiltag ikke er omfattet af værnreglen vedrørende køb og salg af CO2-kvoter.

Lovgrundlag:

Momslovens § 46, stk. 1, nr. 6:

Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer og ydelser her i landet. Afgiften påhviler dog aftageren af varer eller ydelser, når (...)

6) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager CO2-kvoter eller CO2-kreditter fra en virksomhed etableret her i landet.

Lov om CO2-kvoter (lov nr. 493 af 9. juni 2004), § 2, stk. 1, nr. 4:

I denne lov forstås ved følgende: (...)

4) CO2-ækvivalent: En mængde drivhusgas, der har samme effekt på den globale opvarmning som 1 t CO2 set over en given periode.

Begrundelse:

Det fremgår af momslovens § 46, stk. 1, nr. 6, at der er omvendt betalingspligt med hensyn til handel med CO2-kvoter, også når der er tale om ren indenlandsk handel.

En CO2-kvote er retten til at udlede 1 ton CO2 over en given periode.

Skatteministeriet finder ikke, at spørgers køb af rettighederne til at indberette energibesparelser kan betragtes som handel med CO2-kvoter.

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 4 besvares med "ja" - spørgers køb og salg af energisparetiltag er ikke er omfattet af værnreglen vedrørende køb og salg af CO2-kvoter.

Ad spørgsmål 5:

Det ønskes besvaret, hvorvidt faktureringen af salget af rettigheden til at indberette en energibesparelse fra medlemsfirmaer til spørger, jf. scenarie 1 skal ske med moms.

Scenarie 1 går ud på, at en medlemsvirksomhed udfører et energisparetiltag hos en kunde, fx installation af et nyt fyr. I den forbindelse giver medlemsvirksomheden rabat på installationen mod at kunne "videresælge" energibesparelsen. Efterfølgende sælges retten til at indberette energibesparelsen til spørger. Salgsprisen for retten til at indberette energibesparelsen svarer til den rabat, medlemsvirksomheden har ydet til kunden.

Lovgrundlag:

Det fremgår af momslovens § 4, stk. 1, at der skal betales moms af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

Begrundelse:

Det er Skatteministeriets opfattelse, at når en medlemsvirksomhed sælger retten til at indberette en energi besparelse, er der tale om salg af en ydelse, og den salgspris som spørger giver medlemsvirksomheden er vederlag for denne ydelse.

Det er på den baggrund Skatteministeriets opfattelse, at medlemsvirksomhedens fakturering heraf skal ske med moms.

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 5 besvares med "ja".

Ad spørgsmål 6:

Det ønskes bekræftet, at tilskuddet i scenarie 2 er momsfrit, såfremt det ydes til privatpersoner.

Scenarie 2 går ud på, at spørger yder et tilskud til gennemførelse af en energibesparende foranstaltning direkte til kunden, mod at spørger kan indberette besparelsen.

Lovgrundlag:

Det fremgår af momslovens § 3, stk. 1, at afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Begrundelse:

Skatteministeriet finder ikke, at en privat person kan siges at drive selvstændig økonomisk virksomhed, uanset om den private person modtager et tilskud fra spørger til delvis dækning af udgifterne i forbindelse med en energibesparende foranstaltning - fx installation af et nyt energibesparende oliefyr - og uanset om spørger herefter her erhvervet retten til at indberette energibesparelsen. Skatteministeriet har herved lagt vægt på, at tilskuddet ydes i et enkeltstående tilfælde, og at der dermed ikke er tale om 'indtægter af en vis varig karakter'.

Da den private modtager af tilskuddet ikke er en afgiftspligtig person, skal han ikke afregne moms af tilskuddet.

Skatteministeriet indstiller på den baggrund, at spørgsmål 6 besvares med - "ja".

Ad spørgsmål 7:

Det ønskes bekræftet, at tilskud som nævnt i scenarie 2 er momspligtige, såfremt det ydes til virksomheder.

Lovgrundlag:

Det fremgår af momslovens § 27, stk. 1, at "ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris..."

Begrundelse:

Det fremgår af Momsvejledningen 2010-2, afsnit G.1.1.2, at "Efter Momslovens § 27, stk. 1, er momsgrundlaget ved levering af varer og ydelser vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet momsen selv. Efter den tilsvarende bestemmelse i Momssystemdirektivets artikel 73 (tidligere 6. momsdirektivs artikel 11, pkt. A, stk. 1, litra a), omfatter afgiftsgrundlaget den samlede modværdi, som leverandøren modtager eller vil modtage af kunden eller tredjemand for de pågældende transaktioner, herunder tilskud, der er direkte forbundet med transaktionernes pris.

Når et tilskud er betinget af en modydelse fra tilskudsmodtager til tilskudsgiver, skal tilskuddet derfor anses for vederlag og indgå i momsgrundlaget for ydelsen. Tilsvarende, når leveringen af en ydelse fra en afgiftspligtig person til en køber eller aftager er betinget af, at køberen/aftageren yder et tilskud til den afgiftspligtige person. Momspligten af et sådant tilskud følger således allerede af det første led i de to bestemmelser EF-domstolen har således i en række domme, jf. f.eks. præmis 13 i dommen i sag C-16/93, Tolsma, fastslået, at beskatningsgrundlaget for en tjenesteydelse udgøres af alt, hvad der modtages som modydelse for tjenesteydelsen."

Det fremgår af de faktiske oplysninger, at den virksomhed, der modtager tilskuddet fra spørger, som modydelse skal overdrage retten til at indberette energibesparelsen til spørger.

Skatteministeriet finder herefter, at tilskuddet må betragtes som vederlag for rettighederne til at indberette energibesparelsen.

Under forudsætning af, at modtageren af tilskuddet - virksomheden - i øvrigt er en afgiftspligtig person, er det således Skatteministeriets opfattelse, at virksomheden er momspligtig af tilskuddet.

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 7 besvares med "ja".

Ad spørgsmål 8:

Det ønskes besvaret om der ved køb af retten til at indberette en energibesparelse fra en vir ksomhed, der ikke er medlem af spørger, skal betales moms, jf. scenarie 3.

Scenarie 3 går ud på, at spørger køber en energibesparelse med henblik på indberetning heraf fra ikke-medlemsvirksomhed. Tilsvarende situation som under Scenarie 1, dog foretages købet fra et ikke-medlem.

Begrundelse:

Der henvises til det anførte under spørgsmål 7. Skatteministeriet finder, at spørger ved at modtage retten til at indberette en energibesparelse har erhvervet en ydelse, og at det vederlag som den der leverer ydelsen modtager  - uanset om det er i form af et tilskud eller en salgspris - er momspligtig af vederlaget.

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 8 besvares med "ja".

Ad spørgsmål 9:

Det ønskes besvaret, hvorvidt spørger har fradragsret for momsen i forbindelse med køb af energibesparelser.

Lovgrundlag:

Det fremgår af momslovens 37, stk. 1, at virksomheder ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, kan fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13.

Begrundelse:

Skatteministeriet finder jf. besvarelsen af spørgsmål 3, at spørger er momspligtig. Spørger har - efter det oplyste om spørgers virksomhed og aktiviteter ikke virksomhed, der ikke er momspligtig eller falder uden for momslovens anvendelsesområde.

Skatteministeriet finder herefter, at spørger har fuld fradragsret efter momslovens § 37.

Skatteministeriet indstiller således, at spørgsmål 9 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.