Dato for udgivelse
14 jan 2011 08:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 nov 2010 12:35
SKM-nummer
SKM2011.29.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, B-3279-09
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Udlæg, forsikringssum, bevisbyrde
Resumé

Ved kendelse af 28. oktober 2009 havde Byretten stadfæstet et af SKAT foretaget udlæg i en forsikringssum, stor ca. 2.400.000,-. Udlægget blev foretaget for en skyld stor ca. kr. 1.534.000,-, som en person ved navn BA havde til SKAT.

Byrettens kendelse blev af A kæret til Østre Landsret, idet hun gjorde gældende, at forsikringssummen tilhørte hende og ikke hendes tidligere ægtefælle BA. Til støtte herfor anførte kærende, at de genstande, som dannede baggrund for forsikringssummen var indbo, der hidrørte fra hendes faste ejendom, og som hun havde erhvervet eller modtaget som gave.

SKAT gjorde overordnet gældende, at bevisbyrden for ejerskabet påhvilede A, som den der påstod ejerskab, hvilket blev støttet af en række konkrete omstændigheder, herunder at forsikringsaftalen omfattede såvel A som BA, BA boede på den pågældende ejendom på tidspunktet, hvor forsikringsbegivenheden fandt sted, og at BA tidligere havde forklaret over for politiet, at han havde erhvervet en række af de genstande, der dannede baggrund for forsikringssummen. Endelig anførte SKAT, at A ikke havde den fornødne økonomiske formåen til erhvervelse af genstandene.

Under den mundtlige forhandling af kæremålet i Østre Landsret blev der afhørt i alt 21 personer, ligesom der var fremlagt 32 skriftlige erklæringer for retten.

Østre Landsret fandt indledningsvist, at bevisbyrden for ejerskabet som følge af sagens konkrete omstændigheder påhvilede A. Landsretten fandt endvidere, at A alene havde løftet denne bevisbyrden i relation til en række pelse, damesmykker, dametaske m.v. Genstande, der havde det til fælles, at de alle formodningsvist anvendes af det kvindelige køn. Herudover fandt landsretten bevisbyrden løftet i relation til de genstande, der havde befundet sig på børnenes værelser på tidspunktet for forsikringsbegivenheden.

Da værdien af disse genstande alene androg kr. 777.377,- og der således fortsat var plads til SKATs udlæg i forsikringssummen - stadfæstede Østre Landsret det af SKAT foretagne udlæg, således at udlægget herefter var foretaget i værdien af de øvrige effekter.

Reference(r)

Retsplejeloven § 507, stk. 1

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2010-2 G.5

Parter

A
(advokat Brian Bruun Hansen)

mod

SKAT
(Kammeradvokaten v/Adv. Emil Andresen, prøve)

Afsagt af landsdommerne

Ejler Bruun, Bo Østergaard og Jeanette Jonstrup (kst.)

----------

Fogedrettens kendelse af 28. oktober 2009, FS 250-5151/2009

Kendelsen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling jf. retsplejelovens § 218 b jf. § 218 a, stk. 2.

Påstande

Rekvirenten har nedlagt påstand om, at det af SKAT den 12. februar 2009 foretagne udlæg hos F1 Forsikring i erstatningssum i forbindelse med indbrud på adressen ...1, stadfæstes.

Rekvisitus har nedlagt påstand om, at det af SKAT foretagne udlæg ophæves.

Sagsfremstilling

A og BA har tidligere været gift. De blev for 13 år siden skilt, hvor der foretoges en bodeling. A har siden 1986 boet på ...1. Den 1. april 2008 flyttede BA ind på samme adresse. Der var tale om et tidsbegrænset lejemål, men der var mellem parterne uenighed om, der var tale om et samlivsforhold, eller om BA blot har været lejer. BA har en større gæld til SKAT. I juni 2008 var der et indbrud i ejendommen, hvor der blev stjålet værdier i et betydeligt omfang. A anmeldte det til forsikringsselskabet, men i september 2008 blev såvel BA som A fremstillet i grundlovsforhør sigtet for bedrageri overfor forsikringsselskabet. Retsprotokolen for grundlovsforhøret er fremlagt til sagen som bilag 7. Den 12. februar foretog SKAT udlæg i forsikringssummen hos forsikringsselskabet.

Argumentation

Rekvirenten har navnlig gjort gældende, at der er foretaget udlæg i BAs formue jf. retsplejelovens § 507, stk. 1, idet såvel A som BA var dækket af indboforsikringen, og det fremgår af BA's forklaring under grundlovsforhøret, at en række af indboeffekterne, der blev stjålet, tilhørte ham.

Rekvisita har navnlig gjort gældende, at hele forsikringssummen tilkommer A, at hun ikke har været samlevende med BA, at det alene er hende, der har indgivet anmeldelsen til forsikringsselskabet, og at det derfor er hende alene, der har krav på forsikringssummen.

Fogedrettens begrundelse og resultat

Det må lægges til grund at indboforsikringen dækkede såvel A som BAs effekter på adressen. Det fremgår af BAs forklaring under grundlovsforhøret, at en række af de effekter, der er blevet stjålet og anmeldt til forsikringsselskabet var købt og ejet af ham.

Fogedretten finder at A herefter må være den nærmeste til at løfte bevisførelsen for, hvor stor en del af forsikringssummen, der tilkommer hende og hvor stor en del, der tilkommer BA.

På denne baggrund stadfæstes det af SKAT foretagne udlæg.

D e r f o r   b e s t e m m e s

Det af SKAT den 12. februar 2009 foretagne udlæg os F1 Forsikring i erstatningssummen stadfæstes.

----------

Østre Landsrets kendelse af 18. november 2010, 3. afdeling, B-3279-09

Fogedrettens kendelse af 28. oktober 2009 (FS 250-5151/2009) er kæret af A med påstand om, at det af SKAT den 12. februar 2009 foretagne udlæg i tilgodehavende forsikringssum under police nr. ... ophæves.

SKAT har påstået stadfæstelse.

Der har været mundtlig forhandling for landsretten.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A, BA, V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, V.7, V.8, V.9, V.10, DA, V.11, V.12, V.13, V.14, V.15, V.16 og V.17.

A har forklaret, at hun og BA blev gift i 1986. Samme år købte de huset i ...1. Under ægteskabet fik de to børn, der er født 1988 og 1991. I 1995 blev de skilt, og de lavede selv en bodeling. Hun udtog huset og det meste af indboet, som de ansatte til 100-150.000 kr. Hun betalte BA 400-500.000 kr. for halvdelen af friværdien i huset og indboet. Han udtog primært sine personlige ejendele. De lavede en opstilling, men hun har ikke længere noget skriftligt liggende om bodelingen. Børnene blev boende hos hende. BA flyttede til England, hvor han fik arbejde og blev i mindst et par år. De har ikke på noget tidspunkt efter skilsmissen genoptaget samlivet eller været kærester. Når han var i Danmark, kom han og så til børnene, og det skete, at han i den forbindelse overnattede. De har også set hinanden til store familiebegivenheder. De har nok set hinanden hver anden måned og til tider månedligt. Hun vil beskrive deres forhold efter skilsmissen som et sted mellem tåleligt og venskabeligt. Da indbruddet skete, var hun på en 3 ugers rejse i USA. Hun blev ringet op om det af nogle venner, der så efter huset. I 2008 købte hun den gård i ...2, som hun nu bor på. Hun flyttede sine genstande i maj/juni 2008. En del af indboet flyttede hun før sommerferien og en del efter. Hun er ikke blevet afhørt af politiet i forbindelse med bedragerisigtelsen, men har fået et brev om, at sigtelsen er frafaldet. Hun har selv udfyldt og underskrevet skadeanmeldelsen. For at opnå rabat blev forsikringen tegnet gennem G1, som BA var medlem af. Hun husker ikke, hvornår forsikringen trådte i kraft. Hun har ikke hæftet sig ved, at de begge stod som forsikringstagere. BA lejede i foråret 2008 et værelse hos hende, da han manglede et sted at bo. Han flyttede ind en gang i løbet af maj 2008. Hun var da under flytning, men vil ikke udelukke, at de kan have boet under samme tag en kort tid og eventuelt i den forbindelse spist sammen. Han havde kun få ting med, navnlig en bærbar computer, som han altid havde med sig. Der blev ikke stjålet nogle af hans ting ved indbruddet. Han betalte vist leje for mellem et halvt og et helt år. Han er nu flyttet til Sverige. Hun har vist ham gården i ...2, men han er ikke kommet der ret meget. Hun ejer fortsat også huset i ...1, som det ikke er lykkedes at sælge.

Hun lavede en håndskrevet liste over det stjålne og fik BA til at stille det op i et regneark. Han har også hjulpet med at finde nogle af priserne og formentlig også anskaffelsestidspunkterne for nogle af de ældre ting. Når han i grundlovsforhøret forklarede, at han havde lavet opgørelserne, sigtede han til, at han lavede regnearket. Tingene på listen er allesammen hendes og børnenes. Ingen af tingene tilhører BA. Hun havde på 1. sal et 150 kg tungt pengeskab, som blev stjålet i sin helhed. Det samme gjaldt våbenskabet med indhold. Et 1.500 kg tungt pengeskab, der indeholdt smykker og andre værdigenstande, blev opbrudt. Det lille pengeskab indeholdt personlige papirer, kvitteringer og værdipapirer. De fleste af hendes kvitteringer forsvandt i den forbindelse. Hun har siden 1980'erne samlet på fyldepenne, som hun finder smukke. Nogle har hun selv købt, andre har hun fået i gave. Ikke alle blev stjålet. Punkt 53 på listen til forsikringsselskabet vedrører nogle penne, som BA har givet hende. Når der på listen står "Gave fra V.11 til BA", betyder det, at han oprindelig havde fået dem af sin mor. Han gav dem videre til hende, da han ikke selv brød sig om dem. De "herresmykker", der står på listen, er også hendes på nær en kæde, der tilhører hendes søn. Hun har benævnt dem sådan for at beskrive typen over for forsikringsselskabet. Smykkerne har hun erhvervet siden begyndelsen af 1980'erne. Tre af de stjålne våben tilhører hendes søn. Hun går selv på jagt og har samlet på våben. Hun har ikke jagttegn eller våbentilladelse, men havde en samlertilladelse, under hvilken alle hendes våben var registreret. Tilladelsen lå i det stjålne pengeskab. Politiet har ikke kunnet genskabe samlertilladelsen. Hun har siden 1980'erne købt en del vin som en form for investering. Foto F21 og F22 viser en del af hendes vinsamling. Indtil finanskrisen var hendes økonomiske situation god. Hun kommer fra ret gode kår og har altid arbejdet meget, tjent gode penge og sparet op. Efter skilsmissen modtog hun børnebidrag fra BA efter de gældende takster, samt lidt støtte fra BAs mor. Hun er nu ledig og modtager dagpenge. Gården i ...2 gav hun 16,5 mio. kr. for. Hun har haft indtægter ved udlejning af tre sommerhuse, som hun har købt for 300.000 kr., 600.000 kr. og 250.000 kr. BAs forklaring i grundlovsforhøret om at have købt nogle af lamperne er urigtig. Det er heller ikke rigtigt, at han har betalt 25.000 kr. for en minkkåbe. Hun betalte den selv. Det er muligt, at han selv har købt koglelamper, men de lamper, der blev stjålet, har hun købt. Uret nævnt under punkt 108 i listen til forsikringsselskabet, har hun købt af V.14 for 125.000 kr. Hun havde flere Rolex ure og havde også købt et til sin søn. Hun husker dog ikke, om hun har købt det ur, der er nævnt under punkt 106. Hun ved ikke, hvad det er for et Rolex ur, som BA forklarede om i retten.

BA har forklaret, at han efter skilsmissen flyttede til England. Han var ikke uvenner med A. De lavede en skriftlig aftale om bodelingen, men han ved ikke, om den stadig findes. Han tog nogle få ting med sig, og A beholdt fx det meste af vinen. De lavede et estimat, hvorefter han fik ca. en halv million kr. for sin del af huset og indboet. A betalte beløbet over tre gange. Han var efter udrejsen i Danmark ca. hver anden måned, hvor han så børnene. Han vendte tilbage til Danmark i 2007 og lejede et værelse af V.14. Når han i grundlovsforhøret forklarede, at han var en del hos A, dækker det over, at han efter hjemkomsten så børnene lidt hyppigere, måske en gang om måneden. V.14 solgte lejligheden, og midt i maj 2008 flyttede han derfor ind i et værelse hos A i ...1. A var på det tidspunkt flyttet. Han medbragte en seng, en reol og et skab. Ingen af hans ting blev stjålet. I april og maj var han 4-5 gange ude på hendes nye ejendom, som hun var flyttet til i starten af maj. Han betalte børnebidrag og uddannelsespenge til børnene efter skilsmissen, men støttede ikke i øvrigt A økonomisk. Det er ikke ham, der har tegnet forsikringen hos F1. A har selv tegnet forsikringen via hans medlemskab af G1. Han ringede til G1 og fik oplyst, at det var i orden, at hans ekskone tegnede forsikringen. Han har ingen anelse om, hvorfor han også står som forsikringstager. A og han var i USA i forbindelse med afslutningen af deres datters studieophold, da indbruddet skete. Han blev i USA, da A rejste hjem. Han hjalp hende med at skrive hendes lister over det stjålne ind i et regneark. Han hjalp også med værdiansættelsen på nogle af tingene, men oplysningerne stammer i øvrigt allesammen fra A. Hans forklaring i grundlovsforhøret, der varede 8 timer, skal ses i lyset af, at det handlede om, at han skulle overbevise retten om, at der ikke var hold i sigtelsen for forsikringsbedrageri. Det er ikke ham, der har købt de tre lamper eller pelsen. Der skulle have stået "hun" og ikke "han". Denne fejl går igen flere steder i retsbogen. Dommerens fejldiktat gik hen over hovedet på ham. Med hensyn til Rolex uret er det rigtigt, at han har købt det af V.14. Deres søn fik det til sin 18 års fødselsdag. A og han deler en hobby med hensyn til at samle på fyldepenne. Han har købt de fleste billigt i lufthavne. Der blev ikke stjålet nogle af hans fyldepenne ved indbruddet. Alle fyldepennene på listen er således As. Han har i dag solgt de fleste af sine fyldepenne og har kun nogle få tilbage. Punkt 53 på listen til forsikringsselskabet drejer sig om to damekuglepenne, som hans mor gav ham til en fødselsdag. Han brød sig ikke om dem og gav dem på et tidspunkt til A. Tasken nævnt under punkt 33 har han købt i New York på udsalg og givet A som tak for, at hun lod hans far flytte ind hos sig på et tidspunkt. Ringen er købt brugt for 20.000 kr. for mange år siden. Han ønsker ikke at oplyse om sine indtægter i England, da han har en verserende skattesag. A og han har gået på jagt sammen, da de var gift. Hun var hundefører. Han har våbentilladelse, men ikke samlertilladelse. Han bestrider den skattegæld, der danner grundlag for udlægget.

V.1 har forklaret, at han kender A, som han har set privat gennem ca. 20 år. Han kender også BA, som han afløste som direktør i Finansieringsselskabet G2 ApS. Vidnet så efter begge As ejendomme i maj-juni 2008. De ting, der er opregnet i bilaget til hans erklæring, har han alle set hos A. Han har ikke umiddelbart kendskab til, hvordan tingene er blevet købt. A havde en meget stor vinsamling, og foto F21 og F22 viser kun en lille del. Hun havde også en våbensamling. Nogle af våbnene tilhørte hendes søn. Han har set As samling af fyldepenne, og sådanne har tit stået på hendes ønskelister. Sammen med sin kone har selv givet hende en enkelt.

V.2 har forklaret, at hun har kendt A i 10-12 år. De traf hinanden gennem en fælles veninde. Vidnet havde nogle lækre ting, som hun ikke kunne have mere, og hun solgte den pels og det ur, som hun har afgivet erklæring om, til A. Det skete omkring 1999. A gav 5.000 kr. for uret og 25.000 kr. for pelsen. Beløbene blev betalt kontant.

V.3 har forklaret, at han har lært A at kende i forbindelse med, at hans cateringfirma har leveret mad til hende. Han har i den forbindelse set hendes vinkælder, der indeholdt mange fine og anerkendte vine. Han bemærkede blandt andet vine fra Rothschild. Hun havde mere vin, end man kan se på foto F21 og F22.

V.4 har forklaret, at han kender A, som han har lavet gulve for. Han har i flere år samlet på våben og forhandlede i 2007 med A om køb af de tre våben, der er nævnt i hans erklæring af 14. februar 2010. Han besigtigede våbnene tre gange, men de kunne ikke blive enige om prisen. Purdey'en ville vidnet give 50.000 kr. for, men den er meget mere værd, måske 130.000 kr. Han mener, at han bød 10.000 kr. for hver af de to andre våben. Han så flere andre våben i hendes våbenskab, der vel indeholdt 8-10 våben i alt. Han er ikke bekendt med, hvor hun har våbnene fra.

V.5 har forklaret, at han har kendt A siden 1990'erne og er kommet en del i hendes hjem i ...1. Han kender også BA. Han hjalp med at passe As ejendomme i ...1 og ...2 under hendes rejse i maj-juni 2008. A har vist ham billeder af de ting, der er nævnt i hans erklæring, og han kan bekræfte, at hun havde dem i sit hjem. Han ved ikke, hvordan hun har fået tingene. Han er ikke bekendt med, at nogle af tingene skulle tilhøre BA. Han er heller ikke vidende om, at BA skulle have boet hos A efter skilsmissen. Han har i forbindelse med middage hos A flere gange været med til at hente vin i hendes vinkælder, til tider tolv flasker eller flere.

V.6 har forklaret, at han er fætter til BA. Han kender A og har også set hende efter skilsmissen fra BA. Han har afgivet erklæring af 16. februar 2010 om gaver, som han har givet A. Han har blandt andet givet hende to Mont Blanc fyldepenne og har set, at hun havde flere. Han går ud fra, at hun har fået en del af dem som gave. Det var hans indtryk, at hun samlede på dem. Han gav hendes søn CA et Omega ur, som han har set ham gå med efterfølgende.

V.7 har forklaret, at han kender A gennem sin lillebror. Vidnet har lavet tag på As sommerhus, og i den forbindelse kom de i snak om nogle lamper, som han havde arvet og gerne ville sælge. Han mener, at hun betalte ca. 18.000 kr. kontant for lamperne. Hun købte også noget værktøj af ham.

V.8 har forklaret, at han siden 1996 har kendt A, som han traf gennem fælles bekendte. Han er våbentekniker og har hjemme hos A serviceret hendes våben, der næsten alle var ubrugte. Han har til brug for sagen afgivet en erklæring af 29. januar 2010 om de våben, som A og hendes søn ejer. Han har set hendes samlertilladelse, hvori de i erklæringen nævnte våben var indskrevet. Som han husker det, lå tilladelsen i våbenskabet. Våbenskabet på foto F37 kan godt være det, som han har solgt til hende. Han leverede det på hendes bopæl i ...1. Han er ikke bekendt med, hvordan hun har erhvervet sine våben.

V.9 har forklaret, at han har haft BAs firma som kunde og derigennem kom i forbindelse med A. Han har afgivet erklæring af 18. februar 2010 om nogle effekter, som han i 2003 og 2004 har solgt og leveret til A. Det var hende selv, der bestilte de omhandlede lamper. Hun betalte kontant, hvilket af likviditetsmæssige grunde var nødvendigt for ham. Han fakturerede lamperne direkte til A, og BAs firma havde ingen rolle i den forbindelse.

V.10 har forklaret, at hun kender A gennem sin kæreste V.12. Hun er kommet hos A gennem ca. 15 år og har afgivet erklæring af 31. januar 2010, der er fremlagt under sagen. Hun har ofte set A i minkpelsene. A har købt den lange pels af en veninde, V.2. Hun ved, at A har haft mange ure og smykker, og alle de smykker, der er nævnt i erklæringen, har hun på et tidspunkt set A bære. Hun kan ikke om de enkelte smykker sige, om A har købt eller fået dem.

DA har forklaret, at hun er datter af A og BA. Efter forældrenes skilsmisse blev hun boende hos sin mor i huset i ...1. Hendes far kom med mellemrum på besøg. Der kunne godt gå et par måneder imellem hans besøg. Forældrene er ikke på noget tidspunkt flyttet sammen igen efter skilsmissen. Hendes far havde ikke nogen ting i huset i ...1 efter skilsmissen. Hun har afgivet erklæring af 15. februar 2010, der er fremlagt under sagen. De fleste af tingene har hun fået som gave og resten har hun selv købt. Hun fik en del smykker af sin farmor, da denne var alvorligt syg. Hendes mor fik også nogle smykker. Farmoderen bor i USA og har besøgt dem, når hun har været i Danmark. Vidnet læste et år i USA, og begge hendes forældre kom over til hendes graduation.

V.11 har forklaret, at hun er mor til BA. Hun har haft et glimrende forhold til A, også efter skilsmissen. Vidnet har boet i USA i mange år og har svært ved at vurdere, hvordan As og BAs forhold har været. Det var hendes indtryk, at de havde en fornuftig skilsmisse. Hun tror ikke, at de har genoptaget deres forhold. BA er ikke så let at være sammen med. Han bor nu i Sverige. Hun ved ikke, hvor han boede i perioden efter hans hjemkomst fra England. Hun har afgivet to erklæringer af 14. februar 2010, der er fremlagt under sagen. Indholdet er til dels skrevet af A, men de har talt om det. Hun har foræret A og DA de omhandlede smykker. I forbindelse med skilsmissen hjalp hun ind imellem A med penge, måske nogle tusinde kroner ad gangen. Det var hovedsagelig for børnenes skyld. Hun kan ikke sige, hvor meget det samlet drejede sig om. G2 er Finansieringsselskabet G2 ApS, som hun ejer. Selskabet ejer nogle udlejningsejendomme. Hun har en ansat direktør V.1, der står for den daglige drift. BA har i en kort periode været indsat som direktør, da den hidtidige fratrådte med kort varsel. Hun ved ikke, hvem der i den periode stod for den daglige drift, som hun ikke blander sig i. Hun har betalt gaver til børnebørnene med selskabets mastercard. BA har ikke efter hendes kendskab været i besiddelse af kreditkort udstedt til selskabet.

V.12 har forklaret, at han kender A og BA gennem V.14. Vidnet og A ses privat ind imellem. Han ser ikke så meget til BA. Han har afgivet to erklæringer af 31. juli 2008 og 4. februar 2010, der er fremlagt under sagen. Han har siddet sammen med A og set på en masse billeder for at finde frem til de ting, han kunne genkende som hendes. Han husker ikke, hvem af dem der skrev tingene ned. De to kæder, som han solgte til A for 50.000 kr., var meget mere værd. Hun betalte kontant. Han gav hende certifikatet vedrørende kæderne. Det B&O anlæg, han solgte til hende, havde tilhørt ham selv, og hans personnummer er indridset i anlægget. Det betalte hun også kontant.

V.13 har forklaret, at han har kendt A og BA i 20-25 år. Han synes, at de klarede deres skilsmisse fint, men ikke mere end det. Han havde BA boende i 2007 efter hjemkomsten fra England. BA og han har arbejdet sammen gennem en årrække. Han har brugt BA som teknisk konsulent i sit byggefirma G3. Vidnet driver også IT-firmaet G4. Han har afgivet den erklæring, der er fremlagt under sagen. Han blev bedt om at se på nogle billeder og nævne de ting, han kunne genkende som As. Han har solgt et Rolex ur i guld med brillanter til A for 125.000 kr. Han har sikkert fået pengene kontant, idet han foretrækker dette. Han har også solgt et Rolex ur med stålramme til BA for omkring 10.000 kr. Det var vidnet, der ringede til politiet efter indbruddet hos A. Nede i kælderen var det store pengeskab væltet og brudt op. En A4-mappe med kvitteringer var blevet gennemrodet. Der var stadig nogle kvitteringer tilbage. Han hjalp i sin tid BA med at flytte fra huset i ...1 efter skilsmissen. Det var ikke nogen stor flytning. De kunne have det hele i en bil. Han hjalp også med flytningen, da BA flyttede fra værelset hos ham til As hus. Også denne flytning drejede sig kun om ganske få ting.

V.14 har forklaret, at han kender A, som han har repareret nogle døre for. Han blev i den forbindelse opmærksom på, at hun samlede på fyldepenne. Han så hendes samling på vel omkring 20 fyldepenne. Han ved ikke, om hun havde flere. De fyldepenne, som vidnet solgte til A, tilhørte vidnets far, der selv var samler. Han har afgivet erklæring af 17. februar 2010, der er fremlagt under sagen. Han solgte de 5 udendørs PH-lamper til A for 2.000 kr. stykket. Hun betalte kontant. BA havde i april-maj 2008 ringet til vidnet og fortalt, at A kunne være interesseret i lamperne.

V.15 har forklaret, at hun er storesøster til A. Hun har truffet BA til fødselsdage og andre familiebegivenheder. Hun ved ikke, hvor meget A og BA har set til hinanden efter skilsmissen. Hun har afgivet den erklæring af 16. februar 2010, der er fremlagt under sagen. Hun har ikke selv skrevet erklæringen, men hun havde en snak med A om, hvilke ting hun kunne huske. Hun ved ikke, hvem der har anskaffet de forskellige ting. A har i mange år tjent betydeligt mere end vidnet, der er lærer, men hun ved ikke, hvad A har brugt sine penge til. Hun er ikke bekendt med, at nogen af tingene skulle tilhøre BA. Vidnet har set As samling af fyldepenne, der på det tidspunkt omfattede en 8-12 stykker. Vidnet har ikke set børnenes sølv- og gulddollarmønter. Det er mange år siden, at hun har set As våben. Hun har set As vinkælder, der rummede mange flasker.

V.16 har forklaret, at han har afgivet erklæring af 4. februar 2010, der er fremlagt under sagen. Han havde lavet noget tømrerarbejde for A og spurgte hende i den forbindelse, om hun ville købe nogle lamper og et musikanlæg, som han havde. Det ville hun gerne. Han husker ikke, hvor meget hun betalte. Hun betalte kontant.

V.17 har forklaret, at han har underskrevet erklæring af 22. januar 2010, der er fremlagt under sagen. Han har ikke selv skrevet erklæringen. Der er tale om rigtig gode og kostbare vine, som vidnet oprindelig havde købt til en restaurant. Der var tale om en byttehandel med A, hvor vidnet fik drikkemodne vine i bytte for vine, der skulle ligge flere år. Han så i den forbindelse hendes vinsamling, som omfattede mange rigtig store vine.

Procedure

Parterne har gjort de anbringender gældende, der er anført i deres påstandsdokumenter, og procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter det oplyste flyttede skyldneren, BA, efter skilsmissen i 1995 fra huset i ...1 uden at medtage ret meget af det fælles bohave. Der foreligger ingen bodelingsoverenskomst og heller ingen skriftlig dokumentation for, at A har betalt for at overtage fællesboet. BA er sammen med A anført som forsikringstager på indboforsikringen vedrørende huset i ...1 med ikrafttræden den 1. januar 2008 og boede på tidspunktet for indbruddet i huset. A havde på dette tidspunkt købt en ejendom i ...2 og flyttet en del bohave dertil.

Under disse omstændigheder påhviler det A at bevise, at effekterne i huset i ...1 tilhører hende eller børnene og ikke BA.

Henset til genstandenes art findes et sådant bevis at være ført for så vidt angår pelse, damesmykker, ure, en dametaske, en damepung, solbriller, effekterne på børnenes værelser og diverse mønter, alt til en værdi ifølge kærendes skadesanmeldelse på 777.377 kr. Det findes derimod ikke bevist, at de resterende effekter ikke tilhørte BA.

Det stadfæstes herefter, at der foretages udlæg i erstatningssummen vedrørende de resterende effekter til en værdi ifølge kærendes skadesanmeldelse på 1.659.170 kr.

Efter kæresagens omfang og udfald skal A til delvis dækning af SKAT's udgifter til advokatbistand betale kæremålsomkostninger som nedenfor bestemt.

T h i   b e s t e m m e s

Fogedrettens kendelse stadfæstes, således at der foretages udlæg i erstatningssummen vedrørende effekter til en værdi ifølge As skadesanmeldelse på 1.659.170 kr.

I kæremålsomkostninger skal A inden 14 dage betale 15.000 kr. til SKAT.